Вашингтон, -а (міста) і -у (штат)

вашингтонський, -а, *е вбирнйй, -а, -ё

вбраний, -а, -е t убраний — рос. убранный

вбрання і вбрання, р. мн. вбрань і убрання

вверху і уверху, присл. ввесь див весь ввйшки і увйшки, присл. ввібраний, -а, -е і увібраний ввібрати, вберу, вбереш, вбере, вберемо, вберете, вберуть і увібрати

ввігнутий і ввігнутий, -а, -е і увігнутий — рос вогнутый ввіднйй, -а, -ё і увіднйй — рос. вводный

ввізнйй, -а, -ё і увізнйй — рос.

ввозный І ввозной ввійтй, -йду, -йдеш, мин -йшов, -йшла і увійтй

ввілляти, -ллю, -ллёш, -ллє, -ллємо, -ллєте, -ллють; мин влив, влила і увілляти ввімкнений, -а, -е і увімкнений

ввімкнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш і

увімкнути

ввімкнутий, -а, -е і увімкнутий

ввіпхнутий, -а, -е і увіпхнутий

ввірваний, -а, -е і увірваний ввірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемо, -ветё, -вуть і -ву, -веш і увірвати

ввірчений, -а, -е і увірчений ввіткнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ну, -неш і увіткнути

ввіткнутий і ввіткнутий, -а, -е і увіткнутий — рос. вбткну-ТЫЙ

вгнбіти, вгною, вгноїш і вгноїти, вгною, вгноїш, вгноїть, вгноїмо, вгнштё, вгноять і угнїти

вгомонйти, -ню, -нйш, -нить, -нимб, -нитё, -нять і угомонити

вгостйти, вгощу, вгостиш, вгостить, вгостимо, вгостите, вгостять і вгощу, вгостиш і

угостйти — рос угостить, угощу, угостйшь вдаючи і удаючй, діеприсл. вдержати, -жу, -жиш, нак. вдерж і удержати — рос удержать вдобрення і удобрення — рос. удобрение

вдобрити, -рю, -риш і удббрйтй вдова, -й, мн вдови, вдів,’ д’. вдовам // допомога вдбв^М; але дві вдовй і удова вдовжки і удовжки, присл вдоволйти, -лю, -лйш, -лйть, -лимб, -лите, -лять і удоволй-ти

вдосвіта і удосвіта, присл. вдосталь і удосталь, присл. вдочерйти, -рю, -рйш, -р£ть, -римо, -рите, -рять і удочерй-ти

вдягнути, -ну, -неш і удягнути вдягтй, -гну, -гнеш, мин. вдяг, вдягла і удяггй ведений, -а, -е ведення — рос. ведение ведіння

ведмедйха, -и, д їм. -сі — рос. медведиха

ведмедйця, -і, ор -ею — рос. медведица

ведмедйще, -а — рос. медвёдище ведмежина, -и (м’ясо) ведмежйна, -и (рослина) ведучй, діеприсл

везтй, -зу, -зёш, -зё, -земб, -зе-тё, -зуть, мин віз, везла везучй, діеприсл

вексель, -я, ор. -ем, мн -і, -ів //

сплачувати векселі; але два вёксел!

величенький, -а, -е величина, -й, мн -йни, -йн // різні величйни, фізйчні величини; але дві величинй веліти, -лю, -лйш, -лйть, -лимб, -литё, -лять вельбот, -а венеціанський, -а, -е венеційський, -а, -е Венеція, -і, ор. -єю вензель, -я, ор -ем, мн -г, 4» U шинеля з вензелями, &м два вензелі

21

вес

ben

вентиль, -я, bp -ем, мн. *і, -ів верба, -й, кл ‘ -бо, л*н. вёрби, верб // Ставок обріс верба-MB; але три верби — рос: верба верблюдиця, -і, op -ею верблюдячий, -а, -е всрбнйк, -у вербняк, -у

вербовий, -а, -е — рос. вербовый вергати, -аю, -аєш вёргнути, -ну, -неш вергти, -гну, -гнеш

вередити, -джу, -ДИШ, -дйть, -ДИ-МО, -дитё, -дять

вередій, -я, ор -ём, кл. -По, мн.

-1, -1В

вередун, -а, кл -уне, мн. -й, -ів верескотня, -і, ор. -ею верескотнява, -и вересневий, -а, -е вереснути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь і вереснути, -ну, -неш

веретено, -а — рос. веретено верещати, -щу, -щйш, -щйть, -щимо, -щите, -щать верещачи, діеприсл. верея, -1, ор. -ЄЮ — рос. верея верзтй, -зу, -зеш, -зе, -земо, -зете, -зуть; мин. вірз, верзла вернути, -ну, -неш — рос. вернуть, -ну, -нешь верста, -й, мн. версти, верст // рахувати версти; але три вер-стй (міра довжини) верства, -й, мн. верстви, верстов (міра довжини) і верств (клас, стан), д верствам // міряти верстви; широкі верстви населення, але дві верстви верствовий, -а, -є (від верства) верстовйй, -а, -є (від верста) вертйхвістка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -ток — рос. вертихвостка

вертіти, -рчу, -ртйш, -ртйть, -ртимб, -ртитё, -ртять — рос. вертеть, -рчу, -ртишь верткйй, -а, -є — рос. верткий вертлюг, -а

вертун, -а, кл. -уне, мн, -й, -ів вертячй, діеприсл.

верф, -і, ор. -ф’ю, мн. -і, -ей верф’янйй, -а, -є верх, -у (верхня частина чогось) і-а (дах, димар; верхня частот на шапки), м. (на) -у і -сі,

мн. -й, -ів

верхи, присл. (сидячи на коні, верблюді тощо) верховйй, -а, -є

верхом, присл. (по верхній частині чогось, горою: Пожежа в лісі пошйрювалася верхом) верхом, присл. (верхи: їхати верхом)

вершйти, -шу, -шйш, -шйть, -тямо, -шите, -шать

вершковий, -а, -е (пов’язаний в мірою довжини: вершковий

цвях)

вершковйй, -а, -є (виготовлений з вершків; вершинний: вершкове масло, вершкові грона бруснйці)

вершковіддільнйй, -а, -є вершковіддільник, -а веселенький, -а, -е — рос. весі-ленький

веселйти, -лю, -лйш, -лйть, -ля-

мо, -лите, -лять весело, присл.

веселун, -а, кл. -уне, мн. -й, -Ів весілля, мн. -ІЛЛЯ, -іль і -Іллі, -іллів // На селі в цю пбру весілля, але справити два ва-сілля

весло, -а, мн. -ела, -сел // аан^-рити вёсла; двое вёсел; ам два весла весловйй, -а, -є весляр, -а, ор. -ём, кл. -йре, мн. -і, -ів, д. -ам весна, -й, вн. -у і -у, ор. -бю, кл* -о, мн. -сни, -сен // Скільки вёсен минулої; але дві весні веснянйй, -а, -є і весняний, -а, -а веснянкуватий, -а, -е вести, веду, ведёш, веде, ведемб.

ведете, ведуть; мин. вів, вела весь і ввесь, всього, всьому, всім, (на) всьому (всім); ж* вся, всієї, всій, всією; с. все, всього; мн всі, всіх, всім, всім! і увесь

вет

22

виг

ветеринарія, -і, ор. -ею вечеряти, -яю, -яєш вечір, -чора, мн. -чорй, -чорів // теплі вечорй; але два вёчори вечоровий, -а, -є

вжалйти, -лю, -лиш і ужалйти — рос. ужалить взвод, -у, мн. -и, -ів взнавати, взнаю, взнаєш, взнаё, взнаємо, взнаєте, взнають і узнавати

взнакй і узнаки, присл, взнаючй і узнаючй, дієприсл. взуттєвий, -а, -е і взуттьовйй, -а, -є

взяти, візьму, візьмеш; нак. візьмй; мин. взяв, взяла, взяло І узяти — рос. взять, возьму, возьмёшь; мин. взял, взяла, взйло вибачливий, -а, -е вибачний, -а, -е і вибачнйй, -£, -ё вибачність, -ності, op. -ністю вибиванка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -нок

вибігати, -аю, -аєш, док. {побувати скрізь; пробігати певний час; бігаючи, дістати) вибігати, -аю, -аєш, недок. (звідкись, кудись) вйбій, -бою, ор. -боєм вйбійка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -йок

вибійнйй, -а, -є

вибійник, -а

вибільнйй, -а, -є

вибільнйк, -а

вибірковий, -а, -є

вибірний, -а, -е (у хімії, фізиці)

вибірнйк, -а

вибоїна, -и — рос. выбоина вибоїстий, -а, -е вйборний, -а, -є вибранець, -ния, ор. -нцем

вибродити, -джу, -диш; нак. -ди, док. (обходити все; пробродити якийсь час; кінчити бродіння — про напоі)

вибродити, -джу, -диш; нак. -одь, недок. (вибиратися з води, трави тощо) вибуття

вибухати, -аю, -аєш, недок. вибухівка, -и, д. і м -ці вибуховий, -а, -е виварнйй, -й, -ё вйведення — рос. выведение вйвергати, -аю, -аєш, док, < вивергати, -аю, -аєш, недок, вйверження — рос извержение вивідач, -а, ор -ем вивіднйй, -£, -є вивізний, -а, -є

вивірка і вивірка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -рок (білка) вйвітрілий, -а, -е

вйводити, -джу, -диш, нак. -ди, док (поводити скрізь; водячи коня, дати йому прохолонути)

виводити, -джу, -диш, нак. -одь (недок. до вивести) вйвозити, -ожу, -озиш, нак. -ози, док. (вивезти все за кілька разів)

вивозити, -ожу, -озиш, нак. -озь (недок до вйвезти) вйгадка, -и, д їм -ці, р. мн. -док вигадливий, -а, -е вйганяти, -яю, -яєш, док. (вибігати)

виганяти, -яю, -яєш, недок. (вигонити)

вйгасати, -аю, -аєш, док. (вибігати)

вигасати, -ає, -ають, недок« (гаснути) вигйнистий, -а, -е вйгідний, -а, -е (корисний: вй-гідна справа; вйгідний дбго-вір)

вигідний, -а, -е (зручний: вигідна позйція)

вйгідність, -ності, ор. -ністю (корисність)

вигідність, -ності, ор. -ністю (зручність)

вигнанець, -нця, ор -нцем вигода, -и, мн. -годи, -гід (користь: спільна вигода, економічна вигода)

вигода, -и, мн. -гбди, -год (зручність’, квартира з усіма вигодами)

вигойний, -а, -е

виг

23

вин

виголоднілий, -а, -е вигравати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають вид, у, м. (на) -у, мн -и, -ів видавець, -впя, ор. -вцём видавцем, присл видання, р. мн. -ань видати, -ам, -аси видатковий, -а, -е видатнйй, -а, -є видатність, -носи, ор -ніетю видаток, -тку, мн -тки, -тків вйдибати, -аю, -аєш, док. видибати, -аю, -аєш, не док. вйдимий і видймий, -а, -е — рос.

ВЙДИМЫЙ

вйдимість і видймість, -мості, ор -місію — рос. вйдимость вйдихати, -аю, -аєш, док. видихати, -аю, -аєш, недок. вйділення, р мн -ень — рос. выделение

видільний, -а, -є

виднота, -й

вйдобуток, -тку

видужний, а, -е

вижйваність, -носи, ор -ністю

визбираний, -а, -е

визвольний, -а, -е

визивнйй, -а, -є

визйвно, присл

визнавати, -наю, -наєш, -нає, -наємо, -наєте, -нають визнання, р мн. -ань визначнйй, -а, -є визначник, -а

вйїздити, -їжджу, -їздиш, нак. -їздь (дек до виїжджувати)

виїздйти, -їжджу, -їздиш, -їздить, -їздимо, -їздите, -ЇЗДЯТЬ; нак -їзди, недок (виїжджати) ви знйй, -а, -є вйкидати, -аю, -аєш, док. викидати, -аю, -аєш, недок. викладач, -а, ор -ём вйкликати, -ичу, -ичеш; нак. -ич, док

викликати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок

викличнйй, -а, -є

вйконання (з відтінком закінче

ності діг виконання цього наказу, вйконання вироку) виконання (з відтінком незакінченості дії: виконання домашніх завдань, виконання службових обов’язків) вйкористання (з відтінком закінченості дп: Цей шприц — для разового вйкористання) використання (з відтінком незакінченості дії: використання мінеральних добрив) викрадач, -а, ор. -ём викривач, -а, ор. -ём вйкривлення — рос. искривление вйкупати, -аю, -аєш (док. від купати)

викупати, -аю, -аєш, недок.

(викуповувати) викупнйй, -а, -є вйлазити, -ажу, -азиш; нак -ази, док (облазити)

вилазити, -ажу, -азиш, нак -азь, недок (вилізати) вилйванець, -нця, ор. -нцем вилйваний, -а, -е вйлітати, -аю, -аєш, док (облітати, побувати певний час у повітрі)

вилітати, -аю, -аєш (недок до вйлетіти)

вйлка *, -и, д і м -ці, р. мн -лок, (деталь механізму, у військовій справі)

вйлка 2, -лок, мн. (від вйла) вильце, -я, р. мн. -лёйь і вільцб вимйвина, -и вимірний, -а, -є вимірник, -а

вйміряти, -яю, -яєш, док виміряти, -яю, -яєш, недок. вймітка, -и, д їм -ці, р мн -ток вимова, -и

вимога, -и, д і м -зі вимоїна, -и — рос вымоина винагорода і вйнагорода, -и винар, -я, ор. -ём, кл -арю, ми.

-і, -ів, д -ям винаходження

винаходити, -джу, -диш, нак. -одь вйникати, -аю, -аєш, док (обійти скрізь, всюди заглядаючи)

вин

24

ВИС

виник&ти, -аю, -аєш, недок. (їж ставати, з’являтися)

ВИНИТИ, -ИЮ, -ниш, -нить, -шшо, -нитё, -пять вино, -а, мн вина, вин виносити, -ошу, -осиш, нак. -оси (док до виносити і виношувати)

виносити, -ошу, -осиш, нак. -ось (недок. до винести і вйносити) виноснйй, -а, -ё винятковий, -а, -е випадення (від випасти) — рос. выпадение

випадіння (від випадати) випадковий, -а, -е вйпадком, присл випадний, -а, -є вйпадок, -дку випарнйй, -а, -є

вйпередження — рос. опережение випітний, -а, -є вй плата, -и

вй повзати, -аю, -аєш, док. (обпов-зати)

виповзати, -аю, -аєш (недок. до виповзти)

вй полювати, -юю, -юєш (док від полювати)

виполювати, -юю, -юєш, недок. (полоти)

вйправа і виправа, -и вйгіравдання, р. мн. -аиь виправдний, -а, -е виправнйй, -а, -є (призначений для виправлення когось: виправні роботи, виправна колонія)

виправність, -пості, ор. -ністю вйїіроба, -и

випробнйй, -а, -є і випробний,

-а, *е

вйпробуваний, -а, -е (від вй пробувати)

випробуваний, -а, -е (ыд випробувати)

вйпробувапня, р. мн. -ань (з відтінком закінченості дії: При першому ж випробуванні верстата вй явилося чимала дефектів)

випробування, р. мн. -ань (з від*

mtHKOM незакінченості дії: Тривалі випробування ходо-вйх якостей судна далй позитивні наслідки) вйпробувати, -ую, -уеш, док. випробувати, -ую, -уєш, недок. випробувач, -а, ор. -ем випростувати, -ую, -уєш, док. випростувати, -ую, -уєш, недок. вйпручати, -аю, -аєш, док випручати, -аю, -аєш, недок. вйпрягти, -яжу, -яжеш; мин. -ріг, -рягла

випрямляч, -а, ор -ём випрямний, -а, е вйраження — рос. выражение виразистий, -а, -е вйразка, -н, д і л. -їй, мн.-вкн, -зок і -азки, -азок // виразки на руках; багато вй разок, але дві вйразки виразковий, -а, -є виразник, -а виразниця, -і, ор -ею виразовий, -а, -е вирахування, р. мн -ань виригати, -аю, -аєш, док виригати, -аю, -аєш, недок. вирйстий, -а, -е вйрівняння

вирізати, -їжу, -іжеш; нак. -їж,

док

вирізати, -аю, -аєш, нак* -ай,

недок

вирішнйй, -а, -є вйробіток, -гку виробнйй, -а, -ё виробнйк, -а

виробність, -носи, ор. -ністю виродженець, -нця, ор. -нцем вйродження — рос. вырождение

виродженський, -а, -е вйрок, -у (судова ухвала) вирок, -рка (невеликий вир) виростковий, -а, -е вйрубати, -аю, -аєш, док. вирубати, -аю, -аєш, недок. вирубнйй, -а, -е виселенець, -нця, ор. -нцем виселення — рос. выселение висипати, -ллю. -плею, -вдать; нак. -ип, док.

вис

25

ВИЧ

висипати, -аю, -аеш, нак -ай,

■недок.

висівки, -вок висівковий, -а, -е вйсіти, вишу, вйсиш — рос висеть, вишу, висишь висковзати, -аю, -аєш, док (зро-бити слизьким — дорогу, лід *тощо)

висковзати, -аю, -аєш, недок. (вислизати)

висковйй, -а, -є і висковий, -а, -е вискотіти, -очу, -01 йш, -отить, -отимо, -отите, -отять висланець, -нця, ор -нцем вйслання

вйсловлення, р мн ень висловлювання, р мн -ань вйслухати, -аю, -аеш, док вислухати, -аю, -аєш, недок вйсмикати, -аю, -аеш і -ичу, -ичеш, нак -ай / -ич, док висмикати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок

вйснага, -и, д. і м -зі виснажний, -а, -е і виснажнйй,

-а, -є

виснажність, -ності, ор -ністю вйсоко і високо, присл — рос. высоко

високоповажаний і високоповажаний, -а, -е

високоповажний, -а, -е висота, -й, мн -бти, -от // Лайнер ішов на значних висотах, але дві висотй височенький, -а, -е височина, -й, мн -йни, -йн // Показати на карті височини; але дві височинй

вйсочитися, -читься, -чаться, док (витекти краплями; висипатися)

височитися. -читься, -чаться, недок ( височіти )

височіти, -чйть і -чіе, -чать і -чіють

вйспівати, -аю, -аєш (док. від співати)

виспіааіи, -ае, -ають (недок. від спіти, визрівати) вистава, -и виставковий, -а, -є

висуванець, -нця, ор. -нцем висхіднйй, -а, -е висхідно-низхідний, -а, -є вйсячи, дієприсл. витверезнйй, -а, -є ВЙТИ !, вию, вйєш, мин вив, вйла (видавати виття) вйти 2, в’ю, в’єш, в’є, в’ємо, в’єте, в’ють, мин вив, вила, вилб (плести, звивати) — рос мин% вил, вила, вйло

вйтикати, -аю, -аєш і -ичу, -ичеш;

нак -икай і -ич, док витикати, -аю, -аєш, нак. -ай, недок

вйтиснення — рос вытеснение "Ч вйтівка, -и, д їм -ці, р мн -вок витівнйк, -а, кл -івнпку і -івнй-

че, мн

-и, -їв

виткйй, -а,

витравнйй,

-а, -є

витравник,

вйтрата, -и, мн -ати, -ат витрішкуватий, -а, -е вйтягати, -аю, -аєш, док (вибрати що-небудь звідкись за кілька разів)

витягати, -аю, -аєш, недок. (витягувати ) витяжнйй, -а, -є

вихнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть \

вихованець і вйхованець, -нця,

ор -нцем

виховання і вйховання

вйходити, -джу, -диш, нак. -ди, док (вилікувати хворого, пораненого тощо)

виходити, -джу, -диш, нак. -бдь (недок до вийти) — рос вы-ходйть

вихонути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

вихор 1, -хору і -хру (вітер) вйхор 2, -хра (чуб) — рос. вихор, -хра

вйхрити, -рю, -риш і вихрити, -рю, -рйш, -рить, -римо, -рите, -рять — рос. вихрить, -рю, -рйшь

вихровий, -а, -є вичерпний, -а, -е

ВИЧ