над

нагодитися, -джуся, -дйшся, -дйться, -димбся, -дитёся, -дяться

наголо і наголо, приел. наголовач, -а, ор -ем наголовник, а

наголовок, -вка — рос наголовок наголову, приел (наголову роз-бйти) — рос наголову наголоейти, -ошу, -оенш

нагородити, -оджу, -бдиш нагороднйй, -а, -ё награвати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають награний, -а, -е нагрівнйк, -а нагульний, -а, -е наданий і наданий, -а, -е надання і надання надарма, присл надармо, присл. надбавний, -а, -є надбаний, -а, -е надбання, р. мн -ань надбережний, -а, -е надбйти, надіб’ю, надіб’єш, надіб’є, надіб’ємо, надіб’єте, надіб’ють і надіб’ю, надіб’єш, надіб’є, надіб’ємо, надіб’єте, надіб’ють — рос. надбйть, надобью, надобьешь надвечір і надвечір, присл.

надводити, -джу, -диш, нак. -бдь надвоє і надвоє, присл.— рос. надвоє

надвозити, -бжу, -бзиш, нак -бзь недок. (доставляти, підвозити до якогось місця• надвозити на передову боєприпаси) надвозйти, -ожу, -бзиш, нак. -озй, док. (ввезти частину чогось: надвозити трохи снопів з поля) надворі, присл на дворі (на подвір’ї) надголодь, присл. наддверний, -а, -е надзелень, присл надземний, а, -е надибати, -аю, -аєш, док надибати, -аю, -аєш, недок надйхати, -аю, -аєш і -ишу, -йшеш;

нак -йхай і -йш (док. від т-хати)

надихати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок. (викликати душевне піднесення> спонукати до чогось: надихати на подвиг) надихнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

надібрати, надберу, надбереш, надбере, надберемо, надберете, надберуть

надігнати, наджену, надженеш, наджене, надженемо, надженете, надженуть

надігнути, -ну, -нёш, -не, -немо‘, -нетё, -нуть і -ігну, -ігнеш -ігне, -ігнемо, -ігнете, -ігнуть надігнутий, -а, -е надійтй, -1 йду, ійдеш, мин. -йшов, -йшла

надірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемб, -ветё, -вуть і -ірву, -ірвеш, -ірве, -ірвемо, -ірвете, -ірвуть надіслати, -ішлю, -ішлеш, -ішле, -ішлемб, -ішлете, -ішлють І -ішлю, -ішлеш, -ішле, -ішлемо, -ішлете, -ішлють

над’їздйти, -їжджу, -їздйш, -їздйть, -їздимо, -їздите, -їздять надкус, -у надлам, -у

надлйти, наділлю, наділлєш, наділлє, наділлємо, наділлєте, наділлють і наділлю, наділлєш, наділлє, наділлємо, наділлєте, наділлють, мин. -лйв# -лила

надлйшковий, -а, -е надлйшок, -шку надлюдський, -а, -е надмір, -у, Ім. надмір, присл. надміру, присл. надморський, -а, -е наднирковйк, -а

надносити, -бшу, -бсиш, нак. -ось на добраніч надовба, -и

надовбень, -бня, ор. -бнем надовго, присл.

над

102

най

надпйл, -у надпис, -у надписний, -а, -ё надпйти, надіп’ю, надіп’єш, надіп’є, надіп’ємо, надіп’єте, надіп’ють і надіп’ю, надіп’єш, надіп’є, надіп’ємо, надіп’єте, надіп’ють; мин, -лив, -пила надрйвний, -а, -е надріз, -у

надрізати, -їжу, -Іжеш; пак. -їж, док.

надрізати, -£ю, -аєш; нак -ай,

недок

надрічковйй, -а, -є надрядковий, -а, -е надсйпати, -плю, -плеш, -плють; нак -йп, док,

надсипати, -аю, -аєш; нак. -йй,

недок

надсічка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-чок (надсічене місце) — рос, надсечка

надслухати, -аю, -йєш надстроковий, -а, -е і надстроко-вйй, -а, -є

иадстроковйк, -а надтиск, -у надтіс, -тесу

надтяти, надітну, надітнеш, надітне, надітнемо, надітнете, надітнуть і надітну, надітнеш, надітне, надітнемо, надітнете, надітнуть; мин. -тяв, -тяла

надходити, -джу, -диш, нак. -одь надягнути, -ягііу, -ягнеш иадягтй, -ягну, -ягнеш, мин -яг, -ягла

нажив і нажив, -у нажйвлений, -а, -е — рос. наживлённый

нажйтий, -а, -е — рос нажитой (прикм) і нажитый (діє-прикм.)

нажитний, -а, -є назавжди і назавждй, присл назавше, присл назахват, присл.

названий, -а, -е, дієприкм. (Б)лй названі імена переможців) названий, -а, -є, прикм (нерідний. названий син)

назвисько, -а назвище, -а

наздогад див навздогад наздогін див навздоіін наздогінці див. навздогінці наздоінати, -ожену, оженёш, -оженё, -оженемб, -оженетё, -оженуть наземний, -а, -е називаний, -а, -е назимок і назймок, -мка назирцем, присл назирці, присл на зло — рос назло назнавати, -наю, -наєш, -нає, -наємо, -наєте, -нають назносити, -бшу, -бсиш, нак. -ось назовсім, присл — рос насовсем назолйти 1, -олю, -блиш (налужити)

назолйти 2, -лю, -лйш, -лить, -лимб, -лите, -лять (набриднути; зробити неприємність комусь)

назубок, -бка, їм (напилок) назубок, присл ідуже добреt ґрунтовно вивчити назубок) наїдок і наїдок, -дку

наізд і наїзд, -у — рос. наезд наїздити, -їжджу, -їздиш; нак.

-їздь (док. до наїжджати, наїздити дорогу; наїздити багато кілометрів)

наїздйти, -їжджу, -їздиш, -іздйть, -їздимо, -їздите, -їздять, нак♦ г-іздй, недок (наїжджати) наїздом і наїздом, присл. — рос. наездом

найважлйвіший, -а, -е найманий, -а, -е найманець, -нця, ор. -нцем наймення, р мн. -ёнь наймит, -а, мн -й, -ів// домовля* тися з наймитами, але три наймити — рос. наймйт наймитівський, -а, -е наймитський, -а, -е наймичка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чок // піти в наймички; але дві наймички — рос. наймйч-ка

най

103

нал

найняти, -йму, -ймеш, мин. -няв, -няла, -няло — рос. нанять, -йму, -ймешь, мин. -нял, -няла, -няло

найнятий, -а, -е — рос. нанятой (прикм.) і нанятый (дієприкм.) найтй, -йду, -йдеш, мин -йшов, -йшла — рос найтй, -йду, -йдёшь найтов, -а

найцікавіший, -а, -е найяскравіший, -а, -е наказнйй, -а, -є накйдати, -аю, -аєш, док. накидати, -аю, -аєш, недок накйдач, -а, ор -ем накйдка, -и, д і м. -ці, р. мн.

-док (одяг, покривало) накип’ячений, -а, -е — рос. накипячённый

накістень, -сня, ор. -снем наклад і наклад, -у — рос. наклад накладка, -и, д і м. -ці, р. мн. -док (предмет гіпсові накладки) —■ рос накладка накладка, -и, д і м. -ці (накладання Сталася прикра накладка)

накладнйй, -а, -є наклейка, -и, д їм -ці, р мн -йок (предмет валіза з наклейкою) — рос. наклейка наклеп, -у

наклепка, -и, д і м -ці, р мн.

-пок (предмет наклепка на металі) — — рос наклепка наклйкати, -йчу, -йчеш, нак -йч, док

накликати, -аю, -аєш, нак -ай, недок

наколка, -и, д їм. -ці, р. мн.

-лок (прикраса) — рос наколка

накотом, присл

накрап, -у

накриваний, -а, -є

накривка, -н, д і м. -ці, р. мн.

-вок (предмет) накриво і накриво, присл накриття, р. мн -ттів і рідше -йть

належати, -жу, -жиш налйваний, -а, -е

налйгач, -а, ор. -ем налйтий, -а, -е — рос. налитой (прикм ) і налитый (дієприкм.) налініювати, -юю, -юєш, недок. налініювати, -юю, -юєш, док. наліпка, -и, д. І м, -ці, р. мн, -пок наліпнйй, -а, -є

налляти, -ллю, -ллєш, -лл$, -ллємо, -ллєте, -ллють; мин• -лйв, -лила намертво, присл. наметений, -а, -е — рос наметённый

намйв, -у намистйна, -и намібійський, -а, -є Намібія, -і, ор -єю намолот, -у наморозь, -і, ор. -ззю нанду і нанду, невідм., ч. нанизу, присл нанівець, присл.

Нанкін, -а наново, присл.

наносити, -ошу, -осиш, нак -ось, недок.— рос. наносйть наносйти, -ошу, -осиш, нак -осй,

док

наноснйй, -а, -є — рос. наносный

наодйнці, присл

наопашки, присл

наосліп, присл

наостанку, присл.

напад, -у

нападати, -ає, -ають, док (насипатися нападало груш) нападати, -аю, -аєш, недок. (накидатися, натрапляти: бувало нападали розбійники, нападати на слід)

напасти *, -аду, -адёш, -аде, -адемо, -адетё, -адуть (док. до нападати. Як він посмів на нас напасти?)

напасти 2, -су, -сёш, -сё, -семб, -сете, -суть (док до напасати: напасти коня)

напасть і напасть, -і, ор. -тю — рос напасть

наперебій див навперебій напереваги і напереваги див навпереваги

наперегони, присл.

нап

104

нас

напередодні, приел. наперейми див навперейми наперемінки див навперемінки наперемінку див навперемінку наперстковий і наперстковий, -а, -е

напис, -у

напйтися, -п’юся, п’єшся, -п’ється, -п’ємося, -п’єтеся, -п’ються, мин -пився, -пилася напівпрйчіп, -чепа — рос. полуприцеп

напірний, -а, -е і напірнйй, -а, -є — рос. напорный наплавнйй, -а, -є наплйв, -у наплід, -лоду

напнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

напнутий і напнутий, -а, -е наполягтй, -ляжу, -ляжеш; мин. -ліг, -лягла

напомацки див. навпомацки напохваті, присл напочіпки див навпочіпки направлення, р. мн. -ень — рос.

направление напризволяще, присл наприкінці і напрйкінці, присл. напрйсідки див. навпрйсідки напрйсядки див. навпрйсядки напровесні, присл. напропале, присл. напростець див навпростець напрочуд, присл. напрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемб, -яжетё, -яжуть, нак. -яжй, мин *яг, -ягла напрямець, присл напрямкй див навпрямкй напрямнйй, -а, -є напуск, -у

напутйти,

-учу, -утйш, -утйть,

-утимо,

напуття

-утите, -утять

напханий,

-а, -е

нап’ястй,

-пну, -пнеш, -пне,

-пнемб,

-пнете, -пнуть; мин.

-и’яв, —

п’яла

нап’ятий і

нап’ятий, -а, -е

наразйти,

-ажу, -азйш, -азйть,

-азимб,

-азитё, -азять

наразі t наразі, присл.

нарваний, -а, -е

наректй, -ечу, -ечёш, -ече, -ечемб, -ечете, -ечуть; мин -рік, -рекла наречений, -а, -е, діеприкм (названий* хлопець наречений Павлом)

наречений, -а, -е, прикм. (названий: наречена мати) нарйвний, -а, -е (від нарив, наривна поверхня)

наривнйй, -а, -є (призначений для лікування наривів, наривний пластир)

нарисовий і нарисовий, -а, -е нарівні і нарівні, присл. нарівно, присл

нарізати, -іжу, -іжеш, нак. -іж, док.

нарізати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок.

нарізка, -и, д. і м. -ці нарізний, -а, -е (окремий; інший: нарізні звуки, нарізні дороги) нарізнйй, -а, -є (з нарізами, який використовують для нарізування: нарізні муфти, нарізний інструмент) нарізно, присл

наріст, -росту — рос. нарбст народженець, -нця, ор. -нцем

народйти, -оджу, -бдиш — рос.

народйть, -ожу, -одйшь нароздріб, присл. нарозхват, присл нарозхрист, присл наростень, -сня, ор. -снем наросток, -тка нарочний, -ого, їм на руку — рос. на руку наручні, -їв

нарядйги, -яджу, -ядиш — рос, нарядйть, -яжу, -ядйшь насадка і насадка, -и, д. і м, -ці, р мн -док (частина приладу, інструмент) — рос. насадка

насадний, -а -є і насадний, -а, -е — рос насадной насамкінець, присл насамперед, присл.

нас

105

нат

населений, -а, -е — рос населённый

насеред, прийм

насидіти, -джу, -диш, нак -йдь — рос насидеть

насипати, -ллю, -ллєш, -ллють; нак. -йп, док.

насипати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок

насипка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-пок — рос. насыпка насипом, присл

наситити, -йчу, -йтши; нак. -йть ► (нагодувати)

наситити, -ичу, -итйш, -итйть, -итимо, -ититё, -итять, нак. -итй (просочити чим-небудь) насідок, -дка насіннєвий, -а, -е насінний, -а, -е

насічка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -чок (насічене місце: срібна насічка; насічка на стовбурі дерева) — рос насечка

наскок, -у — рос. наскок наскоком, присл — рос. наскоком наскрізний, -а, -е наскрізь, присл насланий, -а, -е наслання і наслання наслідкове речення наслухати, -аю, -аєш (прислухатися; слухати)

наслухатися, -аюся, -аєшся, док.

(послухавши багато чого) наслухатися, -аюся, -аєшся, недок. (прислухатися) на смерть — рос. насмерть насміх, -у, їм.

насмішка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-шок

наспів, -у наспівнйй, -а, -є наспівність, -ності, ор. -ністю наспід, присл наспіх, присл

насправжки див навсправжки настання

настил, -у (настелене: дерев’яний настил моста, сніговйй настил) — рос настйл настил, -у (настилання)

настйльний, -а, -е (про траєкторно польоту куль, снарядів тощо настйльний вогонь) настильнйй, -а, -є (який стосується настилання: настильні роботи)

настіж див навстіж

настілка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-лок ^

настобісіти, -по, -ієш насторожитися, -жуся, -жйшся, -жйться, -жимбся, -житёся, -жаться

насторч, присл

настояти, -ою, -оіш, нак. -тій — рос. настоять настриг, -у — рос. настрйг настромйти, -омлю, -омиш, -6м-лять

насувнйй, -а, -є

насупроти, присл.— рос. насупро-тйв. і І

насухо, присл у L

натерпітися, -ллюся, -пишся, -пляться і натерпітися, -ерп-люся, -ерпишся, -ерпляться — рос натерпеться натйкати, -аю, -аєш, док. натикати, -аю, -аєш, недок. натйраний, -а, -е натиск, -у

натік, -теку — рос. натёк

натічнйй, -а, -є — рос. натёчный

натканий, -а, -е

наткнутий і наткнутий, -а, -е

натомість, присл., спол.

натощак, присл

натощака, присл

натроє і натроє, присл.— рос. натроє

натруска, -и, д і м. -ці, р мн. -сок (предмет) — рос. натруска

натруска, -и, д їм. -ці (суворе покарання)

натужитися, -жуся, -жйшся, нак.

-ужся (напружити сили) натужйтися, -ужуся, -ужишся ( наплакатися, насумуватися ) натхнений і натхнений, -а, -е, дієприкм., прикм. (натхнений чарівною поезією)

нат

106

нев

натхненний, -а, -е, прикм. (пристрасний: натхненна твор

чість, натхненне обличчя) натхнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неге, -нуть

натхнутий і натхнутий, -а, -е натще і натще, приел, натщесерце, присл. натяг, -у

натяжка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -жок (перебільшення, штучність: Такі аналоги можуть здатися натяжкою) натяжка, -и, д. і м. -ці (натягання: зробити натяжку гусениць трактора) натяжнйй, -а, -є натяк, -у

натякнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

наугад і навгад, присл. нафтовий с нафтовий, -а, -е нафтовик, -а нафтопровід, -воду нафтопровідний, -а, -е і нафтопровідний, -а -є нахабніти, -ік>, -іеш нахвалка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -лок

нахил, -у нахилки, присл нахильцем, присл. нахильці див. навхильці нахідка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -док — рос находка

находити, -джу, -диш; нак. -бдь (недок. до найти: находити

скарбй) — рос находйть

находйти, -оджу, -одиш, нак, -оди, док. (багато пройти; ходінням пошкодити: находйти мозолі) нахрапом і нахрапом, присл.— рос нахрапом

націнка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -нок (набавлена сума) — рос наценка

націнка, -и, д. і м. -ці (націнювання)

начебто, спол., частка начепйти, -еплю, -ёпиш, -ёплять начеревний, -а, -е начерк, -у

начинка, -и, д. і м. -ці, р мн. -нок (вміст: пирогй з начинкою) — рос. начйнка начинковий і начйнковий, -а, -е начисто, присл. начистоту, присл. начіпнйй, -а, -е начіс, начосу — рос. начёс начіснйй, -а, -є начорно, присл. нашатйр, -ю, ор. -ём нашвидку, присл нашвидкуруч і нашвидкуруч, присл. нашепт, -у нашйваний, -а, -е нашивка і нашйвка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -вок (нашите: нашйвка за поранення) — рос. нашйвка

нашивний, -а, -є нашкірний, -а, -е нащо, присл (навіщо: Нащо він поїхав?)

на що, займ. з прийм. (На що ти сподіваєшся?)

нащось, присл. (навіщось: Хлопець заговорйв нащось пошепки)

на щось, займ з прийм (Він на щось натякає) наяву, присл неабйхто, неабйкого неабйщо, неабйчого неабияк, присл.

неабйякий, неабйякого, ж неабияка, неабиякої, с. неабй яке, неабйякого; мн. неабйякі, неабияких

небажаний, -а, -е небиткйй, -а, -е

небіж, -божа, ор -божем і небіж, -божа, ор. -божем, мн. -божі, -божів

нёбо, -а, мн небеса, небес небуття

невблаганний, -а, -е не вгаваючи невдовзі, присл

невйдимий і невидймий, -а, -е — рос невйдимый невидужний, -а, -е невизнання

нев

107

нед