похибка, -и, д їм -ці^ р. мн. -бок похід, -ходу

похідний, -а, -е (від похід: похідний порядок, похідні пісні) похіднйй, -а, -ё (від походити: іюхі днё утворення; похідні поліетилену)

походити, -джу, -диш, недок. (бра• ти початок)

походйти, -оджу, -одиш, док. (по-переміщатися пішки; зробити хід у грі походйти подвір’ям, походйти пішаком) похорон, -у почасти, присл

почати, -чну, -чнёш, -чнё, -чнемб, -чнетё, -чнуть, мин. -ав, -ала початковий, -а, -е почепйти, -еплю, -ёпиш, -ёплять почйн, -у

починання, р мн -ань пошанівок, -вку пошепки, присл.

пошивка, -и, д і м. -ці, р мн,

-вок (наволочка)

поштар, -я, ор -ём, кл. -йрю, мн -і, -ів, д -ям поштовх, -у пошук, -у, мн -и, -їв пошуковий, -а, -е появйтися, -явлюся, -явишся, -являться

пояс, -а (пасок, талія) і -у (смугаt зона), мн -й, -ів // позатягувати пояси, але два пояси пояснений, -а, -е, дієприкм (Ще не всі явища природи пояснені н описані) — рос пояснённый

поясненний, -а,—*е, прикм. (якого можна пояснити. Це явище поясненне) пояснйй, -а, -ё

поя

137

при

пояснити, -ню, -ниш, -нить, -ни-мо, -нитё, -НЯТЬ I -ясню, -яс-ниш, -яснить, -яснимо, -ясни-те, -яснять — рос. пояснйть, -ню, -нйшь поячи, діеприсл.

прабаба* прабаба, -и, мн прабаби, прабаб

прабатьківщина, -и прабатько, -а, мн. -й, -їв правило, -а (положення, принцип)

правйло, -а (стерно, пристрій, на якому щось розправляють, правлять )

правильний, -а, -е (істинний, відповідний нормам: правильний вйсновок)

правйльний, -а, -е {від правйло: правйльний верстат) правіж, -вежу, ор. -вежём правік, -у правлячи, діеприсл. правнйчий, -а, -е правнук, -а, кл -уме право, -а, мн права, прав правопис, -у, м (у) -у праворуч, присл. правофланговий, -а, -е прадід, -а, мн -и, -їв прадідизна, -и праліс, -у, мн -и, -їв прання

прапор, -а, мн -й, -ів // Мають на вітрі прапорй, але два прапори

прапрадід, -а, мн -и, -їв праска, -и, д і м. -ці, мн -ски, -сок і -скй, -сок // виробляти праскй, але дві праски прастарий, -а, -є і прастарйй, -а, -є

прати, перу, переш, пере, перемо, перете, перуть

праща, -і, ор -ею — рос праща предківщина і предківщйна, -и предмет, -а

пред’явйти, -явлю, -явиш, -являть

пред’явнйк, -а

префікс, -а (приросток)

префікс, -у (dm троковий платіж)

прецінь і прецінь, присл., частка, спол.

прибережний, -а, -е прйбраний, -а, -е прибутковий, -а, -е прибутнйй, -а, -є приварнйй, -а, -є приварковий і приварковий, -а, -е прйварок і приварок, -рку — рос. приварок

привернути, -ерну, -ернеш — рос. привернуть, -ну, -нёшь прйвид, -у

прйвід, -воду (підстава, причина: давати прйвід, з прйводу) привід, -воду (приведення привід до слідчого) привіз, -возу

привізнйй, -а, -є — рос привозной і привозный привітненький, -а, -е приводнення — рос приводнение приводнйтися, -нюся, -нйшся, -нйться, -нимбся, -нитёся, -няться

прйвчений, -а, -е прив’язний, -а, -є прйв’язь, -1, ор -3310,/? мн -язей прйгар, -у (присмак диму, загар тощо)

пригар, -у (щось пригоріле) прйглухий, -а, -е пригнаний, -а, -е пригорнутий, -а, -е прйгрів, -у

прйдане, -ого, їм — рос. приданое прйдбаний, -а, -е придбання прйдих, -у придолйнок, -нка придонський, -а, -е приєднання, р мн -ань приз, -у, мн -й, -ів // брати при-зй, але два прйзи призахідний, -а, -е призвід, -воду призвідець, -дня, ор. -днем призвідник, -а

призводити, -джу, -ДИШ, HGK -бдь прйзвук, -у

приземлення — рос. приземление

при

138

при

приземлйти, -лю, -лйш, -лить, -лимо, -лите, -лять приземний, -а, -е — рос. приземной

признаватися, -наюся, -наешся, -нається, -наємося, -наетёся, -каються

призначити, -чу, -чиш і призначити, -ачу, -ачиш, нак. -ач і -ачй

прйзов, -у — рос призыв призовнйй, -а, ё і призовний, -а, -е — рос призывной призовнйк, -а, мн й, -їв с призовник, *а, мн. -и, -їв — рос. призывнйк приїзд, -у

приїздити, -їжджу, -ЇЗДИШ, 13-дйть, -їздимо, -їздите, -їздять приймак, -а, кл -аче, мн -й, -їв прийменниковий, -а, -е прийняти, -йму, -ймеш, мин -няв, -няла

прййнятий, -а, -е, діеприкм

(спільно прййняте рішення) прийнятний, -а, -е, прикм (якого можна прийняти, прийнятні умови)

прийняття — рос. принятие прийтй, -йду, -йдеш, мин -йшов, -йшла — рос. прийтй, -йду, -йдешь

прйказка, -и, д і м. -ці, мн. -зкй, -зок і -азки, -азок // знати багато приказок, але дві прй-казки

прйквіток, -тка прикйдати, -аю, -аєш, док прикидати, -аю, -аєш, недок. прйкіл, -кола прйкілок і прикілок, -лка прйклад, -у (зразок; окремий ви-падок, математичний вираз) приклад, -а (у рушниці) прикладка, -и, д. і м. -ці, р мн. -док

прйкладок, -дку

приклйкати, -йчу, -йчеш; нак -йч, док.

прикликати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок,

прйключка, -и, д їм -ці, р мн. -чок

прикметниковий, -а, -е прйкорень, -рня, ор. -рнем прикорм, -у

прикочувати, -ую, -уєш, недок. (івід котити)

прикочувати, -ую, -уєш, док (від кочувати)

прикрасйти, -ашу, -асиш і прикрасити, -ашу, -асиш, нак. -аси і -ась — рос прикрасить прикриття, р мн -иттів і рідше

-HTt

прикріпйти, -1ПЛЮ, -1ПИШ, -іп-лягь — рос. прикрепйть, -плю, -пйшь

прикріпнйй, -а, -ё прйкуп, -у прикус, -у

прикусити, -ушу, -усиш причадовий, -а, -е прйлисток, -тка

прилітнйй, -а, -ё і прилітний,

. -а, -е — рос прилётный

прилучйти, -учу, -учиш — рос, прилучйть, -чу, -чйшь примйрений, -а, -е, діеприкм., прик ч (якого примирили, який примирився з кимсь, примирене подружжя)

примиренний, -а, -е, прикм (умиротворений, лагідний) приміряти, -яю, -яєш, док приміряти, -яю, -яєш, недок. приміськйй, -а, -ё примітка, -и, д. і м -ці, р мн. -ток

прймкнений, -а, -е примкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть прймкнутий, -а, -е прймовка і примовка, -и, д і м.

-ці, р мн -вок приморський, -а, -е примудритися, -рюся, -рйшся, -рйться, -римбся, -ритёся, -ряться

прймурок, -рку прим’ятий, -а, -е припасти !, -аду, -адёш, -адё, -адемб, -адетё, -адуть (док до припадати, припасти до землі)

при

139

при

припасти 2, -су, -сёш, -сё, -семо, -сете, -суть, мин. -ас, -асла (трохи попасти худобу) припастй, -су, -сёш, -сё, -семо, -сетё, -суть; мин. -ас, -асла (зробити запас) припинйти, -иню, -йниш прйпис, -у

приписка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-сок

прйпік,-у — рос. припёк прйплав, -у

припнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть припнутий, -а, -е припорошйти, -ошу, -ошиш — рос припорошйть, -шу, -шйшь припрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемо, -яжетё, -яжуть; мин. -ріг, -рягла прйпуск, -у

припустймо, приел. (Чи ж при-пустймо це?)

припустімо, незм. (вставне слово: Припустімо, що ти маєш рацію)

прйпущений, -а, -е (допущений) припущенний, -а, -е (припустимий)

прип’ястй, -пну, -пнёш, -пне, -пнемо, -пнетё, -пнуть; мин. -п’яв, -п’яла

прип’яти, -пну, -пнёш, -пнё, -пне-мо, -пнетё, -пнуть, мин -п’яв, -п’яла

прип’ятий, -а, -е приріз, -у

прирізати, -їжу, -іжеш, нак -іж, док

прирізати, -аю, -аєш, нак -ай, не-док.

прирізнйй, -а, -ё прйріст, -росту — рос прирост прирічковйй, -а, -ё прйросток, -тка — рос приросток прирусловйй, -а, -ё — рос прирусловый

приручйти, -учу, -учиш — рос приручйть, -чу, -чйшь присаднйй, -а, -ё прйсадок, -дка — рос присадок прйсвист, -у

присвятйти, -ячу, -ятиш

приейпати, -плю, -плеш, -плють; нак. -йп, док.

присипати, -аю, -аєш; нак.

недок.

прйсипка і приейпка, -и, д. і м»

-ці, р. мн -пок (речовина) — рос. присыпка присів, -у

прйсід і присід, -у — рос. присёд присілок, -лка прйсінки і присінки, -ів прискік, -коку прискрйнок, -нка прйеланий, -а, -е прислівниковий, -а, -е прислухатися, -аюся, -аєшсж, док.

прислухатися, -аюся, -йєшся, я#» док.

прйсмак, -у

присмака, -и, д. і м. -ці

прйсмерк, -у

присмерковий, -а, -е

прй смерті

прй смуток, -тку

прйспаний, -а, -е

прйспів, -у — рос припёв

прйспівка, -и, д їм. -ці, р мн.

-вок — рос. припёвка приставнйй, -а, -ё пристарілий, -а, -е пристаріти, -ію, -ієні пристебнути, -тебну, -тебнеш — рос пристегнуть, -ну, -нёшь пристінковий, -а, -е пристінний, -а, -е прйстінок і пристінок, -нка пристосованець, -нця, ор. -нцем пристосуванець, -нця, ор. -нцем пристрибом, присл. приструнок, -нка приступити, -уплю, -упиш, -уллять

приступка, -и, д їм -ці, р. мн.

-пок — рос. приступка прйсуд, -у присудковий, -а, -е присягнути, -ягну, -ягнеш — рос.

присягнуть, -ну, -нешь присягтй, -ягну, -ягнеш; мин. -яг, -ягла

прйсядка, -н, д і м -ці, р. мн. -док — рос. присядка

при

140

nP<k

притерпітися, -ерплюся, -ёрпиш-ся, -ёрпляться прйтик і притик, -у прйтиск, -у притискач, -а, ор. -ём притінити, -1НЮ, -1НИШ — рос.

притенйть, -ню, -нйшь притінок, -нку

приткнутий, -а, -е — рос. прйтк-нутый

притримати, -аю, -аєш притьма t прйтьма, приел. притьмом і прйтьмом, приел. прйхапком, приел. прйхапцем, приел. прйхапці, приел прихвостень, -сия, ор. -снем ПрИХИСГЙТИ, -ищу, -истйш, -ис-тйть, -истимо, -иститё, -истять прихід, -ходу

прихопйти, -оплю, -бпиш, -6п-лять

прицвіток і прицвіток, -тка прицінитися, -1НЮСЯ, -інишся причепйти, -еплю, -ёпиш, -ёплять причерствілий і причерствілий, -а, -е

прйчет, -у

причинйти, -иню, -йниш причім, тол.

прйчіп, -чепа — рос прицеп прйчіпка і причіпка, -и, д. і м. -ці, р мн -пок — рос. прицепка причіпний, «а, -ё пришкільнйй, -а, -ё —рос. пришкольный

прищикнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

прищіпка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-пок — рос. прищепка прйязнь, -і, ор. -ню — рос. приязнь

прйятель, -я, ор. -ем — рос. приятель

прйятельський, -а, -е — рос приятельский пріор, -а прісний, -а, -е пріфікс, -у (тверда ціна) пробивач, -а, ор. -ём і пробйвач, -а, ор -ем пробіг, -у

пробігати, -аю, -аєш, док. (біга

ти якийсь час; бігаючи, втратити щось: пробігати весь

день)

пробігати, -аю, -аєш (недок. до пробігти: пробігати мймо) проблиск, -у

пробувати, -ую, -уеш (перевіряти, куштувати )

пробувати, -аю, -аєш (перебувати, жити)

провалйти, -алю, -алиш провесінь, -сені, ор. -сінню провесна, -и

провйдець, -дця, ор. -дцем провйдіння (передбачення) провидіння, р мн. -інь (вища сила)

провини * ися, -нісся, -нйшея, -нйться, -нимося, -нитёся, -няться провйс, -у

провід, -воду, мн. -води, -ВОД1В І про дроти -водй, -водів // протягнути проводй, але два проводи

провіднйй, -а, -ё провідність, -ності, ор. -Н1СТЮ провіз, -возу провізнйй, -а, -ё провізор, -а

провістйти, -іщу, -істйш, -ІСТЙІЬ, -ІСТИМО, -1СТИТё, -ІСТЯТЬ

проводйр, -я, ор. -ём, кл. -йрю, мн. -і, -ів, д -ям провозити, -бжу, -бзиш; нак. -бзь, недок. (доставляти, транспортувати) — рос. провозйть провозйти, -ожу, -бзиш, нак -озй, док (возити певний час) проворненький, -а, -е прогар, -у прогйн, -у

проглинути, -ну, -нёш, -не, -не-1* мб, -нетё, -нуть ;!

проглйнутий, -а, -е прогнутий, -а, є — рос. прогнутый програвати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають програвач, -а, ор -£М програмовий, -а, -е програш, -у, ор. -ем прогрів, -у

141

про

про

прогулянка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-НОК

продаж, -у, ор. -ем продешевйти, -влю, -вйш, -вйть, -вимб, -витё, -влять продих, -у проділ, -у

прбділка, -и, д. і м -ці, р мн. -лок продублювати, -юю, -юеш, недок. (від дубйти)

продублювати, -юю, -юеш, док.

(від дублювати) продув, -у — рос продув продух, -у

п^зожйлка, -и, б і м. -ці, р. мн.

-лок

прожилок і прожйлок, -лка — рос. прожйлок

прожитий, -а, -е — рос. прожйтый прожитковий, -а, -е прожйток, -тку прожовть, -1, ор -тю прозваний, -а, -е прозелень, -1, ор -нню прозивнйй, -а, ё прозірний, -а, -е (прозорий прозірна глибінь нёба) прозовий, -а, -е

п оіздити, -їжджу, -їздиш, нак -їздь, док (довго їздити)

проіздйти,-їжджу, -їздйш, -їздйть, -їздимо, -1здитё, -їздять, нак -їзди, недок (проїжджати) проізнйй, -а, -ё

пройняти, -йму, -ймеш, мин. -няв, -няла

пройнятий, -а, -е пройти, -йду, -йдеш, мин. -йшов, -йшла — рос пройтй, -йду, -йдешь

прокажений, -ого, їм. прокйдати, -аю, -аєш, док. прокидати, -аю, -аєш, недок. прокип’ячений, -а, -е Прокіп, -копа і Прокіп, -копа прокіс, -косу

проклятий, -а, -е, дієприкм. (проклятий матір’ю, будь ти проклятий)

проклятий, -а, -е, прикм (ненависний, клятий, проклятий бандюга)

прокляття, р. мн. -ять прокопчений, -а, -е — рос прокопчённый прокорм, -у прокус, -у пролам, -у

пролежень, -жня, ор. -жнем пролетар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн -і, -ів, д. -ям пролйтий, -а, -е — рос. прблйтый проліска, -и, д і м -ці, р. мн9 -сок — рос пролеска пролісок \ -ска (квітка) пролісок 2, -ску (галява) — рос.

пролесок пролом, -у промивнйй, -а, -ё промисловик, -а проміж, прийм. проміжний, -а, -е проміжок, -жку проміле, невідм , ж. промір, -у

проміряти, -яю, -яєш, док. проміряти, -яю, -яєш, недок. промітний, -а, -ё промокнути, -ну,-неш (стати мокрим)

промокнуїи, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (висушити промокальним папером ) проникнйй, -а, -ё проносити, -бшу, -бсиш; нак. -ось (недок до пронести) — рос проносйть

проносйти, -ошу, -бсиш, нак. -оси (док. до проношувати) пропасти х, -аду, -адёш, -адё, -аде-мб, -адетё, -адуть (загинути, зникнути )

пропасти 2, -су, -сёш, -сё, -семб, -сетё, -суть, мин. -ас, -асла (худобу) пропис, -у прописнйй, -а, -ё проплав, -у

проповзати, -аю, -аєш, док. проповзати, -аю, -аєш, недок. прополіс і прополіс, -у прополювати, -юю, -юєш, недок. (від полоти)

прополювати, -юю, -юєш, dOKj (від полювати)

про

142

про

прорваний, -а, -е

прорідити, -іджу, -їдиш і -іджу, -їдиш, -ідйгь, -1ДИМО, -1ДИТЄ, -ІДЯІЬ

проріз, -у — рос. прорез прорізати, їжу, -іжеш, нак -іж, док

прорізати, -аю, -аєш, нак -ай, недок

прорізь, -і, ор -ззю, р ми -пей проріст, -росту (проростання пора проросту яровини) — рос. пророст

прорість, -рості, ор -рістю {густі сходи рослин, прошарок’ На полях зеленіла буйна прорість, сало з прорістю) проросток, -тка просапний, -а, ё просапник, -а

просвіт і просвіт, -у — рос просвет

Просвіток і просвіток, -ІК)

просйдіти, -дл у, -диш, нак -йдь — рос просидеть просинь, -1, ор -11ШО просип, -у

просйпати, -плю, -плеш, -плють;

нак. -йп, док. (від сипати) просипати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок. (від спати) просйти, прошу (прохаю: Прошу, щоб ви допомоглй мені, прошу слова) і прошу (запрошую — будь ласка: прошу до сголу), просиш просйще, -а просів, -у просік, -у

просіка, -и, д і м. -ці — рос. просека

прослизнути, -ну, -иёш, -не, -немо, -неге, -нуть проснутися, -нуся, -нёшся, -нёть-ся, -немося, -нетёся, -нуться просо, -а, Лін. -а, -ів просочйти, -очу, -бчиш проспаний, -а, -е проспатися, -плюся, -пйшся, -пйгься, -пимбся, -пите ся, -пляться

простак, -а, кл% -аче, мн% -й, -ів

простенький, -а, -е — рос. простенький

простерти, -тру, -треш, -тре, -ірсмо, -третё, -труть простий, -а, -е / простйй, -а, -ё — рос простой

простити, прощу, простйш, простить, простимо, простите, простять простінок, -нка

простір, -тору і -тору — рос простор

просторенький, -а, -е просторінь, -і, ор -нню просторо / просторо, присл. простояти, -ою, -оіш. нак — гін — рос простоять простріл, -у — рос прострел простромити, -омлю, -омнш, -6м-лять

прострочити, -чу, -чиш, нак -бч (пропустити визначений час) прострочити» -оч\, -очиш, нак -очй (прошити, дати чергу з кулемета, автомата) — рос. прострочить, -очу, -очйшь

простудйти, -уджу, -удиш простягнути, -ягну, -ягнеш простягнутий, -а, -е простягтй, -ягну, -ягнеш, мин. -яг, -ягла

просякнути, -не, -нуть просякти, -кне, -кнуть просяний, -а, -е — рос. просяной просячи, дієприсл. протавати, -тає, -тають протверезілий, -а, -е протеноїд, -у протеоліз, -у протибольовйй, -а, -ё противага, -и, д їм -зі протигнйльний, -а, -е протизапальний, -а, -ё протикати, -аю, -аєш, оок протикати, -аю, -аєш, недок протипоказання, р мн. -ань протирка, -и, д їм -ці, р мн. -рок (інструмент, ганчірка) — рос протйрка ^ протйскати, -аю, -аєш, док протискати, -аю, -аєш, недок, протиставний, -а, -е

про

143

пуб

протичка, -и, д їм -ці, р. мн. -чок