тісненький, -а, -е — рос. тесненький

тіснйй, -а, -є — рос. тесный

тіснйти, -ню, -нгіш, -нйть, -нимо, -ните, -нять

тіснота, -и і тіснота, -й — рос. теснота

тігка, -и, д їм -ці, мн -ткй, *ток // рідні тіткй, але обйдві тітки — рос мн. тегки, -ток

тішачи, дієприсл.

ткати, тчу, тчеш, тче, тчемо, тчете, тчуть

ткач, -а, ор. -ём, кл. ткачу, мн. -і, -ів

ткнути, ткну, ткнеш, ткне, ткнемо, ткнете, ткнуть товариш, -а, ор. -ем, мн. -і, -ів//

товариші по зброї; але два товариші — рос. мн. товарищи, -ей

товктй, -вчу, -вчёш, -вче, -вчемб, -вчетё, -вчуть, мин. товк, товкла

товпитися, -питься, -пляться — рос толпйться

товстенький, -а, -е — рос толстенький

товстйй, -а, -є — рос. толстый товстун, -а, кл. *уне, мн. -й, -ів

товчений, -а, -е, дієприкм. (тбв-чене з часником сало) — рос. толчённый

товчений, -а, -е, прикм. (товчена картопля)

той, того, тому, тим, (на) тбму (тім), ж. та, тієї, тій, тією, (на) тій; с. те, того, мн. ті, тих токар, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів, д. ям і -арі, -арів, д. -арям // підготовка токарів, але два токарі токовище, -а (місце токування птахів)

токовйще, -а (майданчик для молотьби)

толока, -и, д і м. -ці (переліг) толока, -й, д. і м -ці, мн. -бки, -бк (гуртова допомога) толочачи, дієприсл толочйти, -очу, -очиш, нак. -очй і толочити, -бчу, -очиш, нак. -оч

том, -у, мн. -й, -ів // томй енциклопедії, але три томи

томити, -млю, -миш, -млять — рос томйть, -млю, -мйшь

тон, -у, мн -й, -ів//приглушені тонй, але два тони

тоненький, -а, -е — рос. тоненький

тонкйй, -а, -є — рос. тонкий тоннаж, -у, ор -ем тоновий, -а, -е

тон

172

три

тонометр, -а тонути, -ну, -неиг топити, -плю, -пиш, -плять топкйй, -а, -ё — рос. топкий тбллений, -а, -е — рос. топлёный (прикм) і топленный (дів-прикм )

топлячи, діеприсл тополевий, -З, -е — рос. тополевый

тополя, -і, ор -ею, р мн -6ль — рос тополь топонім, -а ТОПОНІМІЯ, -1, ор -€Ю

топтати, -пчу, -пчеш топчучи, діеприсл торба, -и, мн -й, -ів // почепити торби, але дві торби — рос. мн торбы, торб

торбйнка, -и, д. їм -ці, мн -нкй, -нок і -йнки, -йнок // полотняні торбйнкй, але дві торбйнки торг!, -у, м (на) -у і -зі, мн. -й, -ів (торгування, аукціон; місце для торгівлі) торг 2, -у, м (у) -зі, мн. -и, -ів (установа)

торгівець, -вця, ор. -вцём торжище, -а

торкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нете, -нуть торос, -а

торосйстий, -а, -е — рос. торосистый

торохтіти, -хчу, -хтйш, -хтйть, -хтимо, -хтитё, -хтять торочити, -чу, -чиш, нак (не) -оч

(верзти)

торочйти, -очу, -очиш, нак. -очй (робити торочки; обшивати кінці)

торочкй, -чок

торт, -а, мн. -й, -ів — рос. мн. торты, -ов

тортовий, -а, -е — рос. тортовый торфовий, -а, -е торфовище, -а торф’янйй, -а, -є торф’янйк, -а — рос. торфянйк торф’янйстий, -а, -є торцевий, -а, -е — роСщ торцевой і торцовый торшер» -а

точачи, діеприсл. точений, -а, -є, діеприкм. точений, *а, "О. прикм. точйти, -чу, -чиш трава, -й, мн. трави, трав травесті, невідм., с. травестія, -і, ор. -ею травйти, -влю, -виш, -влять травлячи, діеприсл. травний, -а, -є

травник, -а (гербарій, книжка тощо) — рос. травнйк травнйк, -у (настоянка) — рос* травнйк

травоїдний, -а, -е трав’янйй, -а, -є трактор, -а, мн. -й, -ів // колісні тракторй; але два трактори — рос чн. тракторы, -ов тралення — рос. траление тралити, -лю, -лиш, -лять трансморськйй, -а, -є транспорт, -у (засоби перевезення)

транспорт, -у (у бухгалтери) трапеза і трапеза, -и — рос. трапеза

трапецоедр, -а тратячи, діеприсл. трельяж, -а, ор. -ем тремоло, невідмс. тремтіти, -мчу, -мтйш, -мтйть, -мтимо, -мтитё, -мтйть тремтячй, діеприсл. тренаж, -у, ор. -ем трепетати, -ечу, -ёчеш трепетний, -а, -е три, трьох, д. трьом, ор. трьома трибометр, -а трйвірш, -а, ор. -ем тривкйй, -а, -є

тривнйй, -а, -є і трйвний, -а, -е триголосий, -а, -е триголосний, -а, -е трйдцятеро, -тьох, д. -тьом, ор. -тьома і -тьма

трйдцять, -тй і -тьох, д. -тй і -тьом, ор. -тьма і -тьома трйзвук, -у тризуб, -а

тринадцятеро, -тьох, д. -тьом, ор, -тьома і -тьма

три

173

туи

тринадцять, -ти і -тьох, д. *ти І -тьом, ор. -тьма і -тьома трйплекс, -а (щілина в танку тощо) і -у (скло) трйптих, -а

триразовий, -а, -е — рос. трёхразовый

трискладовий, -а, -е трйста, трьохсот, д. трьомстам, ор. трьомастами, м. (на) трьохстах

тричлен, -а тришаровий, -а, -е трійня, -і, ор. -ёю, мн. трійні, тріень П але дві трійні — рос. тройня

трійчастий, -а, -е тріпатися, -аюся, -аєшся тріпнути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть

тріпотати, -очу, -очеш, нак. -очй тріпотіти, -очу, -отйш, -отйть,

, -отимо, -отите, -отять; нак. -отй

тріска, -и, д. і м. -ці, мн -скй,

-сбк//розпастися на іріскй; але дві тріски (скіпка) тріска, -й, д. і м. -ці (риба) тріскотнява, -и

трісочка, -и, д і м. -ці, мн -чкй -чбк // побйти на трісочки, але дві трісочки

тріщати, -щу, -щйш, -щйть, -щимб, -щите, -щать тргщачй, дієприсл троє, трьох, д. трьом, ор. трьома троїстий, -а, -е

т;оіти, трою, троїш, троїть, троїмо, троїте, троять, нак. трій (ділити натроє, потроювати) трощити, -щу, -щиш троюрідний, -а, -е труба, -й, мн труби, труб// металеві труби, але дві труби трубач, -а, ор -ём, кл -ачу, мн -і, -ів

трубйти, -блю, -биш, -блять — рос трубйть, -блю, -бйшь трубка, -и, д. і м. -ці, мн -бкй -бок//гумові трубки, але чотири трубки — рос. мн. трубки, -бок

трубковйй, -а, -е

трублячи, дієприсл. трубопровід, -воду трубопровідний, -а, -е і трубопро-віднйй, -а, -є — рос. трубопроводный

трубчастий, -а, -е — рос трубчатый

трудитися, -джуся, -дишся трудівнйк, -а, кл. -івнику і -івнику і -івнйче, мн. -Й, -ів труїти, трую, труїш ^

труна, -й, мн. труни, трун // дерев’яні труни, але дві трунй трусйти, трушу, трусиш — рос.

трусйть, трушу, трусйшь труснути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

трусонути, -ну, -нёш, -не, -нема, -нетё, -нуть труськйй, -а, -є трусячи, дієприсл. трухнути, -не, -путь (трухлявіти)

трухнути, -ну, -нёш, -не, -немб,

-нетё, -нуть (труснути) трясовина, -й, мн -йни, -йн // пробиратися поміж трясовинами, але дві трясовини трясти, -су, -сёш, -се, -семо, -сетё, -суть, мин тряс, трясла трясучй, дієприсл тряський, -а, -ё — рос тряский трясько, присл.

тугенький, -а, -е — рос тугонький

тужавіти, -іє, -іють тужачи, дієприсл. тужйти, -жу, -жиш тулити, -лю, -лиш тулій, -І, ор -ЄЮ тулячись, дієприсл. туман, -у // але напустйти туману туманити, -ню, -ниш і туманити, -ню, -нйш, -нить, -нимо, -ните, -нять, ник. -ань і -аий — рос. туманить

туманіти, -ію, -ієш тупенький, -а, -е — рос. тупенький

тупик, -а (птах) тупйк, -а (на залізниці) тупйти, -плю, -лиш, -плять

туп

174

уві

туплячи, дієприсл. тупнути, -ну, -неш тупотати, -очу, -очеш, нак -очй тупотіти, -очу, -отйш, -отйть, -оіимо, -отите, -отять, нак. -от

тупотнява, -и

тура, -й, л>н тури, тур // розміняти тури, але обйдві турй туркотати, -очу, -очеш, нак -очй туркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

турнути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть

туфля, -1, ор -ЄЮ, МИ. -флі, -фель тушйти, -шу, -шиш тьмяніти, -іє, -іють тюк, -а

тюковйй, -а, -є тюленина, -и тюпцем, присл

тюрма, -й, мн -рми, -рем// поневірятися по тюрмах, але дві тюрмй

тюхтій, -я, ор -єм, кл -1ю, мн -і, їв

Тяга, -и, д і м. -зі (машина, тварина, рух диму, газу тощо) тяга, -й, д їм. -зі (вага) тягар, -я, ор -ем, мн -і, -їв, д. -ям

тягло, -а, мн -гла, -гол — рос. тягло

тягловйй, -а, -є — рос. тягловый тягнути, -ну, -неш тягнучи, дієприсл. тяговйй, -а, -є тягота, -їїу мн. -бти, -от тягтй, -гну, -гнеш, мин. тяг, тягла

тяжіти, -по, -ієш і -жу, -жйш, -жить, -жимо, -жите, -жать ^яжкйй, -а, -є — рос. тяжкий тймка, -и, д. і м, -ці, мн -мкй, -мок

Тямкйй, -а, -е

Тяти, тну, тнеш, тне, тнемо, гнете, тнуть, мин тяв, тяла тятива, -й, мн. -йви, -йв // тятиви луків, але дві тятиви—рос. мн. тетивы, -йв

У

убожіння

убожіти, -по, -ієш убраний і убраний, -а, -е / вбраний — рос убранный убрання і убрання, р, мн. -ань і вбрання убутнйй, -а, е уверху і вверху, присл. увесь, усього, усьому, усім, (в) усьому (усім), ж. уся, усієї, усій, усією, с усе, усього; мн усі, усіх, усім, усіма і ввесь, весь

увйшки і ввйшки, присл. увібраний, -а, -е і ввібраний увібрати, уберу, убереш, убере, уберемо, уберете, уберуть і ввібрати

увігнутий і увігнутий, -а, -е і ввігнутий — рос вогнутый увіднйй, -а, ё і ввіднйй — рос. вводный

увізний, -а, -є і ввізнйй — рос. ввозный

увійтй, увійду, увійдеш, мин.

-йшов, -йшла і ввійтй увілляти, -ллю, -ллєш, -ллє, -ллємо, -ллєте, -ллють, мин. улйв, улила і ввілляти увільнйти, -ільню, -ільниш увімкнений, -а, -е і ввімкнений увімкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -імкну, -імкнеш, -імкне, -імкнемо, -імкнете, •імкнуть і ввімкнути увімкнутий, -а, -е і ввімкнутий увіпхнутий, -а, -е І ввіпхнутий увірваний, -а, -е і ввірваний увірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемо, -ветё, -вуть і -і рву, -ірвеш, -їрве, -ірвемо, -ірвете, -ірвуть і ввірвати

увірчений, -а, -е і ввірчений увіткнути, -ну, -неш, -нё, -немо, -нетё, -нуть і -іткну, -іткнеш, -іткне, -іткнемо, -іткнете, -ітк-нуть і ввіткнути

увіткнутий і увіткнутий, -а, -е і ввіткнутий — рос, воткнутый

ув’я

175

уме

ув’язка і ув’язка, -и, д. і м. -ці,

р мн. -юк (зав’язка) ув’язнити, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -ни ге, -нять t -язню, -язниш, -язнить, -язнимо, -язните, -язнять

ув’язь, Ор. -33ю угноїти, -6ю, -біш і угноїти, -ою, -оіш, -оіть, -оГмб, -оїте, -оять і вгноїти

угомонити, -нк>, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять і вгомо-нйти

угостйти, угощу, угостйш, угостйть, угостимо, угостите, угостять ї угощу, угостиш, угостить, угостимо, угостите, угостять і вгостйти — рос. уго-стйть, угощу, угостишь угруповання, р. мн. -ань удаючй і вдаючй, діеприсл* удержати, -жу, -жиш, нак -ерж і вдержати — рос. удержать удобрення і вдобрення — рос. удобрение

удобрити, -pro, -риш і вдобрити удова, -й, мн удови, удів, д. удовам і вдова // допомагати багатодітним удовам, але обидві вдовй

удовжки і вдовжки, присл. удоволйти, -лк>, -лиш, -лить, -лимб, -лите, -лять і вдово-лйти

удосвіта і вдосвіта, присл. удосталь і вдосталь, присл. удочерйти, -рю, -рйш, -ргіть, -римо, -рите, -рять і вдочерйти удягнути, -ягну,-ягнеш і вдягнути удягтй, -ягну, -ягнеш, мин. удяг, удягла і вдягтй

ужалйти, -алю, -алиш і вжалйти— рос. ужалить

узнавати, -наго, -наєш, -нає, -наємб, -наетё, -нають і взнавати

узнакй і взнакй, присл. узнаючй і взнаючй, діеприсл. узяти, візьму, візьмеш; нак. візь-мй, мин узяв, узяла, узяло і взяти — рос взять, возьму, возьмешь, мин, взял, взяла, взяло

уїздити, уїжджу, уїздиш; нак уїздь і в’їздити, док (часто їздячиt уторувати, уїздити до-рогу) ^

уїздйти, уїжджу, уїздйш, уїздйть, уїздимо, уїздите, уїздять; нак уїздй І в’їздити, недок.

(уїжджати )

укйдати, -аю, -аєш і вкидати, док. укидати, -аю, -аєш і вкидати,

недок.

уклинити, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ниге, -нять t вклинйти — рос. вклйнйть

уклонитися, -снюся, -снишся І вклонйтися — рос. уклонйться, -нюсь, -нйшься

укорен йти, -ню, -нйш, -нйть* -нимб, -ните, -нять і вкоренити укоротити, -очу, -бтнш і вкоротй-ти — рос укоротить, -очу, -отйшь

Україна, -и (окраїна (державиt краю)

Україна, -и (країна) українець, -нця, ор -нцем, мн.

-нці, -нців український, -а, -е укриття, р. мн. -иттів і рідше -йть і вкриття — рос. укрытие укріпити, -1ПЛЮ, -ІПИІІІ, -іплять укріпнйй, -а, -є

укрупнйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять укусйти, укушу, укусиш і вкусити улазливий, -а, -е і влазливий улежати, -жу, -жиш; нак. -ёж і влежати

улити, уллю, уллєш, уллё, уллємо, уллєте, уллють; мин. улйв, улила, улило і влити — рос. мин. влил, влила, влйло уличі, -ІВ

уліворуч І влівбруч, присл. улоговина і улоговина, -и улучити, -чу, -чиш; нак. -уч і влучити

ультимо, невідм., с. умертвйти -влю, -вйш, -вить, -вимб, -вите, -влять і вмертвити

176

уме

Уро

умёрти, умру, умреш, умре, умремо, умрете, умруть і вмерти —■ рос. умереть умилостивити, -влю, -виш, -влять; на к -йв і вмилостйвити — рос. умйлостивить

умноження — рос. умножение умовчання і умовчання — рос. умолчание

умовчати, -чу, -чиш, нак. -бвч — рос умолчать умогляд, -у умоглядний, -а, -е умудрйтися, -рюся, -рйшся,

-риться, -римбся, -ритёся,

-риться і вмудрйтися унадливий, -а, -е і внадливий унапуск і внапуск, присл. унапустку і внапустку, присл. унічию і внічию, присл. унапусток і внапусток, присл. уносити, -бшу, -бсиш, нак -ось і вносити — рос вносйть унт, -а, мн -й, -їв — рос унт, -а, мн унты, унт і унтов упам’ятку і упам’ятку і впам’ятку, присл

упасти, -аду, -адёш, -аде, -адемб, -адетё, -адуть і впасти уперебіжку і вперебіжку, присл. уперегін і вперегін, присл. уперекидь і вперекидь, присл. упереміж і впереміж, присл. упереміжку і впереміжку, присл. упереміш і впереміш, присл. уперемішку і вперемішку, присл. упертися, упруся, упрешся, упреться, упремося, упретеся, упруться, нак. упрйся і впертися

упечений, -а, -е і впечений — рос. упечённый

упйтися 1,2 див впйтися 1,2 уповні і вповні, присл. уподобання, р. мн. -ань і вподобання

упоперек і впоперек, присл. упорожні і впорожні, присл.

упорядити, -джу, -дйш, -дйть, -димо, -дитё, -дять і впорядити

управоруч і вправоруч, присл,

уприкуску і вприкуску, присл* упрйпуст і впрйпуст, присл. упритйск і впритйск, присл. упритул і впритул, присл. упроголодь і впроголодь, присл• упродовж г впродовж, присл. упростяж і впростяж, присл. упрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемб, -яжетё, -яжуть; мин. упріг, упрягла і впрягтй упряжка, -и, д. і м. -ці, р. мн, -жок

упряжнйй, -а, -є уразйти, -ажу, -азйш, -азйть, -азимб, -азитё, -азять і урй-зити, -ажу, -азиш, нак. -азь і -азй і вразйти

уразлйвий і уразливий, -а, -е І вразлйвий урвйголова, -и урвйстий, -а, -е урвище, -а

урду, незм. і невідм., ж. уречевйти, -влю, -вйш, -вйть, -вимб, -вите, -влять урйваний, -а, -е і врйваний урівні і врівні, присл. урізати, -іжу, -іжеш, нак. -іж і врізати, док.

урізати, -йю, -аєш, нак. -ай І врізати, недок

урізнобіч і врізнобіч, присл. уродженець, -нця, ор. -нцем і

врбдженець — рос. уроженец

/—ч X—V

уроджений, -а, -е і вроджений — рос. урождённый і врождённый

уродйтися, -оджуся, -бдишся і вродйтися

урожай, -ю, ор. -єм, мн. -і, -їв і -аі, -аів//сталі врожаї, але два врожаї і врожай — рос. мн. урожай, -ев

урозбивку і врозбивку, присл.— рос. вразбйвку

урозбрід і врозбрід, присл — рос. вразброд

урозгін і врозгін, присл. уроздріб і вроздріб, присл — рос. враздробь

урозкид і врозкид, присл. урозкидку і врозкидку, присл,

177

ухо

уро

урозкидь і врозкидь, приел. урозліт і врозліт, присл.— рос* вразлёт

урозріз і врозріз, присл.— рос. вразрез

урозсип і врбзсип, присл. урозтіч і врозтіч, присл. урозтяж і врозтяж, присл. урочистий, -а, -е і* врочистий урукопаш і врукопаш, присл. урукопашну і врукопашну, присл. уряд, -у, /ж. уряд і вряд, присл. уселйти, -елю, -є лиш і вселити усередині і всередині, присл. усередину і всередину, присл.

усидіти, -джу, -диш і вейдіти — рос усидеть

усилйти, -илю, -йлиш і всилйти усиновйти, -влю, -виш, -вйть, -вимо, -вите, -влять і всино-вйти

усиновлений, -а, -е і всиновлений — рос. усыновлённый уейпати, -плю, -плеш, -плють;

нак -йп і вейпати, док. усипати, -аю, -аєш; нак. -ай і всипати, недок.

усипйти, -плю, -пйш, -пйть, -пимо, -пите, -плять і всипйти уейпище, -а і вейпище усиснйй, -а, -є і всиснйй ускладнити, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять ускочити, -чу, -чиш; нак. -бч і вскочити — рос. вскочйть усліпу і всліпу, присл. усміх, -у

усміхнутися, -нуся, -нёшея, -нёть-ся, -нембея, -нетёся, -нуться і всміхнутися

усмішка і усмішка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -шок — рве. усмешка успіх, -у — рос успех уставнйй, -а, -є і вставнйй усташ, -а, ор. -ем устілка, -и, д. і м• -ці, р. мн. -лок

устояти, -бю, -біш, нак. устій pf і встбяти — рос. устоять устриця, -1, ор. -ею

устромйти, -омлю, -омиш, -6м-лять і встромйти устрявати, -яю, -яеш, -яе, -яемб, -яєте, -яють і -яваю, -яваєш і встрявати — рос. встревать, -ваю, -ваешь усувнйй, -а, -є усупереч і всупереч, присл усього і всього, присл., частка усього-на-всього і всього-на-всього, присл., частка утвір, утвору

утекти, -ечу, -ечёш, -ече, -ечемб, -ечетё, -ечуть, мин. утік, утекла і втектй

утеплйти, -еплю, -ёплиш, -ёплять і -лю, -лиш, -лить, -лимо, -лите, -лять і втеплйти — рос. утеплйть, -ЛЮ, -лишь утерпіти, -плю, -пиш, -плять і втерпіти — рос. утерпеть утйкати, -аю, -аєш і втикати, док

утикати, -аю, -аєш і втішати, недок. утиск, -у

утйшити, -шу, -шиш; нак -йш і втйшити

утікач, -а, ор -ём, кл. -ачу, мн -і, -ів і втікач

утовпитися, -плюся, -пишся, -пляться; нак. -бвпся і втовпитися

утомйтися, -омлюся, -бмишся, -бмляться і втомйтися уточнйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

утратний, -а, -е / втратний утрйдешева і втрйдешева, присл. утрйдорога і втрйдорога, присл. утрймати, -аю, -аєш і втрймати утришия і втришия, присл.— рос. в три шеи

утруднйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять утрутитися, -учуся, -утишся; нак.

-уться і втрутитися утупити, -плю, -пиш, -плять; нак.

-уп і втупити утямкй і втямкй, присл. ухйльний, -а, -е

ухопйти, -оплю, -бпиш, -оплять і вхопйти

уці

178

фон

у цілому і у цілому і в цілому — рос. в целом

уцінений, -а, -е — рос. уценённый учачи, діеприсл.

учений, -а, -е, діеприкм. (Він уже учений-переучений) і вчений

учений, -а, -е, -ого, прикмім. (учёна людина; учений зі світовим ім’ям) і вчений учення, р. мн. -ёнь і вчення учепити, -еплю, -ёпиш, -ёплять і вчепити