вішка, -и, д і ж. -ці, мн. -шкй, -шок // позначати вішками; але дві вішки

віщовий, -а, -є і віщовий, -а, -е — рос. вещевой

віщун, -а, кл. -уне, мн. -й, -ів віястий, -а, -е

в’їздити, в’їжджу, в’їздиш, нак~ в’їздь і уїздити, док. (часто їздячи, уторувати: в’їздити дорогу) ^

в’їздйти, в’їжджу, в’їздиш, в’їздить, в’їздимо, в’їздите, в’їздять; нак. в’їздй і уїздйти, недок. (в’їжджати) вказівка, -и, д. і ж. -ці, мн. -вкй, -вбк // давати вказівкй; багато вказівок; але дві вказівки; п’ять вказівок вказівнйй, -а, -є

вкйдати, -аю, -аєш і укйдати, док. вкидати, -аю, -аєш і укидати,

недок.

вкладнйй, -а, -є вкладник, -а

вклинйти, -ню, -нйш, -нйть, -ни-мо, -ните, -нять і уклинйти — рос. вклйнйть

вклонйтися, -нюся, -нишся і укло-нйтися — рос. уклонйться, -нюсь, -нйшься включ йти, -чу, -чиш вкоренйти, -ню, -нйш, -нйть, -ни-мо, -ните, -нять і укоренити вкоротйти, -очу, -бтиш і укоро-тйти — рос. укоротйть, -очу, -отйшь

вкриття, р. мн. вкриттів і рідше вкрить і укриття — рос, укрытие

вкусйти, вкушу, вкусиш і укусй-ти

владар, -я, ор -ем, мн -і, -їв, д -ям і владар, -я, ор -ем, мн. -і, -ів, д -ям влазливий, -а, -е і улазливий власті, -тёй

влежати, -жу, -жиш, нак. влеж і улежати

влйти, увіллю, увіллєш, увіллє, увіллємо, увіллєте, увіллють; мин. влив, влила, влило і улйти — рос. мин. влил, влила, влйло

вліворуч і уліворуч, присл. влучити, -чу, -чиш, нак. влуч і улучити

вмертвйти, -влю, -вйш, -вйть, -вимо, -вите, -влять і умертвй-ти

вмерти, вмру, вмреш, вмре, вмремо, вмрете, вмруть і умерти — рос. умереть

вмилостйвити, -влю, -виш, -влять і умилостйвити — рос. умй-лостивить вмістище, -а

вмудрйтися, -рюся, -рйшся, -риться, -римбся, -ритёся, -ряться І умудрйтися

внадливий, -а, -е і унадливий внапуск і унапуск, присл. внапустку і унапустку, присл. внапусток і унапусток, присл. внічию і унічию, присл. вносити, вношу, вносиш; нак, внось і уносити — рос. вно-сйть

вобидвіруч, присл. вовк, -а, кл. вовче, мн. -й, -ів / Вовків боятись — В ЛІС НІ ходйти; але три вовки — рос мн. волки, -6в вовняний і вовняний, -а, -е вогкенький, -а, -е вогневий, -а, -е і вогньовйй, -а -є — рос. огневой вогненний, -а, -е — рос. бгненньїі вогнисько, -а

вогнище, -а — рос. огнйще вогньовйй див. вогневий вогнянйй, -а, -е і вогняний, -а, •

вод

33

вор

вода, -й, зн. -у, ор. -бю, мн води, вод

водйти, -джу, -ДИШ водій, -я, ор -ём, кл -но, МН -*?, -ІВ

водник, -а, мн -и, -їв (працівник водного транспорту) воднйк, -а, мн -й, -їв (діжка, полиця для води ) воднораз, приел водносталь, приел водночас, прип водобоязнь, і, ор -ню водовідливний, -а, -е і водовідливний, -а, -ё — рос водоотливный

водозбірний, -а, -е водозливнйй, -а, -ё — рос водосливный

водонапірний, -а, -е і водонагнр-нйй, -а, -ё — рос. водонапорный

водонепроникний, -а, -ё водоочиснйй, -а, -ё водопровідний, -а, -е і водопро-віднйй, -а, -ё — рос. водопроводный

водопроникнйй, -а, -ё водорозбірний, -а, -е водоспускнйй, -а, -ё — рос. водоспускный

водостїчнйй, -а, -ё — рог. водосточный водявий, -а, -е

водяний, -а, -е (водянистий, багатоводний, водящий водяна картопля, водяна весна) — рос. водяной

водянйй, -а, -є (водний, який складається з води, діє за допомогою води; який живе, росте у воді або на воді: водянйй спорт, водяна гладінь, водяний млин, водяна лілія)

водячи, дієприсл вожак, -а, кл -аче, мн -й, -ів возз’єднання, р мн -ань і возз’єднання, р мн -ань возйти, вожу, возиш возйще, -а

2 4-2106

возій, -я, ор. -ём, кл. -ію, МН “І, -їв

возовйй, -а, -є возовйця, -1, ор -ею возячи, дієприсл

волевйявлення, р мн -ень — рос.

волеизъявление волинянин, -а, ин -яни, -ян воліти, -ію, -іеш воловий, -а, -е (від воло) воловий, -а, -е (від віл)

Вологда, -и вологодський, -а, -е вологостійкйй, -а, -ё — рос влагостойкий

володар, -я, ор -ем, мн -і, -їв, д -ям і володар, -я, ор -ем, кл -арю, мн -і, -ів, д -ям володарний і володарний, -а, -е володарство, -а володарський, -а, -е волокно, -а, мн -окна, -окон волоктй, -очу, -очёш, -очё, -оче-мо, -очетё, -очуть, мин -лік, -локла

волосовий, -а, -е волость, -і, ор -тю, мн -ості, -остёй, д -остям і -остям волосянйй, -а, -ё волох, -а, кл -оше волочачи, дієприсл. волочений, -а, -е — рос. волочёный (прикм ) і волоченный і волочённый (дієприкм.) волочйти, -очу, -очиш волошка, -и, д і м. -ці, мн -піки, -шок

волошковий і волошковий, -а, -е волхв, -а, кл, -е, мн. -й, -ів вольвокс, -у — рос. вольвокс вольтаж, -у, ор -ём вольтметр, -а волюметр, -а волюмбтрія, -і, ор -ею волюмінометр, -а ворвань, -і, ор -нню воркітливий, -а, -е воркотати, -очу, -бчеш, нак -очй воркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

воркотун, -а, кл -уне, мн. -й, -ів

вор

34

вра

ворог, -а, кл. -оже, мн. -й, -ів // бйтися з ворогами; але два вороги

ворожйти, -ожу, -ОЖИШ — рос.

ворожйть, -жу, -жйшь вороненький, -а, -е — рос. вороненький вороння

воронячий, -а, -е ворота, -ріт, д. -ротам і -рбтям, ор -рітьмй і -ротами, м (на) -ротах і -ротях

воротар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн. -і, -ів, д -ям

ворочок, -чка, мн -чий, -чків і -очки, -ОЧК1В // Жінкй нап’ялй мішкй ворочками на голови, але два вброчки ворса, -и

ворсйти, -ршу, -рсйш, -рсйть, -рсимб, -рсите, -реять ворсовий, -а, -е — рос ворсовой і ворсовый ворсянйй, -а, -є

ворухнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть ворушйти, -ушу, -ушиш ворушкйй, -а, -є восковйй, -а, -є

восьмеро, вісьмох, д. вісьмом, ор вісьмома, м. (у) вісьмох восьмий, -а, -е — рос. восьмой восьмиразовий, -а, -є вохристий, -а, -е вохрянйй, -а, -е вочевйдь, присл. воша, -і, ор. -ею, мн -і, -ей, ор. -шами і -шйма

вощанйй, -а, -ё і вощаний, -а, -е вощений, -а, -е — рос. вощёный (прикм ) і вощённый (діє-прикм )

вощйти, -щу, -щйш, -щйть, -щи-мб, -щитё, -щать вояж, -у, ор -ем вояк, -а, кл -яче, мн -й, -ів вояка, -и, д і м. -ці, кл -яко, мн. -яки, -як

впам’ятку і впам’ятку і упам’ятку, присл

впасти, впаду, впадеш, впаде, впадемо, впадете, впадуть і упасти

вперебіжку і уперебіжку, присл. вперегін і уперегін, присл вперёкидь і уперекидь, присл. впереміж і упереміж, присл впербміжку і упереміжку, присл. впереміш і упереміш, присл. вперемішку і уперемішку, присл. впертися, впруся, впрёшсй, впрёться, впремося, впретёся, впруться, нак вприся і упертися

впечений, -а, -е / упечений — рос« упечёный

ВПЙТИСЯ *, увіп’юся, увіп’єшся, увіп’ється, увіп’ємося, уві-п’етёся, увіп’ються і уп’юся, уп’єшся, уп’ється, уп’ємося, уп’етёся, уп’ються, мин. впйв-ся, впилася і упйтися1 (при-смоктатися до когось, чогось; устромитися)

ВПЙТИСЯ 2, вп’юся, вп’єшся, вп’ё-ться, вп’ємбся, вп’єтеся, вп’ю-ться, мин. впйвся, впилася і упйтися 2 (п’ючи вино, горілку, втішитися чимсь тощо) впливовий, -а, -е вповні і уповні, присл. вподобання, р мн. -ань і уподб-бання

впоперек і упоперек, присл. впорожні і упорожні, присл.

впорядйти, -джу, -ДЙШ, -ДЙТЬ, -димб, -дитё, -дять і упорядити

вправоруч і управоруч, присл. вприкуску і уприкуску, присл. впрйпуст і упрйпуст, присл. * впритйск і упритйск, присл. впритул і упритул, присл. впроголодь і упроголодь, присл. впродовж і упродовж, присл. впростяж і упростяж, присл. впрягтй, впряжу, впряжёш, впря-же, впряжемо, впряжетё, впряжуть; мин впріг, впрягла і упрягтй

вразйти, вражу, вразйш, вразйть, вразимо, вразите, вразйть і вразити, вражу, вразиш; нак. вразй і вразь [і уразити

вра

35

вти

вразливий і вразливий, -а, -є і уразлйвий

вриваний, -а, -є / уриваний врівні і урівні, присл. врізати, вріжу, вріжеш, нак. вріж і урізати, док.

врізати,-аю, -аєш, нак. -ай і урізати, недок

врізнобіч і урізнобіч, присл. вродженець, -нця, ор. -НЦЄМ І уродженець — рос. уроженец

вроджений, -а, -е і уроджений — рос. урождённый і врождённый

вродйтися, -джуся, -дишся t уро-дйтися — рос. уродйться, урожусь, уродишься врожай, -ю, ор. -єм, мн -аі, -аі в і -аі, -аїв // сталі врожаї, але два врожаї і урожай — рос. мн урожай, -ев

врозбивку і урозбивку, присл.— рос вразбйвку

врозбрід і урозбрід, присл — рос. вразброд

врозгін і урозгін, присл вроздріб і уроздріб, присл.— рос. враздробь

врозкид і урозкид, присл врозкидку і урозкидку, присл. врозкидь і урозкидь, присл. врозліт і урозліт, присл.— рос. вразлёт

врозріз і урозріз, присл.— рос. вразрез

врозсип і урозсип, присл. врозтіч і урозтіч, присл. врозтяж і урозтяж, присл. врочйстий, -а, -е і урочйстий врубовий, -а, -е врукопаш і урукопаш, присл. врукопашну і урукопашну, присл. врунастий, -а, -е врунйсгий і врунистий, -а, -е вручений, -а, -е — рос. вручённый вручйти, -чу, -чиш вряд і уряд, присл. вселйти, -лю, -лиш і уселйти вселюдський, -а, -е всередині і усередині, присл. всередину і усередину, присл. всесвіт, -у

2*

всидіти, -джу, -диш і усидіти — рос усидеть

всилйти, -лю, -лиш і усилйти (нитку в голку)

всиновйти, -влю, -виш, -вйть, -ви-мо, -вите, -влять і усиновйти всиновлений, -а, -е і усиновлений — рос. усыновлённый всйпати, -плю, -плеш, -плють;

нак. всип і усйпати, док. всипати, -аю, -аєш, нак. -ай і усипати, недок.

всипйти, -плю, -пйш, -пйть, -пи-мо, -пите, -плять І усипйти всипище, -а і усйпище всиснйй, -а, -є і усиснйй вскочити, -чу, -чиш, нак. вскоч і ускочити — рос. вскочйть всліпу і усліпу, присл. всміхнутися, -нуся, -нёшся, -нёть-ся, -немося, -нетёся, -нуться і усміхнутися

вставнйй, -а, -є і уставнйй встояти, встою, встоїш, нак. встій і устояти

встромйти, -млю, -миш, -млять і устромити

встрявати, -яю, -яєш, -яё, -яємо, -яєте, -яють і -яваю, -яваєш і устрявати — рос. встревать, -аю, -аешь вступнйй, -а, -є вступнйк, -а всувний, *а, -є всупереч і усупереч, прийм. всього і усього, присл., частка всього-на-всього і усього-на-всього, присл , частка втектй, втечу, втечеш, втече, втечемо, втечете, втечуть; мин. втік, втекла і утектй втеплйти, -еплю, -ёплиш, -ёплять і -плю, -плйш, -плйть, -плимо, -плите, -плять і утеплйти — рос. утеплйть, -лю, -лишь втерпіти, -плю, -пиш, -плять І утерпіти — рос. утерпеть втйкати, -аю, -аєш і утйкати, док. втикати, -аю, -аєш і утикати, недок.

втйшити, -шу, -шиш, нак. втиш і утйшити

ВТІ

36

в’юч

втікач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів і утікач

втовпитися, -плюся, -пишся, -пляться, нак. втовпся і утовпитися

втомитися, -млюся, -мишся, -млягься і утомйтися вторити, -рю, -риш.; нак. втор втратний, -а, -е і утратний втридешева і утрйдешева, присл. втридорога і утрйдорога, присл втрймати, -аю, -аєш і утрймати втришия і утришия, присл.— рос в три шеи

втрутитися, втручуся, втрутишся, нак. втруться і утрутитися втупити, -плю, -пиш, -илять, нак.

втуп і утупити втяжнйй, -а, -ё втямкй і утямкй, присл. вугілля і вугілля

вугільний і вугільний, -а, -е — рос угольный вуглеводневий, -а, -е вуглетермія, -і, ор. -ею вугляр, -а, кл. -яре, мн. -і, -ів, д. -ам вугор, -гра

вугровий, -а, -е (пов’язаний з рибою вугром)

вугровйй, -а, -ё (пов’язаний з прищами )

вудйла, -йл — рос. удила вудйлище і вудлище, -а

вудити, -джу, -диш; нак. вудь — рос. удйть, ужу, удишь вудій, -я, ор. -єм, кл. -1Ю, мн -і, -ів

вудка, -и, д. І м. -ці, мн. -дкй, -док і -дки, -док // позмотувати вудки, але три вудки вудкар, -я, ор -ём, кл. -арю, мн.

-і, -ів, д -ям вудлище див вудйлище вудочка, -и, д. і м. -ці, мн. -чки, -чок

вузенький, -а, -е — рос. узенький вузина, -й, мн. -йни, -йн вузйти, вужу, вузиш вузлйстий, -а, -е вузлйще, -а вузловйй, -а, -є

вузол, вузла

вузькйй, -а, -є — рос. узкий вузько, присл.

вуличка, -и, д і м -ці, мн. -чки, -чок і -чки, -чок // вузенькі вулички, але дві вулички вуркітлйвий, *а, -е вуркотати, -очу, -очеш, нак. -очй вуркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

вус, -а, мн вуса і вуси, вусів — рос. мн. усы, усов вусань, -я, ор. -ём, кл. -аню, мн. -і, -ів

вусач, -а, ор -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

вухань, -я, ор. -ём, кл. -аню, мн. -і, -ів

вухналь, -я, ор -ём вухо, -а, м. (у) -сі, мн вуха, вух і уші, ушей вхіднйй, -а, ё входовйй, -а, -є вхолосту, присл.

вхопйти, -плю, -пиш, -плять і ухопйти

в цілому і в цілому і у цілому — рос. в целом

вчений, -а, -е і учений, учений вчення, р мн. вчень і учення вчепйти, -егілю, -ёпиш, -ёплять і учепйти

вчйтель, -я, ор -ем, мн. -і, -ів //

радяться вчителі, але обидва вчйтелі і учйтель

вчйтелька, -ки, д і м. -ці, мн. -лькй, -льбк // дбайлйві вчи-телькй; але дві вчйтельки і учйтелька

вчйти, вчу, вчиш, вчить, вчимо, вчите, вчать і учйти вчора і учора, присл.— рос. вчера вшивнйй, -а, -є і ушивнйй вшйршки і ушйршки, присл. вщипнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нете, -нуть і ущипнути в’юк, -а — рос вьюк, -а в’юн, -а

в’юнйстий, -а, -е в’юнитися, -нйться, -пяться в’юнкйй, -а, -є в’ючйсь, дієприсл.

вюш

37

гал

в’юшка, -н, д і м. -ці, мн -шкй, -шок // позакривати в’юшкй; але дві в’юшки в’яз, -а, мн -й, -їв 11 На вершечках в’язів селйлися лелеки, але два в’язи (дерево) в’язати, в’яжу, в’яжеш в’язевий, -а, -е (від в’язь) в’язистий, -а, -е в’язіль, -зелю, ор -зелем в’язка, -и, д і м -ці, мн -зкй, -зок і -зки, -зок // По кутках лежали в’язки соломи, але три в’язки

в’язкйй, -а, -є — рос. вязкий в’язко, присл

в’язнівський і в’язнівський, -а, -е в’язовий, -а, -е (від в’яз) — рос. вязовый

в’язочка, -и, д і м -ці, мн -чкй, -чок і -чки, -чок // в’язочкй бубликів, але дві в’язочки в’язь -і, ор -ззю, мн -зі, -зей, ж (зав’язь, старовинне письмо тощо)

в’язь 2, -я, ор -ем, мн -і, -ів, ч 11 наловйти в’язів, але два в’язі (риба) — рос язь, язя в’ялйти, -лю, -лиш і -лю, -лиш, -лить, -лимо, -лите, -лять — рос вялить, -лю, -лишь в’яління

г

габро, невідм , с. гаванський, -а, -е (від гавань) гаванський, -а, -е (від Гавана) гаддя

гадка, -и, д їм -ці, мн -дкй, -док // губитися в гадках; але дві гадки

гаєчка, -и, д їм -ці, мн. -чкй,

-чок // позакручувати всі гаєч-кй, але три гаєчки — рос мн. гаєчки, -чек

газетяр, -а, ор -ём, кл. -яре, мн -і, -ів, д -ам газовідвіднйй, -а, -є газовіддільнйй, -а, -є газовіддільник, -а

газозапальник, -а газозбірний, -а, -е газозбірник, -а газометр, -а

газонапірний, -а, -е і газонапірний, -а, -є — рос. газонапор-ный

газопровід, -воду газопровідний, -а, -е і газопровідний, -а, -є — рос. газопроводный

газоспоживнйй, -а, -є і газоспоживний, -а, -е

гай, гаю, op raeM>f м. (у) гаї і гаю, мн гаї, гаїв // березові гаї, але два гаї гайвороння гайворонячий, -а, -е гайда, виг.

Гайдар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн. -і, -ів, д. -ям

гайдук, -а, кл. -уче, мн. -й, -ів гайка, -и, д. і м. -ці, мн. -йкй, -йбк // виробляти гайки; але дві гайки, п’ять гайок — рос. мн гайки, -ек гайковий, -а, -є

гайнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть гайовйй, -а, -є

гак, -а, м (на) -у, мн -й, -ів // До балок були прикріплені гакй; Пожежники гаками рвуть покрівлю, але два гаки галайкотати, -очу, -очеш; нак. -очи

галайкотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

галактометр, -а Галапагос, -у галечник, -у

галка, -и, д. і м -ці, мн -лкй, -лбк і -лки, -лок // зграя галок, але п’ять галок — рос. мн галки, -лок галузйстий, -а, -е галузка, -и, д і м -ці, мн -зкй, -зок і -узки, -узок // назбирати галузок; але дві галузки галун -а (нашивка) галун 2, -у (сіль) галуновий, -а, -е

гал

38

ГИЛ

галушка, -и, д. і м. -ці, мн -шкй, -шок // наварити галушок; але три галушки гальванометр, -а

гальмо, -а, мн. гальма, гальм // відрегулювати гальма, але чотири гальма

гальмовий,

-а,

галява, -и

галявина,

галявинка,

-и,

д. і м. -ці, р. мн.

-нок

гаман, -а,

мн.

-й, -ів

гамбіт, -у

гамірлйвий,

•а,

, -е

гамірнйй, —

а, •

е

гамірно, присл.

гамселйти, -лю, -лиш, -лить, -лимб, -лите, -лять ганусовий і ганусовий, -а, -е ганчірка, -и, д і м. -ці, мн -ркй, -рбк // Вітрйла, як ганчіркй, пообвисали, але дві ганчірки ганчірковий і ганчірковий, -а, -е ганчір’яний, -а, -е ганьбити, -блю, -бйш, -бйть, -би-мо, -бите, -блять гарба, -й, мн. гарби, гарб // Гарбами звозили снопй, але дві гарбй

гарбуз, -а, мн. -й, -ів гарбузйще, -а гарбузовий, -а, -е гарконути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть

гаркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отитё, -отять гарненький, -а, -е гаровйй, -а, -є — рос. гаревой і гаревый

гартівнйк, -а, кл. -івнику, мн. -й, -ів

гарчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -чите, -чать гаршнеп, -а