острог, -у, м (в) -зі, мн. -й, -ів //

стародавні острогй, але два остроги

острога, -и, д. і м. -зі оступитися, -уплюся, -упишся, -улляться осуд, -у

осягнути, -ягну, -ягнеш осягнутий, -а, -е осягтй, -ягну, -ягнеш; мин. -яг, -ягла

осяйнйй, -а, -є і осяйний, -а, -е отаман, -а — рос атаман отаманёнко, -а (син отамана) отаманський, -а, -е отелйтися, -ёлиться, -ёляться оточйти, -очу, -очиш отрймати, -аю, -аєш отруїти, -ую, -уші, нак. -уй офтальмія, -і, ор. -ею офтальмометр, -а офтальмометрія, -і, ор. -ею охолодйти, -джу, -дйш, -дйть,

-димо, -дите, -дять і -оджу,

-бдиш

охолоднйй, -а, -є охопйти, -оплю, -бпиш, -бплять охоронйти, -оню, -бниш оцет, оцту

оцінений, -а, -е — рос. оценённый очерет, -у, мн. -бти, -етів ( -ета, -етів — рос. мн. очереты, -ов очеретйна, -и

очеретяний, -а, -е — рос. очеретяный

очиснйй, -а, -є — рос. очйстный і очистной очйсник, -а

очко, -а, мн. очки і очка,^очок (рід око В очках дівчинки блищали сльози)

очко, -а, мн очкй, очок Ц але два очка (у спорті) очковий, -а, -е очний, -а, -е

очолити, -лю, -лиш, нак. -бль ошатний, -а, -е ощадний, -а, -е

П

павйч, -а, ор -ем, кл. -йчу, мн. -і, -ів

павітер, -тру

паводковий і паводковий, -а, -в

пагілля

пагін, -гона

пагіння

пагорб, -а

паділ, -долу

паж, -а, ор -ем, мн. *і, -ів // Пажі неслй шлейфи, але два пажі — рос паж, -а

паз, -а, м (у) -у, мн. -й, -ів// шпонкові пазй, обробляти па-зй, але два пази

пазелень, -і, ор -нню пазур, -а, ор -ом, мн. -и, -ів, д -ам і рідше -і, -ів, д. -ям пазурець, -рця, ор -рцём пазурчик, -а

пай, паю, ор паєм, м. (у) паї і паю, мн па!, паїв//вступні паї, на паях, але два паї пайковйй, -а, -є пайовйй, -а, -е пакіл, -кола

пак

119

пар

пакІлля

паламар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн. -і, -їв, д. -ям палахкотати, -бче, -бчуть палахкотіти, -отйть, -отять палац, -у палацовий, -а, -е

палений, -а, -е — рос. палёный (прикм ) і палённый (діє-прикм ) палйвода, -и палйсвіт, -а

палити, *лю, -лиш — рос. палйть, -ЛЮ, -лишь

палиця, «і, ор -ею, мн -иці, -иць паличка, -и, д і м. -ці, мн. -чкй, -чок // барабанні палич-кй, але дві палички палій, -я, ор -єм, кл -ію, мн. -і, -їв

палкйй, -а, -є палко, присл пальнйй, -а, -е пальовйй, а, ё пальтечко, -а, р. жя. -чок пальто, -а, мн пальта, пальт// дитячі патьга, аде три пальта пальтовий, а, -е пальцевий, а, -е / пальцьовйй, -а, -є — рос пальцевой пальчастий, -а. -е — рос. пальчатый

палячи, дієприсл памолодь, -і, ор -ддю паморозь, -і, ор -ззю памероки забйло паморочитися, -читься, -чаться пампушка, -и, д. і м. -ці, мн. -шкй, *шбк // напектй пампушок, ал? цзі пампушки — рос. мн. пампушки, -шек пам’ятка, -и, д їм. -ці, мн. -ткй, -ток і -ятки, -яток // історичні пам’ягкй, але дві пам’ятки — рос мн памятки, -ток пам’яткйй, -а, є пам’ятковий, -а, -е пам’ятливий, -а, -е — рос памятливый

пам’ятне, -ого (дати пам’ятного) пам’ятний, -а, -е пан, -а, мн -й, -ів // велйкі панй, але два пани

панагія, -і, ор. -єю пандемія, -і, ор. -єю пандус, -а

панзоотія, -і, ор -ею

панйч, -а, ор. -ем, кл. -йчу, мн.

-І, -1В

панівнйй, -а, -є

панійка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -йок

панкреас, -а

панночка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чок // чемні панночки, але три панночки — рос. мн. панночки, •чек

панотець, -тця, ор. -тцём, кл -отче

пантограф, -а пантометр, -а

панчоха, -и, д. і м -сі, мн -чохи, -чіх

панщанний, -а, -е панщинний, -а, -е паня, -і, ор -ею, р мн. пань (пат) паня, -яти, мн. -ята, -ят (паненя) папоротёвий, -а, -е пар, -у, м (на) -у, мн. -й, -ів (земля г залишена незасіяною) пара х, -и, мн. пари, пар (два) пара 2, -и, мн -й, -ів (газоподібний стан рідини) паралітйчка, -и, д. і м. -ш, р мн. -чок

параліч, -у, ор. -ем — рос. пара-лйч

параметр, -а параметрйчний, -а, -е

паранджа, -і, ор. -ею, мн -анджі, -андж // понадягати паранджі; але дві паранджі паремія, -і, ор. -єю парйстий, -а, -е

паркан, -ана і -ану, мн -анй, -амів і -ани, -анів паркйй, -а, -ё — рос паркий парко, присл

парний, -а, -е (який становить пару парні чоботи, парні воли, парні ганці)

парнйй, -а, -є {насинений парою парне повітря, парнйй день) паровідвідний, -а, -е і паровідвід-нйй, -а, -є

пар

120

пек

паронім, -а пароочйсник, -а паропровід, -воду паропровідний, -а, -е і паропро-віднйй, -а, -ё

паростйтися, -тйться, -тяіься партер, -у

партійка, -и, д. і м. -ш, р. мн. -йок (партія)

партійка, -и, д. і м. -ш, р. мн.

-йок (член парти) п&рубок, -бка, кл. -бче, мн. -бкй, -бків // Парубкй й дівчата піш-лй колядувати, але два парубки

парус, -а, мн -й, -ів // підняти парусй, під парусами, але два паруси

парчевий, -а, -е парячи, дієприсл. пас \ -а, мн -и, -ів (у грі: дати точний пас)

пас 2, -а, м. (на) -у, мн й, -ів // ремінні пасй; але два паси (привідний ремінь) пасинок, -нка

пасічнйцтво і пасічництво, -а пасічнйцький і пасічницький, -а, -е

паска, -и, д. і м. -ці, мн. -скй, -сбк // святйти паскй, але дві паски

пасквіль, -я, ор. -ем пасмуга, -и, д. і м -зі пасовйсько, -а пасовйще, -а

пасочка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй,

-чбк. // напекти пасочок; але дві пасочки паспарту, невідм., с. паспорт, -а, мн -й, -ів // гарантійні паспортй, але два паспорти пастель, -і, ор -ллю пастерівський, -а, -е пасти, -су, -сёш, -сё, -семб, -сете, -суть, мин. пас, пасла — рос. пасій, -су, -сешь, мин пас, пасла

пастила, -й

пастівень, -вня, ор -виєм пастка, -и, д і м. -ці, мн -ткй, -тох // понаставляти пасток; але дві пастки

пастух* -а, кл. -уше, мн. -й, -ів пасучй, дієприсл. патина і патйна, -и патлань, -я, ор -ём, кл. -аню, мн -І, -1В

патлач, -а, ор -ём, кл -ачу, мн. -і, -ів

патолоч, -і, ор. -ччю, р мн. -очей патронімія, -і, ор. -ею патрубок, -бка пах, -у, м. (у) -у пахва, -й, мн. пахви, пахв і па-хов // схопйти попід пахви; але обйдві пахвй пахідермія, -і, ор. -єю пахнути, -ну, -неш, недок. (виді-ляти запах)

пахнути, -не, док. (повіяти$ долинути тощо: Вітерець пахнув свіжістю, полум’я пахнуло)

пахолок, -лка (холка) пахолок, -лка (слуга)

пахтіти,

-хчу,

-хтйш, -хтйть,

-хтимо

, -хтитё, -хтять

пацати, -аю, -аєш

пацнути,

-ну, —

неш

пацюк, -а

, КЛ.

-юче, мн. -й, -ів

пачіскй, —

сбк

пачка, -и,

, д. і

м. -ці, мн. -чкй,

-чбк /

1 На

полйці лежали

пачкй

чки

чаю,

але чотйри пй-

пачковйй, -а, -є пачоси і пачоси, -їв паша, -і, ор -ею, ж. (корм для тварин)

паша, -і, ор -ею, мн. -і, -ів,

ч (титул)

пашіти, -шу, -шйш, -шйть, -шимо, -шите, -шать пащека, -и, д і м. -ш педіатрія, -і, ор -єю педометр, -а

пекар, -я, ор -ем, мн -і, -ів, о. -ям // навчання пекарів, але два пекарі — рос. мн. пекаря, -ей і пекари, -ей пекарний, -а, -е пекарський, -а, -е пектй, печу, печеш, пече, печемо, печете, печуть, мин. шк, пекла

пел

121

пер

пеленй, -й, зн. -лену, ор. -ною, мн. -лени, -лен // Перелякані діти кинулися в пелени до матерів, але дві пелени пеленг, -а пелех, -а

пелюстка, -и, д. і м. -ці, мн. -ткй, -тбк // пелюсткй гвоздйки; але дві пелюстки пелюстковий, -а, -е пелюсток, -тка

пелюшка, -и, д. і м -ці, мн -шкй, -шок // сповивати в пелюшкй; але три пелюшки

пелядь, -і, ор. -ддю, р. мн. -ядей пенні, невідмс. пенсне, невідмс. пентаедр, -а пентаметр, -а

пеня, -і, ор. -ею — рос пеня пепінка, -и, д і м. -ці, р. мн. -нок первісний і первісний, -а, -е перволіток і перволіток, -тка первоцвіт і первоцвіт, -у — рос.

первоцвет первоцвіті, -их пергамін, -у перебіг, -у

перебігати, -аю, -аєш, док. (вибігати певний час, пробігати; бігаючи, перемогти’ Н й без чобіт зйму якось перебігаю, Він такйй бігун, що й коня перебігає)

перебігати, -аю, -аєш (недок до перебігти: перебігати дорогу; перебігати від дерева до дерева)

перебір, -бору

перебірка, -и, д. і м -ці, р. мн. -рок — рос. переборка (перего-родка)

перебірки, -рок (вибірки) переблиск, -у

переборщити, -щу, -щйш, -щйть, -щимо, -щите, -щать перебраний, -а, е

перебродити, -джу, -диш; нак.

-одь, недок (переходити вбрід) перебродйти, -оджу, -бдиш, док.

(перебдукати, перешумувати) перевальцем, присл.

перевертень, -тня, ор. -тнем — рос. перевертень перевертом, присл. перевершити, -шу, -шиш, нак.

-ёрш (виявити перевагу) перевершйти, -шу, -шйш, -шить, -шимо, -шите, -шать і -ершу, -ёршиш, -ёршить, -ершимо, -ёршите, -ёршагь, нак -ершй (зробити інший etpx) перевесло і перёвесло, -а, р мн.

-сел — рос перевясло перевйконання (з відтінком закінченості дії)

перевиконання (з відтінком незакінченості ди ) перевйтрата, -и

перевізник, -а і перевізнйк, -а перевірка і перевірка, -и, д їм. -ці, р мн -рок

перевірнйй, -а, -є і перевірний,

-а, -е

переводити, -джу, -диш, нак.

-бдь, недок.

переводйіи, -оджу, -бдиш, нак. -оди, док.

перевозити, -бжу, -бзиш, нак. -бзь, недок.

перевозйти, -ожу, -бзиш, нак.

-озй, док перев’яз, -у перев’язнйй, -а, -ё перев’язь, -і, ор -ззю, р мн.

-язей — рос перевязь перегляд, -у переглядач, -а, ор. -ём перегнаний, -а, -е перегнутий і перегнутий, -а, -е — рос перегнутый перегодя, присл

перегравати, -раю, -раєш, -раё, -раємо, -раегё, -рають переграний, -а, -е перегрів, -у перегук і перегук, -у перед і перёд, -у, мн -й, -ів, ім. переданий, -а, -е — рос. переданный

передаючй, дієприсл.

передгір’я

передгроззя

переддень, -дбдня, ор. -дбднем

пер

122

пер

передержані, -жу, -жиш, нак.

-ёрж — рос. передержать переджнйвний, -а, -е передзахідний, -а, -е передзимовий, -а, -е і передзимо-вйй, -а, -є

передихнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь переділ, -у

передом, присл — рос. передом передпілля, р мн -іль передпліччя, р мн. -іч передпокій, -кою, ор. -коєм передраний, -а, -е передрук, -у, м (у) -ці передсвіт, -у передсуд, -у, мн -И, -їв пережйтий, -а, -е — рос. пёре-

ЖЙТЫЙ

перезва, -й

пережйток і пережиток, -тку — s рос пережйток переїди, їв

переїзд, *у (місце переправи: залізним пий переїзд) — рос. переёзд

переїзд, -у (переїжджання Тут переїзд заборонено)

переїздити, -їжджу, -їздиш, нак -їздь, док. (поїздити всюди, багато)

переїздйти, -їжджу, -їздиш, -13-дйть, -їздимо, -їздите, -їздять, нак -їздй, не док (переїжджати )

переїздом присл. переїзнйй, -а, -є

перейдений, -а, -е — рос перейдённый перейми, -їв

перейняти, -ейму, -ёймеш, мин. -няв, -няла

перейнятий і перейнятий, -а, -е перейняття

перейтй, -ейду, -ёйдеш, мин -йшо», -йшла — рос перейтй, -йду, -идешь

переказ, -у — рос. пересказ переказнйй, -а, -є перекид, -у

перекидати, -аю, -аєш, док перекидати, -аю, -аєш, недок.

перекидом, присл. перекидьки, присл. перекис, -у — рос. перекись перекіс, -косу

переклад, -у (з однієї мови на іншу)

переклад, -у (у шахтних кріпленнях)

перекладач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн -і, -ів

перекладка, -и, д і м. -ці, р мн.

-док (щабельt поперечний брус) перекладнйй, -а, -є переклик, -у

переключйти, -ючу, -ючиш — рос.

переключйть, -чу, -чйшь переконання, р мн. -ань перекотйполе і перекотиполе, -я перекочувати, -ую, -уєш (недок. до перекотйти)

перекочувати, -ую, -уєш (док. до перекочовувати)

перекриття, р. МН -ТТ1В і рідше -йть — рос перекрытие

перекупка, -и, д їм -ці, р мн -пок — рос перекупка перекупнйй, -а, -є перекусйти, -ушу, -усиш перележалий, -а, -е перележати, -жу, -жиш, нак -ёж — рос перележать перелйвний, -а, -е (переливчастий, мінливий перелйвні фарби, перелйвний спів) переливнйй, -а, -є (призначений для переливання переливна станція)

перелйвчастий, -а, -е перелік, -у

перелісок, -ску — рос перелесок перелюб, -у (перелюб чинйти) переляк, -у

перемйчка, -и, д їм -ці, р мн -чок

переміжний, -а, е переміряти, -яю, -яєш, док переміряти, -яю, -яєш, недок перемкнути, -ну, -нёш, -пё, -немо, -нетё, -путь

перемкнутий і перемкнутий, -а, е перемогтй, -ожу, -ожеш, мин. -міг, -могла

пер

123

пер

переносити, -ошу, -осиш, нак. -ось (недок до перенести) — рос переносить

переносйти, -ошу, -осиш, нак. -оси (док до переношувати — віднести все або багато) переносний, -а, -е (алегоричний: переносний ужиток слова) переноснйй, -а, -є (пристосований для перенесення’ переноснйй магнітофон) переобрання

перепад, -у — рос. перепад перепел, -а, мн -и, -їв і -й, -їв // підпадьомкали перепели; але два перепели — рос. мн. перепела, -ов перепелячий, -а, -е

перепис, -у — рос. перепись переписнйй, -а, -є

перепит, -у

перепічка, -и, д і м -ці, /7 мн.

чок

переплавнйй, -а, -є переплетення, р мн -ень переплетіння, р мн -інь переплиття

перепнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

переповзати, -аю, -аєш, док. переповзати, -аю, -аєш, недок. переправнйй, -а, -є перепраний, -а, -е перепросини, -син перепрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемо, -яжетё, -яжуть; мин. -ріг, -рягла

перепустка, -и, д. і м -ці, р. мн.

-ток

перерваний, -а, -е перерйвчастий, -а, -е переріз, -а (частина бочки) — рос. перерез