безобразний, -а, -е (позбавлений образності) безоглядний, -а, -е безперестанку, присл. безперестану, присл. безперестань, присл. безпомилковий, -а, -е безприйменниковий, >а, -е безпрйкладний, -а, -е безпринцйпний, -а, -е безпрйстрасний, -а, -е — рос. беспристрастный безприсудковий, -а, -е без просипу

безрозмірний, -а, -е — рос безразмерный безсмак, -у

безсполучниковий, -а, -е безстічний, -а, -е безстроковий, -а, -е безтямний, -а, -е безхарактерний, -а, -е безчестячи, дієприсл. безшелесний, -а, -е белькотати, -очу, -очеш, -очуть; нак -очй

белькотіти, -очу, -отшії, -отйть, -отимо, -отите, -отять; нак. -отй

белькотячи, дієприсл.

Бенарес, -а бензопровід, -воду бенкетар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д. -ям бентос, -у

бербер, -а, мн. -и, -їв берег, -а, м. (на) -езі, мн. -й, *ів // Річка підмиває берегй; але обидва береги береговина, -й

б.регтй, -ежу, -ежёш, -еже, -ежемб, -ежетё, -ежуть; мин. -ріг, -регла

бережений, -а, -е, дієприкм. (дбай-лйво бережені книжкй, бережене від сонця облйччя) — рос бережёный,

бережений, -а, -е, прикм (обереж-ний’ Бережёного й Бог береже)

бережина, -и (узбережжя) бережина, -й (лугова трава) бережучй, дієприсл.

березина, -и

березнйк, -у і берёзник, -у березняк, -у

берестовий і берестовий, -а, -е — рос берёстовый берестянйй, -а, -ё беркут, -а беркшйр, -а бёрло, -а

беручй, дієприсл. бесіда, -и — рос беседа бесідник і бесідник, -а бескид і бескйд, -у бетоняр, -а, ор -ем, кл. -яре, мн. -і, -ів, д -ам бешкет, -у бешкетник, -а Бєлгород, -а бєлгородський, -а, -е бик, -а, кл. бйче, мн -й, -ів бинтовйй, -а, ё

бирка, -и, д. і м -ці, мн -рки, -рок і -ркй, -рок// поприкріплювати бйркй, але дві бирки — рос мн. бйркй, -рок бирючйна, -и

бйти, б’ю, б’єш, б’є, б’ємо, б’етё,

б’ють

биткйй, -а, -є битюг, а бич, -а, ор -ём

біб, бобу, мн. бобй, бобів — рос. боб, -а

біг, -у, м. (на) -у бігма, присл (бігом) бігма1, незм (немає бігма грошей)

бігма 2 і бігме, частка (бігма не піду, бігме страшно мені) бігти, біжу, біжиш, біжйть, біжимо, біжите, біжать бігун, -а, кл -уне, мн -й, -ів бігцем, присл.

біда, -й, мн біди, бід // Від цього всі мої біди, але дві бідй бідак, -а, кл -аче, мн -й, -ів бідар, -я, ор. -ём, кл -арю, мн. -і, -ів, д -ям

бідненький, -а, -е — рос. бёд-ненький

біднота, -и і біднота, -й — рос. беднота

бідняк, -а, кл. -яче*, мн. -гі, -їв

біж

14

боб

біжачи, дієприсл. біж>терія, -і, ор. -ею бій, бою, ор. боєм, м (у) бою, МН бої, боїв

бійка, -н, д і м. -ці, мн -йки, -йок і -йкй, -йок // Не раз зчинялися бійкй, але обидві бійки

бійнйця, -і, ор. -ею бік, боку, м. (на) боці і бок^, мн бокй, боків // тріщали бо-кй, з усіх боків, по бокйх; але з обох боків; по обйдва боки, на всі боки; братися в боки, полатати боки; руки в боки

білан, -а

білений, -а, -е — рос. белёный (прикм ) і белённый (діє-прикм.)

білення — рос беление біленький, -а, -е — рос. беленький

білйзна, -и (вироби з тканини: прання білизни) білизна, -й (білість: білизна снігу) білйзняний і білизняний, -а, -е білити, -лю, -лиш білйця, -і, ор -ею білковий, -а, -е білковйна, -и

більмо, -а, мн більма, більм // На очах поробйлися більма; але два більма білявенький, -а, -е білячи, дієприсл. біометрія, -і, ор. -єю біопсія, -1, ор -єю бір, бору, м (у) бору, мн. борй, борів

біржовйй, -а, -ё Бірма, -и

бірманець, -нця, ор. -нцем, мн.

-НЦ1, -НЦ1В бірманський, -а, -е біс, -а, мн -й, -ів — рос мн.

бесы, бесов бісерйна, -и бісити, бішу, бісиш бісівський, -а, -е благовіст, -у

благовіститй, -иду, -істйш,

-істйть, -істимо, -істите,

-істять — рос. благовестить благословйти, -влю, -вйш, -вйть, -вимб, -витё, -влять блазенство, -а блазенський, -а, -е блазень, -зня, ор. -знем блазнівський, -а, -е блакитненький, -а, -е блакитніти, -іє, -іють бластула, -и

блешня, -і, ор. -ею і блешня, -і, ор -ею, мн. -шні, -шень // але дві блешні — рос блесна, -ы, мн блесны, -сен близенький, -а, -е близькйй, -а, -є — рос блйзкий близько, присл. блискавйця, -і, ор. -ею блискавка, -и, д і м -ці, мн -вки, -вок

блйскітка, -и, д. і м -ці, р мн.

-то к

блищати, -щу, -щйш, -щйть, -щимб, -шите, -щать блищачй, дієприсл. бліденький, -а, -е — рос. бледненький

блідйй, -а, -є — рос бледный блідо, присл. блоковий, -а, -е блокшив, -а

блоха, -й, д і м -сі, мн блохи, бліх // земляні блохи, але дві блохй ^

блудйти, -джу, -диш блузка, -и, д і м -ці, мн. -зкй, -зок і -зки, -зок // шйти блуз-кй, але дві блузки — рос мн. блузки, -зок

блювати, блюю, блюёш, блює, блюємо, блюєте, блюють бляшанка, -и, д. і м. -ці, мн. -нкй, -нок // бляшанкй з консервами, але три бляшанки бляшка, -и, д J м -ці, мн. -шкй, -шок // понашивати бляшкй; але дві бляшки бобёр, -брй бобовий, -а, -е

бобслей і бобслёй, -ю Xзмагання) і-я (сани) ор. -єм

бов

15

бор

бовтнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -путь і бовтнути, -ну,

-неш

бог (у православ’ї — Бог), -а, кл боже (Боже), мн. -й, -ів // олімпійські богй; волати до богів, але два боги — рос. мн. боги, богов богара, -й

богатйр, -я, ор. -ём, кл. -йрю, мн -і, -ів, д, -ям (велетень) Богота, -й ббгхед, -у бодян, -у

боєць, бійця, ор. бшцём божитися, -жуся, -жишся — рос.

божиться, -жусь, -жйшься ббзна-де, приел бозна-звідки, приел. ббзна-колй, приел. ббзна-колйшній, -я, -е бозна-кудй, приел. бозна-хто, ббзна-когб бозна-чий, бозна-чийого, ж. 66-зна-чия, бозна-чиєї, с. бозна-чиє, бозна-чийого, мн бозна-чиї, бозна-чиіх бозна-що, бозна-чого бозна-як, присл. бозна-якйй, бозна-якбго; ж. бо-зпа-яка, бозна-якої, с. бозна-яке, бозна-якбго; мн. бозна-які, ббзна-якйх боклаг і баклаг, -а болй голов, -у — рос. болиголбв болівієць. -1ЙЦЯ, ор. -Ійцем, МНш -ІЙЦ1, -ійців болівійський, -а, -е Болівія, -і, ор. -єю боліти *, -лйть, -лять (про відчуття болю: болйть голова) боліти 2, *ію, -ієш (відчувати біль, хворіти тощо: Я давно вже болію)

болітце, -я, р мн. -тець болотистий, -а, -е — рос. болотистый

болото, -а, ми. -лота, -літ // торфові болота; але два болота — рос. мн. болота, -лот болотяний, -а, -є болтовйй, -а, -є болюче, присл.

боляче і боляче, присл. болячка, -и, д і м -ці, мн -чкй, -чбк і -ячки, -ячок // покрй-тися болячками, але дві болячки; сто болячок — рос мн. болячки, -чек

бомбйти, -блй), -бйш, -бить, -би-мб, -битё, -блять бомбовий, -а\ -е — рос бомбовый і бомбовой

бондар, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів, д -ям // цехй бондарів; але два бондарі — рос. бондарь,

бондаря

бондарний, -а, -е

бондарство і бондарство, -а

бондарський і бондарський, -а, -е

борг, -у, м (у) -у, мн -й, -ів

борговйй, -а, -ё

боржнйк, -а

борйвітер, -тра

боровйй, -а, -є

борода, -й, зн. -роду, ор. -ою, мн. -роди, -рід // позапускати бороди, але дві бородй бородавка, -и, д і м. -ці, р. мн.

-вок — рос бородавка бородавковий, -а, -е бородавник, -а

бородавчастий, -а, -е — рос бородавчатый

бородань, -я, ор. -ём, кл. -йню, мн -і, -ів

бородач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн -і, -ів

борозна, -й, зн. -розну, ор. -ою, мн. -розни, -розен Ь проорати борозни, але дві борознй борознити, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -пять борона, -й, зн. -рону, ор. -6к>, мн -рони, -рін, д. -ронам // поскладати борони, але три борони

боронйти, -оню, -бниш — рос. боронить, -ню, -нйшь боронячи, дієприсл. бороти, -рю, -реш борошенце, -я борошно, -а борошняний, -а, -е борсук, -а, кл. -уче, мн. -й, -ів

бор

16

бро

борт, -а (одягу, посуду) І -у (судна, автомашини) м. (на) -у,

МН -Й, -ІВ

борщевий, -а, -е і борщовйй, -а, -ё — рос борщовый борщик, -у і борщйк, -у борючись, дієприсл босенький, -а, -е босий, -а, -е — рос босой боСНІЄЦЬ, -1ЙЦЯ, op, -і идем, МН -ІЙЦ1, -ІЙЦ1В

боснійський, -а, -е Боснія, -і, op -ею босоніж, приел Бостон, -а (місто) бостон, -у (тканина, танець) бостонський, -а, -е босяк, -а, кл -яче, мн -й, -їв бочечка, -и, д їм -ці, мн -чки, чок

бочка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок і -чки, -чок // поналивати бочкй, але три бочки — рос. мн бочки, -чек

бочковйй, -а, -є — рос. бочковый боязкйй, -а, -є боязкість, -кості, ор. -КІСТЮ боязко, присл. боязно, присл. боязнь, -і, ор -ню боя[ івна, -и, р лм^-вен боятися, боюся, боїшся, боїться, боїмося, боїтеся, бояться; нак бійся боячйсь, дієприсл. бравурний, -а, -е бравурність, -ності, ор. -ністю бразилійка, -и, д і м. -ці, р. мн.

-ЙОК 4

Бранденбург, -а (місто) і-у (провінція), м (у) -зі і -у бранденбурзький, -а, -е брання

брат, -а, мн -й, -ів // брати й сестри, але обйдва брати — рос мн братья, -тьев братерній, -я, -є

брати, беру, береш, бере, беремо, берете, беруть, мин. брав, брала, брало — рос. мин. брал, брала, брало

братки, -ів і братки, -ів (квіти) братова, -оі, їм. (дружина брата)

братусь, -уся і -уся, ор. -усём і -усем, кл. -усю Брауншвейг, -а, м. (у) -зі і -у брауншвейзький, -а, -е брашпиль, -я, ор -ем бредучй, дієприсл брезентовий і брезентовий, -а, -е — рос. брезентовый брекчія, -1, ор -ЄЮ бренькотати, -очу, -очеш, -очуть; нак. -очй

бренькотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак -отй

брестй, бреду, бредеш, бреде, бредемо, бредете, бредуть, мин брів, брела бретер, -а

брехати, брешу, брешеш брехнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

брехня, -і, ор. -ЄЮ, МН. -хні, -хень

брехун, -а, кл -уне, мн -й, -ів

брйджі, ‘ЇВ бридкйй, -а, -є брйдкість, -кості, ор. -кістю брикати, -аю, -аєш брйкнути, -ну, -неш (упасти) брикнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (хвицнути) бриль, -я, ор. -ём бриніти, -нйть, -нять бриньчати, -чу, -чйш, -чйть, -чи-мб, -читё, -чать Брйстоль, -я, ор. -ем бристольський, -а, -е брйчка, -и, д їм. -ці, мн. -чкй, -чок // позапрягати брички; але три брички — рос мн. брйчки, -чек

брова, -й, мн. брови, брів, 0. бровам // нахмурити брови, але обйдві бровй

бродйти, -джу, -диш бродячи, дієприсл. броньовйй, -а, -є броня1, -і, ор. -ею (закріплення: документ про закріплення) броня, -і, ор -ею і броня3, -і, ор* -ею (захисна обшивка: броня танка)

бру

17

бул

брудненький, -а, -е брудний, -а, -ё

бруднити, -ню, -нищ, -нйть, -ни-мо, -нитё, -нять брудно, приел. брунитися, -ниться, -няться брунька, -и, д і м. -ці, мн. -нькй, -ньбк // понабрякали бруньки; але дві бруньки бруньковйй, -а, -є брус, -а, мн -й, -ів // пообтісувати брусй; але два бруси — рос мн. брусья, -сьев брусковйй, -а, ё і брусковий, -а, -е — рос брусковый брусовйй, -а, -ё бряжчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать

брязкотати, -очу, -бчеш, -бчуть; нак -очй

брязкотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отитё, -отять; нак. -отй

бубнйти і бубніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -нитё, -нять бубон, -а (музичний інструмент) бубон, -у (хвороба) бубонець, -нця, ор. -нцём бубоніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -нитё, -нять

бугай, ;й, ор. -єм, кл. -аю, мн.

-і, -їв бугила, -й будинковий, -а, -є

будйти, -джу, -диш будІвнйй, -а, -ё будівнйк, -а, кл. -івнику і -івнй-че, мн. -й, -ів

будка, -и, д і м -ці, мн. -дкй, -док і -дки, -док // понаставляти будок; але дві будки — рос. мн. будки, -док будочка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чбк і -очки, -очок // маленькі будочкй, але дві будочки будучи, дієприсл. будь-де, присл. будь- колй, присл. будь-кудй, присл. будь-хто, будь-кого будь-чий, будь-чийого; ж. будь-чия, будь-чиєї; с, будь-чий,

будь-чийого; мн. будь-чиї,

будь-чиїх

будь-що, будь-чогб будь-що-будь, присл. будь-як, присл.

будь-якйй, будь-якбго; ж. будь-яка, будь-якої; с.\ будь-якё, будь-якого; мн. будь-які, будь-

ЯКЙХ

будячи, дієприсл.

Буенос-Айрес, -а (місто) і -у (провінція)

буєр, -а, мн. -й, -ів // змагатися на буєрах; але два буєри бузимок, -мка

бузиновий, -а, -е — рос. бузиновый бузок, -зку

буй, -я, ор’ ‘ЄМ, мн. -і, -їв// світять буї, але два буї буйволеня, -йти буйволйця, -і, ор. -ею — рос.

буйволица буйненький, -а, -е буквар, -я, ор. -ём, мн. -і, -ів, д. -ям

буколіка, -и, д. і м. -ці буколічний, -а, -е буксирувати, -ую, -уєш — рос. букейровать

булава, -й, мн. -ави, -ав // У музеї експонувалися шаблі, спи-сй, булави; вправи з булавами; але дві булавй — рос. мн. булавы, -ав

булка, -и, д. і м -ці, мн -лки, -лок і -лкй, -лок Н випікати булкй, але три булки —- рос. мн булки, -лок

булочка, -и, дім -ці, мн. -чки, -чок і -чкй, -чок// солодкі бу-лочкй; але дві булочки — рос. мн. булочки, -чек бульбашка, -и, д. і м -ці, мн. -шки, -шок і -шкй, -шок // На воді лопаються бульбашкй; але дві бульбашки бульбоплід, -лоду бульбочка, -и, д І м -ці, мн. -чки, -чок і -чкй, -чбк // Вода кипіла бульбочками, але дві бульбочки

бул

18

бух

булька, -и, дім -ці, мн. -лькй, -льбк // 3 водй вискакували булькй, але дві бульки булькотати, -оче, -бчуть булькотіти, -отйть, -отять бунгало, невідм., с. бундесвер, -у — рос. бундесвер бундесрат, -у — рос. бундесрат бундестаг, -у, м. (у) -зі — рос. бундестаг

бункер, -а, мн. -й, -ів // понабу-дбвувати бункерів; але два бункери — рос. мн. бункерй, -6в і бункеры, -ов бунт х, -а, мн. -й, -ів // бунти дрбту; але два бунти (тюк, штабель тощо) — рос. бунт, -й бунт 2, -у, мн. -й, -ів // спалахнули бунти; але два бунти (заколот) — рос. мн. бунты, бунтов

бунтар, -я, ор. -ём, /сл. -йрю, мн -і, -ів, д. -ям бунтівнйк, -а, кл. -ику і -йче, мн. -й, -ів бунчук, -а

буржуазія, -ї, о/?, -єю буржуй, -Я, 0/7. -ЄМ, ЛШ. -уї, -уїв і -уі, -уїв — рос. мн. буржуй, -ев // Живете, як буржуї; але два буржуї бурити, -рю, -риш (лити; хвилю-вати)

бурити, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -рите, -рять (свердлити) бурка, -и, д. і м -ці, мн. -рки, -рок і -ркй, -рбк // понадягати буркй; але дві бурки — рос. мн. бурки, -рок

буркотати, -очу, -бчеш, -очуть; нак -очй

буркотіти, -очу, ^ -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять; нак. -от й

буркун, -у (рослина) бурлак, -а, кл. -аче, мн. -й, -ів бурлака, -и, д. і м -ці, кл. -йко, мн. -аки, -ак

бурмотати, -очу, -бчеш, -бчуть; нак -очй

бурмотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять; нак, -отй

буровйй, -а, -ё бурозем, -у

бурсак, -а, кл. -йче, мн, -й, -ів бурт, -у, мн. -й, -ів буртовйй, -й, -є бурун, -а — рос. бурун, -унй бурундук, -£ бурхйти, -йє, -ають бурхнути, -нё, -нуть бурхотати, -бче, -бчуть бурхотіти, -тйть, -тять бурчйти, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чйть бурчачй, діеприсл. бурштйн, -у бурштиновий, -а, -є буряк, -й (один корінь) і-у (збірне)

буряковіти, -ію, -ієш бур’ян, -у — рос. бурьян, -а буряний, -а, -е

бусел і бусол, -сла, мн. -слй,

-слів // прилетіли буслі!; але два бусли, двоє буслів бусйна,-и — рос бусина бусйнка, -и, д і м -ці, р. мн.

-нок — рос. бусинка буслячий, -а, -е бусол див бусел

бути, буду, будеш; мин. був, була, було — рос. мин. был, была, было

бутйти, бучу, бутиш, бутить, бутимо, бутите, бутять (робити бутов у кладку)

бутіти, бучу, бутиш, бутить, бутимо, бутите, бутять (глухо ревіти; кричати) буфер, -а, мн -й, -ів // ляскають буфери; але обидва буфери буханка, -и, д і м. -ці, мн. -нкй, -нок і -анки, -ёмок // навантй-жити буханок, але три буханки — рос мн. буханки, -нок

Бухара, -й бухарський, -а, -е бухгалтер, -а, мн -й, -ів // семінар бухгалтерів, але два бухгалтери — рос мн бухгалтеры, -ов

бухгалтерія, -і, ор -єю бухгалтерський, -а, -е

буч

19

ваш

бучити, -чу, -чиш, нак. буч бучнйй, -а, -ё бучно, приел. бюлетень, -я, ор. -ем бюрко, -а

бюрократія, -і, ор, -ею б’ючй, діеприсл.

В

вабёць, -бця, ор, -бцём вабкйй, -а, -ё вабко, приел в&блячи, діеприсл. вабнйй, -а, -ё і вабний, -а, -е в&вка, -и, д. і м. -ці, мн. -вкй, -вок // наробити вавок; але дві вавки

вйвочка, -и, д. і м. -ш, мн. -чкй, -чок // пороз’ятрювати вавоч-кй, але дві вавочки вага, -й, д і м. -зі вагар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн.

-і, -ів, д -5ім вйги, ваг (прилад) вагітніти, -ію, -ієш вадкйй, -а, -е вадячи, діеприсл важений, -а, -е, дієприкм (Цей мішок ужё важений) важенний, -а, -е, прикм (дуже важкий важённа ноша, ва-жённ1 думи) важкенький, -а, -е важкйй, -а, -є вйжко, присл. важкоатлет, а

важниця, -і, ор -ею (поважна особа, важлива справа) важнйця, -і, ор. -ею (важіль> вага)

вазопис, -у

вал1, а, м. (на) -у, мн. -й, -ів//

колінчасті валй, але два вали (деталь машини)

вал -у, м (на) -v, мн -й, -ів (насип, хвиля, нитки) валенсієць, -ійця, ор. -ійцем, мн.

-ійці, -ійців валенсійський, -а, -е Валенсія, -і, ор. -єю

валй ти, -лю, -лиш — рос. валить,

-лю, -лйшь

валкйй, -а, -ё — рос. валкий валковий, -а, -е (від валбк) валковйй, -а, -є (від вйлка) валовйй, -а, -ё валок, -лка вальдшнеп, -а

вальнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

вальок, -лька і вальбк, -лькй вальсовий, -а, -е вальці, -ів і вальці, -ів — рос. вальцы

вальцьовйй, -а, -ё — рос. вальцовый

валюш, -а, ор. -ем вантаж, -у, ор. -ём вапнйти, -ню, -нйш, -нйть, -ни-мо, -нитё, -нять вапно, -а

вапняр, -а, ор -ём, кл. -яре, мн.

-і, -ів, д. -ам вапорйметр, -а

варений, -а, -е, дієприкм (довго варений обід)

варений, -а, -е, прикм (Кйдай печене й варёне, варёна картопля)

варення (дія — варіння* варення страви) — рос варение варення (страва* вишкёве варён-ня)

вар’єте, невідм., с. варйвода, -н варйти, -рю, -риш варіння варіометр, -а

варкйй, -а, -ё — рос. варкий вармётр, -а

варнак, -а, кл -аче, мн -й, -ів вартівнйк, -а, кл -івнику, мн. -й, -ів

вартнйй, -а, -ё і вартний, -а, -е

вартовйй, -а, -ё

варячи, діеприсл.

васйльок, -лька і васильок, -лька

ватметр, -а

вахмістр, -а

вахтер і вахтер, -а

вахтовйй, -а, -ё — рос вахтовый

вашгерд, -а

ваш

20

вен