Протій, *10, 0/7. -ЄМ проткнутий, -а, -е — рос. проткнутый

протримати, -аю, -аєш і протрй-мати, -аю, -аеш протяг, -у, л*. (на) -зі протяжний, -а, -е (повільний, тя-гучий: протяжний гудок) протяжнйй, -а, -ё (який мае протяжність; уживаний для протягування: протяжні хмари; протяжнйй прес)

професор, -а, мн й, -ів // професори й викладачі; але два професори

профілограф, -а профілометр, -а

профспілка, -и, д і м. -ЦІ, мн* -лкй, -лбк // федерація профспілок, але дві профспілки профспілковий, -а, -е прохач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. -і* -ів

прохід, -ходу прохіднйк, -а прохідницький, -а, -е

проходити, -джу, -диш; нак. -бдь (недок до пройтй) — рос. про-ходйть

проходиіи. -оджу, -бдиш; нак. -оди, док. (провести час у ходінні. проходив до півночі) прохолодний, -а, -є (холоднуватий: прохолодна погода) прохолодний, -а, -є (який осві-жае: прохолодний напій) прочинити, -иню, -йниш прочіс, -чосу прошарок, ~рку

прошпигувати, -ую, -уєш, недок. прошпигуьа і и, -ую. -уеш, док. прощений, -а, е, діеприкм (вибачений: прощений уийнок, прощена людина) — рос. прошенный

прощенний, -а, -е, прикм. (простимий: гірощеина привйна) прощення, /7, мн. ёнь прояв, у проява -и

проявйти, -явлю, -явиш, -являть проявний, -а, -є проявник, -а

прояснйіи, -ню, -нйш, -нить, нимб, -нигё, -нять пруг, *а, мн -й, -ів // кашкети з пругами; але два пруги пругкйй, -а, -є прудкенький, -а, -е прудкйй, -а, -є прудко, присл.

пружнйй, -а, ё і пружний, -а, -е прут, -а і -а, мн -й, -ів // загратоване прутами вікно; але два

прути

пручатися, -аюся, -аєшся прягтй, пряжу, пряжеш, пряжё* пряжемо, пряжете, пряжуть, мин. пряг, прягла прядйвний, -а, -е прядив’яний, -а, -е прядка, -и, д їм -ці, мн -дки, -док і -дкй, -док // Гуркотіли в хаті прядкй, але дві прядки — рос. мн. прядки, -док пряменький, -а, -е — рос пряменький

прясіи, пряду, прядеш, пряде, прядемо, прядете, прядуть псевдоміксис, -у псевдонім, -а психіатрія, -і, ор. -єю психометрія, -1, ор -єю псувати, псую, псуєш, псує, псуємо, псуєте, псують псуючи, дієприсл. птах, -а, мн -й, -ів // птахи прилетіли, але два птахи птаха, -и, д. і м -сі, мн птахи, птах

пташка, -и, д і м. -ці, мн. -шкй, -шок // співають пташки; але дві пташки

пташник *, -а, мн.-и, -їв (доглядач птахів)

пташник, -а, мн. -й, -ів і пташник -а, мн. -и, -ів (приміщення)

пташня, -і, ор -ею, р. ми -шень

( приміщення)

пташня, -і, ор -ею (птаство) публіка, -и, д. і м. -ці (люди) публічний, -а, -е

пуг

144

п’ят

пуга, -и, д і м. -зі (батіг) пугач, -а, ор -ем, мн. -і, -ів (птах) — рос. пугач пугач, -а, ор -ём (іграшка) пуголовок, -вка

пуд, -а, мн -й, -їв // Глина пудами прилипала до ніг; але два пуди, мільйон пудів пудовий, -а, -е — рос. пудовой і пудовый

пуерториканець, -нця, ор. -нцем, мн -нці, -нців пуёрто-риканський, -а, -е Пуёрто-Рйко, невідм. пузо, -а, мн пуза, пуз пузце, -я, мн. -зця, -зець пук, -а, мн -й, -їв // пукй різок;

але два пуки пуловер, -а пульповід, -воду пульсовйй, -а, -є пульсометр, -а

пуночка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чок // Пуночкй у нас зимують, але дві пуночки — рос. мн. пуночки, -чек пуповйна, -и пурпур, -у пурпурний, -а, -е пурпуровий, -а, -е пурхати, -аю, -аєш пурхнути, -ну, -неш пусковйй, -а, -е пустенький, -а, -е — рос. пустенький

пустирйще, -а пустйти, пущу, пустиш пустище, -а пустопаш, присл пустота, -и (пустощі, витівки) пустота, -й, мн -бти, -от // карстові пустоти, але дві пустотй (порожнина) пустотлйвий, -а, -е пустоцвіт і пустоцвіт, -у — рос.

пустоцвет пустощі, -їв

пустун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів путівець, -вця, ор. -вцем путь, -і, ор -ттю, м. (на) -і, мн. -і, -ей

пух, -у, м. (у) -сі і -у

пухир, -я, ор. -ём, мн. -і, -ів, д.

-ям

пухйрчастий, -а, -е

пухівка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -вок

пухкенький, -а, -е

пухкйй, -а, -є

пухленький, -а, -е — рос. пухленький пухлйна, -и

пуховйй, -а, -є і пуховий, -а, -е — рос. пуховый

пухтій, -я ор. -ём, кл. -ІЮ, мн. -1, -їв

пучка, -и, д. і м -ці, мн. -чкй -чок і -чкй, -чок // пучкй заболіли, але дві пучки пушбол, -у

пушйти, -шу, -шиш — рос. пу-шйть, -шу, -шйшь пушту, невідм., ж. пхання і пхання

пхнути, пхну, пхнеш, пхне, пхнемо, пхнете, пхнуть пшенйця, -і, ор. -ею, мн. -иці, -йць пшеничйна, -и пшенйчище, -а пшенйчнище, -а пшінце і пшонце, -я п’ючй, дієприсл.

п’явка, -и, д. і м. -ці, мн. -вкй, -вок і -вки, -вок // наловйти п’явок; але дві п’явки п’янйти, -нйть, -нять п’яниця, -і, ор. -ею — рос. пьяница

п’янкйй, -а, -є

п’ястйся, пнуся, пнешся, пнеться, пнемося, пнетеся, пнуться; мин п’явся, п’ялася п’ястковий, -а, -е і п’ястковйй, -а, -є

п’ясток, -тка

п’ята, -й, мн. п’яти, п’ят // по п’ятах гнатися, але обидві п’ята

п’ятдесят, -тй і -тьох, д. -тй і -тьом, ор. -тьма і -тьома п’ятеро, -тьох, д. -тьом, ор.

-тьома і -тьма п’ятковйй, -а, -є п’ятнадцятеро, -тьох, д. -тьом, ор, -тьома і -тьма

п’ят

145

рел

п’ятнадцять, -ти і -тьох, д. -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома п’ятсот, -тисбт, д -тистам, ор. -тьмасгами і -тьомастами, м. (на) -тистах

п’ять, -ти і -тьох, д -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома

Р

раб, -а, кл рабе, мн. -й, -їв радар, -а раденький, -а, -е радймичі, -ів радіометр, -а радіометрія, -і, ор -єю раз, -у, мн рази, разів і раз // п’ять разів (раз), але два рази разити, ражу, разиш, разить, разимо, разите, разять разовий, -а, -е (тираж, перепустка )

разовий, -а, -е і разовий, -а, -є

(про борошно) раз по раз

рай, раю, ор. раєм, м. (у) раї і

раю

ракурс і ракурс, -у рало, -а, мн. рала, рал // У музеї експонувалися рала, але два рала

рамено, -а, мн. -ёна, -єн ранішній, -я, -є ранковий, -а, -е рано-пораненьку, присл. рант, -а, м (на) -і і -у, мн. -й, -їв// попришивати рантй, але два ранти — рос. мн. ранты, -ов рантовйй, -а, -є рантух, -а ранчо, невідм., с. ранячи, дієприсл. рапорт, -у, мн -й, -їв // численні рапортй, але два рапорти (донесення, доповідь) — рос. мн. рапорты, -ов

рапорт, -у (на тканині, шпалерах тощо)

ратай, -я, ор -єм, кл -аю, мн -і, -Ів і ратай, -я, ор. -єм, мн. -і, -їв

ратуша, -і, ор. -ею

рачачий, -а, -е

рвати, рву, рвеш, рве, рвемо, рвете, рвуть

рвонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть рвучи, дієприсл. рвучкйй, -а, -є реагент, -у

реберний, -а, -е — рос. рёберный реберце, -я, р мн -рень ребро, -а, мн -бра, -бер // поламати рёбра, двоє рёбер, але два ребра

ребровий, -а, ё і ребровий, -а, -е — рос ребровый ревеневий, -а, -е реверс, -а (механізм) і -у (зворотний бік медалі, торговельне зобов’язання тощо) реверсор, -а

ревінь, -веню, ор -венем реві і и, -ву, -вёш, -вё, -вемб, -ветё, -вуть, мин -вів, -віла ревтй, -ву, -вёш, -вё, -вемб, -ветё, -вуть, мин рів, ревла ревучй, дієприсл. регент, -а

реготати, -очу, -очеш; нак. -очй реготіти, -очу, -отйш, -отйть, -оти-мо, -отитё, -отять; нак. -отй регула, -и, мн -ули, -ул редактор, -а, мн -й, -ів // нарада редакторів, але два редактори — рос мн редакторы, -ов реєстровий, -а, -е — рос. реестровый

режисерувати, -ую, -уєш (працювати режисером)

режисйрувати, -ую, -уєш (здійснювати постановку) резерваж, -у, ор -ём резйстор, -а Рейк’явік, -а рейхсвер, -у рейхсрат, -у рейхстаг, -у реквієм, -у рекрут, -а рекрутський, -а, -е ректор, -а, мн -й,-ів //Зібралися ректорй уншерситётт, але два рёктори — рос. мн. рёкторы, -ов реле, невідмс,

рем

146

РІД

ремез, -а

ремесло, -а, мн. -єсла, -ёсел // двоє ремесел; але обйдва ре-1 месла реміз, -у ремінний, -а, -е

ремінь, -меня, op. -меием, мн. -мені, -менїв / -мені, -меиів // попідтягувати ремені, але два ремені (пояс) — рос. ремень ремінь, -мёню, op. -мёнем (матеріал зі шкіри)

^епер, -а

репортаж, -у, ор. -ем реп’ях, -а

респіраторний, -а, -е ретируватися, -уюся, -£єшся ретрометр, -а рефлектомеїр, -а

рефлекторний, -а, -е (від рефлёк-тор: рефлекторна лампа) рефлекторний, -а, -е (від рефлёкс: рефлекторна реакція) рефрактометрія, -ї, ор. -єю речення, р. мн. -ень речовйй, -а, -є

речовина, -й, мн. -йни, -йн // органічні речовйни; але дв і речовини

решетити, -ечу, -етйш, -етйть, -ети-мо, -етитё, -етять решето, -а, мн -шёта, -шіт // виробляти решета, двоє решіт; але два решета — рос. решето решітце, -я, мн. -ітця, -ітець // гули й бряжчали решітця; але два решітця

ржавіти, -іє, -іють — рос. ржаветь

ржати, ржу, ржеш, рже, ржемо, ржете, ржуть ржучи, дієприсл. рибалчиха, -и, д. і м. -сі рибачиха, -и, д. І м. -сі рибина, -и — рос. рыбина рибний, -а, -е (риб’ячий: рибні багатства, рйбне борошно; рибний базар)

рибнйй, -а, -є (багатий на рибу: рибні озёра) рибоїдний, -СІ, -е рибчйна, -н ригідний, -а, -е

ригсдаг, -у, м. (у) -зі риженький, -а, -е — рос. рыженький

рижієвий, -а, -е рижій, -ю, ор. -ём ризикнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нете, -нуть

рикання, р. мн. -ань і рйкання, р. мн. -ань — рос. рыкание рикати, -аю, -аєш і рйкати, -аю,

аєш

рикнути, -ну, -нёш, -не, -немб, негё, -путь і рйкнути, -ну,

-ьеш

рйло, -а, мн. рила, рил // кабанячі рила, але два рила римар, -я, ор. -ем, мн. -І, -їв, д. -ям // але два рймарі рйнка, -и, д і лі. -ці, мн» -нкй, -нок II глиняні ринки; але три ринки

ринковий, -а, -е

рипіти, -плю, -пйш, -пить, -пямб, -пите, -плять риплячи, дієприсл. рйпнути, -ну, -неш риска, -и, д. і м -ці, мн. -ски, -сок і -скй, -сок // провестй рйскй; але дві риски рискаль, -я, ор. -ём рискнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нете, -путь рискований, -а, -е ричати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, читё, -чать

риштовання, р. мн -ань риштування, р мн. -ань рів, рову, м (у) рову і рові, мнt рови, ровіп

рівненький, а, -е — рос. ровненький ріьнйна, н рівнобічні*., -а, -е

ріг К рої я (предмет) і рогу (мате* ріал)% м (на) розі, мн. роги, рогів, д. рогам, ор. рогами (у тварин)

ріг 2, рогу, м (на) розі, мн. роги, рогів (будинку, вулиці, предмета)

ріц, роду, м. (в) роду і роді, мн. роди, родів Н поділ на роди; але два роди

147

роз

рід

ріденький, -а, -е — рос. реденький

рідина, -й, мн -йни, -йн // вивчати рідини, але дві рідини рідкйй, -а, -е — рос. редкий рідкоструминний, -а, -е рідненький, -а, -е — рос. родненький

ріднйти, -ню, -нйш, -нить, -НИМО, -ните, *нять

ріжки, -їв (отруйний грибок) ріжок !, -жка, ми -жки, -жків // цапині ріжки, але обйдва ріж-кй (у тварин)

ріжок 2, -жка, мн -жкй, -жків (духовий інструмент, виріб, схожий на ріг, будинку, пред-мета, грибок, хвороба рослин тощо) рі $ак, -а

різка, и, д їм -ці, мн -зкй,

-збк // поОнги різками, але дві різки

різкйй, а, е — рос. резкий різнйтися, нюсн, -нйшся, -нйть-ся, -ипмоея, -иитёся, -пяться різницевий, -а, -є різниця, -і, ор -сю — рос разница

різнобічний, -а, -е різновид і різновйд, -у різновйдність, -ності, ор. -ністю різновійчасті, -их різнойменний, -а, -е різноплемінний, -а, -е різноскладовий, -а, -е різнохарактерний, -а, -е різнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

різонути, -ну, -неш, -не, -немо, -нетё, -н\ть

різьба, -й, мн різьби, різьб//Деталі машин часто з’єднуються різьбами, але дві різьби різьбар, -я, ор. -ём, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям

різьбйти, -блю, -бйш, -бйть, -би-

мо, -бите, -блять різьбовйй, -а, -ё

різьбяр, -а, ор -ем, кл. -яре, мн -і, -ів, д -ам

рій, рою і роя% ор грбєм, м, (у) рою, мн. рої, роїв

рік, року, м. (у) році, мн роки, років і роки, років // минули рбкй, але два роки; п’ять років

ріка, -й, д їм -ці, мн ріки, рік // повноводі ріки, але дві ріки рілля, -і, ор -ёю, мн ріллі, ріль річ, рёш, ор річчю, мн рёч!,

речёй

річенька, -и, д і м -ці, мн -нькй

-ньбк // дзюркотять річеньки; але дві річеньки

річечка, -и, д і м -ці, мн чьй, -чбк // лісові річечки, але дві річечки річище, -а

річка, -и, д і м -ці, мн -чкй -чок і’ форсувати річки, але дві річки — рос мн рёчки, -чек

річковий, -а, -ё

рішити, шу, -шйш, -шить, -шимб, -шнтё, -шать рішуче, npUCA. робити, -блю, -биш, -блять робітник, -а, кл -ітнику і -ітиче, мн -н, -ів роблячи, дієприсл. рогівковий і рогівковий, -а, -е роговйй, -а, -ё родезійський, -а, -е Родезія, -і, ор -єю родимка, -и, д. їм -ці, р. мн. -мок родина, -и

родйти, -джу, -диш — рос ро-дйть, рожу, родишь родич, -а, ор -ем, мн. -і, -ів і -ИЧ1, -ичів // посхбдилися родичі, але обйдва родичі родовйй !, -а, -є і родовий, -а, -е (рід рід: родовий відмінок;

родовйй замок)

родовйй 2, -а, -ё (від роди* родові ПОТ^у’ ги) родовите, -а родовідний, -а, -е родоплеміннйй, -а, -ё Родос, -у родячи, дієприсл. рожевенький, -а, -е розбестити, -ёщу, -ёстиш, наКг (не) -єсть

роз

148

роз

розбйти, розіб’ю, розіб’єш, розіб’є, розіб’ємо, розіб’єте, розіб’ють і розіб’ю, розіб’єш, розіб’є, розіб’ємо, розіб’єте, розіб’ють — рос разбить, разобью, разобьешь рбзбії і розбіг, -у — рос разбег розбігатися, -аюся, -аєшся, док. (почати багато бігати Чого ти розбігався?)

розбігатися, -аюся, -аєшся (не-док до розбігтися) розбій, -бою, ор -беєм розбір, розбору і розбір — рос. разбзр

розбірний, -а, -е (розбірливий: розбірний почерк) розбірнйй, -а, -є (якого можна розібрати й скласти• розбірна модель літака) розбрат, -у

розбрід, -роду — рос разброд розважний, -а, -е (розважливий■ розважний господар) розважнйй Ч -а, -є (для розваги розважна мандрівка) розважнйй 2, -а, -є (на вагу розважнйй хліб) р звал, -у розварнйй, -а, е розвернути, -ерну, -бриєш — рос развернуть, -ну, -нешь розвертка, -и, д. і м -ці, р мн.

-ток — рос развёртка розвйти, розів’ю, розів’єш, розів’є, розів’ємо, розів’єте, розів’ють і розів’ю, розів’єш, розів’є, розів’ємо, розів’єте, розів’ють, мин -вйв, -вила, -вило — рос развйть, разовью, разовьешь, мин -вйл, -вйла, -вило

розвід, розводу і розвід, мн.

-води, -водів — рос развод розвідка, -и, д їм -ці, р. мн -док (начальник розвідки, розвідка боєм) — рос разведка розвіднйй, -а, -ё

розвідник, -а (від розвідувати: послати розвідників, розвідники надр, літак-розвідник) розвідник, -а (від розводити, розвідник пилок)

розвідницький, -а, -е розвіз, розвозу і розвіз — рос, развоз

розвізний, а, -ё розвій, розвою, ор. розвоєм і розвій

розводити, -джу, -диш, нак. -бдь — рос разводйть

розвозити, -ожу, -бзиш, нак. -бзь, недок — рос развозйть розвозйти, -ожу, -бзиш, нак. -озй, док.

розв’язати, -яжу, -яжеш розв’язка, -и, д і м. -ці, р. мн. -зок

розв’язний, -а, -е (безцеремонний розв’язна людйна) розв’язнйй, -а, -ё (якого можна розв’язати розв’язні завдання)

розв’язок, -зку

розгадка, -и, д їм -и і, р мн. -док розгардіяш, -у, ор -ём розгарячйти, -чу, -чйш, -чйть, -чи-vo, -читё, -чать розгйн, -у розгін, -гону розгляд, -у розголос, -у

розголоейти, -ошу, -бсиш розгорітися, -рйться, -ряться розгорнутий, -а, -е розгул, -у розданий, -а, -е

роздвоїти, -бю, -біш, нак -вій — рос раздвойть розділ, -у — рос раздел розділовий, -а, -е роздільний, -а, -е (який ділиться; відокремлений роздільне збирання зерновйх, роздільне зберігання сировинй) роздільнйй, -а, -ё (який розділяє щось роздільна смуга) роздрібний, -а, -ё роздратовання роздратування роздум, -у

роздути, розідму, р031ДМёШ, ро-31дмё, розідмемо, розщметё, розідмуть і розідму, розідмеш, розідме, розідмемо, розідмете,

роз

149

роз

розідмуть і -ую, -уєш, мин. -ув, -ула — рос. раздуть, -ую -уешь

роздуття — рос раздутие роздягнути, -ягну, -ягнеш роздягнутий, -а, -е роздягти, -ягну, -ягнеш, мин -яг, -ягла

роз’єднання і роз’єднання розжалобити, -блю, -биш, -блять; нак. -об

розжалоблювати, -юю, -юєш розжати, розіжму, розіжмеш, розіжме, розіжмемо, розіжмете, розіжмуть і розіжму, розіжмеш, розіжме, розіжмемо, розіжмете, розіжмуть — рос разжать, разожму, разожмешь розігнути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ігну, -іінеш, -ігне, -ігнемо, -ігнете, -ігнуть — рос разогнуть, -ну, -нешь

розігнутий, -а, -е розіграний, -а, -е розіграш, -у, ор. -ем розійтйся, -ждуся, -ждешся, мин. -йшовся, -йшлася — рос ра-зойтйсь, -йдусь, -йдешься розіллятий, -а, -е розімкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -імкну, -імкнеш, -імкне, -імкнемо, -імкнете, -імк-нуть — рос разомкнуть, -ну, -нешь

розімкнутий, -а, -е розім’яти, -мну, -мнеш, -мне, -мнемо, -мнете, -мнуть і -імну, -імнеш, -імне, -імнемо, -імнете, -імнуть

розім’ятий, -а, -е

розіпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -іпну, -іпнеш, -іпне, -іпнемо, -іпнете, -іпнуть розіпнутий, -а, -е розіп’ястй і розіп’ясти, -пну, -пнёш, -пне, -пнемо, -пнете, -пнуть і -іпну, -іпнеш, -іпне, -іпнемо, -іпнете, -іпнуть, мин. -п’яв, -п’яла

розіп’ятий і розіп’ятий, -а, -е розірваний, -а, -е

розірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемб, -вете, -вуть і -ірву, -ірвеш, -ірве, -ірвемо, -ірвете, -ірвуть — рос. разорвать, -ву,

-вешь

розісланий, -а, -е розіслати !, -ішлю, -ішлеш, -ішлб, -ішлемо, -ішлете, -ішлють і -ішлю, -ішлеш, -ішле, -ішлемо, -ішлете, -ішлють (послати багатьом) — рос. разослать, -ошлю, -ошлешь

розіслати 2, розстелю, розстелеш розстелють (розстелити) розітнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть і -ітну, -ітнеш; -ітне, -ітнемо, -ітнете, -ітнуть, мин розтяв, розтяла розітнутий, -а, -е роз|їзд, -у роз’їзний, -а, -ё розквас, -у (розчин) розквась, -і, ор. -ссю (бездоріжжя)

розквіт, -у розкид, -у

розкйдати, -аю, -аєш, док — рос, раскидать

розкидати, -аю, -аєш, недок. розкіш, -коші, ор -кішшю, мн.

-коші, -кошів розклад, -у

розкладка і розкладка, -и, д і м. -ці, р мн -док — рос раскладка

розкладнйй, -а, -є розкол, -у

розкопи, -їв — рос раскопы розкривнйй, -а, -є розкрій, -рою, ор -роєм розкрійний, -а, -е розкріпйти, -шлю, -іпиш, -іп-лять — рос. раскрепйть, -плю, -пйшь

розкупорити, -рю, -риш, нак. -ор розкусйти, -ушу, -усиш розлад, -у — рос разлад розлам, -у

розлйв і розлив, -у — рос раз-лйв

розлйти, розіллю, розіллєш,, розіллє, розіллємо, розіллєтб/ розіллють і розіллю, розіллєш,

роз

150

роз

розіллє, розіллємо, розіллєте, розіллють, мин -лив, -лила, -лило — рос. разлйть, разолью, разольешь, мин. -лил, -лила, -лило

розлініювати, -юю, -юєш, недок. розлініювати, -юю, -юєш, док. розліт, розльоту і розліт — рос.

разлёт розлом, -у

розлучйти, -учу, -учиш — рос.

разлучйть, -чу, -чйшь розлучний, -а, -е розлягтися, -яжуся, -яжешся;

мин -лігся, -ляглася розмах, -у — рос. размах розмйв, -у

розмін, -у — рос. размен розмінний, -а, -е розмір, -у — рос. размер розмірний, -а, -е розміряти, -ЯЮ, -ЯЄШ, док. розміряти, -яю, -яєш, недок. розмістйти, -иду, -істиш —- рос.

разместйть, -ещу, -естйшь розносити, -бшу, -бсиш, нак. -ось (недок до рознестй) — рос.

разносйть

розносйти, -ошу, -осиш, нак -осй (док. до розношувати, розносйти чоботи)

розорйти, -орю, -ориш — росч

разорйть, -рю, -рйшь розпад, -у — рос распад розпал, -у

розпар, -у — рос распар розпач, -у, ор -ем розпашнйк, -а

розпаювати, -юю, -юєш, недок.

(щось спаяне)

розпаювати, -юю, -юєш, док. (розділити на пайки) розперезати, -ежу, -ёжеш розперти, розіпру, розіпреш, розіпре, розіпремо, розіпрете, розіпруть і розіпру, розіпреш, розіпре, розіпремо, розіпрете, розіпруть

розпил, -у — рос распыл

розпис, -у

розпит, -у