сицилійський, -а, -е Сицйлія, -і, ор -єю сичати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать

сівач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн% -і, -ів

сіделечко, -а, р. мн. -чок сідло, -а, мн. -дла, -дел // кавалерійські сідла; двоє сідел, але два сідла сідловйна, -и Сідней, -я, ор. -єм сійнути, -ну, -пёш, -не, -немб, -нетё, -путь

сік, соку, м (у) соку, мн. соки, соків

сікнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

сіконути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

сікти, січу, січеш, січе, січемо, ачегё, січуть, мин. сік, сікла сілкйй, -а, -ё

сіль, солі, ор сіллю, мн СОЛІ, солей

сільський, -а, ё — рос. сельский сільськогосподарський, -а, -е сільце г, -я, мн. сільця, сілець // невеличкі сільця, але два сільця (село)

сільие 2 див сильце сільця, -і, ор -ёю (сіль) сім, семй і сімох, д семй І СІМОМ, ор сьома і сімома сімдесят, -ти і -тьбх, д. -тй і -тьбм, ор -тьма z -тьома — рос семьдесят

сімнадцятеро, -тьбх, д. -тьбм, ор -тьома і -тьма сімнадцять, -ти і -тьбх, д. -ти і -тьбм, ор. -тьма і -тьома сімсот, семисот, д. семистам, ор. сьомастами і сімомастами, м. (на) семистах

сім’я, сім’я і сімені, ор. сім’ям і сіменем (насіння )

сім’я, -і, ор -єю, мн сім’ї, сімей і сшёй, д сім’ям П’ багатодітні сім’ї, але дві сім’ї (родина) сім’янйй, -а, -ё сім’яник, -а сінаж, -у, ор. ём

157

скл

сій

сіни, -ней, д -ням, ор. -ньми, и.

(у) -нях сінник, -а

сіно, -а, мн сіна, еш сіножать і сіножать, -і, op. -тгю, p. мн -аіей сіпати, -аю, -аєш сіпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неге, -путь

сіпонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неге, -нуть

сіренький, -а, -е — рос. серенький сіризна, -й сірина, -й сірозем, -у

сісти, сяду, сядеш, нак сядь сітка, -и, д. і м -ці, мн -ткй, -тбк // рибальські сігкй, але дві сітки — рос мн сетки, -ток

сітковйй, -а, ё

сіточка, -и, д і м -ці, мн -чкй,

-чбк // сігочкй зморщок, але три сіточки — рос. мн. сёточ-ки, -чек

сітчастий, -а, -е — рос сетчатый сітьовйй, -а, ё січний, -а, -ё січовйй, -а, -ё січучй, дієприсл. сіяти, сію, сієш (зерно тощо) сіяти, сіяє, сіяють (сяяти) сіяч, -а, ор -ём, кл -ячу, мн. -і, -ів

скавуліти, -лю, -лиш, -лить, -ли-мо, -литё. -лять

скавучати і скавчати, -вчу, -вчиш, -вчить, -вчимо, -вчитё, -вчать сказонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

скакати, скачу, скачеш і скакаю, скакаєш

скакнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -негё, -нуть скала, -и (у музиці) скалка, -и, д і м -ш, мн -лкй, -лок // розбитися на скалкй, аге дві скалки

скарб, -у, мн -й, -ів і -и, -їв //шукачі скарбів, але два скарби скарбовйй, -а, -ё і скарбовий, -а, -е

скаржник, -а і скаржнйк, -а

скарпель, -я, ор -ем скатерка, -и, д їм -ці, мн -ркй, -рбк // накриті скатерками столй, але три скатерки — рос скатёрка

скатерть, -і, ор -тю, мн -і, -ёй // мерёжаш скатерті, але дві скатерті — рос мн скатерти, -ей

скельовйй, -а,-ё

скйбка, -и, д їм -ці, мн -бкй, -бок // скибкй хліба, але три скйбки

скибочка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // покраяти на скибочкй, але дві скйбочки

скиглій, -я, ор -єм, кл -ію, мн. -і, -їв

скйдати, -аю, -аєш, док скидати, -аю, -аєш, недок скидач, -а, ор -ём, кл -ачу, мн -і, -ів

скиднйй, -а, -ё скип’ячений, -а, -е скирта, -и, мн скирті і скйрти, скирт // позвозити сіно в скйр-тй, але чоїйри скйрти скікнути, -ну, -нёш, -і ё, -немо, -не-тё, -нуть і скікнути, -ну, -неш скільки, -<\6х, д -ком, ор -кома скільки-небудь, скі чькох-иёбудь скінчйти, -чу, -чйш, -чйіь, -чимо, -читё, -чагь

скіпка, -и, д і м ці, мн -пкй, -пбк // поколбіи на скіпкй; але дві скіпки

скіпочка, -н, д. їм -ці, мн. -чкй, -чбк // Діти гралися скіпочками, але дві скігочки скіснйй, -а, -ё

склад1, -у, мн -и, -їв (сховище; будова тіла людини її тварини; спосіб викладу думок) склад2, -у, мн -й, -ів // читати по складах, але два склади (частина слова) гкладаний, -а, -е складковий, -а, -е складний, -а, -е (доладний, струн-кий складна дівчина) складнйй, -а, -е (не простий: складнё завдання, складні обставини)

скл

158

скр

складник, -а складовий, -а, -ё складський, -а, -ё складчастий, -а, -е — складчатый

склепйти, -плю, -пйш, -нить, -пимо, -пите, -плять склерогйчка, -и, д. і м -ш р мн -чок

скликання, р мн -ань (від скликати — збір, зібрання сесія восьмого скликання) скликання (від скликати — ззивання скликання курей) склйкати, скличу, склйчеш, на к склич, докх

скликати, -аю, -аєш, нак -ай,

недок

склйги, склю, склиш, склить, склимо, склите, склять скло, скла, мн сіекла, стекол // двоє стекол, але два стекла скляний, -а, -є

склянка, -и, д їм -ці, мн -нки, -нок і! гранчасті склянкй, але дві склянки

скляночка, -и, д і м -ці, мн -чий, -чек // скляночки з мікстурою, але дві скл ті ночки скоба, -й, мн скоби, скоб // закріпити скобами, але три ско-бй

скоблити, -лю, -лйш, -лить, -лимо, -лите, -лять сковзати, -аю, -аєш сковзкий, -а, -ё

сковорода, -й, зн -вороду, ор -дою, мн -вороди, -ворід, д. -вородам // смажити на сковородах, але дві сковородй скорбут, -у

скоринка, -и, д їм -ці, мн -нкй, -нок // хлібні скоринкй, але f дві скорйнки скористатися, -аюся, -аєшся скородячи, дієприсл. скоропис, -у — рос скоропись скоропйсний, -а, -е скоротити, -очу, -отиш скоротний, -а, -ё скоса, присл.

скот, -у і -а — poet скот, -а

скотар, -я, ор -ём, кл -арю, мн.

-і, -ів, д -ям скраклі, -їв і скраклі, -ів скребло, -а, мн -бла, -бел // крем’яні скребла, двоє скрёбел, але два скребла скребниця, -1, ор -ею скребнути, -ну, -иёш, -нё, -немо, -неіе, -путь

скребгй, -бу, -бёш, -бё, -бемо, -бете, -б>ть, мин скріб, скребла

скребучи, дісприсл скрегнути, -ну, -пёш, -не, -немо, -нетё, н>ть

скрегонути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -неге, -н\ гь

скреготати, -очу, -бчеш, иск -очи

скреготіти, -очу, -отйш, -отй!ь, -огимб, -огнтё, -от5]ть, нак. -о гй

скрекотати, -очу, -бчеш, нак -очй скоекотпи, -очу, -отйш, -отйгь, -отимо, -о гите, -от я гь, на к. -отй

скрекотнява, -и

скрйнька, -и, д їм -ці, мн -нькй, -ньбк // поштові скриньки, оле три скрйньки

скрипаль, -я, ор -ём, кл -алю, мн -І, -ІВ

скрипач, -а, ор -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

скрипіти, -плю, -пйш, -пить, -ПИМО, -питё, -ПЛ51Т ь скрипка, -и, д і м -ш, мн -пкй, -пок // скрипки граюгь; але дві скрипки скрипковий, -а, -ё скрйпонька, -и, д і м -ці, мн. -нькй, -ньбк // але дві скрй-поньки

скрйпочка, -и, д І м -щ, мн -чкй, -чбк // але дві скрйпочки скріпка, -и, д їм -ці,мн -пкй, -пбк // канцелярські скршкй, але п’ять скріпок — рос мн. скрепки, -пок скріпнйй, -а, -ё

скромненький, -а, -е — рос.

скромненький скроневий, -а, -е

скр

159

слу

скрутненький, -а, -е скрутнйй, а, -ё скрутно, приел

скубати, -аю, -аєш і скубати, -аю,

-СІЄШ

скубнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неге, -нуть

скубонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -неіе, -нуть

скубти, -бу, -бёш, -бё, -бемб, -бете, -буїь, мин скуб, скубла скубучй, дієприсл скумбрія, -і, ор -єю скупенький, -а, -е — рос. скупенький

скупити -плю, -пиш, -плять (до скуповувати)

скупитися, -плюся, -пйшея, -питься, -пимося, -питёся, -пляться (виявляти скупість) скупний, -а, -є

скутер, -а, мн -й, -їв // гонки на скутерах, але два скутери скуфія, — І у ор. -єю скучненький, -а, -е — рос скучненький

скучний, -а, -є — рос. скучный скучно, прися

слабенький, -а, -е — рос слабенький

слабйй, -а, ё — рос. слабый слабкенький, -а,-е слабкйй, -а, -ё слабо, присл слабохарактерний, -а, -е славити, -влю, -виш, -влять, пак. слав

славкові, -их славлячи, дієприсл. славненький, -а, -е — рос. славненький слалом, -у сланевий, -а, *е слаикйй, -а, -ё сланцевий, -а, -е сласний, -а, -е і сласний, -а, -є слати 1. стелю, отёлеш, стелють (стелити)

слати 2, шлю,|шлеш, шле, шлемо, шлетё, шлють (посилати) сливе і сливень, присл слйвка, -и, д їм ш, мн -вкй, -вок // посадити сливки, але

три сливки — рос. мн. сливки, -вок сливнйк, -у сливняк, -у

слйвовий і сливовий, -а, -е — рос• слйвовий

слизйти, -зйть, -зять слйзнути, -ну, -неш (зникнути) слизнути, -ну, -нёш, пё, -немб, -неге, -нуть (сковзнути) слизовйй, -а, -ё слизкенький, -а, -е слизькйй, -а, -є слйзько, присл. слйна, -и — рос слюнй слйнити, -ню, -ниш; нак. слинь —■ рос слюнйть слиновидільнйй, -а, ё слйнявий, -а, -е — рос. слюий*

ВЫЙ

слйнячи, дієприсл.

слід, -у, м (на) -у, мн. -й, -їв ft

заплутувати слідй; але два сліди, їм

слідйти, -джу, -диш — рос. сладить, слежу, следйшь СЛІДОМ і слідом, присл.— рос. слй« дом

слізлйвий, -а, -е слізний, -а, -е

сліпати, -аю, -аєш і слІпйти, -ію,

-аєш

сліпенький, -а, -е — рос. слёпень-

К»1‘!1

сліпйти, -плю, -пиш, -плять — рос слепйть, -плю, -пйшь сліплячи, дієприсл. сліпота, -й слобідськйй, -а, ё слобода, -й, мн -боди, -бід, д» -бодам // За містом були слб-боди, але три слободй словак, -а, кл. -аче, мн. -и, -Ів словникар, -я, ор. -ём, кл» -арю, мн -і, -ів, д. -ям слово, -а, мн. слова, слів // кидатися словами, але два слова словотвірний, -а, -е слов’янйн, -а, мн. -яни, -йи слон, -а, мн -й, -ів слуга, -й, д, і м, -зі, мн, слуги,

слу

160

сні

слуг // наймані слуги; але два (дві) слугй служачи, дієприсл. служйти, -жу, -жиш служнйця, -і, ор. -ею слухач, -а, ор -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

слухняненький, -а, -е сльоза, -й, мн. сльози, сліз, д. сльозам, ор» слізьми і слізьми і сльозами, м. (у) сльозах сльозйтися, -зйться, -зяться сльозоточйти, -чйть, -мать сльота, -й, мн» сльоти, сльот <мода, -й, мн слюди, слюд слюдянйй, -а, -є

слюсар, -я ор -ем, мн. -і, -ів, д -ям 11 слюсарі-рембнтники, але два слюсарі — рос. мн. слесари, -ей і слесаря, -ей слюсарство, -а

слюсарський слюсарський, -а, -е — рос. слесарский смага, -и, д їм -зі і смага, -й, д. і м. -зі

смаглявенький, -а, -е смажачи, дієприсл смажений, -а, -е смаження (дія) смаженя, -і, ор. -ею (страва) смажіння

смак, -у, мн. -й, -ів смаковйй, -а, -є смалйти, -лю, -лиш смалкйй, -а, -е смалятина, -и смалячи, дієприсл. смарагдовий, -а, -е смачйти, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать смачненький, -а, -е смачнйй, -а, -є смачно, прися. смерековий, -а, -е смерть, -і, ор -тю, мн -і, -ей смик, -а

смикнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

смиконути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

смирненький, -а, -е — рос. смйр-ненький

смичковий, -а, -е

смілйвий і сміливий, -а, -е сміливішати, -аю, -аєш смітйти, смічу, смітиш смітник, -а і смітнйк, -й сміттєвий, -а, -е сміттєпровід, -воду сміття і сміття смітячи, дієприсл. сміх, -у, мн -и, -їв і -й, -ів (зо сміху)

сміховина, -й і сміховина, -и смішачй, дієприсл смішйти, -шу, -шйш, -шйть, -піймо, -шите, -шать смішки, -шків смішненький, -а, -е смішнйй, -а, е смішно, присл.— рос. смешно сміючйсь, дієприсл. сміятися, сміюся, смієшся, сміється, сміємося, смієтеся, сміються

смоква, -и, р мн смоков і^смокв смоківниця, -і, ор -ею смокнути, -ну, -нёш, -не, -немо -нете, -нуть смоктати, -кчу, -кчеш смокчучи, дієприсл смола, -й, мн смоли, смол смолйти, -лю, -лиш — рос. смолить, -лю, -лйшь смолянйй, -а, ё

смоляр, -а, ор -ем, кл. -яре, мн.

-і, -ів, д -ам смолячи, дієприсл сморж, -а, ор. ем смуглявенький, -а, -е смуглявіти, -1Ю, -1ЄШ смуглявішати, -аю, -аєш смуговйй, -а, -є смутйти, смучу, смутиш смутненький, -а, -е смутнйй, -а, -є смутно, присл. смушевий, -а, -е смушковий, -а, -е снастйти, снащу, снастиш, сна-стйть, снастимо, снастите, снастять

снасть, -і, ор. -тю, мн -і, -ей снйтися, снюся, снйшся, снйться, снимося, снитёся, сняться сніг, -у, м. (у) -у, мн. -й, -ів

161

сор

сні

сніговйй, -А, -6

снігур, -A, ор. -бм, мн. -і, -ів, д,

-ам

снідання, р. мн. -ань сніжйти, -жить

сніжний, -а, *е і сніжний, -А, -6 — рос. снежный

снувати, сную, снуєш, снує, снуємо, снуєте, снують снуючй, дієприсл. собачина, -и (собачатина) соболевий, -а, -е соболйний, -а, -е соболь, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів і -і, -ів // розводити соболів, але два соболі соболячий, -а, -є сова, -й, мн сови, сов // кричать сови, але дві сови совати, -аю, -аєш — рос. совать совковий, -а, -є (від совка) совковий, -а, -є (від совок) сокирйіце, -а

соїйрки, -рок і сокиркй, -рок

(рослина)

сокіл, -кола, мн -коли, -колів // полювати з соколами; але два соколи — рос. мн соколы, -ов соковйй, -а, -ё — рос. соковый соколовий, -а, -е сокотйти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять солений, -а, -е

солея, -f, ор. -єю (у церкві) солйти, -лю, -лиш — рос. солйть, солю, сблйшь солітер, -а

соловей, -в* я, ор. -в’єм солоденький, -а, -е

солодйти, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять солодій, -я, ор. -єм, кл. -ію, мн. -і\ -ів

солодко, присл.

солодощі, -їв

солодячи, дієприсл

соломйна, -и — рос соломина

соломйнка, -и, д їм. -ці, р. мн.

-нок — рос соломинка солоненький, -а, -е — рос. солоненький солоно, присл.

6 4-2106

Солсбері, невідм. соляна кислота солянйй, -а, -е солячи, дієприсл. сом, -а, мн. -й, -ів // наловйти сомів; але два соми сомалієць, -ійця, ор. -ійцем, мн.

-ійці, -ійців сомалійський, -а, -е Сомалі, невідм соматометрія, -і, ор -єю соматоскопія, -і, ор. -єю сонце, -я, мн -нця, -нець, б. -пцям // сяють електричні сонця, але двоє сбнець, два сонця сонцевий і сонцевий, -а, -е сонях, -а, мн. -и, -їв і -й, -ів // розцвітають сбняхй, але чо-тйри соняхи соняховий, -а, -е сопілка, -и, д і м -ці, мн -лкй, -лбк // Р^огб батько робив со-пілкй, але три сопілки сопілкар, -я, ор -ем, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям сопілковий, -а, -е сопілонька, -и, д їм -ці, мн. -нькй, -ньбк // але дві сопілоньки

сопілочка, -и, д. і м. -ці, мн.

-чкй, -чбк // але три сопілочки сопіти, -плю, -пйш, -пйть, -пимб, -пите, -плять; мин. -пів, -піла сопло, -а, мн. -пла, -пел // двоє сопел; але два сопла сопловйй, -а, -є

сопнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть ^

соптй, -пу, -пёш, -пё, -пемд, -петё, -путь; мин. сіп, соплі сорок, р., д., ор., м. — а і

сороковий, -а, -е — рос. сороко* вбй

соромний, -а, -е соромно, присл сором’язлйвий, -а, -є сором* я зно, присл. сорочка, -и, д. їм -ці, мн. -чкй, -чбк // верхня і нижня сорочки, але чотйри сорочки — рос, мн. сорочки, -чек сорт, -у, мн. -й, -ів сортамент, -у (у металурги)

сор

162

спі

сортимент, -у (у виробництві лісоматеріалів)

сосковий, -а, -е (від соска) сосковий, -а, -е (від сосок) сосна, -и і сосна, -й, мн. сосни, сосен і сосон — рос, сосна сосновий, -а, -е сосняк, -у

сосонка, -и, д їм, -ці, р. мн, -нок

сосун, -а, кл -уне, мн» -й, -їв а)тё, невідм., с сотенний і сотенний, -а, -е сотниківна, -и, р, мн. -вен сотниківство, -а

софй, -й, мн софи, соф//широкі турецькі софи; але дві софй соха, -й, д. і м. -сі, мн. сохи, сіх // дерев’яні сохи, але дві сохй

сочйти, -чу, -чйш, -чйть, -чимб,

-читё, -чать спаднйй, -а, -є

спалахнути, -ну, -нёш, -не, -немо,

-не с, -нуть

спалений, -а, -е, дієприкм ,

прикм (спалена сонцем трава) — рос спалённый спаленйще, -а

спаленний, прикм. (здатний горіти) спання спардек, -а спаржа, -і, ор. -ею спаржевий, -а, -е спасти!, спаду, спадеш, спадё, спадемо, спадете, спадуть (упасти, зменшитися; прийти на думку)

спасти 2, -су, -сёш, -сё, -семо, -сете, -суть; мин спас, спасла (худобою)

спасувати, -ую, -уеш (худобою) спасувати, -ую, -уеш (у картярській грі; відступити) спати, сплю, спиш, спить, спимо, спите, сплять спекота, -и і спекоті, -й спектрометр, -а спектрометрія, -і, ор -єю спекульнути, -ну, -нёш, -не, -немо, нетё, -нуть

спереду, присл.> прийм,

сперти, зіпру, зіпреш, зіпре, зіпремо, зіпрете, зіпруть і зіпру, зіпреш, зіпре, зіпремо, зіпрете, зіпруть

спечений, -а, -е — рос. спечённый спйна, -и — рос. спина СПИНЙТИ, -НІО, -ниш спинний, -а, -є спинномозковйй, -а, е спирт, -у, м (на) -у, ми. -й, -ів спиртнйй, -а, -б спиртовий, -а, ё спиртометр, -а

спис, -а, мн -й, -ів // бйтися на списах, але два спйси спйти, зіп’ю, зіп’єш, зіп’й, зіп’ємо, зш’етё, зіп’ють і зіп’ю, зіп’єш, зіп’є, зіп’ємо, зіп’єте, зіп’ють, мин спив, спила співак, -й, кл -аче, мн. -й, -ів співанка1, -и, д. і м -ці, р. мн.

-нок (репетиція хору) співанка * і співанка, -и, д. і м. -ці, мн -нкй, -нок і -анки, -анок // співати співаний; але дві співанки (пісня) співробітник, -а співробітництво, -а співчутлйвий, -а, -е спідвей, -ю, ор. -єм спідлоба, присл. спіднйк, -а

спіднйця, -і, ор. -ею, мн. -йці, -йць

спідничка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чок і -йчки, -йчок // дитячі спіднйчкй, але три спіднйчки спізнйтися, -нюся, -нишся спіленький, -а, -е спілка, -и, д і м. -ці, мн. -лкй, -лок // гуртуватися в спілкй; але дві спілки спілковйй, -а, -є спінакер, -а

спірний-а, -е (який викликає спір• спірне питання) спірнйй, -а, -ё і спірний 2, -а, -е (спритний, швидкий: спірнйй до роботи, спірна хода) сп ірбметр, -а спірометрія, -і, ор -єю спітканий, -а, -е спіткнутися, -нуся, -нёшся, -не-

спі

163

спр

ться, -немося, -нетёся, -нуться

спішачи, дієприсл спішити, -ш>, -шиш, нак спіш, док (примусити злізти з коня)

спішйти, -шу, -шйш, -шить, -шимб, -шите, -шать, нак спіши, недок (поспішати) спішненький, -а, -е сплавний, -а, -е

сплакнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть сплатнйй, -а, -є

сплітка, -и, д їм. -ці, мн. -ткй, -тбк // Не вірте цим спліткам; але дві сплітки сплячи, дієприсл. сповйвач, -а, ор -ем * сповйти, -в’ю, -в’єш, -в’є, -в’ємо, -в’єте, -в’ють * -вию, -вйєш; мин вив, -вила і -вила сповиток, -тка

сповідь, -і, ор -ддю, р мн -Ідей сповістйти, -іщу, -істйш, -істйть, -істимо, -їстиге, -істять сповна і сповна, присл — рос. сполна

споглядач, -а, ор. -ём, кл. -ядачу, мн -і, -ів

споживач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн -і, -ів

споживнйй, -а, -є і спожйвний,

-а, -е

спокій, -кою і -кою, ор. -кбєм і -коєм

спокійненький, -а, -е — рос. спо-кбйненький

спокусити, -ушу, -усиш сполохнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

сполошйти, -ошу, -бшиш сполошнйй, -а, -є сполучити, -учу,-учиш сполучний, -а, -е (з*єднувальний: сполучна тканина) сполучний, -а, -є (якого можна з’єднати; сумісний: сполучні ’ плани)

сполучниковий, -а, -е спонукати, -аю, -аєш, док спонукати, -аю, аєш, недок.

спонукач, -а, ор. -ём і спонукач, -а, ор. -ем

спопелйти, -лю, -лиш, -лить, -лимб, -литё, -лять споріднйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять споровий, -а, -е

спорожнйти, -ожню, -бжниш і -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

спорудйти, -уджу, -удиш

споря дйти, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять спостерегтй, -ежу, -ежёш, -ежё, -ежемб, -ежетё, -ежуть; мин» -ріг, -регла спостережний, -а, -е спостерігач, -й, ор, -ём, кл. -йчу, мн -і, -ів

спотайна і спотайня, присл. спотання, присл спотйкач, -у, ор. -ем справдешній, -я, -є

справдити, -джу, -диш і спрадн-

ти, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять справіку, присл спрадавна; присл сприйняти, -йму, -ймеш, мин -няв, -няла спрййнятий, -а, -е сприйняття і сприйняття, р мн. -яттів І -ять

спрйснути, -ну, -неш (оббризкати) спричинйти, -иню, -йниш спрожогу, присл спроквола, присл спрокволу, присл. спромогтйся, -ожуся і -бжуся, -бжешся, мин. -мігся, -мог-лася

спроста і спроста, присл. — рос. спроста

спростйти, -ощу, -остит спростовання, р. мн. -ань спростування, р. мн. -йнь спрощенство, -а

спрягтй спряжу, спряжёш, спря-жё, спряжемо, спряжетё, спряжуть, мин спріг, спрягла (за-прягти разом)

cnp