обіговий, -а, -е

обігравати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають обід, обода, мн. ободй, ободів// ободи гнути; а ге два ободи (у колесі)

обід, -у (споживання страви) обідок, -дка

обідранець, -иця, ор. -наем обідраний, -а, -е обідрати, обдеру, обдереш, обдере, обдеремо, обдерете, обдеруть обізватися, -вуся, -вёшея, -вёться, -вемося, -ветёся, -вуться І

-пвуся, -ізвешся, -ізветься, -ізвемося, -ізветеся, -рвуться обізнаність, -пості, ор. -ністю обійдений, -а, -е — рос. обойдённый

обійняти, -ійму, -іймеш, мин -няв, -няла обійнятий, -а, -е обійстя

обійій, -1 йду, -і йдеш, мин. -йшов -йшла — рос обойтй, -йду,

-идешь

обік, присл , прийм. обікласги, обкладу, обкладеш, оЄ-кладё, обкладемо, обкладете, обкладуть

обілляти, -ллю, -ллєш, -ллє, -ллємо, -ллєте, -ллють обім’ятий, -а, -е обіпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -іпну, -іпнеш, -іпне, -іпнемо, -іпнете, -іпнуть обіпрати, обперу, обпереш, обпере, обперемо, обперете, обперуть

обіп’ястйся, -пнуся, -пнешся, -пнеться, -пнемося, -пнетеся, -пнуться і -тнуся, -тнешся, -тнеться, -тнемося, -тнетеся, -тнуться, мин -п’явся, -п’ялася

обірванець, -иця ,ор -нцем — рос. оборванец

обірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемо, -ветё, -вуть і -ірву, -ірвеш, -ірве, -ірвсмо, -ірвете, -ірвуть, мин -вав, -вала, -вадо — рос. оборвать, -ву -вешь, мин. -вал, -вала, -вало обіруч, присл

обіцянка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -нок

обіч, присл., прийм. об’їздити, -їжджу, -їздиш; нак. -їздь, док (побувати в багатьох місцях: об’їздити всю

країну)

об’їздити, -їжджу, -їздиш, -їздить -їздимо, -їздите, -їздять, нак. -\лтунедок (об’їжджати: об’-їздити калюжу) об’їзнйй, -а, -є

обк

114

обе

обкйдати, -аю, -аєш, док обкидати, -аю, -аеш, недок, облавок, -вка

обладнання (сукупність механізмів, приладів, пристроїв тощо: розташування обладнання) обладнання (дія: Приступити до обладнання робочого місця) область, -і, ор. -тю, мн. -асті, -астёй, д. -астям облизень, -зня, ор. -знем облисіти, -ію, -ієш облйти, обіллю, обіллєш, обіллю, обіллємб, обіллєте, обіллють і обіллю, обіллєш, обіллє, обіл-лемб, обіллєте, обіллють; мин. -лив, -лил а, -лило — рос.

облйть, оболью, обольёшь; мин облил, облила, бблилб облишити, -шу, -шиш; нак. -йш обліжок, *жкй облік, -у

обмазка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -зон ббмаль, прися. обманути, -ану, -йниш обмерти, обімру, обімреш, обімре, обімремо, обімрете, обімруть

обмілина, -и обмін, -у — рос. обмен обмінний, -а, -е 66м і р, -у — рос. обмер обміряти, -яю, -яєш, док. обміряти, -яю, -йєш, недок. ббмішка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -шок

обмовка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -вок обмокнути, -ну, -неш (змокнути: обмокнути під дощбм) обмокнути, -ну, -нёш, -нб, -немб, -неіб, -нуть (умокнути: обмокнути перо в чорнило) обновити, -овлю, -бвиш, -бвлять — рос. обновйть, -влю, -вйшь обносити, -бшу, -бсиш; нак. -ось (недок. до обнести) — рос. об-ноейть

обноейти, -ошу, -бсиш; нак. -сй (док. до обношувати: обноейти нові черевики)

обняти, -німу, -німеш, мин -няв, -няла, -нялб — рос. мин, обнял, обняла, обняло

обнятий, -а, -е — рос обнятый обов’язок, -зку

обоє, обох, д. обом, ор. обома обперезати, -ежу, -ежеш обпертися, обіпруся, обіпрешся, обіпреться, обіпремося, обіпретеся, обіпруться ( обіпруся, обіпрешся, обіпреться, обіпремося, обіпретеся, обіпруться обпилйти, -лю, -лйш, -лйть, -лимб* -лите, -лять

обповзати, -аю, -аєш, док. (облазити все)

обповзати, -аю, -аеш (недок. до обповзтй)

обпоїти, -ою, -оіш, нак. -пій обполоснути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нете, -нуть

обп’ястйся див. обіп’ястися образ1, -а, мн й, -ів//молй-тися перед образами; але два образи (ікона)

образ2, -у, мн -и, -ів (обличчя; постать: художній засіб,

тип)

обранець, -нця, ор. -ниєм обраний, -а, -е обрання

обрати, оберу, обереш, обере, оберемо, оберете, оберуть обрис, -у ббрідний, -а, -е

обрізати, -іжу, -іжеш; нак. *іж, док.

обрізати, -йю, -аєш; нак. -ай, недок.

сбрізнйй, -а, -б обрубнйй, -а, -б

обруч, -й, ор. -ём, мн. -І, -ІВ — рос. обруч

обручитися, -учуся, -учишся обручка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чок і -учки, -учок // обмінй-тися обручками; але дві обручки

обрядити, -яджу, -ЯДИШ — рОСф обрядйть, -яжу, -ядйшь обрядовий, -а, -е — рос. обрядовый

обсадиий, -а, -е

обсипати, -плю, -плеш, -плють} нак. -йгі, док,

обе

115

оже

обсипати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок. обсів, -у

обстояти, -ОЮ, -01Ш обстріл, -у — рос. обстрел обсяг, -у, я (в) -31 I -у обтавати, -таю, -таєш, -тає, -таемо, -таете, -тають обтёрп ітися, -плюся, -пишея, -пляться

обтерти, обітру, обітреш, обітре, обітремо, обітрете, обітруть і обітру, обітреш, обітре, обітремо, обітрете, обітруть обтикати, -йчу, -йчеш; нак, -йч, док.

обтикати, -аю, -аєш; нак. -йй, недок. обтиск, -у

обтискати, -аю, -аєш обтічнйй, -а, -е обтічність, -ності, ор, -ністю обтяжнйй, -а, е

обтяти, обітну, обітнеш, обітне, обітнемо, обітнете, обітнуть і обітну, обіїнеш, обітне, обітнемо, обітнете, обітнуть, мин. тяв, -тяла

обух, -а, м (на) -сі і -у — рос. обух

обушок, -шка і обушок, -шкй — рос обушок

обхіднйй, -а. -є — рос. обходной і обходный обхідник, -а

обходити, -джу, -диш, нак. -бдь {недок. до обійти) — рос об-ходйть

обходйти, -оджу, -бдиш, нак -дй, док. (ходячи, побувати скрізь: обходйти весь ліс) обхопити, -оплю, -бпиш, -оплять обшир, -у обшук, -у

община, -и — рос общйна

овёс, вівса, мн вівса, вівсів і вівси, вівсів

овід, овода, мн оводи, оводів // відганяти оводів, але два оводи овочёвий, -а, -е огляд, -у

оглядач, а, ор -ём і оглядач,

-а, ор. -см

оглянутися, -нуся, -нешся, нак.

-йпься — рос оглянуться огранити, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -нитё, -мять

огризнутися, -нуся, нешся,

-нёться, -немося, -нетеся,

-нуться

огрівнйй, -а, -є

огріх і огріх, -у — рос. огрех огряднйй, -а, ё і огрядний, -а, -• одёжина і одежина, -и одйн, одного, д. одному, ор. од -нйм, ж. одна, однієї (одної); с. однё (ОДНО), одного, мн. одні, одних

одинадцятеро, -тьбх, д. -тьбм, ор, -тьома і -тьма

одинадцятий, -а, -е — рос. одйн-падцатый

одинадцять, -ти і -тьбх, д. -ти і -тьбм, ор -тьма і -тьома — рос одйннадцать одинак, -а, кл. -аче, мн. -й, -ів один за одним однаковий, -а, -е однина, -й

одноколійка, -и, д. і м. -ці, р. мн,

-йок

одноколійний, -а, -е одноколірний, -а, -е однолітка, -и, д. і м -ці, р мн.

-ток — рос однолётка одноліток, -тка — рос. однолёток одноплемінний, -а, -е одноразовий, -а, -е — рос. одноразовый

одноруч, присл односкладовий, -а, -е одноциліндровий, -а, -е одограф, -а одометр, -а

одружитися, -ужуся, -ужишся одухотвори їй, -орю, -ориш — рос. одухотворить, -рю, -рйшь одягнути, -ягну, -ягнеш одягнутий, -а, -е одягтй, -ягну, -яінеш, мин.

одяг, одягла ожелёдиця, -і, ор -ею ожеледь, -1, ор. -ддю — рос оже-лёдь

оже

116

ОЇ1И

ожеред, -у

оживйти, -нвлю, -йвиш, -йвлять — рос. оживйть, -влю, -вишь озватися, -вуся, -вёшся, -вёться, -вембся, -ветёся, -вуться і ОЗО-вуся, озовёшся, озовёться, озовемося, озоветёся, 030-вуться

оздоровйти, -овлю, -бвиш, -бвлять — рос. оздоровйть, -влю, -вйшь

бзеро, -а, мн. озёра, озёр // соляні озёра; але два озера озерце, -я і озерце, -я, мн. -ёрця, -ёрець // невелйчкі озёрця; але два озёрця — рос. озерцо озймий, -а, -е

озирнутися, -нуся, -нёшся, -нёть-ся, -нембся, -нетёся, -нуться озлобйти, -облю, -ббиш, -бб-лять — рос. озлобить озонометр, -а окапі, невідм., ж. окарйна, -и

окислйти, -лю, -лйш, -лить, -лимб, -литё, -лять

окисний, -а, -е (від окис) окиснйй, -а, -ё (окислювальний* окиснйй процес) окиснйк, -а

окісний, -а, -е (від окіст) окісний, -а, -е (від окістя) окіст, окосту (лопатка або стегно тварини)

окістя, р мн -їсть (оболонка, що покриває кістки) окладний, -а, -ё

оклйкнути, -ну,-неш і окликнути, -ну, -неш, -не, -немо, -негё, -путь

око, -ока, м. (на) оці, мн. очі, очей, ор. очйма

окотйтися, окотиться, окотяться окрилйти, -илю, -йлиш — рос.

окрылйть, -лю, -лишь окрім, прийм

окролйтися, -литься, -ляться округ, -у, м. (в) -зі, мн -Й, — і в// виборчі округй, але два бкру-ги

округа, -и, д їм. -зі, мн -уги, -уг округлйти, -лю, -лйш, -лйть, -лимо, -литё, -лять

окружний, -а, -е (від округа; нав-колишній, круглий тощо: окружні сёла, окружне піддашшя)

окружнйй, -а, -ё (від округ; розташований по колу: окружнйй суд, окружна дорога) оксидиметрія, -1, ор. -ЄЮ оксйморон і оксюморон, -а Оксфорд, -а оксфордський, -а, -е оксюморон див. оксйморон октаедр, -а

окулірувати, -ую, -уєш окунь, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів // на-ловйти окунів, але п’ять бку-нів — рос. мн. окуни, -ёй окупйтися, -упиться, -упляться оленеві, -их

оленйна, -и — рос. оленина оленйця, -і, ор. -ею олень, -я, ор. -ем — рос. олень оленяр, -а, ор -ём, кл. -яре, мнш -і, -ів, д. -ам оленячий, -а, -е омела, -и омйваний, -а, -е омнібус, -а

омолодйти, -оджу, -бдиш — рос.

омолодйть, -ожу, -одйшь омонімія, -і, ор -єю омулевий, -а, -е омуль, -я, ор. -ем онікс, -у

оновйти, -овлю, -бвиш, -бвлять онтогенезис, -у онтогенія, -і, ор -ЄЮ онуча, -і, ор. -ею, ж. (шматок тканини, ганчірка) онуча, -ати, с (внуча) * опадовий, -а, -е опал, -у (камінь) опашки, присл оперезати, -ежу, -ёжеш оперйтися, -рйться, -ряться опёрти, опру, опреш, опрё, опре-мб, опретё, опруть і обіпру, обшрёш, обшрё, обіпремо, обі-претё, обіпруть і обіпру, обіпреш

опинйтися, -инюся, -йнишся опйска, -и, д. і м -ці, р. мн. -сок

опи

117

осм

опитний, -а, -ё опівдні, приел опівночі, приел

ОПІЗНЙТИСЯ, -13НЮСЯ, -ІЗНИШСЯ

опій, -ю, ор -єм (опіум) опій, опою, ор опоем (хвороба) опійний, -а, -е (від ошй) опік, -у опіковий, -а, -е

опікун, -а, кл -уне, ми -й, -ів опір, опору опірний, -а, -е опірність, -НОСТ1, ор -Н1СТЮ опісля і опісля, приел., прийм. опліч, приел

оповити, -в’ю, -в’єш, -в’є, -в’ємо, -в’єте, -в’ють і -вию, -виєш, мин -вив, -вила і -вила оповідання, р. мн -ань оповідач, -а, ор -ем, кл. -ачу, мн -і, -ів і оповідач, -а, ор. -ем, мн -І, -1В оповіднйй, -а, -є оповідь, -і, ор. -ддю, р мн. -ідей оповістй і оповісти, -ЇМ, -ІСЙ, -їсть, -їмо, -їсте, -істять, ‘мин. -ів, -їла

оповістити, -иду, -1СТЙП1, -істйть, -істимо, -істите, -істять ополоснути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нете, -путь

опоросйтися, -бситься, -бсяться

опорядйти, -джу, -дйш, -дйть, -димо, -дитё, -дять опосум, -а опоясати, -аю, -аєш опріснйти, -шо, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять опріч, прийм оптовий, -а, -е оптовик, -а оптометр, -а

опушйти, -ушу, -ушиш — рос.

опушйть, -шу, -шйшь оранжевий, -а, -е орати, орю, ореш, оре, оремо, орете, орюгь

орач, -а, ор -ем, кл. -ачу, мн. -і, -ів

орган, -а (частина організму) і -у (установа, друковане видання тощо)

орган, -а (музичний інструмент) орда, -й, мн орди, орд //половецькі орди, але дві орди орден !, -а, мн -й, -ів // вручати

орденй, але два ордени (відзнака)

орден 2, -у, мн -и, -їв (організація; в архітектурі: масонський

орден, дорійський орден) ордер х, -а, мн. -й, -ів // видавати ордерй, але два ордери (документ)

ордер2, -а, мн -и, -ів (в архітектурі)

орёл, орла, кл. орле, мн. орли,

орлів

орендар, -я, ор -ем, кл. -йрю, мн -і, -ів, д. -ям оркестровий, -а, -е орнамент, -у орнаментний, -а, -е орогенезис, -у ортодоксія, -і, ор -єю ортопедія, -І, ор -ЄЮ орудар, -я, ор. -ем, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям і орудар, -я, ор -ем, мн -і, -їв, д. -ям орючй, дієприсл. оса, оси, мн оси, ос // напали оси, але дві оси осад, -у (осадок) осад, -у (поверх, ярус; садиба)

осадовий,

-а, -е

освіжйти,

-жу,

-жйш,

-жйть,

-жимб,

-жите

, -жать

освіжний,

освітлйти,

-а, -є -ітлю,

-ітлиш

осёл, осла

, кл

беле, мн.

ослй,

ослів

осередковий і осередковий, -а, -@

осетер, -тра

осетинський, -а, -е

Осетія, -і, ор -єю

осетровий, -а, -е

осип, -у

осипати,

-плю,

-плеш, -плють;

нак ■

■йгі, док

осипати,

-аю,

-аєш,

нак -ап,

недок

ослюк, -і

а, кл —

юче,

мн -й, -ів

осміяти,

-1Ю, —

ієш,

-1Є, -1ЄМО,

-ієте,

-ноть

осмометр,

, -а

осн

118

пак

оснастити, -ащу, -астйш, -астйть, -астимо, -астите, -астять і -ащу -астиш, -астйть, -астимо, -астите, -астять

оснівний, -а, -е (іу ткацтві: оснівні ниткй)

основний, -а, -е (у хіми: оснбвні окисли; основні гірські породи)

основнйй, -а, -є (головний: основне завдання)

особа, -и, мн. особи, осіб особень, -бня, ор. -бнем особина, -и особовий, -а, -е осоїд, -а

осока, -й, д. і м. -ці, мн осоки, осок — рос. осока осокір, -кора остаточний, -а, -е остов, -а

осторонь, присл., прайм. острах, -у

острів, -рова, мн -ровй, -ровів// коралові острови, але три острови

острівнйй, -а, -є