учйтель, -я, ор. -ем, мн. -і, -ІВ // учителі нашої школи; але п’ять учителів і вчитель учйтелька, -и, д. і м. -ці, мн. -лькй, -льок // приїзд учительок; але п’ять учительок і вчйтелька

учйти, учу, учиш і вчйти учнівський, -а, -е учора І вчора, присл.— рос. вчера ушивнйй, -а, -є і вшивнйй уширшки і вширшки, присл. ущемйти, -млю, -мйш, -мить, -мимо, -мите, -млять ущипнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і вщипнути ущільнйти, -ільню, -ільниш уявйти, уявлю, уявиш, уявлять уярмйти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -мите, -млять

ф

фабула, -и фазометр, -а факсиміле, невідм., с. фактаж, -у, ор. -ем фанатйчка, -и, д. і м. -ці, р. мн, -чок

фанза, -и (китайська хата) фанза, -й (тканина) фантом, -а

фарбар, -я, ор, -ем, кл. -арю, мн.

-і, -ів, д. -ям фарбовйй, -а, -є фармація, -ї, ор. -ею фартух, -а — рос. фартук фарфор, -у фарфоровий, -а, -е

фата, -й, мн. фати, фат // весільні фати; але дві фатй фаховйй, -а, -є фашина, -и феєрія, -і, ор. -єю фельдшер, -а, мн. -й, -ів // але два фельдшери фельдшерйця, -і, ор. -ею феномен, -у (явище) і -а (про людину) ферометр, -а

фетиш, -а, ор -ем і -а, ор. -ем —• рос фетйш, -а фіалковий, -а, -е фігляр, -а, ор. -ем, кл. -яре, мн* -і, -ів, д -ам фізіатрія, ї, ор. -єю фіксаж, -у, ор -ем філадельфійський, -а, -є Філадельфія, -і, ор. -єю філантропія, -і, ор. -єю філер, -а (монета) філер, -а (агент) філістер, -а філія, -і, ор. -єю філогенія, -ї, ор. -єю філодендрон, -а філософ, -а фільтрівнйй, -а, -є фільтровий, -а, -е фінтити, -нчу, -нтйш, -нтйть, -нтимб, -нтитё, -нтять фі стула, -и (у медицині) фістула, -и (у музиці) фїта, -й

фітотйпія, -і, ор -єю фланговий, -а, -е флігель, -я, ор. -ем, мн -І, -ів // будйнок, оточений флігелями; але два флігелі

флот, -у, мн -й, -ів // торговельні флоти, але два флоти флюс, -у, мн -й, -ів // у хлопця на щоках флюси, але два флюси

фляжка, -и, д і м -ці, мн. -жкй,

-жок // наповнити фляжки, але три фляжки — рос. мн, фляжки, -жек Фока, -и, д їм -ці фолікул, -а

фольга, -и, д. і м. -зі фонометр, -а

фор

179

хле

форзац, -а, ор. -ом формівний, -а, -ё формовйй, -а, -ё форпост, -у

форт, -у, и (у) -у, МН -Й, -ІВ // обійти форти, але два форти форте, незм і невідм , с. форшмак, -у, мн -й, -ів фосфор, -у

фотокартка, -и, д. і м -ці, мн. -артки, -арток і -ткй, -ток// друкувати фотокартки, але дві фотокартки фотометр, -а фотометрія, -і, ор -єю фрагмент, -а фрахтовий, -а, -е фреза, -и

фриз, -а, мн -и, -ів фронт, -у, мн -й, -їв//українські фронтй, але два фронти фундамент, -у

фунт -а, мн. -и, -їв (грошова

одиниця)

фунт 2, -а, иін. -й, -ів//важити на фунти, але п’ять фунтів (міра ваги)

фунтовий, -а, -е — рос. фунтовой фурма, -и

X

хадж і, невідм $ ч. хазяїн, -а, мн -зяі, -зяїв і -нй, -нів — рос мн. хозяева, -ев хазяйка, -и, д. їм -ці, мн. -зяйкй -зяйок і -зяйки, -зяйок // дбай-, лйві хазяйки, але дві хазяйки — рос. мн. хозяйки, -зяек халепа і халепа, -и хант, -а, мн -и, -їв хаос і хаос, -у

хапати, -аю, -аєш — рос. хапать хапкйй, -а, -є

хапнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть — рос хапнуть характерний, -а, -е (з характером характерний чоловік) характерний, -а, -е (притаманний багатьом, типовий, специфічний тощо характерне явище, характерні особлйвості)

харчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимо, «читё, -чать харчо, невідм., с. харчовйй, -а, -є

хата, -и, мн хатй І хати, хат // ходйти по хатах, але три хати — рос мн хаты, хат хатка, -и, д. їм -ці, мн -ткй, -тбк // біленькі хаткй, але три хатки — рос. мн. хатки, -ток хвалений, -а, -е — рос хвалёный (прикм) і хвалённый (діє-прикм.)

хвалйти, -лю, -лиш

хвалячи, діеприсл.

хвальний, -а, -е і хвальнйй, -а, -є

хвастощі, -їв

хвастун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів хваткйй, -а, -є — рос хваткий хвилевий, -а, -є і хвильовйй, -а, -є хвицнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

хвіртка, -и, д. і м. -ці, мн. -ткй, -тбк // позачиняти хвіртки, але дві хвіртки

хвойнйк, -а — рос. хвойник хворіти, -1Ю, -ієш хворост і хворост, -у — рос хворост

хворостянйй, -а, -ё хибкйй, -а, -є хилити, -лю, -лиш хйлячи, діеприсл. хйріти, -по, -ієш і хиріти, -по, -ієш — рос. хиреть хирлявий, -а, -е хисткий, -а, -є хиткйй, -а, -є хитний, -а, -6

хитнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

хитренький, -а, -е — рос. хйтрень-кий

хитрйти, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -ритё, -рять

хитрун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів хід, ходу, м. (на) ходу і (у) ході, мн ходй, ходів і ходи, ХОДІВ // хбдй сполучення, але два

ходи

хлебнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть хлебтати, -бчу, -бчеш

хли

180

Хро

хлиснути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

хлистати, хлищу, хлищеш хліб, -а, мн -а, -ів (злаки) і -й, -ів (хлібини) // колосяться хліба; випікйти хлібй; але два хліби

хлібець, -бця, ор. -бцем (невелика хлібина — також і з м’ясного фаршу)

хлібець, -бця, ор -бцём (продукт; урожай зернових: шматок хлібця, Зеленіє хлібець на ниві) хлібниця, -і, ор. -ею хлібопекарський, -а, -е хлібопечення і хлібопечіння — рос. хлебопечение хлів, -а, мн. -й, -ів хльоскати, -аю, -аєш хльоснути, -ну, -неш хльостати, -аю, -аєш — рос хлестать

хльосткйй, -а, -є — рос хлёсткий хлюпнути, -ну, -неш і хлюпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

хлюпотати, -очу, -бчеш, нак -очй хлюпотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять, нак. -от й

хлющати, -щйть, -щать хмаристий і хмарйстий, -а, -е хмарка, -и, д їм. -ці, мн. -ркй, -рбк // білосніжні хмаркй; але дві хмарки хмаровйй, -а, -е

хмельовйй, -а, -є і хмелевий, -а, -е — рос хмелевой хмеляр, -а, ор. -ём, кл. -яре, мн.

-і, -ів, д -ам хмиз, -у, м. (у) -у хмільнйк, -а — рос хмельник хмурнйй, -а, -ё хмурячи, дієприсл.

ходжа, -і, ор -ёю, мн ходжі, хбджів // але обйдва ходжі

ходити, -джу, -диш ходок1, -а (ходак) ходок 2, -дка (хід, прохід) ходячи, дієприсл холод, -у, мн. -й, -ів

жоДодйти, -оджу, -бдиш І -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять — рос. холодить, -ож^, -одйшь

холодненький, -а, -е — рос. холбд-ненький

хблодно, присл.

холостити, -ощу, -остйш, -остить, -остимб, -остите, -остять холостяк, -а, кл. -яче, мн -й, -ів холуй, -я, ор. -єм, кл. -ую, мн.

-І, -1В

хопер, -а

хорват, -а, мн -и, -ів хор, -у, мн. -й, -ів // організбву-вати хорй; дівочі хори, але два хори хордометр, -а

хори, -їв (галерея, балкон у залі, церкві)

хоровйй, -а, -є хоронйти, -оню, -бниш хороше, присл. хорошенький, -а, -е хортйця, -і, ор -ею хотіти, хочу, хочеш хотячи і хотячй, дієприсл. храмина і храмйна — рос хрймина храмовий, -а, -е і храмовйй, -а, -ё — рос храмовой хрестовйна, -и

хрещений, -а, -е, дієприкм. (Він ще не хрещений) — рос. крещённый

хрещений, -а, -е, прикм. (хрещёна мати)

хрещення і хрещення — рос. крещение

хрипіти, -плю, -пйш, -пить, -пимб, -пите, -плять хрипкйй, -а, ё хриплячй, дієприсл хрипота, -й

християнйн і християнин, -а, мн% -яни, -ян — рос христианин хромйстий, -а, -е хромотйпія, -К ор -єю хронограф, -а хронографія, -ї, ор -єю хронометр, -а хронометраж, -у, ор -ём хронометрія, -і, ор -єю

кро

181

цил

хропіти, -пдю, -пйш, -пить, -пимб, -пите, -плять, мин. -пів, -шла хропнути, -ну, -неш (ударити) Хропнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (сопнути) хроптй, -пу, -пёш, -пё, -пемб, -петё, -путь, мин. хріп, хропла хрурт.кйй, -а, -ё

хрумтіти, -мчу, -мтйш, -мтйть, -мтимб, -мтитё, -мтять хрустіти, хрущу, хрустиш, хрустить, хрустимо, хруститё, хрустять хрусткйй, -а, -ё хрустячй, дієприсл.

Хрущати, -щу, -щйш, -щйть,

* -щимб, -щитё, -щать хрящовйй, -а, -ё хто, кого, кому, ким, на кому, коло кого хтозна-колй, приел хто-нёбудь, когб-нёбудь хтось, когось, комусь, кимсь (кймось), на комусь (кімсь, кімось), до когось худенький, -а, -е — рос. худенький

хурма, -й

хустка, -и, д. і м. -ці, мн -ткй, -тбк//повив’язувати хустки, але п’ять хусток хустковйй, -а, -ё хусточка, -и, д їм. -ці, мн. -чкй, -чбк // шовкові хусточкй; але дві хусточки хутенький, -а, -е хутір, -тора, мн. -торй, -торів // вйселитися на хуторй; але два хутори

хутірнйй, -а, -ё — рос. хуторной і хуторный хутірськйй, -а, -ё хуткйй, -а, -ё хутко, присл. хуторянський, -а, -е хутровйй, -а, -є хутровина, -й хутрянйй, -а, -є хутрянйк, -а

ц

цап, -а, мн. -й, -ів // Цапй зіткнулися рогами, але два ціпи цар, -я, ор. -ём, кл. -ю, мн. -І» -ів, д. -ям царина, -и цвілйй, -а, -є цвірінчати, -чйть, -чать цвірчати, -чйть, -чать цвістй, цв1тё, цвітуть, мин. цвів, цвіла

цвіт, -у, м (у) -у І -і цвяховйй, -а, -ё цебеніти, -нить, -нять цебер, -бра і цебер, -бра, мн -брй, -брів // велйкі дубові цебрй; але два цёбрй

цебро, -а, мн -бра, -бер // поналивати цёбра, але два цебрі цегловий, -а, -е І цегловйй, -а, 4 цеглянйй, -а, -ё

цей, цього, цьому, цим, (на) цьому (цім), ж ЦЯ, Ц1ІЇ, цій, цією, с це, цього, мн. ці, цих цемент, -у

цементовий і цементовий, -а, -• центнер, -а, мн -и, -ів центровйй, -а, -ё церемоній ний, -а, -е церква, -и, мн -квй, -кбв, 9,

-квам // У церквах задзвонили

дзвони, але дві цёркви — poo, мн цёркви, -вей

цех, -у, м (у) -у, мн. -й, -ів II реміснйчі цехи, але два ц§-хи — рос мн. цёхи, -ов і цехі, -6в

цеховйй, -а, -є цибулевий, -а, -е цибулйна, -и цибулячий, -а, -е цйган, -а, мн. -ани, -ан // За селбм отаборилися цигани; але два цйгани — рос. цыган цигарка, -и, д. і м. -ці, мн. -рий, -рбк // Дядькй диміли цигар* ками; але три цигарки цигарковий, -а, -є цикловйй, -а, -ё циліндровий, -а, -е

цир

182

чар

цирковйй, -а, -ё цисталгія, -і, ор. *єю цитогонія, -і, op. ЄЮ цифровйй, -а, -є ціанометр, -а

цівка, -и, д. і м. -ці, мн -вкй, -вбк // сукати цівки; але дві цівки

цідйти, -джу, -диш цідячи, дієприсл. цікавенький, -а, -е цікавіший, -а, -е ціленький, -а, -е — рос. целенький

цілик, -а (у зброї) цілйк, -а (цілина) цілити, -лю, -лиш, нак. ціль (цілитися )

цілйти, -лю, -лиш, -лить, -лимб, -лите, -лять; нак. -лй (вигоювати)

цілкйй, -а, -є цільовйй, -а, -є ціна, -й, мн. ціни, цін цінйти, -ию, -ниш ціннйк, -а — рос. ценник цінячи, дієприсл. ціп, -а, лія -й, -ів // На току гупали ціпй, молотйти в два ціпи

цісар, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів, д.

-ям // два цісарі цокотати, -очу, -очеш; «а/с. -очй цокотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять; нак. -отй

цукерниця, -і, ор. -ею (для цукерок)

цукерковий і цукерковий, -а, -е цукор, -кру, мн -крй, -крів цукорниця, -і, ор. -ею (для цукру) цукровий, -а, -е цукрометр, -а цупкенький, -а, -е цупкий, -а, -є цупко, присл.

цурка, -и, д і м -ці, мн -ркй, -рбк // поламати на цуркй, але дві цурки цурпалок, -лка цурупалля цурупалок, -лка

цькувати, цькую, цькуєш, цькуё, цькуємо, цькуєте, цькують цькуючй, дієприсл цямрина, -и

цятка, -и, д. і м -ці, мн -ткй, -тбк і -тки, -ток II сукня з цятками, але дві цятки цяточка, *и, д їм -ці, мн -чкй, -чбк і -очки, -очок // краватка у цяточках, але гри цяточки цяцька, -и, д. їм -ці, мн. -цькй, -цьбк // гратися цяцьками, але дві цяцьки цяцьковий, -а, -е

Ч

чабан, -а, кл. -ане, мн -й, -Ів чабёр, -бру — рос. чабер чавйти, -влю, -виш, -влять чавйча, -і, ор -ею — рос чавычй чад, -у, м (у) -у і -і

чадйти і чадіти, -джу, -дйш, -лить, -димб, -лите, -дять (виділяти над)

чадіти, -по, -ієш (отруюватися ча-дом) «*

чадіти див. чадйти чаднйй, -а, -є — рос. чадный чадно, присл.

чадра, -й, мн. чадри, чадр // понадягати чадри, але дві чадрй чадячи, дієприсл

чай, чаю, ор чаєм, м. (у) чаї і чаю, мн. чаї, чаїв If розпивати чаї, але два чаї

чайка, -и, д їм -ці, мн. -йкй, -йбк і -йки, -нок // кигикали чайки, але три чайки — рос. мн. чайки, -ек чайна, -оі, їм чайний, -а, -е

чаклун, -а, кл -уие, мн -й, -ів чалма, -й, мн чалми, чалм// індуси в білих чалмах, але дві

чалми

чан, -а, м (у) -і і -у, мн -й, -ів II запарні чани, але два чани чаплія, -і, ор -єю, мн -іі, -ій // але дві чаплії чардаш, -у, ор. -ем

183

ЧИЙ

чар

чарівнйй, -а, -ё чарівно, присл

чарка, -и, д. і м -ці, мн -ркй, -рбк // перемйіи чарки, але дві чарки — рос мн. чарки, -рок чарльстон, -у чарунковий, -а, -є час, -у, мн -й, -їв часовйй, -а, ё часопис, -у

частенький, -а, -е — рос. частенький

частити, чащу, частиш, частить, частимо, частите, частять частка, -и, д їм -ці, мн. -ткй,

-ток іі заряджені частки; але дві частки

частковий, -а, -е (неповний: част-"" кове затемнення, часткове безробіття)

частковйй, -а, -є (властивий окремій частці, пайовий) частота, -и, мн -оти, -от//діапазон частот; але дві частота часточка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чок // пилові часточки; але дві часточки часточковий, -а, -е чатовйй, -а, -є

чашечка, -и, д їм -ці, мн. -чкй,

-чок // чашечкй квітів, але дві чашечки — рос мн. чашечки, -чек

чашка, -и, д. t м. -ці, мн. -шкй, -шок // порцелянові чашкй; але три чашки — рос. мн. чашки, -шек чашковий, -а, -є чашолисток, -тка чверть, -і, ор. -тю, мн. -і, -ей, д. -ям і -ям

чека, -й, д їм. -ці, мн. чеки, чек // закріпити чеками деталь, але дві чеки челядин, -а чемненький, -а, -е чепурйти, -рю, -рйш, -рить, -римо, -рите, -рять чепурненький, -а, -е чепурнйй, -а, -є чепурність, -носи, ор« -ністю чепурно, присл,

чепурун, -а, кл -уне, ми. -й, -ів черва, й (черв’яки) червоненький, -а, -є червонити, -НЮ, -НЙШ, -ІШТЬ, -нимб, -нитё, -пять червоно, присл. червонозем, -у

черга, -и, д. і м. -зі і рідше черг!, -й, д їм -зі. мн. черги, черг черговий, -а, -є

черевань, -я, ор. -ём, кл. -аню, мн -і, -ів черевнйй, -а, -є

черево, -а, мн. -ева, -ёв // залізні черева танків, але два черева черевце, -я, мн. -ёвця, -ёвець//!

черевця бджіл, але два черевцй череда, -й, зн -еду, ор. -ою, мн, -реди, -рід, д. -редам//череди худоби; але дві чередй череп, -а, мн -й, -ів//кінські черелй, але два черепи черепнйй, -а, -є череп’яним, -а, -е чересло, -а, мн -ёсла, -ёсел // гартувати чересла, сле два череслі

черешневий і черешневий, -а, -е — рос. черешневый

черінь, -реня, ор -ренём, мн.

-реш, -ренїв і -рені, -ренів черкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

чернець, ченця, ор. ченцем черпати, -аю, -аєш — рос. черпать

черпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

черствйй, -а, -є — рос. чёрствый черствіти, -ію, -ієш і черствіти, -ію, -ієш — рос. черстветь чесати, чешу, чешеш чеснотлйвий, -а, -е чеснути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

чесонути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

честити, чещу, честйш, честить, честимо, честите, честять четверо, чотирьох, д. чотирьом, ор чотирма

чий, чийого, чийому (чиёму), чиїм, (на) чийому {чиєму, чиїм);

чий

чот

оіс. чия, чиєї, чиїй, чибю; с, чиє, чийбго; мн. чиї, чиїх чий-небудь, чийбго-небудь ЧИЙСЬ, ЧИЙбПЭСЬ, чийомусь (чиємусь), чиїмсь (чиїмось), (на) чийомусь (чиємусь, чиїмсь, чиїмось), ж. чиясь, чиєїсь, ЧИЇЙСЬ, чиєюсь;* с. чиєсь, чийогось; мн. чиїсь, чиїхсь (чиїхось), чиїмсь (чиїмось), чиїмись чималенький, -а, -є чималий, ~а, -е і чималйй, -а, -є чимало, присл.

чин, -у (посада) і -а (людина), мн -й, -їв // У мене ні чинів, ні звань; нйжні чини; але два чйни

чинбар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн.

-і, -ів, д. -ям чинити, -ню, -ниш чйнячи, дієприсл. чйрка, -и, д і м. -ці, мн. -ркй, -рбк // Чирки плавали на озері, але три чйрки (птах) чисельний, -а, -е чисельник, -а численний, -а, -е числення

числівниковий, -а, -е число, -а, мн. -сла, -сеяг// у перших числах, двоє чисел; але два числа числовйй, -а, -е

чистенький, -а, -е — рос. чйстень-кий

чйстячи, дієприсл. чйтанка, -и, д і м. -ці, мн. -нкй, -нок // Читаний — перші кни-жкй для читання, але дві чй-танки

читання, р мн. -ань

читач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн.

-і, -ів

чіп1, чопа (риба) чіп 2, чопа (затичка) чіпкйй, -а, -є чіпко, присл.

чіткйй, -а, -є — рос. чёткий чітко, присл

чкурнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

чобіт, -бота, мн -боти, -біт, д. -ботам і -ботям, ор, -бітьмй

і -ботами і -ббтями, м. (у) -ботах і -ббтях чобіток, -тка, мн. -ткй, -тків 1 чоботар, -я, ор. -ём, кл. -йрю, мн. -і, -ів, д. -ям човен, -внй і -вна, мн. -вий, -внів // підвбдні човнй; але чо-тйри чбвнй човниковий, -а, -є човновйй, -а, -є

човняр, -а, ор. -ем, кл. -яре, мн. -і, -ів, д. -ам

чоло, -а, мн. чола, чіл, д. чблам чоловік, -а, кл. -іче, мн. -й, -ів

і -іки, -іків // Чоловіки зібралися на раду; але три чоловіки

чорненький, -а, -е — рос. чёрненький

чорнйти, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -ните, -нять чорнобрйвенький, -а, -е чорновйй, -а, -є

чорнозем і чорнозем, -у — рос. чернозём

чорноземля, -і, ор. -ею, р. мн. -мель

чорноземний, -а, -е чорноклен, -а — рос. черноклён чорноліс, -у

чорнослив, -у — рос. чернослйв чорнявенький, -а, -е чорт, -а, мн. -й, -ів // чорти носять його, але два чорти — рос мн. черти, -ей чотй, -й, мн. чбти, чот // кулеметні чбти; але дві чотн чотйри, -рьбх, д. -рьбм, ор. -рма

чотириразовий, -а, -е чотирискладовий, -а, -е чотйриста, -рьохсбт, д. -рьом-стам, ор. -рмастами, м. (на) -рьохстах

чотирнадцятеро, -тьбх, д. -тьбм, ор. -тьома і -тьма чотирнадцятий, -а, -е — рос. четырнадцатый

чотирнадцять, -ти і -тьбх, д. -ти і -тьбм, ор. -тьма і -тьома, м (на) -ти і -тьбх — рос і четырнадцать

чох

185

шва

ІОХЛЙТМ, -ЛЮ, члйш* -лйть, -.лимб, -литё, -л ять

іуб, -а, мн. -й, -ів // братися за «чубй; але два чуби іубар, -я, op. -ём, кл. -йрю, мн.

if, -ів, д. -ям іубатснький, -а, -е чубик, -а іуббк, -бка

іудак, -а, кл. -аче, мн. -й, -їв іудийй, -а, -ё — рос. чудный чудно, приел.

іудо, -а, мн. чудеса, чудес і чуда,

чуд

Чудське озеро

чужак, -£, кл. -аче, мн. -й, -ів чужина, -й чуйненький, -а, -е чукчанка, -и, д і м -ці, р. мн.

-нок

чумак, -а, кл. -аче, л<«. -й, -ів іумнйй, -а, -ё (від чума) чутка, -и, д. і м -ці, мн. -ткй, -ток // пошйрювати чутки, але дві чутки

чуткйй, -а, -ё — рос чуткий

чутко, приел

чутлйвий, -а, -е

чутний, -а, -е t чутнйй, -а, -ё

чутно і чутно, приел

чуттєвий, -а, -е

чхання і чхання

чхнути, чхну, чхнеш, чхне, чхнемо, чхнете, чхнуть

ш

шабаш, -у, ор -ем, їм (суботнє свято; відпочинок, зборище) шабаш, незм (скінчено, годі’ Ша-хлопці — пора обідати; (Тут \ війні шабаш) шабелька, -и, д їм -ці, мн. ч-ЛЬКЙ, -льбк 11 поблискують шабелькй; але дві шабельки — г рос мн сабельки, -лек шабельний, -а, -е — рос. сабельный

шабер, -а (інструмент) шабля, -і, ор -ею, мн. -блі, -бель // бряжчать шаблі, але

чотйри шаблі — рос мн сабли, -бель

шаблоновий, -а, -є шабри ти, -рю, -риш шавлієвий, -а, -е шавлія, -і, ор -єю шаг, -а (гріш) шале, невідм , с. шалевий, -а, -е — рос. шалевый шалівка, -и, д їм -ці, мн. -вки, -вок і -вкй, -вбк // заготовити шалівок, але дві шалівки — рос мн шалевки, -вок шаман, -а шаноба, -и шаноблйвий, -а, -е шантаж, -у, ор -ём шацда, -и, д їм -ці, мн -пкй, -пок Н познімати шапкй, але дві шапки — рос мн шапки, -пок

шапкар, -я, ор -ём, кл -арю,

мн. -і, -ів, д -ям шапковий, -а, -є

шапочка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // жокейські шапочкй, але дві шапочки — рос мн шапочки, -чек

шар, -у, мн -й, -ів//водоносні шарй, але два шари шаржовйй, -а, -є шаркнути, -ну, -неш шарконути, -ну, -неш, -не, -немо, -нетё, -нуть шаровйй, -а, -є