розпір, -пору — рос. распор

розпірка, -и, д. і м. -ці, р, мнь -рок — рос. распорка розпірнйй, -а, е розплав, -у — рос расплав розплйвчастий, -а, -е розплід, -лбду і розплід, -лоду — рос расплод

розповзатися, -аюся, -аєшся, док* розповзатися, -ається, -аються,

недок

розповйти, -в’ю, -в’єш, -в’є, -в’ємбі -в’єте, -в’ють і -вйю, -виєш; мин. -вйв, -вила

розповідач, -а, ор. -ём і розповідач, -а, ор. -ем розповіднйй, -а, ё розповістй і розповісти, -їм, -їси, -їсть, -їмо, -ісге, -ідять; мин. -ів, -їла розподіл, -у

розпорошйти, -ошу, -бшиш — рос* распорошйть, -шу, -шйшь

розпорядйтися, -джуся, -дйшся, -дйться, -димося, -дитёся, -дяться

розпрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемб, -яжетё, -яжуть; мин. -ріг, -рягла

розпряжений, -а, -е — рос. распряжённый

розпрямити, -млю, -миш, -млять і розпрямйти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -митё, -млять — рос. распрямйть, -млю, -мйшь розпуск, -у

розпушйти, -ушу, -ушиш—рос, распушйть, -шу, -шйшь розп’ястй, розіпну, розшнёш, ро-зшнё, розіпнемо, розіпнете, розіпнуть і розіпну, розіпнеш, розіпне, розіпнемо, розіпнете, розіпнуть, мин. -п’яв, -п’яла розп’ятий, -а, -е розп’яття, р. мн -ять розрахунковий, -а, -с розрйв, -у розривнйй, -а, -ё

розрідити, -іджу, -ідиш і -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять — рос разредйть, -ежу, -едйшь

розріз, -у — рос. разрез

роз

151

роз

розрізати, -їжу, -і’жеш, нак. -їж, док.

розрізати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок.

розрізнйй, -а, -є розрізнйти, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -нигё, -нять розруб і розруб, -у — рос разруб розрух, -у, м (у) -сі

розрядити, яджу, -ядиш — рос.

разрядйть, -яжу, -ядйшь розрядний, -а, -е розсадний, -а, -е (°ід розсада: розсадний спосіб вирощування овочів, розсадні помідори) розсаднйй, -а, -є (призначений для розсаджування* розсадна ма-шйна)

розселйти, -елю, -ёлиш — рос.

расселйть, -елю, -ёлйшь розсйльний, -ого, їм. (кур’єр) розсильний, -а, -е (призначений для розсилання розсильна книга, розсильнйй пакет) — рос. рассыльный розсип, -у

розсйпати, -илю, -плеш, -плють; нак -йп, док.

розсипати, -аю, -аєш, нак -ай, недок

розсйпище, -а

розсипка, -и,д їм -ці (втрата у вазі)

розсів, -у розслід, -у

розспів, -у — рос распев розставатися, -таюся, -таєшся, -тасться, лаємося, -таєтеся, -таються

розстань, -і, ор. -нню, р. мн. -аней

розстебнути, -тебну, -гёбнеш — рос расстегнуть, -ну, -нешь розстебнутий, -а, -е розстил, -у — рос. расстйл розстріл, -у — рос. расстрел розсуд, -у

розтавати, -гає, -тають розтерти, розітру, розітреш, розітре, розітремо, розітрете, розітруть і розітру, розітреш, розітре, розітремо, розітрете,

розітруть — рос. растереть, разотру, разотрёшь розтйкати, -аю, -аєш, док. розтикати, -аю, -аєш, недок. розтин, -у розтік, розтоку

розтлйти, -тлю, -тлйш, -тлйть, -тлимо, -тлиіе, -тлять розтруб, -а — рос. раструб розтруска, -и, д. і м -ці, р мн -сок (втрата у вазі) — рос. раструска розтяг, -у розтяжнйй, -а, -ё розтяти, розітну, розігнеш, розітне, розітнемо, розітнеіе, розітнуть і розітну, розітнеш, розітне, розітнемо, розітнете, розітнуть, мин -яв я та розумненький, -а, -е розумовий, -а, -е розхил, -у розхіднйй, -а, ё

розходитися, -димося, -диіеся, -дяться (недок до розійтися)

розходйтися, -оджуся, -бдишся, док (захопитися ходінням; розхвилюватися тощо Чого ти розходився?)

розцвітка і розцвітка, -и, д. і м

-цц р мн -іок — рос расцветка

розцінити, -іню, -іниш розцінка, -и д їм. -ці, р мн. -нок розцінковий, -а, -е розчал, -у

розчалка і розчалка, -и, д. і м. -ці, р мн. -лок — рос расчалка розчахнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

розчепйти, -еплю, -ёпиш,-ёплять розчерк, -у j розчин, -у

розчинйти, ‘ИНЮ, -йниш розшук, -у розшукбвий, -а, -е розщепйти, -еплю, -ёпиш, -ёплять — рос расщепйть, -плю, -пйшь

розщіп, -у — рос. расщеп роз’юшйти, -шу, -шйш, -шйть, -шимо, -шите, -шать і роз’ю-

роз

152

ряя

шити, -шу, -шиш, нак. -юшй I -юш

роз’ярити, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -ритё, -рять

роз’яснити, -ясню, -ясніші і -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -пять — рос разъяснйть, -ню, -нйшь

рококо, невідмс. рокотати, -бче, -бчугь рокотіти, -тйть, -тять ролевий, -а, -е і рольовий, -а, -е роль, -і, ор -ллю, р мн ролей рольовйй див ролевий ромбоїд, -а

рондо, невідм , с (музичний інструмент; музичний твір) рондо, невідм , с. (у поезії, шрифт) ропа, й

роса, -й, мн роси, рос роситися, рошуся, росишся росичкові, -их ростбіф, -а

ростй, -ту, -теш, -те, -темо, -тете, -туть, лшн ріс, росла ростити, рошу, ростиш, ростить, ростимо, рости іё, ростять росікбвий, -а, -е ростовйй, -а, -є

росяний, -а, -е — рос росяной рот, -а, мн -й, -їв // пороззявляти роти, але два роти

ротаметр, -а ротовйй, -а,-ё Руанда, -и руандійський, -а, -е рубнути, -пу, -нёш,

-нё, -немо,

-неїё, -путь

рубонути, -ну, -нёш,

-нё, -немо.

-нетё, -путь

рубчастий, -а, -е — рос рубчатый руда, -й, мн руди, руд руденький, -а,-е руднйк, -а рудниковий, -а, -е руднйчний, -а, -е руйнівнйй, -а, -є руйнівнйк, -а, кл. -івнику, мн -й, -їв

рука, -й, д і м -ці, мн руки, рук // гріти руки, але обйдві руки

рукав, -а, мн -ава і -авй, -авів — рос. мн рукава, -ов руків’я і руків’я рукопаш присл. рукопашний, -а, -е рукопис, -у м (в) -у — рос. рукопись

рум’яненький, -а, -е русенький, -а, -е русин і русин, -а русло, -а, мн -ела, -сел // позамулювалися русла, двоє русел, але два русла — рос, русло

русловйй, -а,-е Русь, Русі і Русі, ор Руссю русявенький, -а, -е рухнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нете, -путь руховйй, -а, е ручай , -іо, ор -єм ручитися, -чуся, -чишся ручка 1, -и, д і м -ці, мн. -чки, -чок (кінцівка)

ручка 2, -и, д і м -ці, мн. -чкй,

-чбк і -чки, -чок // ручкй від інструментів, але дві ручки (рукоятка, письмове приладдя) рушення (рух)

рушення, р мн ень (ополчення) рушій, -я, ор -ем рюкзак, -а

рябенький, -а, -е — рос. рябенький

рябесенький, -а, -е рябизна, -й ряботина, -и ряботиння

ряд, -у, ч (у) -у і -і, мн -й, -ів // у перших рядах, але два ряди рядковий, -а, ё і рядковий, -а, -е рядно, -а, мн -дна, -ден // ткати рядна, двоє ряден, але два рядна

рясненький, -а, -е

ряснйй, -а, -ё

ряснота, -й і ряснота, -и

рятівник, -а, кл -йче, мн -й, -ів

рятунковий, -а, -е

саг

153

сап

с

сага, -и, д. їм. -зі (оповідь) сага, -й, д. і м. -зі, мн саги, саг (затока; улогозина ) саго, невідм л с . саговник, -у

сад, -у, ж. (у) -у, мн. -й, -ів // са-

дй в цвіту; але два сади

саджалка, -и, д. і м. -щ, р. мн.

-лок (машина)

саджанка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -нок

саджанковий, -а, -е

саджанцевий, -а, -е садивнйй, -а, -ё садйльний, -а, -е

садйти, -джу, -диш — рос са-дйть, сажу, садишь садівнйк, -а — рос садовник садковий, -а, -е і садковйй, -а, -ё садно, -а, мн -дна, -ден // руки в саднах, двоє саден, але два садна

садовити, -овлю, -овиш, -овлять садонути, -ну -нёш, -нё, -немо, -иетё, -путь садячи, дівприсл. саж, -а, ор -ём

сажалка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-лок (ставок) саженний, -а, -е

сажень, -жня, ор -жнем — рос сажень

сажневий, -а, -е і сажньовйй, -а, ё сажовйй, -а, -ё

сазан, -ана і -ана — рос сазан, -а сайгак, -а

сак, -а, м (у) -у, мн -й, -ів // ловити саками рйбу, але9 два саки — рос мн саки, -ов саквй, -кбв сакман, -у салган, -а сальний, -а, -е сальце, -я — рос сальце сам, самого, самому, самйм, (на) самому (самім), ж сама, самбі, самій, самою, с, само

(саме), самого, мн самі (самй), самйх (без інших) саман, -у саме, присл

самий, самого, самому, самим, (на) самому (самім), ж сама, самої, самій, самою, с саме, самого, мн самі, самих (у сполученні з іншими словами той самий, самий велйкий)

самйй, -а, -ё (тільки один) див. сам

самітний, -а, -е і самітнйй, -а, ё

самітник, -а

самовіапання

самозапйльний, -а, -е

самомилування

самопаш, присл

саморуч, присл

самої а, -й

самотйна, -и і самотина, -й самотній, -я, -є

сангвінічка, -и, д їм -ці, р. мн.

-ЧОК / ‘

сангвінічний, -а, -е санжйрівка і санжарівка, -и, д і

м -їй. р. мн -вок сани, -ней, д -ням, ор. -ньмй, м. (па) -нях

санітарія, -і, ор -єю ,

санкй, -нбк і санки, -иок — рос. санки

санний, -а, -е і саннйй, -а, -ё — рос санный

саночкй, -чбк — рос саночки сантиметр, -а

сапа, -и (окіп, траншея: тихою сапою)

сапа, -й і рідше сапа, -и, мн. сапи, сап // погострйти сапи; апе дві саші (мотика) сапати, -аю, -аєш (сопіти) сапати, -аю, -аєш (сапувати) сапка, -н, д. і м. -ці, мн. -пки, -пок і -пкй, -пбк // малбнькі сапки, але гри сапки — рос, Лін сапки, -пок сапнути, -ну, -неш (сопнути) сапнути, -иу, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть (сапою) сапсан, -а

сап’янець, -нця, ор, -идем

cap

154

ceO

сардонікс, -у (мінерал) і -а (окремий кристал) —рос. сардоникс саржа, -і, ор -ею саржевий, -а, -е сатин, -у сатир, -а Свазіленд, -у сварйти, -рю, -риш сварка, -н, д і м -ці, мн -рки, -рок і -ркй, -рбк // зчинилися сваркй, але обидві сварки сварячись, дісприсл сват, -а, мн -й, -ів // засилати сватів, але два свати свашка, -и, д і м. -ці, мн -шки, -шок і -шкй, -шок // Прибули свагй й свашки, але дві свашки

свекор, -кра, мн -крй, -крів і -кри, -крів // Повернулися свёкрй з млина, але два свекри свербіти, -бпть, -блягь свердел, -дла

свердельце, -я, р мн -лець свердлйти, -лю, -лиш, -лить, -лимб, -лите, -лять

свердло, -а, р мн -дел — рос « сверло свердловина, -и свердлячи, діеприсл. свидйна, -и і свидина, -й свинар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн. -і, -ів, д -ям

свиня, -і, ор -ею, кл свйне, мн -і, ей, д -ям, ор. -ньмй і -ньми і -нями, м (на) -нях // відгодовувати свйні, але три свині свистати, свищу, свйщеш, нак. свищй

свиставка, -и, д і м. -ці, р мн -вок

свистіти, свищу, свистгіш, свистать, свистимо, свистите, свистять, нак свистй свистун, -а, кл -уне, мн -й, -ів свистячй, діеприсл. свйта, -и, мн свити, свит // шйти свитй, але три свити свйтка, -и, д. і м. -ці, мн -тки, -ток і -ткй, -тбк // повдягати свйткй, але дві свйтки — рос. мн, свйтки, -ток

свіженький, -а, -е — рос. свеженький

свіжо, присл — рос. свежо свій, свого, своєму, (на) своєму (своїм), ж. своя, своєї, своїй, своєю, с. своє, свого, мн свої, своїх

світ, -у, мн -й, -ів // пітй в світи, але два світи

світанковий і світанковий, -а, -е світ за очі

світйіи, свічу, світиш світленький, -а, -е — рос светленький

світлйти, -лю, -лйш, -лйть, -лимб, -лите, -лять світловйй, -а, е світловимірний, -а, -е світлометрія, -1, ор -єю світлопис, -у світлопровід, -воду світний, -а, ё світовйй, -а, -ё світогляд, -у світячи, діеприсл свіча, -і, ор -ёю , мн свічі, свіч// запалити свічі, але дві свічі свічка, -и, д. і м -ці, мн -чкй, -чбк // поставити свічкй, але шість свічок — рос мн свечки, -чек

свічечка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чбк // маленькі свічечкй, але дві свічечки свічковйй, -а, -є

сволок, -а, мн -й, -ів // покласти сволоки, а хе два свбпоки свояк, -а, кл -яче, мн -й, -ів святёць, -тця, ор -тцём святйти, свячу, святиш — рос.

святйть, свячу, святишь святкй, -тбк — рос святки святковий, -а, -е святний, -а, -є

свято, -а, мн свята і свята, свят // різдвяні свята, але два свята святочний, -а, -е

свячений, -а, -е, діеприкм (у цбркві свячена паска) — рос. свячённый

свячений, -а, -е, прикм. (свячё-ний хліб)

себе, собі, собою, /іо (на, про) сёбе

сег

155

син

сегмент, -а

сейсмометрія, -Ї, ор. -ею секвоядёндрон, -а секретар, -я, op. -ём, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям сектор, -а, мн. -й, -ів U житлові сектори, але три сектори — рос мн секторы, -ов і сектора, -6в

селевий, -а, -е — рос селевой, селён, -у

селйти, -лю, -лиш — рос. селйть, селю, селишь селітряний, -а, -е село, -а, мн. сёла, сіл // поїхати на сёла, але два села селянин, -а, мн. -яни, -ян селячи, дієприсл. семеро, сімох, д. сімом, op. сімома, м (на) сімох семестровий, -а, -е — рос семестровый

сенситометр, -а сенситометрія, -1 ор. -ЄЮ сенсорний, -а, -е (у техніці) сенсорний, -а, -е (у медицині) сепьйорія, -і, ор. -єю септима, -и сервіз, -у

сервірувати, ->ю, -уєш сервіс, -у

серденько і серденько, -а, р. мн.

-ньок

сердечко і сердечко, -а, р мн. -чок — рос сердечко

сердити, -джу, -диш нак. сердь — рос сердйть сердячись, дієприсл. середа, -й, зн -реду, ор -6ю, мн.

.-еди, -ед // приймати по сёре-дах, але дві середи середземноморський, -а, -е середина, -и — рос. середйна серединка, -и, д. і м -ці, р. мн.

-мок — рос середйнка серединний і серединний, -а, -е — рос середйнный

середняк, -а, кл -яче, мн -й, -ів середоплодень, -дня, ор. -днем серйознішати, -аю, -аєш серпанковий і серпанковий, -а, -е серпневий, -а, -е

серсо, невідм , с. серце, -я, мн серця, сердёць і серць // Серця б’ються в унісон, але два серця серцевий, -а, -е

сестра, -и, кл сёстро, мн. -три, -тер і -тер, д -трам // двоюрідні сепри, але обйдзі се-стрй

сестрин, -а, ё — рос. сестрин сётльмент, -у сечовина, -и

сивенький, -а, -е — рос. сйвень-кий

сивизна, -й і сивйзна, -и сивина, -й

сйвіти, -по, -ієш і сивіти 1, -ію* -ієш (про людину) сивіти 2, -іє, -іють (видттися сивим кольором) сивуч, -а, ор -ём сиг, -а — рос сиг, сига сиговий і сиговий, -а, -е — рос. сиговый

сидіти, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять

сйдячи, присл (читати сидячи) сидячй, дієприсл (писати, си-дячй за столом)

сизенький, -а, -е — рос сизенький

силовий, -а, ё силоміць, присл. сйлос, -у

сильненький, -а, -е — рос сйль-ненький

сильце і сільце, -я, мн. -льця, -ледь // двоє силець (сілець); але два сильця (сільця) (петля для ловлі птахів, тварин) симетрія, -і, ор. -єю — рос. си-мётрйя

син, -а, мн -й, -ів // посходилися синй, двоє синів, але два сйни синантроп, -а

синенький, -а, -е — рос. сйнень-кий

синестезія, -і, ор -єю синизна, -й і синизна, -и синй ги, -ню, -ниш — рос. синйть, ню, -нйшь синівський, -а, -е

син

156

сщ

синіти, -ію, -ієні

синок, -нка, кл. *нку, мн. -нкй,

-НК1В

синонім, -а

СИНОНІМІЯ, -1,0/7 -ею

синхронія, -1, 0/7. -єю сйнява, -и — рос синева сйнявий і синявий, -а, -е сипець, -ПЦЮ, 0/7 -ицем СИПІТИ, -ПЛЮ, -пйш, -пйть, -пимо, -пите, -плягь

сипкйй, -а, ё — рос сыпкий сйпнути, -ну, -неш, недок (ставати сиплим, починати сипіти) сипнути, -ну, -пёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть (док до сйпати) сипонути, -ну, -пеш, -нё, -немо, -нетё, -и>ть

сир, -у, мн. -й, -ів // На столі — ковбаси, шинка, сирй, але два сири

Сирдар’я, -і, ор -єю сиренький, -а, -е сирець, -рцю, ор. -рцём сйрин, -а

сирівець, -вию, ор -вцём сироватка, -и, д їм -ці, р. мн.

-ток — рос сыворотка сировйй, -а, -є сировина, -й сирокопчёний, -а, -е сирота, -й, мн -роти, -ріт і -ріт, д -ротам // Діти лишилися сиротами, двоє сйріт, але дві сироти

сиротйти, -очу, -отйш, -отйть, -ОТИМО, -отитё, -отять сиснйй, -а, -ё сйстола, -и

ситенький, -а, -е — рос. сытенький

ситйти, сичу, ситйш, ситить, си-^ тимо, сититё, ситять сйтний, -а, -е (тривний тощо) ситникові, -их ситняг /ситняк, -у сйто, -амн сита, сит // сортувальні сита, але два сйта ситовйй, -а, -є

сифілітйчка, -и, д. і м. -ці, р. мн

-чок

сицилієць, -ІЙЦЯ, 0/7, -ійдем, мн. -ІЙЦ1, -ІЙЦ1В