переріз, -у (дія, місце перетину тощо: поперечний переріз) перерізати, -іжу, -іжеш, нак -іж, док.

перерізати, -аю, -аєш, нак -ай,

недок .

переріст, -росту

переродженець, -нця, ор. -нцем — рос. перерожденец

переродженство, -а

переродженський, -а, -е переросток і переросток, -тка — рос переросток пересаднйй, -а, -є пересвист, -у — рос. пересвист переселенець, -нця, ор. -нцем

переейдіти, -джу, -диш, наш -йдь — рос пересидеть пересильнйй, -а, -є і пересильний, -а, -е — рос. пересыльный пересип, -у — рос. пересып переейпати, -плю, -плеш, -плютц нак. -йп, док.

пересипати, -аю, -аєш; нак. -і»,

недок.

пересипнйй, -а, -ё переейтити, -йчу, -йтиш; нак* -йть

пересів і пересів, -у — рос. пересев

пересічний, -а, -е (середній, посередній: пересічна температура, пересічний поёт, пересічний вйпадок)

пересічнйй, -а, -є (який перетинається, перехресний, пересічні вулиці) пересічно, присл. перескочити, -чу,-чиш, нак. -оч — рос перескочйть пересланий, -а, -е пересмйкати, -аю, -аєш і -йчу, -йчеш, нак -йкай і -йч, док. пересмикати, -аю, -аєш, нак -ай, недок

пересміхи, -їв переспів і переспів, -у перестоялий, -а, -е перестояти, *ОЮ, -01Ш — рос. перестоять

перестарок і перестарок, -рка перестрах, -у перестріч, -у, ор -ем перестук, -у — рос перестук пересувка і пересувка, -и, д їм.

-ці, р мн -вок Пересу внйй, -а, -є пересуд, -у, мн -и, -їв перетерпіти, -плю, -ПИШ, -плять; нак -ёрп — рос. перетерпбть

пер

124

ПИЛ

перетика, -и, д і м. -ці перетин, -у

перетинка, -и, д і м -ці, р мн

-нок

перетинковий, -а, -е

переторг, -у

перетравний, -а, -є

перетравність, -ності, ор -ністю

перетрйманий, -а, -е

перетримати, -аю, -аєш

перетягнутий, -а, -е

перетявнйй, -а, -е

перетятий, -а, -е

перехват, -у

перехильцем, присл.

перехильці, присл.

перехід, -ходу

перехіднйй, -а, -є — рос переходный

переходити, -джу, -диш, нак -одь (недок до перейти) — рос. переходйть

переходйти, -оджу, -бдиш, нак -оди, док (обходити все або багато, всюди, змінити хід У грі)

переходовий, -а, -е перехопйти, -оплю, -опит, -бп-

ЛЯТЬ

перецвілий, -а, -е перечерствілий і перечерствілий,

-а, -е

перечіпка, -и, д і м -ні, р мн -пок

перечниця, -і, ор -ею перешепт, -у, мн -и, -їв переярка,-и, д їм -ці, р мн -рок переярок, -рка перйметр, -а перипетія, -і, ор -єю перкалевий, -а, -е — рос перкалевый

перлівнйця і перлівниця, -і, ор -ею

перлінь, -я, ор -ем пернач, -а, ор ем

перо, -а, мн пера, пер // хвостові пера, але два пера перпетуум-мобіле, невідм , С. І ч. перстач, -у, ор ем

перти, пру, преш, пре, премо, прете, пруть

Перу, невідм перуанський, -а, -е перукар, -я, ор. -ём, кл -арю, мн -і, -їв, д. -ям перучй, дієприсл. перцевий, -а, -е перцівка, -и, д їм -ці перчаківка, -и, д їм -ці перчйти, -чу, -чйш, -мить, -чимб, -читё, -чать — рос. перчить, першина, -й

пестити, пещу, пестиш і пестити, пещу, пестиш, нак. песть і пестй

пестій, -Я, ор. -єм, кл -ію, мн.

-і, -1В

пестіння і пестіння пестощі, -їв

пестун, -а, кл -у не, мн -й, -ів пестуючи, дієприсл. пестячи, дієприсл. петелька, -и, д і м -ці, мн -лькй, -льбк і -ельки, -ёльок // брати за петёлькй, але чотйри петельки — рос петелька петиметр, -а

петля, -і, ор -ею, мн -тлі, -тель // робиш петлі, але дві петлі — рос петля Петро, -а, кл Петре печений, -а, -е, дієприкп (печена з часником свинйна) — рос печённый

печений, -а, -е, прикм (печена картопля) печище, -а

печінка, -и, д і м -ці, мн -нкй, -нок // за печінкй бере, у печінках сидіти, але дві печінки — рос мн печенки, -нок

печія, -і, ор -ЄЮ пещений, -а, -е п’єзометр, -а П’ємонт, -а пил, -у, м (у) -у пила, -й, мн пйли, пил // дйскові пйли, але дві пилй пилйти, -лю, -лйш, -лйть, -лимб, -лите, -лять

пйлка, -и, д і м -ці, мн -лкй, -лбк і -лки, -лок // хакають

пил

125

під

пилки, але три пилки — рос. мн пилки, -лок пилковий, -а, -е (від пилок) пиловйй, -а, -ё

пилочка, -и, д і м -ці, мн -чкй, -чок і -очки, -очок // косметичні пйлочкй; але дві пйлочки пилюга, -й, д. їм -зі пилюка, -и, д. і м. -ці пиляр, -а, ор. -ём, кл. -яре, мн.

-і, -ів, д. -ам пилячй, дієприсл. пильнёнький, -а, -е пирій, -ю, ор -єм пйсанка, -и, д їм -ці, мн -нкй, -нок // розмальовувати писанки, але три гійсанки пйсар, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів, д -ям // За перегородкою сиділи писарі, але два пйсарі — рос. мн пйсари, -ей і писаря, -ей пйсарський, -а, -е — рос. писарской і пйсарский писати, пишу, пйшеш пискун, -а, кл -уне, мн. -й, -ів пйснути, -ну, -неш (до пйскати) писнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (до писати) питання, д мн -ань питво, -а

питець, -тня, ор -тнем пйти, -п’ю, п’єш, п’є, п’ємо, п’єте, п’ють, мин пив, пила, пило — рос мин пил, пила, пило

питнйй, -а, -є (питна вода) пиття

лиха, -й, д їм -сі пихтіти, -хчу, -хтйш, -хтйть, -хтимо, -хтитё, -хтять пихтячй, дієприсл пишнота, -и пйшучи, дієприсл пищати, *щу, -щйш, -щйть, -щи-мо, -щите, -їдать пищачй, дієприсл пияк, -а, кл -яче, мн -й, -ів пиятика, -и, д і м -ці піала, -й, мн -али, -ал // але дві піалй

півень, -вня, ор -внем, мн -вні, -внів і -вні, -вшв // прокрича

ли півні, але двоє півнів; два півні, треті півні півострів, -рова, мн -ровй, -ровів // показати на карті пів-островй, але два півострови під, пбду, мн подй, ПОДІВ у/ по-чйстити подй, але два поди — рос мн поды, -ов підбадьорити, -рю, -риш і підба-дьорйти, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -рите, -рять, нак. -дьбр і -дьорй

підбивка і підбйвка, -и, д і м -ці, р мн -вок — рос. подбйвка підбйти, підіб’ю, підіб’єш, підіб’є, підіб’ємо, підіб’єте, підіб’ють і підіб’ю, підіб’єш, підіб’є, підіб’ємо, підіб’єте, підіб’ють — рос подбйть, подобью, подобьешь підбігцем, присл підбіл, -у

підбір, -бору (добір) підбрехач, -а, ор -ем підвйти *, -йю, -йєш (супроводити виття )

підвйти 2, підів’ю, підів’єш, підів’є, підів’ємо, підів’єте, підів’ють і підів’ю, підів’єш, підів’є, підів’ємо, підів’єте, підів’ють, мин підвйв, підвила (скручуючи, зсукуючи, з’єднати) підвізнйй, -а, -є підвіконня, р МН ~ 011 ь підвіснйй, -а, -ё підвітряний, -а, -е підвода, -и, мн -води, -від підвозити, -бжу, -озиш, нак. -бзь підворіття, р мн -іть підв’язка, и, д і м -ш, р мн. -зон (те, чим щось підв’язують) — рос подвязка підглядач, -а, ор -ем підголів’я / підголов’я під гору — рос под гору підданець, -нця, ор -нцем підданий, -а, -е, дієприкм (підданий обробітку метал) підданий, -а, -е, -ого, прикм , їм (підданий короля, безправні піддані) — рос подданный підданиця, -і, ор -ею

Під

126

під

підданство, -а — рос. подданство піддашок, -шка піддашшя, р мн -аш піддобритися, -обрюся, -ббришся піддубень, -бня, ор -бнем — рос поддубень піддубник, -а

піддягнути, -ягну, -ягнеш піддягтй, -ягну, -ягнеш, мин -яг, -ягла підзаголовок, -вка підзахисний, -а, -е — рос. подза-щйтный

підібрати, підберу, підбереш, підбере, підберемо, підберете, підберуть

підігнаний, -а, -е підігнати, піджену, підженеш, піджене, підженемо, підженете, підженуть

підігнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь і -ігну, -ігнеш, -ігне, -ігнемо, -ігнете, -ігнуть — рос. Подогнуть, -ну, -нешь підігнутий, -а, -е підійняти, -ійму, -іймеш, мин -яв, -яла підійнятий, -а, -е підійти, -ійду, -ійдеш, мин -йшов, -йшла — рос. подойтй, -йду, -идешь

підіпхнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь і -іпхну, -тхнеш, -іпхне, -іпхнемо, -іпхнете, -іпхнуть

підіпхнутий, -а, -е підірваний, -а, -е підірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемо, -вете, -вуть і -і рву, -ірвеш, -ірве, -ірвемо, -ірвете, -[рвуть— рос подорвать, -ву, -вешь підісланий, -а, -е підіслати А, -ішлю, -ішлеш, -ішле, -ішлемо, -ішлете, -ішлють і -ішлю, -ішлеш, -ішле, -ішлемо, -ішлете, -ішлють (прислати) — рос подослать, -ошлю, -ошлешь

підіслати 2, підстелю, підстелеш, підстелють (підстелити) підітнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть і -ітну, -ітнеш,

-ітне, -пнемо, -ітнете; мин. шдгяв, шдтяла

під’їздити, -їжджу, -їздйш, -їздить, -їздимо, -1здитё, -їздять під’їзний, -а, -ё підкйдати, -аю, -аєш, док. підкидати, -аю, -аєш, недок. підківка, -и, д і м. -ці, р. мн. -вок підкладка і підкладка, -и, д. t м. -ці, р мн -док — рос. подкладка

підклйкати, -йчу, -йчеш, нак -йч,

док

підкликати, -аю, -аєш; нак. -ай,

недок

підкова, -и, мн. -кови, -ків підкорйти, -орю, -ориш підкріпйти, -шлю, -іпиш, -іп-лять — рос подкрепйть, -плю, -пйшь підкуп, -у підкуття

підленький, -а, -е — рос. подленький

підлестйтися, -ещуся, -ёстишся підлизень, -зня, ор. -знем підлйти, піділлю, ПІДІЛЛЄШ, ПІДІЛЛЄ, ПІДІЛЛЄМО, піділлєте, ПІДІЛЛЮТЬ І ПІДІЛЛЮ, ПІДІЛЛЄШ, ПІДІЛЛЄ, ПІДІЛЛЄМО, піділлєте, піділлють, мин -лйв, -лила, -лило — рос подлйть, подолью, подольешь; мин -лйл, -лила, -лйло

підлісок і підлісок, -ску — рос. подлесок

підлісний, -а, -е підлісся

підліток !, -тка (дитина старшого віку)

підліток 2 і підліток, -тка (аташе-ня, що починає літати) підлокітник, -а підмайстер, -тра підманути, -ану, -аняш підмет г, -а (член речення) підмет 2 і підмет, -у (грядка під коноплями)

підметковий і підметковий, -а, -е підметовий, -а, -е підмінити, -ІНІО, -1НИШ підмостки, -їв

під

127

під

підмурівок, -вку підмурок і підмурок, -рку підновйти, -овлю, -овиш, -ов-лять — рос лодновйть, -влю, -вйшь

підносити, -ошу, -осиш; нак -ось — рос подносйть підносний, -а, -є підняти, -німу, -німеш, мин -няв, -няла, -няло — рос. мин -нял, -няла, -подняло

піднятий / піднятий — рос. поднятый підняття

підозрівати, -аю, -аєш підозрювати, -юю, -юєш підоплічка, -и, д і м. -ні, р. мн.

-чок

підошва, -и, мн. -шви, -шов, д -бшвам підпанок, -нка

підпасти *, -аду, -адёш, -аде, -аде-мо, -адетё, -адуть (до підпадати* підпасти під вплив) підпасти 2, су, сёш, -сё, -семо, -сегё, -суть, мин *ас, -асла (до підпасати, підпасти коні) підперезати, -ежу, -ёжеш підперти, підіпру, підіпреш, підіпре, підіпремо, підіпрете, підіпруть і підіпру, підіпреш, підіпре, підіпремо, підіпрете, підіпруть — рос подпереть, подопру, подопрёшь підпис, -у підписнйй, -а, -є

підпйти, підіп’ю, підіп’єш, підіп’є, підіп’ємо, підіп’єте, підіп’ють і підіп’ю, підіп’єш, підіп’є, підіп’ємо, підіп’єте, підіп’ють, мин. -пив, -пила підпір, -пору

підпірка і підпірка, -и, д їм -пі, р мн -рок — рос подпорка підпірковий, -а, -е підпірний, -а, -е — рос. подпорный

підпрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемо, -яжете, -яжуть; мин. ріг, -рягла підпряжнйй, -а, -є підпушити, -ушу, -ушиш — рос, подпушйть, -шу, -шйшь

підребер’я

підривний, -а, -є

підрізати, -іжу, -іжеш, нак. -іж,

док

підрізати, -аю, -аєш; нак. -йй,

недок.

підрозділ, -у — рос. подраздёл підсаднйй, -а, -є підсанки, -нок підсвинок, -нка підсвист, -у

підсипати, -плю, -плеш, -плють; нак -йп, док.

підсипати, -аю, -аєш; нак. -йй,

недок.

підскік, -коку підсліпий, -а, -е

підсліпуватий, -а, -е — рос. подслеповатый

підслухати, -аю, -аєш, док. підслухати, -аю, -аєш, недок. підслухач, -а, ор. -ем підслухи, -їв

підсмйкати, -аю, -аєш І -йчу, -йчсш, нак. -йкай і -йч, док. підсмикати, -аю, -аєш, нак. -ай,

недок

підсмйкнутий, -а, -е підстебнутий, -а, -е підстйлка і підстилка, -и, д. і м.-ці, р мн -лок — рос подстйлка підстильнйй, -а, -є підстілка, -и, д. і м. -ці, р. мн» -лок — рос. подстйлка підстінок, -нка підстрибом, присл. підстрибцем, присл. підступ, -у

підсумковий, -а, -е (від підсумок) підсумковий, -а, -е (від підсумок) підсумок, -мку (результат) підсумок, -мка (сумка для патро• нів)

підтвердити, -джу, -диш; нак.

-ёрдь — рос. подтвердйть підтвердний, -а, -є і підтверднйй,

-а, -є

підтерти, підітру, підітреш, підітре, підітремо, підітрете, підітруть і підітру, підітреш, підітре, підітремо, підітрете, підітруть

ПІД

128

п

підтикати, -аю, -аєш і -йчу, -йчеш,

нак -йкай і -йч, док. підтикати, -аю, -аєш; нак. -ай, недок.

підтиск, -у

підтичка, -и, д і м. -ці, р мн.

-UOK

підтрймати, -аю, -аєш підтрймка, -и, д. ічм -ці, р. мн.

-мок

підтрухнути, -не, -нуть; мин. -ух, -ухла і -ухнув, -ухнула (під-гнисти)

підтрухнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (підтрусити) підтюпцем, присл. підтяти, підітну, підітнеш, підітне, підітнемо, підітнете, підітнуть і підітну, підітнеш, підітне, підітнемо, підітнете, підітнуть, мин. -тяв, -тяла підхіднйй, -а, -є

підходити, -джу, -диш; нак.

-бдь — рос. подходйть підхопйти, -оплю, -бпиш, -бплять підчалок, -лка підчас, -у (юшка ) під час

підчепйти, -еплю, -ёпиш, -ёплять підшйвка, -и, д і м -ш, р мн.

-вок

підшкірний, -а, -е піжмурки, -рок

пізнаваний, -а, -е, дієприкм.,

прикч.

пізнаваність, -ності, ор -ністю пізнаванний, -а, -е, прикч. (доступний для пізнання: Це

явище за своєю природою пізнаванне)

пізнаванність, -ності, ор. -ністю пізнавати, -наю, -наєш, -нає, -наємо, -наєте, -нають пізнаний, -а, -е пізнання

пізнаючй, діеприсл. пізненький, -а, -е — рос. позд-ненький

пікірувати, -ую, -уєш (летіти вниз — про літак ) пікірувати, -ую, -уєш (пересаджувати рослини)

пікнік, -а (прогулянка) пікнометр, -а піколо, невідм , с. піл, полу, д полу і полу, ор і лом, м. (на) полу, мн по; полів

пілорус, -а пільговйй, -а, -є пім, -а, мн -й, -ів // назути пь\ але обйдва піми Пінега, -и, д їм -зі пінйстий t пінистий, -а, -е — пенистый пінявий, -а, -е

піп, попа, кл. попе, мн попй, і пів

піранометр, -а пірометр, -а пір’їстий, -а, -е пірнути, -ну, -нёш, -не, -нел -нетё, -путь пірометрія, -1, ор -єю пірце, -Я, МН -рЦЯ, -рець // Дї пірець, але два пірця пір’янйй, -а, -є пір’ястий, -а, -е пісенька, -и, д і м -ці, а -нькй, -ньбк // веселі шсены але дві пісеньки — рос л песенки, -нок пісковйй, -а, -є пісковйна, -и після, присл , прийм. післяжнйвний, -а, -е піснйй, -а, -є — рос пости пісня, -і, ор -ею, мн -сні, -сені старі пісні, але дві пісні рос. мн песни, -сен пісняр, -а, ор -ём, кл -яре, / -і, -ів, д -ам

піст, посту, д постові і пос мн пости, постів піт, поту, м (у) поту І поті, л потй, потів пітекантроп, -а

пітй, піду, підеш, мин. Піші пішла

пітнйй, -а, -є — рос. потный пітьма, -и і пітьма, -й піч, печі, ор. піччю, м (у) пе мн печі, печей, д печам пічкур, -а, ор -ом, кл -уре, л -і, -ів, д. -ам

пла

129

ПЛИ

плав, -у, м (на) -у плавкйй, -а, -ё — рос. плавкий плавкість, -кості, op. -кістю плавлячи, дієприсл . плавневий, -а, -е — рос. плавневый

плавний, -а, -е (повільний, заокруглений: плавна хода;

плавна мова; плавні прйголос-ні)

плавнйй, -а, -є (водоплавний, плавучий: плавні птахи, плавне військо) плазмоліз, -у

плай, -ю, орг -ем, м (на) -аю і -аі, мн -і, -їв // гірські плаї; іти плаями, але два плаї плаксій, -я, ор -єм, кл. *ію, мн -І, -!в

плаксун, -а, кл ->не, мн -й, -ів планер, -а планерний, -а, -є планеіоїд, -а, мн -и, -їв планіметр, -а планіметрія, -і, ор -ею пласирувати, -ую, -уєш / пласй-рувати, -ую, -уєш — рос пласировать пласкйй, -а,-е

пласкість, -кості, ор. -кістю пластир, -у пластівчастий, -а, -е пластовйй, -а, -є платан, -а

платйти, плачу, платиш платівка, -и, д їм -ці, мн -вки, -вок і -вкй, -вок // металеві платівкй, довгограючі платів-кй, але п’ять платівок платівочка, -и, д і м -ці, мн -чкй, -чок // але дві платівочки платнйк, -а плато, невідм , с. плаття, мн плаття, платтів і плаття і платтів // елегантні плаття, але два плаття — рос мн платья, -ев платтянйй, -а, -є платячи, дієприсл. плахта, -и, мн плахти і плахтй, плахт (плахот, плахіт) // понадягати плахтй, але дві плахти

5 4-2106

плац, -у, ор. -ом, м. (на) -у, мн, -и, -їв

плач, -у і -у, мн. -і, -ів плачучи, дієприсл. плевели, -їв плевра, -и

плеканець, -нця, ор. -нцем племінний, -а, -е плем’я, -мені і -м’я, ор’ -менем І -м’ям, мн. -мена і -мена, -мён, д -менам і -менам пленер, -у (у живопису) пленерний, -а, -е плескати, плещу, плёщеш і -аю, -аєш

плескотати, -очу, -очеш, нак -очй плескотіти, -очу, -отйш, отити, -отнмо, -отите, -отять. пак -оін плеснути, -ну, -нёш, -не, -НЄМч), -неіе, -путь

плестй, плету, плетеш, плете, плетемо, плетете, ПЛЄГ} 1 ь, мин плів, плела плетений, -а, -е — рос плетёный (прикм ) і плетённый (діє-прикм )

плетенйця, -і, ор -ею плетучй, дієприсл плече, -а, мн плечі, плечей і пліч, б, плечам і плечам, н (на) плечах і плечах плечовйй, -а, е плёщучи, дієприсл. пливкйй, -а, -є

пливти, -ву, -вёш, -ве, -веми, -ве-те, -вуть, мин. плив, пливла пливучй, дієприсл. плигати, -аю, -аєш плигнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неге, -путь

плиіун, -а, кл -уне, мн -й, -ів плистй, пливу, пливеш, пливё, пливемо, пливете, пливуть, мин плив, плила плита, -й, мн плити, плит // мармурові плйти, але дві плитй плйіка, -и, д їм -ці, мн -тки, -ток і -ткй, -ток // викладати плйтками, але дві плйтки — рос мн плйтки, -ток плитковйй, -а, ё плитовйй, -а, -ё плитчастий, -а, -е

плі

130

пов

пліва, -й, мн пліви, плів // але ДВІ пліви

плівка, -и, д їм -ці, мн. -вки, -вок і -вкй, -вок // захисні плівкй, але дві плівки

плівчастий, -а плід, плоду,

, -Є

мн

плодй,

І1ЛО-

дів

пліднйк, -а —

рос

ПЛОДНИК

плісе, невідм ,

с.

ПЛІСНЯВІТИ 1

ПЛІСНЯВІТИ,

-1Є,