ВІД

вичерпність, -Н0СТІ, ор. -ністю вишенька, -и, д. і м. -ці, мн. -пьки, -ньок і -еньки, -еньок // зацвіли вйшенькй, але три вишеньки — рос. мн. вишенки, -нок

вишиваний, -а, -е

вишиванка, *и, д. і м. -ці, р. мн.

-нок

вишивнйй, -а, -є вишнйк, -у і вйшник, -у вйшня, -і, ор -ею, мн. -шні, -шень і -шні, -шёнь, д. -шням // вишні вже достигли; але дві вишні — рос мн. вйшни, -шен вишняк, -у

вйщати, -аю, -аєш (ставати вищим)

вищати, -щу, -щйш, -щйть, -щи-мо, -щите, -іцать (верещати, скавчати ) вищачй, дієприсл. виявник, -а вйярок, -рка

вйяснейия — рос. выяснение віброграф, -а віброметр, -а вівсище, -а

вівсяний, -а, -е — рос. овсяной і овсяный

вівтар, -я, ор -ём, мн. -і, -ів,

д -ям і вівтар, -я, ор -ем, мн -і, -їв, д -ям

вівця, -і, ор ею, мн вівці,

овець, д вівцям // пасти вівці; але три вівці

вівчар, -я, ор -ём, кл -арю, мн.

-і, -ів, д -ям відбивач, -а, ор ём відбйти, відіб’ю, відіб’єш, відіб’є, відіб’ємо, відіб’єте, відіб’ють І відіб’ю, відіб’єш, відіб’є, відіб’ємо, відіб’єте, відіб’ють відбйток, -тка

відбігати, -аю, -аєш, док (закінчити бігати)

відбігати, -аю, -аєш, недок (віддалятися)

відбійнйй, -а, -є — рос отбойный відбілений, -а, -е — рос. отбелённый відбір, -бору

відбірний, -а, -е (добірний, відбірне зерно)

відбірнйй, -а, -є (призначений для відбору’ відбірна комісія, відбірна машина) відблиск, -у

відвальний, -а, -е {який відвалюють: відвальний шлак) відвальнйй, -а, -є (який відвалює: відвальнйй ніж грейдера) — рос отвальный відварнйй, -а, -є

відведений, -а, -е — рос. отведённый

відвезений, -а, -е — рос. отвезённый

відвіднйй, -а, -є — рос. отводной І отводный відгйн, -у відгін, -гону відголос, -у відгомін, -мону відгук, -у

відгукнутися, -нуся, -нёшся,

-нёться, -нембся, -нетёся,

-нуться відгул, -у

віддавна, присл — рос. йздавна віддалекй, присл. віддалений, -а, -е — рос. отдалённый

віддалйти, -лю, -лйш, -лить, -лимб, -лите, -лять і -алю, -алиш, -алить, -алимо, -алите, -алять віддалік, присл. віддаля, присл. відданий, -а, -е віддання і віддання віддйхати, -йхаю, -йхаєш і -йшу, -йшеш, нак. -йхай і -йш, док.

віддихати, -аю,

-аєш, нак.

-ай,

недок

відділений, -а,

-е — рос

отде

лённый

відділовий, -а, -е відділок, -лку віддільнйй, -а, -е віддільник, -а від’єднаний, -а, -е від’єднання

віджати, відіжму, відіжмеш, відіжме, відіжмемо, відіжмете, відіжмуть і відіжму, відіж-

від

27

Від

меш, відіжме, відіжмемо, відіжмете, відіжмуть віджилок, -лка — рос. отжйлок віджйтий, -а, -е — рос. отжйтый відзвук, -у відзив, -у

відзначити, -чу, -чиш і відзна-чйти, -ачу, -ачиш; нак. -ач і -ачй

відзначнйй, -а, -є відібрати, відберу, відбереш, відберемо, відберете, відберуть відігнати, віджену, відженеш, віджене, відженемо, відженете, відженуть — рос. отогнать, отгоню, отгонишь відігнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть і -ігну, -ігнеш, -ігне, -ігнемо, -ігнете, -ігнуть — рос отогнуть, -ну, -нешь відігнутий, -а, -е відігравати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають відіграний, -а, -е відіграш, -у, ор. -ем відідраний, а, -е відідрати, віддеру, віддереш, віддере, віддеремо, віддерете, віддеруть

відізваний, -а, -е відійняти, відніму, віднімеш; мин -няв, -няла

відійтй, -ійду, -ійдеш; мин. -йшбв, йшлй — рос. отойтй, -йду, -идешь

відіменнйй, -й, -є відімкнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть t -імкну, -імкнеш, -імкне, -імкнемо, -імкнете, -імк-нуть

відімкнутий, -а, -е відіпнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть і -іпну, -іпнеш, -іпне, -іпнемо, -іпнете, -іпнуть відіпраний, -а, -е відіпрати, відперу, відперйш, В1ДПерё, відперемо, відперетб, відперуть

відіпхнути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть і -іпхну, -іпхнеш, -іпхне, -іпхнемо, -іпхнете, — [пхнуть

відіпхнутий, -а, -е

відіп’яти, -пну, -гінеш, -пнё, -пнемб, -пнете, -пнуть і -іпну, -іпнеш, -іпне, -Іпнемо, -іпнете, -іпнуть

відіп’ятий, -а, -е відірваний, -а, -е відірвати, -ву, -вёш, -вё, -вемб, -ветё, -вуть і -і рву, -Ірвеш, -ірве, -ірвемо, -ірвете, -ірвуть; мин -ав, -йла, -ало — рос. оторвать, -ву, -вешь; мин. -ал, -алй, -ало

відіслати, -пилю, -ішлеш, -шлё, -ішлемб, -нилетё, -ішлють і -ішлю, -ішлеш, -ішле, -ішлемо, -ішлете, -ішлють — рос. отослать, отошлю, отошлешь відіспатися, -плюся, -пйшся, -питься, -пимбся, -питёся, -пляться

відіткнути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть і -іткну, -іткнеш, -іткне, -іткнемо, -іткнете, -ітк-нуть

відіткнутий, -а, -е від’їжджий, -а, -е

від’їздити, -їжджу, -їздиш, док, (закінчити їздити)

від’їздйти, -їжджу, -їздиш, -їздить, -їздимо, -їздитб, -іздять, недок. (від’їжджати) відкид, -у

відкидати, -аю, -аєш, док. відкидати, -аю, -аєш, недок. відкиднйй, -а, -є відклад, -у відкладнйй, -а, -є відклик, -у

відклйкання (відізвання: відкликання депутата, Питання про ваше відклйкання вирішується)

відкликання (відзивання: У нас

майже не практикуються відкликання з відряджень) відкликати, -йчу, -йчеш; нак. -йч,

док

відкликати, -йю, -йєш; нак. -йй, недок.

відключений, -а, -е — рос. отключённый

від

28

від

ВІДКОЛИ, присл., спол. відкочувати, -ую, -уєш, недок. ( котячи)

відкочувати, -ую, -уєш, док. (кочуючи )

відкривач, -а, ор. -ём відкриття, р. мн. -ттів і рідше -ЙТЬ — рос открытие відкріпити, -ШЛЮ, -1ПИШ, -іплять — рос открепйть, -плю, -пйшь відкріплений, -а, -е — рос. откреплённый

відкріплення, р. мн. -ень — рос.

открепление відкуп, -у відкупний, -а, -є відкупник, -а відкупорений, -а, -е відкупорити, -рю, -риш; нак. -ор відкупорювати, -юю, -юєш відкусйти, -ушу, -усиш відламок і відламок, -мка відлежати, -жу, -жиш, нак. -ёж відливнйй, -а, -є (призначений для відливання; виготовлений литтям відливнйй насос; відливні вйроби) відлиск, -у

відлйти, віділлю, віділлєш, віділлє, віділлємо, віділлєте, віділлють І віділлю, віділлєш, віділлє, віділлємо, віділлєте, віділлють; мин -лйв, -лила, -лило — рос. отлйть, отолью, отольешь; мин. отлйл, отлила, отлило відлік, -у відліт, -льоту

відлучений, -а, -е — рос. отлучённый

відлучйти, -учу, -учиш — рос.

отлучйть, -чу, -чйшь відляск, -у

відмерти, відімре, відімруть { відімре, відімруть; мин. -мёр, -мёрла, -мёрло — рос. отмереть, отомрёт, отомрут; мин. отмер, отмерла, отмерло відмілина, -и відмін йти, -і ню, -іншії відмінковий, -а, -е відміряти, -яю, -яєш, док. відміряти, -яю, -яєш, недок.

відмітка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-ток

відмітний, -а, -е > відмогтися, -бжуся, -бжешся; мин. -мігся, -моглася

відмолодйти, -джу, -Дйш, -дйть,

-димб, -дитё, -дять і -оджу, -бдиш, -бдить, -бдимо, -бдите, -бдять

віднайтй, -айду, -айдеш, мин.

•йшов, -йшла віднедавна, присл. віднесений, -а, -е — рос. отнесённый

відновйти, -овлю, -бвиш, -бвлять відняти, -німу, -німеш, мин. -няв, -няла

віднятий, -а, -е

відображений, -а, -е — рос. отображённый

відображення — рос. отображение

відобразйти, -ажу, -азйш, -азйть, -азимб, -азитё, -азять і -ажу, -азиш, -азить, -азимо, -азите, -азять — рос. отобразйть, -ажу, -азйшь

відомість, -мості, ор. -містю (список, документ)

відомість, -мості. ор. -містю (повідомлення, знання) відособлення — рос. обособление відпад і відпад, -у — рос. отпад відпал, -у відпар, -у

відпасти !, -адё, -адуть (док. до відпадати)

відпусти 2, -су, -сёш, -сё, -семо, -сетё, -суть; мин. -пас, -пасла (закінчити пасти) відпасувати, -ую, -уєш, недок. (випасати)

відпасувати, -ую, -уєш, док. (дати пас)

відпаювати, -юю, -юєш, недок. (щось припаяне)

відпаювати, -юю, -юєш, док. (відрізати) відпис, -у

відпйти, відіп’ю, відіп’єш, відіп’є, відіп’ємо, відіп’єтб, відіп’ють і відіп’ю, відіп’єш,

від

29

від

відіп’є, відіп’ємо, відіп’єте, відіп’ють, мин. -пив, -пилй, -пило — рос< отпйть, отопью, отопьешь; мин. отпил, отпила, отпило відплеск, -у

ВІДПЛЙВ і ВІДПЛИВ, -у

відплйвний, -а, -е відплиття — рос. отплытие відповзати, -аю, -аеш, док. (закінчити повзати) відповзати, -аю, -аєш, недок. (відлазити)

відповідач, -а, op. -ём, кл. -ідачу, мн -і, -ів

відповідний, -а, -е (підхожий, придатний тощо: відповід

ний момёнт; відповідна роль; відповідне слово, відповідна стаття кодексу)

відповіднйй, -а, -є (даний у відповідь відповідний лист; відповідна нота)

відповісти і відповісти, -ім, -ісй, -їсть, -їмо, -їсте, -їдять, мин. -ів, -їла

відправнйй, -а, -є і відправний, -а, -е — рос. отправной відправник, -а

відпрягтй, -яжу, -яжёш, -яжё, -яжемб, -яжеге, -яжуть, мин. -ріг, -рягла

відпряжений, -а, -е — рос. отпряжённый відпуск, -у відпускнйк, -а відпуст, -у відпустковий, -а, -е відп’ястй, відіпну, відіпнеш, відіпне, відіпнемо, відіпнете, відіпнуть і відіпну, відіпнеш, відіпне, відіпнемо, відіпнете, відіпнуть, мин. -п’яв, -п’яла відректйся, -ечуся, -ечёшся, -ечёть-ся, -ечембся, -ечетёся, -вчуться, мин -рікся, -реклася відречення, р мн. -ень — рос.

отречение відрйв, -у відривнйй, -а, -є відріз, -у

відрізати, -іжу, -іжеш, нак. -іж, док.

відрізати, -аю, -йєш; нак. -йй, недок.

відрізнйй, -а, -є

відрізнйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять відрізок, -зка

відро, -а, мн -дра, -дер // поналивати відра, але два відрй відробітковий і відробітковий, -а, -е

відросток і відросток, -тка — рос. отросток

відрощений, -а, -е — рос отращённый

відруб, -у — рос. отруб (ділянка землі) і отруб (місце перерубу) відрубний, -а, -е (відокремлений; уривчастий: відрубний хутір? відрубна вимова) відрубнйй, -а, -є (який відрубується) відрух, -у ^

відрядйти, -яджу, -ядиш — рос* отрядйть, -яжу, -ядйшь відсадок і відсадок, -дка — рос* отсадок

відсапнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

відсахнутися, -нуся, -нёшся, -нёться, -нембся, -нетёся, -нуться

відсвіжйти, -жу, -жйш, -жйть, -жимб, -жите, -жать відсвіжнйй, -а, -є відсвіт,-у — рос отсвет

відсйдіти, -джу, -диш; нак. -йдь—* рос. отсидеть, -ижу, -идйшь відсильний, -а, -є відсйпати, -плю, -плеш, -плють; нак. -йп, док.

відсипати, -аю, -аєш, нак. -йй, недок.

відсипнйй, -а, -є відсиснйй, -а, -є відсів, -у

ВІДСІВКИ, -ВОКя— рос. отсевки відсівнйй, -а, -є

відсік і відсік, -у — рос. отсёи відсічений, -а, -е — рос. отеє— чённый

відскік, -коку — рос. отекбк

ВІД

зо

вій

відслонений, -а, -е — рос, отсло— нённый

ВІДСЛОНИТИ, -оню, -ониш — рос.

♦ отслонйть,-ню,-нйшь відсотковий, -а, -е відставати, -таю, -таєш, -таё, -таємб, -таете, -тають відстебнути, -тебну, -тёбнеш рос. отстегнуть, -ну, -нешь відстебнутий, -а, -е ВІДСТІЙ, -тою, ор. -тбєм відстійний, -а, -е відсторонйти, -оню, -ониш відстояти, -ою, -6іш, нак. -тій — рос» отстоять, -ою, -ойшь відстріл, -у

відстрочити, -чу, -чиш; нак. -оч (відкласти на пізніший строк) відстрочити, -очу, -бчиш; нак. -очй (прострочити, закінчити строчити) — рос. отстрочйть, -очу, -очйшь

відступйти, -уплю, -упиш, -уллять

відступний, -а, -6 відсувнйй, -а, -є

відтавати, -таю, -таєш, -тає, -таємо, -таєте, -тають відтворний, -а, -е (який відтворює: відтворне схрещування порід тварйн)

відтворийй, -а, -є (якого можна Ь відтворити: відтворна здат

ність тварйн)

відтерти, відітру, відітреш, ві- -дітре, відітремо, відітрете, відітруть і відітру, відітреш, відітре, відітремо, відітрете, відітруть — рос. оттереть, ототру, ототрёшь

відтйкати, -йчу, -йчеш, нак. -йч, док. (опустити щось підіткнуте — одяг, фіранку тощо) відтикати, -аю, -аєш; нак. -ай^ недок. (відкривати щось за. ткнуте, витягати затичку) відтйнок і відтинок, -нка відтиск, -у

відтйскати, -аю, -аєш, док. відтискати, -аю, -аєш, недок. відтискнйй, -а, -є відтік, -току і відтік, -току — рос. отток

відтінений, -а, -е — рос. оттенённый

відтінйти, -іню, -іниш — рос. от-тенйть, -ню, -нйшь ВІДТІНОК, -нку відтоді, присл. відтяжний, -а, -б відтяти, відітну, відітнеш, відітне, відітнемо, відітнете, відітнуть і відітну, відітнеш, відітне, відітнемо, відітнете, відітнуть відхил, -у відхід, -ходу відхідний, -а, -е відходи, -ів

відходити, -джу, -диш; нак. -бдь (недок. до відійтй) — рос. оте ходйть, -ожу, -бдишь

відходйти, -оджу, -бдиш, нак.

-оди (док. до відходжувати: відходйти хворого) відцентровий, -а, -е відчай і відчай, -ю, ор -ем відчахнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть відчахнутий, -а, -е відчепйти, -еплю, -ёииш, -ёплять відчинити, -иню, -йниш відчіп, -чёпа відчіпнйй, -а, -є

відчужений, -а, -е — рос. отчуждённый

відчужйти, -ужу, -ужиш

відчутний, -а, -е

відщеп, -у

відщеплений, -а, -е — рос. от

щеплённый

відщепнути, -епну, -ёпнеш відщепнутий, -а, -е відьма, -и, мн. відьми, відьом і відьбм, д. відьмам віз, воза, мн. возй, возів // валка возів, але два вози візйр, -а візнйк, -а віїстий, -а, -е

війна, -й, мн. війни, воєн і війн // загарбницькі війни, але дві війнй

війнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

вій

31

віт

військо* -а, мн. війська, військ, д. військам // сухопутні вій-ськй; але обидва війська військовий, -а, -е і військовйй, -а, -е

військовополонений, -ого війце, -я, мн. війця, вієць // ду-’ бові війця; але два війцй війчастий, -а, -е війя, вій/, ор. війєю, мн. війн, війів // поробйти війя; але два війя (дишель)

вік, -у, м. (на) -у і (у) -ці, мн. -й, -ів

вікно, -а, мн. -кна, -кон // позатуляти вікна; двоє вікон; але два вікна віковйй, -а, -є вікопам’ятний, -а, *е віл, вола, кл. воле, мн. воли, волів

вільха, -и, д. І м. -сі — рос. ольхй вільце див. вильце вільшняк, -у

він, його, йому, ним, (на) ньому (рідше him), ж. вона, н, їй, нею, (на) ній, с. воно, його; мн вони, їх, їм, ними, (на) них віндсерфінг, -а (спортивний прилад) і -у (змагання)

Віндхук, -а

Вінніпег, -а (місто) і -у (озеро), м (у) -зі

вінніпезький, -а, -е віраж *, -у, ор. -ем (розчин) віраж2, -у, ор. -ём (рух по кривій)

вірменин, -а, мн. -єни, -ён і -еиів і вірмен, -а вірненький, -а, -е вірнопідданий, -а, -е — рос. верноподданный вірнопідданський, а, -е віровизнання, р. мн. -ань віросповідання, р. мн. -ёнь — рос. вероисповедание вірш, -а, ор. -ем віршовйй, -а, -є вірячи, дієприсл. вісім, восьми і вісьмох, д. восьмй і вісьмом, ор. вісьма і вісьмома

вісімдесят, -тй і -тьох, д. -тй і

-тьом, ор -тьма і -тьома рос. восемьдесят, восьмидесяти, восьмьюдесятью і восемьюдесятью

вісімка, -и, д. і м. -ці, мн. -мки, -мок і -мкй, -мбк // змагання вісімок, але дві вісімки вісімнадцять, -ти і -тьох, д. -ТИ і -тьом, ор. -тьма і -тьомй вісімсот, восьмисот, д. восьмистам, ор. вісьмастами і вісьмома-стами, м (у) восьмистах віскозиметр, -а віскозиметрія, -ї, ор. -єю віслюк, -а, кл -юче, мн. -й, -ІВ віспйна, -и — рос. оспина віспяний, -а, -є І віспяний, -а, -е — рос оспяной вістка, -и, д. і м. -ці, мн. -ткй, -ток // Від нього немає жбдния вісток, алр дві вістки вістовйй, -а, -ё (бід вість) вістун, -а, кл. -уне, мн. -н, -ів вість, -і, ор -тю, мн. -і, -ей, дщ -ям і -ям

вісь, осі, ор. віссю, м. (на) осі, мн. осі, осей, д. беям, ор* осями, м. (на) осях вітер, -тру, мн. -трй, -трів II ло-вйти вітрй, але три вітри — рос. мн. вётры, -ов і ветра, -бв вітерець, -рцю, ор. -рцём вітка, -и, д. і м. -ці, мн. •ткЙщ -гбк // порозросталися вігкй» але дві вітки — рос. мн. веткй, -ток

вітраж, -а, ор. -ём — рос. вет-раж, -ажа вітрен, -у вітристий, -а, -е вітрйсько, -а

вітрити, -рю, -рйш, -рйть, -римб, -рите, -рять вітрище, -а вітровий, -а, -ё вітрозапильний, -а, -є вітрозатрймний, -а, -е вітряний, -а, -е (про день, шум, погоду; про людину — легко* важний)

вітрянйй, -а, -є (про двигунл віспу тощо)

вітряниця, -і, ор. -ею

віт

32

вог

вітряно, присл.

вітчизняний і вітчизняний, -а, -е вітчйм, -а — рос отчим

віха, -и, д. і м. -сі (тинка, етап у розвитку тощо) віха, -й, д і ж. -сі (рослина) віч-на-віч, присл. вічовйй, -а, -є

вішйти, -шу, -шйш, -шить, -ши-мо, -шите, -шать (ставити віхи )

Віші, невідм.