шарпнути, -ну, -неш і шарпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

шарудіти, -джу, -дйш, -дйть, -ди-

мо, -дитё, -дять

шарф, -а, мн -й, -ів і -и, -їв //

позакутуватися шарфами, але два шарфи — рос мн шарфы, -ов

шатро, -а, мн -тра, -тер // понапинати шатра; але два шатра шахрай, -я, ор. -єм, кл -аю, мн. -і, -ів

шахтар, -я, ор -ём, кл -арю, мн. -і, -ів, д -ям — рос. мн. шахтёры, -ов

шварґотати,-очу, -бчеш, нак. бчи

шва

186

шіс

шварґотіти, -очу, -отйш, -отйть. -отимо, -отите, -отять, нак. -от й

шваркотати, -очу, -бчеш, нак -очй шваркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй швартов, -а

швець, шевця, op шевцем, кл шёвче, мн шевці, шевців швиденький, -а, -е швидкий, -а, -є швидко, присл швидкопсувнйй, -а, -є шезлонг, -а шелеснути, -ну, -неш шелестіти, -ещу, -естйш, -естйть, -есгимб, -еститё, -естять шелесткйй, -а, -є шелестячй, дієпрасл шелйхвіст, -воста шелюга, -й, д їм -зі — рос шелюга

шеляг, -а

шепнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

шепотати, -очу, -очеш, нак -очй шепотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -огите, -отять, нак -отй шептати, -ичу, -пчеш шептун, -а, кл -уне, мн. -й, -їв шепчучи, дієпрасл. шерстянйй, -а, -ё шестерня, А ор -ею, мн -ерш, -еренъ // їздити на шестернях, CL’ie дві шестерні (запряг із шести коней)

шестеро, шістьох, д шістьом, ор.

шістьома і шістьма шестивесловий, -а, -е шестиразовий, -а, -е шестискладовий, -а, -е шестірня, -і, ор -ею, мн -тірні, -терень // конічні шестірні, але дві шестірні (триб) шибайголова, -и

шйбка, -и, д їм -ці, мн -бкй, -ббк // повставляти шибкй, але чотйри шибки ШИЗОГОНІЯ, -1, ор -‘ЄЮ шйкнути, -ну, -неш (від шйкати) шикнути, -ну, -нёш, -не, -немб, ■нет€| -нуть (до шикувати)

шило, -а, мн. шила, шил//очі, як шила, колючі, але два шила шилохвіст, -вбста шйльце,-я і шильце, -я, мн -льця, -лець — рос шйльце шйнковий, -а, -е (від шйнка) шинковий, -а, -е і шинковйй, -а, -є (від шинок)

шинок, -нку, м (у) -нку і -нку, мн. -нкй, -нків — рос. шинок, -нка шиншйла, -и

шип \ -а, мн. -й, -ів (виступ; риба)

шип 2, -у (шипіння) шипіти, -плю, -пйш, -пйть, -пимб, -пите, -плять шиплячй, дієприсл. шиплячий, -а, -е шиповйй, -а, -є шйроко, присл — рос широко широкорядковий, -а, -е широта, -й, мн -бти, -от// географічні широти, але дві широта

широченький, -а, -е шитво, -а шйхта, -и шихтовий, -а, -е шйшечка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чбк // понапікати шишечок, але дві шйшечки — рос. мн шйшечки, -чек шйшка, -и, д і м -ці, мн -шкй, -шок і -шки, -шок // ялйнові шйшкй, але п’ять шйшок — рос мн шйшкй, -шек шишкар, -я, ор -ём, мн. -і, -ів, д -ям

шишковий, -а, -є

ШИЯ, ШЙ1, ор. ШЙЄЮ, МН. ШЙ1,

ший

шістдесят, -ти і -тьбх, д -тй І -тьбм, ор -тьма і -тьома шістка, -и, д їм -ці, мн. -ткй, -ток // Вйзначилися шісткй фіналістів у кожному класі суден, але чотйри шістки шістнадцятеро, -тьбх, д -тьбм, ор -тьома і -тьма шістнадцять, -ти і -тьбх, д -ти і -тьбм, ор. -тьма і -тьома

шіс

187

ШПІ

шістсот, шестисот, д. шестистам, ор шістьмастами і шістьомастами, ж. (на) шестистах шість, шестй і шістьбх, д. шести і шістьом, ор. шістьма і шістьома

шкала, -й, мн шкали, шкал// шкали приймача, але дві шкалй

шкарубкий, -а, -є шкварка, -и, д. і м -ці, мн. -ркй, -рок // куліш зі шкварками; але дві шкварки — рос. мн. шкварки -рок

шкварочка, -и, д. і м -ці, мн.

-чкй. -чок//картопелька з шкварочками; але три шкварочки

шкереберть і рідше шкереберть,

присл.

шків, а, мн. -и, -ів — рос. мн шкивы, -ов

шкільний, -а, -е — рос. школьный

шкіпер, -а, мн. -и, -ів — рос. мн.

шкипера, -ов і шкиперы, -ов шкірний, -а, -е шкіряний, -а, -е шкіряник, -а

шкода51, -и ім (наробйти шкоди) шкода 2 і шкода, незм (жаль: шкода й праці, шкода й казати)

шкода, незм. (марно, даремне: шкода мене вмовляти, шкода шукати захисту)

школяр, -а, ор. -ём, кл -яре, мн. -і, -ів, д. -ам

шкрябнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

шкрябонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

шлея,-і, ор -єю, мн шлеї, шлей // позапрягати# коней у шлеї; але дві шлеї шліховйй, -а, -є шліхта, -и шліц, -а, ор. -ом шліцьовйй, -а, -є шлунковий, -а, -е шлюзовйй, -а, -є

шлях, -у, ор -ом І -ом, м (на) -у, мн -й, -ів // По шляхах

рухалися війська, але три шляхи — рос. мн. шляхи, -ов шляхом, присл шляхопровід, -воду

шляхтич,

-а, ор. -ем

-нё, -немб,

шмагнути,

-ну, -нёш,

-нетё,

-нуть

шмагонути, -ну, -неш, -нетё, -нуть

-нё, -немо,

шмигнути, -ну, -нёш, -нетё, -нуть шморгати, -аю, -аєш

-нё, -немо.

шморгнути, -ну, -нёш,

-нё, -немо,

-нетё, -нуть шнур, -а

шовк, -у, м. (у) -у, мн -й, -Ів шовковий, -а, -е — рос шелковый шовкоейстий, -а, -е шовковицевий, -а, -е шовковиця, -і, ор. -ек> — рос.

шелковица шовковичний, -а, -е шолом, -а

шомпол, -а, мн. -й, -ів // побити шомполами, але два шомполи шорсткйй, -а, -є шорстко, присл шостий, -а, -е — рос. шестой шофёр, -а шпарина, -и шпарйстий, -а, -е шпаркйй, -а, -є шпарко, присл шпатель, -я, ор. -ем шпигнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

шпигонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

шпигун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів шпик1, -а, мн -й, -ів (шпигун) шпик2, -у (сало) шпилйти, -лю, -лиш шпйлька, -и, д і м -ці, мн. -лькй, -льок // сидіти як на шпильках, але п’ять шпильок — рос мн шпйльки, -лек шпильковйй, -а, -є шпильовйй, -а, -є шпиталь, -ю, Ґор -ем, мн. -і, -ів // але два шпиталі шпйчка, -и, д і м. -ці, р мн. -чок

шпіц, -а, ор -ом — рос шпиц, -а

шпр

188

щеб

шприц, -а, ор. -ом шприцевий, -а, -е шпульковйй, -а, -ё шпунт1, -а (інструмент) шпунт 2, -а (виступ, паз, брус тощо)

шпунтовйй, -й, -ё шпурнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть шпуровйй, -а, -ё шрифт, -у, мн. -й, -ІВ шрифтовий, -а, -ё Шрі-Ланка, -й, д. і м. -ці шротовий, -а, -ё

штаб, -у, лм. -й, -ів// передислокувати штабй, ал£ два штаби штабель, -я, ор. -ем, мн. -і, -їв // штабелі дров, але два штабелі — рос мн. штабеля, -ёй і штабели, -ей штабовйй, -а, -ё (від штаба) штамповий, -а, -е штанй, -їв, д -йм і -ям, ор. -ньмй / -нами * -нями, м.

(у) -ах і -ях

штемпель, -я, ор. -ем, мн. -І, -ів // ставити штемпелі; але два штёмпел1

штёпсель, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів // повимикати штепселі; але три штёпсел1

штир, -я, ор. -ём, жя. -і, -ів, д.

-ям

штифт, -а штифтовйй, -а, -є штих, -а штиховий, -ё, -ё

штовхнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

штопорити, -рю, -риш; нак -ор шторм, -у, мн. -и, -ів і -й, -ів // Тут чйсто бувйють штбрмй; але два шторми штрикати, -аю, -йєш штрикнути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть

штриконути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть штрих, -й штриховйй, -й, -ё штукар, -й, ор. -ём, кл, -арю, мн -і, -ів, д, -ям

штурман, -а штурхан, -а

штурхати, -аю, -йєш і штурхати, -аю, -аєш

штурхнути, -ну, -нёш, -нё* -немб -нетё, -нуть і штурхнути, -ну,

-неш

штурхонути, -ну, -нёщ, -не, -немб, -нетё, -нуть

штуцер, -а, мн. -и, -ів — рос. мн.

штуцера, -бв і штуцеры, -ов шуга, -й, д і м -зі шугнути, -ну, -нёш, -нё, -немб,

-нетё, -нуть

шукач, -й, ор. -ём, кл. -ачу, мн< -і, -ів

шум, -у, мн -и, -їв і -й, -ів — рос^ мн. шумы, -ов

шумер, -а, мн. -и, -ів 1

шуміти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -митё, -млять шумка, -и, д. і м. -ці, мн. -мкй, -мок і -мки, -мок // Хор виконував шумкй, але дві шумки шумкйй, -й, -ё шумко, присл шумлячи, дієприсл. шумовйй, -й, -є

шунтовий, -а, -е і шунтовйй, -а, -є шурхнути, -ну, -неш шурхонути, -ну, -нёш, -нё, -немб,

-нетё, -нуть

шурхотіти, -очу, -отйш, -отить, -отимб, -отите, -отять шуряк, -а, кл. -яче, мн. -й, -ів шустренький, -а, -е

щ

щавель, -влю, ор. -влём щавлевий, -а, -е

щадйти, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять щадячй, дієприсл. щаслйвенький і щасливенький, -а, -е

щаслйвий, -а, -е

щасливіший і щаслйвіший, -а, -е щастйти, -тгіть щебеневий, -а, -е

щеб

189

юшк

щебетати, -ечу, -ёчеш щебетун, -а, кл. -уне, мн. -й,

-ІВ

щедрівник, -а

щедрота, -и

щёлепа, -и

щелеповий, -а, -е

щеміти, -МИТЬ, -млять

щемкйй, -а, -ё

щёмко, приел.

щенйтися, -нйться, -нйться

щепйти, -плю, -пиш, -плять

щепій, -я, ор -ем, кл. -ІЮ, мн.

-1, -ІВ

щеплячй, діеприсл. щепнйй, -а, -ё

щербатенький t щербатенький, -а, -е — рос щербатенький щербйти,-блю, -бйш, -бйгь,-бимо, -бите, -блять щерблячй, дієприсл. щетинистий, -а, -е щетинястий, -а, -е щиглячий, *а, -е щйголь, -гля, ор -глем — рос. щегол

щипковий, -а, -е щипнути, -ну, -нет, -не, -немо, -нетё, -муть

щйпці, -1В — рос. щипцы

щиренький, -а, -е

щитковйй, -а, -ё

щитовйй, -а, -ё

щілйна і щілина, -и

щілйнка і щілинка, -и, д. і м.

-ці. р мн -нок щілйнний, -а, -е щілистий, -а, -е щільненький, -а, -е щільний, -а, -е щільнйк, -а щілястий, -а, -е щімкий, -а, -ё щімко, приел

щітка, -и, д і м. -ці, мн -тки, -ток// щітки для чищення взуття, але дві щітки — рос. мн. щетки, -ток щітковйй, -а, -є

щіточка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок // зубні щіточки, але три щіточки — рос. мн, щёточ

ки, -чек

що, чогб, чому, чим, на чому (чім) щовеснй, присл. щогловйй, -а, -е щодобовйй, -а, -є щока, -й, д. їм -ці, зн. -у і -у, ор. -6ю, мн щоки, щік, д. щокам, ор щоками // щоки пашать; але обидві щоки що-небудь, чого-небудь щось, чогось, чомусь, чимсь (чгімссь), (на) чомусь (чімсь, чімось)

щотижневик, -а

щупленький, -а, -е — рос щупленький

Ю

юга, югй, д. і м. юзі ,

юкагйр, -а, мн. -и, -ів — рос% юкагйр Юкон, -у

юнак, -а, кл -аче, мн. -й, -ів — рос. юнак, юнака юнкер, -а, чи -іі, -ів (вихованці

військової школи) і -и, -ів (поміщики )

юрба, -й, мн юрби, юрб//Юрби колядників ходйли по селу; але дві юрбй

юрбйтися, -биться, -бляться юрбище, -а

юрма, -и і юрма, -й, мн. юрми,

юрм // юрми народу, але дві юрмй

юрмитися, -миться, -мляться і юрмитися, -мйться, -мляться юрмище, -а

юродйвий, -а, -е — рос. юродивый

юродство, -а

юс, юса — рос. юс, юса

юхта, -и

юхтовий, -а, -е

юшйти, юшить

юшка, -и, д їм -ці, мн. юшкй,

юшок

я

190

ярм

я

я, мене, мною, на мені, до (за, на) мене

яблуневий, -а, -е — рос. яблоневый

йвір, явора, мн. яворй, яворів // Зеленіють на бульварі яворй; але три явори

явлений, -а, -е (виявлений, показаний)

явлений і явлённий, -а, -е (чудодійний)

яворовий, *а, -е — рос. яворовый ягдташ, -ё, ор. -ём йгідка, -и, д. і м. -ці, мн. -дкй, -дбк // збирёти ягідкй; але дві ягідки

йгідник А, -а (рослина; збирач чи продавець ягід)

ягіднйк, а і ягідник 2, -а (місце, де ростуть ягоди) — рос. ягодник

ягідниковий, -а, -е (від ягідник) ягідниковий, -а, -е (від ягіднйк) ягідництво, -а ягнйтися, -нйться, -няться йгода, -и, р. мн. ягід йдернийх, -а, -е (пов’язаний з атомним ядром: ядерна енергетика)

ядерний і ядерний 2, -а, -е (з повним ядром; добірний: ядерні зёрна, ядерний колос) ядёрце, -я

ядрб, -а, мн. ядра, ядер // метён-ня ядер; двбе ядер, але два ядра

ядрбвий, -а, -е (ядрова деревина) ядуха і ядуха, -и, д. і м. -сі ядушливий, -а, -е яйла, -й, мн. яйли, яйл яйце, -я, мн. яйця, яєць, д. яйцям // клёсти яйця, але два яйця

Яйцевий, -а, -е — рос. яйцевой йк би, присл. з часткою (Як би його сходйти в кіно?) якби, спол. (коли, коли б: Якбй я знав, що ти приїдеш, зустрів би)

якйй-нёбудь, якбго-небудь, ж. яка-небудь, якбі-небудь; с% якё-нёбудь, якбго-небудь, мн. які-небудь, якйх-нёбудь якір, якоря, ор. якорем, мн. якорі, якорів // підняти якорі, але два якорі

якнайласкавіший, -а, -е як-небудь, присл як-не-як, присл. якось присл. (якимсь чином, як-небудь: Треба якось допо-могтй йому)

якось і якось 3, присл. (одногО’ разу, колись: Якось я поїхав

додому) ялик, -а

ялйнка, -и, д. і м -ці, мн -нки, -нок і -нкй, -нбк // сріблясті ялйнкй, але дві ялйнки ялйнковий і ялинковий, -а, -е ялиновий, -а, -е

ялівка, -и, д їм -ці, мн -вки, -вок і -вкй, -вбк // попродавати ялівки, але дві ялівки яма, ями, мн. ямй, ям // вугільні ямй, але три ями — рос. мн. ямы, ям ямище, -а

ямка, -и, д. і м. -ці, мн. ямкй, ямок // накопёти ямок, але п’ять ямок — рос. мн. ямки, ямок ямний, -а, -е

ямочка, -и, д. їм. -ці, мн -чкй, -чбк // ямочкй на щоках; але обйдві ямочки — рос мн. ямочки, -чек

яр, яру, м (у) яру, мн ярй, ярів // В ярах ще лежав сніг; але два яри — рос. мн яры, яров

яристий, -а, -е

ярка, -и, д І м. -ці, мн яркй, ярок і ярки, ярок // стрйгти ярок, але дві ярки ярмарковий, -а, -е ярмарок, -рку, мн. -ркй, -рків // влаштовувати ярмарки, але два ярмарки

ярм

191

ящі

ярмо, -а, мп. ярма, ярем // запрягати в ярма; двоє ярем, але два ярма

яровйй, -а, -ё яровина, -й

ярус, -у, мн -й, -ів // яруси кварталів, яруси дощок, але три яруси — рос мн. ярусы, -ов ясельний і ясельний, -а, -е — рос. ясельный

ясен, а, мн -й, -їв // кучеряві ясени, але два ясени і ясень — рос мн ясени, -ей ясеневий дав. ясеновий ясенний, -а, -е

ясеновий і ясеневий, -а, -е — рос. ясеневый

ясень, -я, ор. -ем, мн. -і, -їв і ясен яскравіти, -іє, -іють яскравіший, -а, -е ясла, ясел і ясел, д. яслам ясненький, -а, -е — рос. ясненький

яснйй, -а, -є і ясний, -а, -е — рос. ясный

ясно, прасл

яструб, -а, мн -й, -ів // В нёб1

ширяли яструбй; але два яструби — рос. мн. ястреба, -ов і ястребы, -ов яструбець, -бця, ор. -бцём яструбок, -бка

ятір, ятера, ми. ятери, ятерів потрусити ятерй; але три ітерії ятірець, -рця, ор. -рцём ятка, -и, д. і м -ці, мн. яткй, яток і ятки, яток // ходити ПОМІЖ ятками; але дві ятки яточка, -и, д. і м -ці, мн. -очкй, -очок і -очки, -очок // легёньк! яточки, але чотйри яточки ятрити, -рю, -риш і ятрйтн, -рю. -рйш, -рйть, -римо, -рнті9 -рягь

ячати, ячу, ячйш, ячйть, ячимб, ячитё, ячать

ячмінь, -меню, ор. -мёнем (зїсік) і -меня, ор. -менём (хвороба) ф мн. -мені, -менів — рос. ячмень, -я яшма, -и

ящик, -а, мн -й, -ів // позбивбія

ящикй; але п’ять ящиків -— рос мн. ящики, -ов ящичок, -чка, мн. -чий, -чків // ящичкй для розсади; але дві ящички — рос. мн. ящички, -ов

ящірка, -и, д. і м. -ці, мн. ркй, -рок // Ящіркгі перелякано кй-нулися врозтіч; але дрі яшір-ки

Словник- довідник

Головащук Сергій Іванович СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАГОЛОШЕННЯ

Обкладинка художника М. /7. Черненко Художній редактор О. Г. Григір Технічний редактор Л. /. Швець Коректори Л. Бородавко, А. /. Бараз, Л% Ф* Іванова

вдано до складання 08.12 94. Підп до друку ЗО 03 95. Формат 84ХЮ8/32 Папір друк» № 2. Літ. гарн. Вис друк. Ум Друк. арк. 10,08. Ум фарбовідб 10,39. Обл.-вид арк. 13*99. Вид. № 3616, Зам. № 4—2106.

Видавництво «Либідь» при Київському університеті.

252001 Київ. Хрещатик, 10

Головне підприємство республіканської о виробничого об’єднання «Поліграф* книга». 252057 Київ, вул, Довженка, З