невиконання (з відтінком закінченості да: невиконання домашнього завдання) невиконання (з відтінком незакінченості ди: невиконання наказів)

невикорінний, -а, -е невилазний, -а, -е невимірний, -а, -е невиплат, -у невйплата, -и невитравнйй, -а, -є невичерпний, -а, -е невідбутнйй, -а, -є невідрйвний, -а, -е невідшкодний, -а, -е невідь-хто, невідь-кого невідь-що, невідь-чого невідь-як, присл

невідь-який, невідь-якого; ж. невідь-яка, невідь-якої, с. нё-відь яке, невідь-якого; лм невідь-які, невідь-якйх невістка, -и, д. і м. -ці, мн. -тки, -ток // порадитися з невістками, але обидві невістки невістонька, -и, д. і м. -ці, мн. -нькй, -ньок // мої невістоньки, але дві невістоньки невісточка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чок // зібралися невіс-точкй, але дві невісточки невпам’ятку і невпам’ятку, присл. невпізнаний, -а, -е {якого не впізнали: Це був невпізнаний мною сусід)

невпізнанний, -а, -е {якого важко або неможливо пізнати: Після ремонту кімната стала невпізнанною) невпопад, присл. невпрогорт, присл. невралгія, -і, ор. -єю неврастенічка, -и, д. і м, -ці, р. мн. -чок

неврастенія, -і, ор. -єю невропатія, -і, ор -єю невротомія, -і, ор. -єю невтоленний, -а, -е невтямкй, нсзм. недавно, присл недарма і недарма, присл, недаром, присл.

неділя, -і, ор. -ею, мн. -ілі, -Іль недобиток, -тка

недоброзйчливий t недоброзичливий, -а, -е

недоважка і недоважка, -и, д. і м, -ці, р. мн. -жок недоважок і недоважок, -жка недовйконаная (з відтінком закінченості дії: Недовйконання будівельних робіт становйло п’ять відсотків)

недовиконання (з відтінком незакінченості ди: Намітилося недовиконання продажу зернй) недовіднйй, -а, -є недовідність, -ності, ор -ністю недовірок, -рка недогарок, -рка недогляд, -у недодержання

недодержати, -жу, -жиш, нак.

-ёрж

недозволений, -а, -е (заборонений;

робйти щось недозволене) недозволенний, -а, -е {неприпустимий: це недозволенна річ? недозволенна розкіш) л

надо їдок, -дка

недоїмка, -и, д. і м. -ці, р« MHt -мок

недоїмковий, -а, -е недокис, -у недокурок, -рка не до ладу недолік, -у недоліт, -льоту недоліток, -тка недолюд, -а недолюдок, -дка

недомірок і недомірок, -рка — рос. недомерок

недоносок, -ска (старе взуття

або одяг)

недоносок, -ска (передчасно пш-роджена дитина) недопал і недопал, -у недопалок, -лка недопитки, -їв недопік, -у — рос. недопёк недопічка, -и, д. і м. -ці, р, мп$ -чок

недопущений, -а, -е (якого не допустили)

нед

108

неп

недопущенний, -а, -е (неприпустимий, неможливий) недоросток і недоросток, -тка — рос. недоросток недосип, -у

недосипати, -плю, -плеш, -плють; нак -йп, док.

недосипати, -аю, -аєш; нак. -ай,

недок

недоспаний, -а, -е недоторканий, -а, -е (якого не чіпали; образливий: недоторканий запас, Який ти став недоторканий)

недоторканний, -а, -е (який охороняється, якого не можна псувати, нищити тощо: посол — особа недоторканна) недотрймати, -аю, -аєш недоуздок, -дка — рос. недоуздок недоук, -а

недоумок, -мка — рос. недоумок недоучка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-чок

недохват і недохват, -у недріманний, -а, -е недрімлйвий, -а, -е недруг, -а, кл -уже недугувати, -ую, -уєш незагойний, -а, -е незайманий, -а, -е незайнятий, -а, -е незбагнений, -а, -е (якого не збагнули )

незбагненний, -а, -е (незрозумілий)

нездійснений, -а, -е (який не здійснився’ нездійснені надії, нездійснені сни)

нездійсненний, -а, -е (який не може здійснитися: нездійсненні мрії)

нездоланний, -а, -е (непереможний: нездоланна сила) незліченний, -а, -е (дуже великий: незліченне військо) незнищенний, -а, -е (якого неможливо знищити) незрівнянний, -а, -е (неперевер-шений, винятковий незрівнянний артист, незрівнянна радість)

незчисленний, -а, -е (незліченний: незчисленні зорі) нейтрино, невідмс. неквапнйй, -а, -є некролог, -а, м (у) -зі некрополь, -я, ор. -ем некрут, -а некрутський, -а, -е нелад, -у

нелинь, -я, ор -ем нелюб, -а нелюд, -а нелюдський, -а, -е немаючий, -а, -е немилостйвий і немйлостивий, -а, -е — рос. немйлостивый неміч, -МОЧІ, ор -міччю

ненавидіти, -джу, -диш, нак.

-идь — рос. ненавйдеть ненависний, -а, -е — рос. нена-вйстный

ненависник, -а — рос ненавйст-ник

ненависництво, -а ненавйсницький, -а, -е ненависть, -і, ор -тю — рос ненависть

ненавчений, -а, -е ненароком, присл ненасйтний і ненаситний, -а, -е — рос ненасытный ненатленний, -а, -е неодноразовий, -а, -е неопйсаний, -а, -е (якого не описали, якого важко описати: неописане майно) неописанний, -а, -е (якого важко описати; надзвичайно сильний, гарний неописанна тривога, неописанна врода) неоціненний, -а, -е непередаваний, -а, -е непереливки, незм неперехідний, -а, -е (який не передається неперехідна хвороба) неперехіднйй, -а, -є (про дієслово) непізнаваний, -а, -е непізнаванний, -а, -е непізнаний, -а, -е (якого ще не пізнали, не вивчили: непізнана таємниця, непізнаний об’єкт)

неп

109

НИЗ

непізнанний, -а, -е (недоступний для пізнання)

неподалеку, присл.— рос. неподалёку

неподалечку, присл. неподалік, присл. неподоланий, -а, -е (якого не подолали: неподоланий біль; неподоланий ворог) неподоланний, -а, -е (непереборний, непереможний; неподоланна сйла) непоказнйй, -а, -ё непоказність, -ності, о/?, -ністю непослух, -а

непотріб, -ребу (про речі) і -реба (про людину)

непояснений, -а, -е (якого не пояснили: Так і лишйлися ці тексти непоясненими) непоясненний, -а, -е (якого не можна пояснити: непоясненні явища)

неприйнятнйй, -а, -є неприйнятність, -ності, ор, -ністю непримиренний, -а, -е неприпущенний, -а, -е (неприпустимий)

непрйязнь, -і, ор. -ню непролазний, -а, -е непроникнйй, -а, -є непросипний, -а, -е непротйвлення — рос. непротивление

непроторенний, -а, -е непрощенний, -а, -е (якого не простили, якого не можна простити: непрощенна неуважність) нерест, -у нерестилище, -а

нереститися, -титься, -тяться і не-рестйтися, -титься, -тяться — рос нерестйться нерестовий, -а, -е нерестовйк, -а нерозв’язний, -а, -е нерозкладний, -а, -е нерозрізненний, -а, -е (якого важко або неможливо розрізнити) несення несіння

несказаний, -а, -е (невисловлений: несказані слова)

несказанний, -а, -е (надзвичайний: несказанна радість; несказанні злидні)

нескінчений, -а, -е (незакінчений: нескінчена розмова, нескін-чений малюнок)

нескінченний, -а, -е (безконечний: нескінченний шлях) нескладний, -а, -е (недоладний, незграбний: нескладний юнак) нескладнйй, -а, -є (простий, легкий: нескладне завдання) нескладовйй, -а, -є нескоротний, -а, -е неслух, -а несмак, -у

несосвітенний, -а, -е неспаленний, -а, -е (який нг може згоріти, знищитися вогнем) неспйнний, -а, -е несповна І несповна, присл. (несповна розуму)

неспроста, присл.— рос. неспроста

нестй, -су, -сёш, -сё, -семо, -сете, -суть, мин ніс, несла нестям, -у (у нестямі, до нёстя-му)

нестямка, -и, д. і м. -ці, р. мн,

-мок

нестямок, -мку несучй, дієприсл нетерпляче, присл неуявленний, -а, -е (якого важки або неможливо уявити) нехіть, -хоті, ор. -хіттю нехлюй, -я, ор. -єм, кл. -йю, мн. -і, ‘Ів нехотя, присл. нехотячй, присл. нечисленний, -а, -е нещодавно, присл нйжучи, дієприсл низ, -у, м. (в) -у, мн. -й, -ів низати, нижу, нижеш низенький, -а, -е — рос. нйзень-кий

низина, -й, мн -йни -йн // На ни-зйнах ще стояла вода, але дві низини — рос. низйна

низ

ПО

НІЗ

низка, -и, д і Мр -ці, мн -зкй, -зок і -зки, -зок // понанизувати нйзкй, але п’ять нйзок — рос. мн* низки, -зок низовий, -а, -ё

низовина, -й, лш -йни, -йн // болотяні низовйни; але дві низов инь-

низочка, -и, д. f л. -ці, лм. -чкй, -чбк г -очки, -очок // нйзочкй намйста; але дві низочки низхіднйй, -а, -ё низький, -а, -ё — рое. низкий НЙЗЬКО, приел. никати, -аю, -аєш нйкнути, -ну, -неш, недок. (хилитися, припадати до землі; втрачати силу тощо: Трави никли від спёкк) нйрка, -и, д. і м, -ці, мн. -рки, -рок і -ркй, -рбк // захворювання нирок; але обидві нйрки нирковий, -а, -е (від нирок) нирковйй, -а, -є (від нйрка) нирнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

нитка, -и, д. і м. -ці, мн. -ткй, -тбк//сукати ниткй, але дві нитки — рос. мн. нйтки, -ток нитковий, -а, -є

нйточка, -и, д. і м. -ці, -чкй, -чбк // тоненькі ниточки; але дві нйточки — рос. ЛШ. нйточки, -чек

нитчастий, -а, -е — рос. нйтча-тый

нитчатка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -ток

нитчаткові, -их

нитянка, -и, ‘д. і м. -ці, р. мн. -нок

нищитель, -я, ор. -ем нищівнйй, -а, -є нищівно, присл. нівідкіль, присл. (нізвідки) нівідкіль, присл. (нізвідки) нівідкіля, присл. (нізвідки) нівідкіля, присл. (нізвідки) ні від кого (немає від кого: Ні від кого мені чекати допомоги)

ні від кого (від жодної людини: Ні від кого я не залежу)

ні від чого (немає від чого: Ні від чого мені берегтися) ні від чого (від жодного предмета, явища. Ні від чого не падає тінь)

ні в кого (в жодної людини: Ні в кого позйчити гроші) ні в кого (немає в кого: Ні в кого ти не вйпросиш) ні в чому (немає в чому: Ні в чому вийти надвір) ні в чому (в жодному предметі, явищі, місці• Ні в чому він не сумнівався)

ні в що (немає в що: ні в що одягтися)

ні в що (в жодний предмет, явище, місце: Ні в що я вже не вірю)

нігерійський, а, -е Нігерія, -і, ор. -єю нігтьовйй, -а, -є ніде, присл. (немає де ніде заховатися, ніде правди діти) ніде, присл (в жодному МІСЦІ’ ніде нікого, ніде ще не сіяли) ні до кого (немає до кого Ні до кого звернутися)

ні до кого (до жодної людини Ні до кого не потрапить ця звістка)

ні до чого (немає до чого’ Ні до чого прикласти сили) ні до чого (марно, до жодного предмета, явища Це все ні до чого)

ніженька, -и, д. і м. -ці, р мн. -ньок

ніжка, -и, д. і м. -ш, мн -жки, -жок і -жкй, -жок // ніжки стола, але чотири ніжки — рос мн нбжки, -жек ніжненький, -а, -е — рос нежненький

ні за що (немає за що, ні за що

дякувати)

нізащо, присл. (ні за яких обставин, без підстави. Нізащо не піду, Нізащо вигнали дівчину) ні зч що (даремно, ні за яку річ, рису, якість тощо Пропасти ні за що, Ні за що не відповідати)

ніз

111

нож

нізвідки, приел. (немое звідки: Порятунку чекйти нізвідки; нізвідки взяти)

нізвідки, присл. <з жодного боку: Нізвідки нічого не чути) нізвідкіль, присл. (нізвідки) нізвідкіль, присл. (нізвідки) нізвідкіля, присл. (нізвідки) нізвідкіля, присл. (нізвідки) ніздря, і, ор. -ею, мн. -і, -їв— рос ноздря ніздряний, а, -6 ні з аим {немає з ким: Ні з ким і побалакати)

ні з кйм (з жодною людиною: Ні з кйм я там не познайомився) ні з кого {немає з кого: Ні з кого спитати)

ні з кого (з жодної людини: Ні з кого їй не глузуй)

Нікарагуа, невід м. нікарагуанський, -a, -є ніким {немає ким: Ніким замінити вчителя)

ніким {жодною людиною: Ніким не цікавитися)

нікого {немає кого: Нікого н

звинувачувати)

нікого {жодної людини: Нікого

він не любить)

ніколи, присл. (немає коли: мені ніколи)

ніколи, присл. (у жодний час: Ніколи я вас не забуду) нікому {немає кому: Нікому й поскаржитися)

нікому {жодній людині: Нікому я не потрібен)

нікуди, присл {немаєкуди: Нікуди подітися далі нікуди) нікуди, присл {у жодне місце; ні для чого* Нікуди не поспішати, Нікуди це не гпдйться) ні нащо, присл {унівець; зводити нінащо. зійти нінащо) ні на що {ні для чого, ні на якусь потребу тощо, ні на що не здатний, Ні на що не реагувати; Ні на що не скаржитися) ніпель, -я, ор -ем, мн -І, -ів // Цех виготовляє ніпелі, але два ніпелі — рос. мн. ниппели, -ей

ніпочім, присл.

нірка, -и, д. і м. -ці, мн. -ркй, -рок і -рки, -рок // 3 нірок визирали ховрашкй, але дві нірки — рос мн. норки, -рок ніс, носа, мн. носи, носів // лона-хшоплювати носи; але ява носи нітрометр, -а нітрометрія, -і, ор. -єю ніхто, нікого

ніч, ночі, ор. ніччю, мн. ночі,

ночей, на ніч

нічий, нічийого; ж. нічия, нічи-нічиє, нічийого; мн. нічиї, нічиїх

нічим (немає чим: нічим запла-ійти)

нічліг, -у, мн -й, -ів нічний, -а, -є нічогенький, -а, -е нічогісінько, присл нічого {немає чого* нічого й казати, нічого робити) нічого див ніщо ніщо, нічого {нічого не знати; Нічого не вййде, нічого подібного, нічого собі) ніяк, присл {немає як ніяк до-помогтй)

ніяк, присл. (жодним способом: Ніяк не можу пригадати, Ніяк не спалося)

ніякий, -а, -е (Ніяких звісток від чоловіка, Актор з нього був ніякий)

ніяковий і ніяковий, -а, -є ніяковіти, -по, -ієш і ніяковіти,

1Ю, -ієш новак, -а

новенький, -а, -е — рос. новенький

новизна, -й

новйй, -а, -є — рос. новый новина, -й, мн -йни, -йн // повідомляти новйни; але дві но-

винй

новйнка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -нок

нога, -й, д їм -зі, з н. -у, ор. -ою, мн ноги, ніг // натомйти ноги, але обидві ногй, чотйри ногй

ножний, -а, -є

нож

112

об’є

ножовйй, -а, -ё

номер, -а, мн. -й, -ів И номери в готелі, але два номери номернйй, -а, -ё

нора, -й, зн -у, ор. -бю, мн нори, нір // Кроти на зйму позалазили глибоко в нори, але дві нори

норов, -у норовйстий, -а, -е норовйти, -влю, -виш, -вить, -вимо, -вите, -влять носйти, ношу, носиш НОСІЙ, -я, ор. -єм, -КЛ. -ію, мн. -і, -їв

носкйй, -а, -є — рос. ноский носкість, -кості, ор. -КІСТЮ носячи, діеприсл нототенія, -1, ор -ЄЮ ноумен, -а

ночви, -чбв, д. -чвам нуворйш, -а, ор. -ем

нудити, -джу, -диш і нудити,

-джу, -диш, нак. пудй і нудь — рос. нудить нудненький, -а, -е нуднйй, -а, -є — рос. нудный нудно, присл нукер і нукер, -а нуклеус, -а Нукус, -а нуль, -я, ор. -ём нурта, -и

нуртина, -й, мн. -йни, -йн

нуротовйння

нуртовище, -а

нутро, -а, лія. нутра, нутр

нутрянйй,

-а, -є

нюхнути,

-ну, -нёш, -не,

-немб,

-нетё,

-нуть

нюховйй,

-а, -є

нюшйти,

-шу, -шйш,

-шйть,

-шимб,

, -шите, -шать

нявчати,

-чу, -чйш, -чйть,

-чимб.

-читё,

-чать

нянька, -и, д і м. -ці, м -нькй, -ньок // годйтися в нянькй, багато няньок, але дві няньки — рос мн няньки, -нек няня, -і, ор -ею, мн няні і няні, нянь // але дві няні — рос. мн% няни, нянь

о

оббивач, -а, ор -ём оббйти, обіб’ю, обіб’єш, обіб’є, обіб’ємо, обіб’єте, обіб’ють і обіб’ю, обіб’єш, обіб’є, обіб’ємо, обіб’єте, обіб’ють оббігати, -аю, -аєш, док. оббігати, -аю, -аєш, недок. обвинувач, -а, ор ем обвинути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

обвити, обів’ю, обів’єш, обів’є, обів’ємо, обів’єте, обів’ють і обів’ю, обів’єш, обів’є, обів’ємо, обів’єте, обів’ють, ман об-вйв, обвила, обвило — рос. мин обвйл, обвила, обвйло обвід, -воду і обвід, -воду, мн.

-ВОДИ, -ВОД1В — рос. обвод обвіднйй, -а, -є — рос. обводной і обводный

обводити, -джу, -диш; нак -одь (недок. до обвестй) — рос. об-водйть

обводйти, -оджу, -одиш, нак -одй; мин -вів, -вела, док. (водячи, побувати скрізь: Дружко об-водйв молодйх грйчі навколо столу)

обводнений, -а, -е — рос. обводнённый

обводнйти, -ню, -нйш, -нйть,

-нимб, -ните, -мять обвозити, -бжу, -бзиш, нак. -бзь (недок. до обвезти) — рос. об-возйть

обвозйти, -ожу, -бзиш, нак. -озй, док. (возячи% побувати скрізь: обвозити по всьому місту) обгорнений, -а, -е обгорнутий, -а, -е обгортковий і обгортковий, -а, -е обдаровання обдарування обдирнйй, -а, -є

обернути, -ерну, -ёрнеш — рос.

обернуть, -ну, -нешь обернутий, -а, -е

обертовий, -а, -е

об’єднання, р, мн. -ань (організа*

об’е

113

об’ї

ція, товариство тощо: виробниче об’єднання, літературне об’єднання)

об’єднання {дія. об’єднання сил) об’єм, -у

обжатиобіжму, обіжмеш, обіжме, обіжмемо, обіжмеїе, обіжмуть і обіжму, обіжмеш, обіжме, обіжмемо, обіжмете, обіжмугь (обтиснути)—рос. обжать, обожму, обожмешь обжати 2, обіжну, обіжнеш, обіж-нё, обіжнемо, обіжнете, обіжнуть і обіжну, обіжнеш, обіжне, обіжнемо, обіжнете, обіжнуть {док. до обжинати) — рос. обжать, обожну, обожнешь обжйнки, -їв обжинковий, -а, -е обжитий, -а, -е — рос обжитой (прикм.) і обжйтый (діє-прикм )

обидва, обох, д обом, ор обома обйдві, обох, д обом, ор обома обйраний, а, -е

обихідка, -и, д і м. -ці, р. мн.

-док

обібрати, обберу, оббереш, оббе рё, обберемо, обберете, обберуть обіг, -у

обігнати, обжену, обженеш, обжене, обженемо, обженете, обженуть

обігнути, -ну, -пеш, -не, -немо, -нетё, -нуть / -ігну, -ігнеш, -ігне, -ігііемо, -ігнеге, -ігпуть—рос обоїнуть, -ну, -нешь