-іють — рос. плесневеть пліт, плоту і плота, м (на) плоту І плоті, мн плотй, плотів плітка, -и, д їм -ці, мн. -ткй, -ток і -тки, -ток П але дві плітки

пліточка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок і -ігочки, -іточок // дрібненькі пліточкй; але три пліточки

плічка, -чок

плічко, -а і плічко, -а, мн -чка, -чок

пліч-о-пліч, присл плішити, -шу, -шиш плішня, -і, ор -ею, мн -шш, -шень // лупа ги крйіу плішнями, але дві плішні

плодити, джу, диш — рос плодить, пложу, плодишь плодовий, -а, -е і плодовий, -а, -е — рос плодовый плодоносити, -осить, -осять — рос плодоьосйть плодячи, діеприсл плоїти, плою, плоїш, плоїть, плоїмо, плоїте, плоять плотар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д -ям плотовий, -а, -е площина, -й, мн -йни, -йн И розташувати в різних площйнах, але дві площини

площйнка, -и, д і м -ці, р. мн -нок

плуг, -а, м (у) -зі, мн -й, -ів // тракторні плуги, але три плуги

плугатар, -я, ор. -ем, кл. -арю, мн. -і, -ів, д -ям і плугатар, -я, ор, -ем, мн. -і, -їв, д. -ям

плуговий, -а, -є плутанина, -и плутаниця, -і, ор -ею плутати, -аю, -аєш плутократія, -і, ор -єю плювати, плюю, плюєш, плює, плюємо, плюєте, плюють плювіометр, -а

плюс1, -а, мн -й, -ів //плюси й мінуси, але два плюси (мате-матичный знак) — рос. мн, плюсы, -ов плюс 2, -у (кумач) плюскотати, -очу, -очеш; нак, -очй

плюскотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отим6, -отигё, -отять, нак. -отй плюшевий, -а, -е плющати, -щу, -щйш, -щйть, -щи-аі6, -шите, -щать плющачи, дітрисл. плющовий, -а, -е плямистий, -а, -е плямйіи, -млю, -мйш, -мить, -мимо, миге, -мтягь пляшечка, и, д їм -ці, мн. чкй, -чок // пляшечкй з ліками, але гри пляшечки пляшка, -и, д і м -ці, мн -шкй, шок // продавати пляшкй, але п’ять пляшок

пляшкар, -я, ор -ем, кл -аре, мн. і, ів, д -ям

пляшковий, -а, -є і пляшковий,

л а, -е

пнутися, пнуся, пнешся, пнеться, пнемося, пнетеся, пнуться пнучйсь, дітрисл побіля і побіля, прайм. побіч, присл , прийм поблизу, присл., прийм. поблизький, -а, -е побоїще, -а побутовий, -а, -е повагом, присл

поважаний і поважаний, -а, -е поважність, -ності. ор -ністю поверх, -у, м (на) -сі, їм поверх, присл , прийм по-весняному і по-весняному, присл.

повзтй, -зу, -зеш, -зе, -земо, -зете, -зуть, минч повз, повзла

пов

131

под

повзучй, діеприсл. повйвач, -а, ор -ем повитйця, -і, ор -ею повів, -у

повід, -вода, мн -водй, -водів // натягнути поводй, але два поводи

повідати, -аю, -аеш, док. повідати, -аю, -аеш, недок. повідомити, -млю, -миш, -млять;

нак -ом повіз, -воза повістевий, -а, -е повість, -1, ор -ТЮ, МН -1СТ1, -1СТЄЙ

повістяр, -а, ор -ём, кл. -яре, мн. -і, -ів, д -ам повітка, -и, д їм -ці, мн. -тки, -ток і -{тки, -ІТОК И У повітках зберігають реманент, але дві повітки

повітряний і повітряний, -а, -е повненький, -а, -е — рос. полненький

поводйр, -я, ор -ём, кл. -йрю, мн -і, -ів, д -ям

поводити, -джу, -диш, нак -бдь, недок (робити рухЛ ворушити чимсь; вести себе: поводити вухом, поводити себе чемно)

поводй ти, -оджу, -бдиш, нак. -одй, док (водити якийсь час: поводй коня) повороз, -у

поворотний, -а, -е (від поворот) поворотнйй, -а, -є (повороткий) повставати, -таю, -таєні, -тає, -таємб, -гаєте, -тають повстяний, -а, -є і повстяний, -а, -е

повсякдень, присл. повсякчас, присл. повторйти, -орю, -ориш поганенький, -а, -е — рос поганенький

поганин і поганйн, -а поганити, -ню, -ниш; нак -ань погань, -і, ор -нню погар, -у (згарище) поглйнути, -ну, -неш, нак. -йнь поглум, -у

5*

поглумка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -мок

погодити, -джу, -диш, чак. -бдь (узгодити)

погодйти, -джу, -дйш, -дйть, -ди-мб, -дитё, -дять, нак. -дй (помирити, посприяти ) поголос, -у

поголоска, -и, д. і м. -ці, р. мн,

-сок

погребиця, -і, ор. -ею погріб, -реба, мн -ребй, -ребів // порохові погребй; але два погреби погук, -у подаваний, -а, -е поданий, -а, -е подання і подання, р мн -ань подарунковий і подарунковий, -а, -е

податковий, -а, -е податнйй, -а, -ё

подать, -і, ор -ттю, р. мн. -атей

подаючй, діеприсл.

подвір’я, р мн -р’їв

подвоїти, -бю, -біш, нак. -вій

подеколи, присл

подекуди, присл.

подержати, -жу, -жиш, нак.

ерж — рос подержать подесятерений, -а, -е подесятерйти, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -рите, -рять подзвін, подзвону подив, -у подих, -у

подихати, -аю, -аєш і -йшу, -йшеш, нак -йхай І -йш, док. (дихати певний час)

подихати, -ає, -ають, недок. (повівати; умирати) поділ, -у (ділення: поділ землі; поділ праці)

поділ, -долу (пелена; низовина) поділка, *и, д їм -ці, р мн -лок подмух, -у подраний, -а, -е

подруга, -и, д. їм -зі — рос. подруга

подружка, -и, д. їм -ці, р мн.

-жок — рос подружка подув, -у

под

132

noif

подушечка, *и, д і м. -ш, мн. -чкй,

-чбк // подушечки пальців; але дві подушечки — рос. мн. подушечки, -чек

подушка, -и, д їм. -ці, мн. -шкй, -шок // пухові подушкй; але чотири подушки — рос. мн. подушки, -шек поєднання

пожарище, -а (велика пожежа) пожарйще, -а (згарище) поживний, -а, -е пожилець, -льця, ор. -льцём пожилиця, -і, ор. -ею ножнйвний, -а, -е — рос. пожнивный

позавуш, приел

позавчора, приел — рос позавчера

позад, прийм. позаземний, -а, -е позаочі, приел.

позаочний і позаочний, -а, -е позаторік, приел

позаторішній і позаторішній, -я,

позачасовий, -а, -е позашкільний, -а, -ё позбавленець t позбавленець, -нця, ор -нцем позйв, -у

позивач, -а, ор. -ём, мн -і, -ів і позйвач, -а, ор. -ем, мн -і, -їв позиковий, -а, -е позирк, -у позичковий, -а, -е позіх, -у

позіхнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, «нетё, -нуть познанський, -а, -е Познань, -і, ор. -нню позначити, -чу, -чйш, -чйть, -мимо, -читё, -чать і позначити, -чу, -чиш; нак -ачй і -ач позначка, -и, д і м. -ш, р. мн -чок позов, -у позовний, -а, -е позовних, -а позолоть, -1, ор. -ттю позорювати, -юю, -юєш (від зорати)

позорювати, -юю, -юєш (від зорювати)

поіменний, -а, -е поідом їсти

поїзд, -а, мн. -й, -ів // пасажйрсь-кі поіздй, але два поїзди поїзний, -а, -є

поїти, пою, поїш — рос. ПОИТЬ, пою, пойшь покажчик, -а показ, -у — рос. показ показання, р мн -ань показний, -а, -ё

показник, -а, ми. -й, -ів // показники досягнень, але два показники

показовий, -а, -е покаяння, р мн -янь поквапний, -а, -е поквапом, присл. покволом, присл. покйдати, -аю, -аєш, док покидати, -аю, -аєш, недок. покидьок і покйдьок, -дька поки що

покій, -кою, ор. -кбєм (кімната, світлиця ) покірненькич, -а, -е поклад, -у поклеп, -у поклик, -у покликання

покликати, йчу, -йчеш, нак. -йч, док (позвати )

покликати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок (вигукувати) покликач, -а, ор -ем поклонйіися, -онюся, -онишся поклястйся і поклястися, -януся, -янёшея, -янёться, -янемося, -япетеея, -януться, мин -ляв-ся, -лялаея поковзом, присл

покоївка, -и, д їм -ці, р мн. -вок покорити, -орю, -бриш — рос.

покорить, -рю, -рйшь покорм і покорм, -у покої йпоіе і покотиполе, -я покотом, присл покрадьки, присл покрапати, а ге*, -асш, док покрапати, -ає, недок (про дощ) покрив, -у покривнйй, а, е покрик, -у

цок

133

пом

покритка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -ток

покриття, р. МН. -ИТТ1В і рідше -йть

покришка, -и, д їм -ці, р мн.

-шок (накривка для посуду) покрйшка, -и, д і м. -ш, р мн.

-шок (у колесі) покрівельний, -а, -е покрівельник, -а покруч, -а, ор. -ем (ч.) і -і, op.

-ччю (ж ) покупний, -а, -ё

покупнйця і покупниця, -і, op.

-ею

покуття

покуть, -я, ор -ем пола, -й, зн -у, ор -бю, мн. поли, піл // поли шинелі, але обидві полй

поле, -я, мн. поля, полів і піль// ітй полями, але три поля полегшити, -шу, -шиш, нак. -ёгш полежати, -жу, -жиш, нак. -ёж — рос полежать полйваний, -а, -е поливка і полйвка х, -и, д їм -ці, р. мн -вок (підлива, соус) полйвка 2, -и, д. і м. -ці (поливання )

поливнйй, -а, -ё полйгач, -а, ор. -ем полик, -а (піл, нари) полйк, -а (у сорочці) полйн, -у полиновий, -а, -е полисіти, -по, -ієш і полйсіти, -по, -ієш — рос. полысеть полиск, -у

поліандрія, -і, ор. -єю

ПОЛІГІНІЯ, -1,0/7. -ЄЮ

поліграфія, -і, ор. -єю

ПОЛІЙ х,г -я, ор -єм, кл. -по, мн.

-і, -ів (полільник) полій 2, -лою, ор. -лоєм (намерзла крига)

полімерія, -і, ор. -єю поліметрія, -і, ор -єю полінезієць, -ійця, ор -ійцем, мн.

-ІЙЦ1, -ійців полінезійський, -а, -е Полінезія, -і, ор -єю

ПОЛІПЛОЇДІЯ, -1, 0/7, -ЄЮ

полір, -а

поліспермія, -ї, 0/7. -єю поліурія, -1, 0/7. -ЄЮ поліфонія, -1, ор. -ЄЮ поліхромія, -1, 0/7 -ЄЮ поліщук, -а, кл -уче, мн -й, -Ів полк, -у, д. -кові і -ку, м. (у) -у, мн -й, -ів — рос полк, -а полковйй, -а, -є

половець, -ВЦЯ, ор. -вцем, МНч -вці, -вців половецький, -а, -е полоз, -а, мн. -й, -ів // полози са-нёй; але обйдва полози полонений, -а, -е, дієприкм. (полонений у боях) — рос. полонённый

полонёний, -а, -е, -ого, прикм.% їм. (утрймання полонёних солдатів, ішлй полонёш)

ПОЛОНЙТИ, -ОНЮ, -ониш полонячи, діеприсл. полоскати, -ощу, -бщеш полоти, -лю, -леш, -ЛЮТЬ полотнище, -а

полотно, -а, мн -отна, -бтен // полотна художника, але два полотна

полощучи, діеприсл. полуботок, -тка полудень, -дня, ор. -днем полудневий, -а, -е полукіпок, -пка полумисок, -ска полум’яний, -а, -е полюс, -а, мн -й, -ів // полюси Землі; полюсй елемёнта, але обйдва полюси — рос мн. полюсы, -ов і полюса, -бв полюсний, -а, -е поляк, -а полярйметр, -а поляриметрія, -і, ор -єю помаленьку, присл. помах, -у

померти, -мру, -мрёш, -мрё, -мремо, -мретё, -мруть — рос. помереть

помилйтися, -илюся, -йлишся помилка і помйлка, -и, д їм -ці,

мн -лкй, -лбк // наробйти помилок, але п’ять пбмйлок помилковий, -а, -е

пом

134

пор

поміж, прийм. поміст, -мосту поміщик, -а поміщицький, -а, -е помовчати, -чу, -чиш, нак. -бвч — рос. помолчать so-моему, приел.

пом’ятий і пом’ятий, -а, -е — рос.

ПОМЯТЫЙ

цбнад, прийм. понаднормовий, -а, -е поновити, -овлю, -бвиш, -овлять — рос поновить, -влю, -вишь ао-новбму, приел.— рос. по-новому

понятійний, -а, -е поняттєвий, -а, -е поняття, р. мн. -ять ПООДЙНЦІ, приел, аопадати, -ае, -аемо, док. (повали-тися; поопускатися) аопадати, -аю, -аеш, недок. (влучати; потрапляти; діставатися)

зопасти г, -аду, -адёш, -аде, -аде-мо, -адетё, -адуть (влучити; потрапити)

аопасти 2, -су, -сёш, -сё, -семо, -сете, -суть; мин. -ас, -асла (до пасти) — рос. попасти кбпелище і попелище *, -а (звалище попелу)

йопелище 2, -а (згарище) поперёд, приел , прийм. попереду, приел., прийм. поперек і поперёк *, -у, їм. поперёк 2, приел., прийм. поперековий, -а, -е поперхнутися, -нуся, -нёшея, -петься, -немося, -нетёся, -нуть-ся

попит, -у

иопйхач, -а, ор. -ем попівночі, приел. попід, прийм.

попідвіконню і попідвіконню, приел.

попідруки, приел. попідтйнню, приел. попільний, -а, -е попільнйця, -і, ор. -ею — рос. пепельница

попільнйчка, -и, д їм -ці, р. мн,

-чок

попліч, приел., прийм. поповзом, приел пополудні, приел. поправний, -а, -е (якого мооюна виправити* поправні втрати) поправнйй, -а, -ё (призначений для виправлення поправні заклади)

по-простому і по-простому, присл,

попросту, присл.

попурі, невідм., с.

пора, -и, мн. пори, пор (отвір,

шпара)

пора, -й, зн -у, ор. -6ю, мн пори, пір // пори року, але на перших порах (час, період) поразити, -ажу, -азйш, -азйть, -азимб, -азитё, -азять порання (від пора ги і поратися; порання в кухні, порання коло худоби)

порання, р мн. -ань (ранкова пора)

порваний, -а, є порйв, -у порйвний, -а, -е

порйнути, -ну, -иеш, нак. -йнь порівно, присл.

порівну і порівну, присл — рос. поровну

порівняний, -а, -е, дієприкм ,

прикм (зрівняний: порівняний у правах).

порівнянний, -а, -е, прикм (якого можна порівняти, спільномірний порівнянні величини, порівнянні ціни)

поріг, -рога, м. (на) -розі, мн. -роги, -рогів порідкий, -а, -е

поріднйти, -ню, -нйш, -нить, -ни-мо, -ните, -нять поріз, -у

порізнйти, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -нитё, -пять порізно, присл поріст, -росту порість, -рості, Ьр -рістю порода, -и, мн -роди, -рід порожнём, присл порожньо, присл,

пор

135

пос

порожнява, -и

поросйтися, -бситься, -бсяться (приводити поросят) поросль, -1, Ор -ЛЮ пороснути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нугь

пороти, -рю, -реш, -рють порогий, -а, -е

порох, -у, м (у) -а, мн -й, -1В пороховий, -а, -6 порошачи, дієпрись порошйти, -ошу, -бшиш — рос.

порошить, -пт порошнйй, -а, -ё порошно, приел порскйй, -а, е

порснути, -ну, -нёш, -нё, -немо,

-неге, -МУТЬ

порт, -у, м (у) -у, МН -Й, -ІВ // морські порти, аледва порти — рос. мн порты, портов портер, -у

портовий, -а, -е і портовий, -а, -ё — рос портовый Порі смут, -а поруб, -у порух, -у

поруч, приел , прийм. поршневий, -а, -е — рос поршневой

поряд, приел , прийм. порядковий, -а, -е — рос порядковый

посадковий, а, -е посвататися, -аюся, -аєшся (посватати за себе) посвататися, -аемогя, -аетеся (стати сватами, заприятелювати)

посвідка, -и, д їм -ці, р мн -док по-своему, приел посеред і посеред, прийм. посередині, приел — рос. посере-дйне

посестра і посестра, -и посивілий і посивілий, -а, -е

поейдіти, -джу, -диш, нак -йдь — рос посидеть посилковий, -а, -е посильний -а, -е (який відповідає силам, підсильний поейль-на праі.я, посильна допомога)

поейльний 2, -ого, їм. (посланець, кур’єр)

посильнйй, -а, -ё (використовуваний дгя посилання посильне судно)

поейніти, -1Ю, -1ЄШ І посиніти, -110, -іеш

посипати, -плю, -плеш, -плють; ник -йп, док.

посипати, -аю, -аєш, нак -ай,

педок

поскладовий, -а,-е посланець, -нця, ор -нцём посланий, -а, -е послання, р ‘ мн. -ань послуга, -и, д їм -зі (дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому пропонувати послугу; б\дйнок послуг)

послуга, -и, д їм -зі (служіння: бути на послугах) посмітюха, -и, д і м. -сі посміх, -у

посміхнутися, -нуся, -нешся, -нёться, -нембся, -нетёся,

-н\ться

посмішка, -и, д їм. -ці, р мн.

-шок

поснути, -не, -немо, -нетё, -нуть поспіль, присл. поспіх, -у пост, -а

поставляти, -яю, -яєш, док (поставити)

поставляти, -яю, -яєш, недок. (постачати) постамент, -у

постановйти, -овлю, -овиш, -ов-

лять

постарілий і постарілий, -а, -е по-старому, присл — рос по-старому

постаючй, дієприсл. постйтися, пощу ся, постиш ся і поститися, пощуся, постишся постілка і постілка, -и, д їм -ці, мн -лкй, -лок // постілки для підлоги, але дві постілки постіль і постіль, постелі, ор постіллю і постелею, м (на) постелі, лш постелі, постель — рос постель посторінковий, -а, -е

пос

136

поя

постояти, -ою, -оіш; нак. -тій — рос. постоять постріл, -у

постулювати, -юю, -юеш, док.

( постуляти)

постулювати, -юю, -юеш, недок.

(брати за вихідне положення) поступ, -у

поступити, -уплю, -упиш, -уплять поступка, -и д. їм -ці, р. мн. -пок поступливий, -а, -е поступний, -а, -ё постфікс, -а — рос. постфикс посуд, -у посудина, -и потай, приел потайки, приел. потайці, приел. поташ і поташ, -у, ор -ем потвердний, -а, -е і потвердний, -а, -ё

по-твоему, приел по твоему, займ з прийм. потемки, приел. потенціометр, -а їlOтeнцioмётpiя, -і, ор. -ею потёплення, р. мн. -ень — рос. потепление

потепління, р мн -інь потепліти, -іє, -іють і потепліти -іє, -іють — рос. потеплеть потерпіти, -ерплю, -ёрпиш, -ёрп-лять і потерпіти, -ёрплю, -ёрпиш, -ёрплять — рос. потерпеть

потиск, -у потиху, приел. потім, приел. поювйй, -а, -ё потойбіч, приел. потому, приел

потопати, -аю, -аєш (топитися) потребувати, -ую, -уеш потрух, -у, МН. -Й, -ІВ Потсдам, -а потсдамський, -а, -е потупити, -плю, -ниш, -плять, нак. -уп (опустити вниз: потупити голову, потупити очі) потупйти, -уплю, -упиш, -уплять, нак. -упй (зробити тупим, потупйти ножі)

потурач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

по-українськи, приел.

по-українському, приел.

похапки, приел

похапцем, приел.

похвалка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -лок

похватнйй, -а, -ё