гаряче і гаряче, присл.— рос. горячо

гаряченький, -а, -е — рос. горяченький

гарячйтися, -чуся, -чйшся, -чйть-ся, -чимбся, -читёся, -чаться гарячковий, -а, -е гасйти, гашу, гасиш

гаснйк, -а і гасник, -а гастрономія, -і, ор -єю гасячи, дієприсл. гателйти, -лю, -лйш, -лить, -лимб, -лите, -лять

гатйти, гачу, гатиш — рос. га-тйть, гачу, гатйшь гатячи, дієприсл. гашений, -а, -е — рос. гашёный (прикм.) і гашенный (діє-прикм.)

гашйш, -у, ор. -ем гвинтйти, -нчу, -нтйш, -нтйть, -нтимб, -нтите, -нтять гвинтовйй, -а, -є гекзаметр, -а гексаедр, -а гектометр, -а геліометр, -а

гендляр, -а, ор -ём, кл -яре, мн. -і, -ів, д. -ам генезис, -у генуезький, -а, -е Генуя, -і, ор -єю геометр, -а

геотермія, -і, ор -єю гербовий, -а, -е герцог, -а

Гетеборг, -а, м. (у) -зі і -у гетьман, -а

гетьманство, -а — рос. гетманство

гетьманський, -а, -е — рос гетманский

гетьманщина, -и — рос гетманщина

гиготати, -очу, -бчеш, нак -очй гиготіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять, нак• -отй

гидкйй, -а, -є — рос. гадкий гйдко, присл. гйкання (від гйкати) гикання (від гикати) гйкати, -аю, -аєш (кричати: Хлопець гйкав на все поле) гикати, -аю, -аєш (ікати) гйкнути, -ну, -неш (крикнути: Погонич гйкнув, і коні понеслися)

гикнути, -ну, -неш, -не, -немб, -нетё, -нуть (ікнути) гилйти, -лю, -лиш

ГИЛ

39

ГНИ

гильнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

гйрка, -и, д. і м. -ці, мн. -ркй, -рок і -рки, -рок // годинник з гйрками на ланцюжку, але п’ять гйрок — рос. мн. гирьки, -рек гйрловий, -а, -е гирьовйй, -а, -ё гігрометр, -а гігрометрія, -і, op -ею гідрограф, -а гідроліз, -у гідрометр, -а гідрометрія, -і, ор. -ею гілка, -и, (5. * м. -ці, мн -лкй, -лбк // пообламувати плкй, мерёживо гілок, але дві гілки гілковйй, -а, -ё і гілковий, -а, -е гілля і гілля (збірне) гілляка, -и, д. і м. -ці, мн. -яки, -як

гіллячка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чбк і -ячки, -ячок // На вербі поспліталися гіллячкй; але п’ять гіллячок

гілочка, -и, д і м. -ці, мн. -чкй, -чок // Під ногами потріскували плочкй, але дві гілочки гінкйй, -а, -ё гінко, присл. гіпертонія, І, ор. -ЄЮ гіпнопедія, -1, ор -єю гіпотермія, і, ор. -єю гіпотонія, -і, ор -єю гіпофіз і гіпофіз, -а гіпсометр, -а гіпсометрія, -і, ор. -єю гіркйй, -а, -ё — рос горький гірко, присл. гіркота, -й і гіркота, -и гірничопрохіднйцький, -а, -е гірочка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чок і -чкй, -чок // малбнькі прочий але дві гірочки гірськйй, -а, -ё

гірчйти, -чу, -чйш, -чйть, -чимо, -читё, -чать

гість, гостя, ор. гостем, мн гості, гостёй. д гостям і гостям, ор гостями і гостями (гістьми і гістьми), м. (у) гостях і гостях рос (в) гостях

глаголиця, -і, ор. -ею глаголйчний, -а, -е гладенький, -а, -е — рос. гладенький

гладкий, -а, -е (рівний)

гладкйй, -а, -ё (вгодований> ситий)

гладячи, дієприсл.

глевкйй, -а, -ё

гледйчія, -і, ор. -єю

глей, глёю, ор. глёем (глина; мул)

глейкйй, -а, -ё

глейовйй, -а, -ё

глек, -а і -а, мн. -й, -ів // наповнити глекй водою, але три

глёки

глибина, -й, мн -йни, -йн // гли-бйни океану, але дві глибинй глйбоко, присл.— рос. глубоко глибоченький, -а, -е глибочіти, -чйть, -чать глинозём, -у глйнястий, -а, -е глитай, -я, ор. -єм, кл. -аю, мн. -і, -їв

глитнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть глікемія, -і, ор. -ЄЮ глодовий, -а, -е

глотковйй, -а, -ё і глотковий, -а, -е глумйти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -митё, -млять глухар, -я, ор. -ём, мн. -і, -ів, д.

-ям

глухенький, -а, -е глухйй, -а, -ё глухо, присл.

глухота, -й і глухота, -и — рос. глухота

глушйти, -шу, -шиш — рос. глу-шйть, глушу, глушйшь глядач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. ■і» -ів ^

глядіти, -джу, -дйш, -дйть, -ди-мб, -дитё, -дять глянцевий і глянцевий, -а, -е гнати, жену, женёш, жене, женемо, женетё, женуть гнилйзна, -и гнилля

гнильнйй, -а, -ё гнистй і гнйсти, гнию, гниєш, гниє, гниємо, гниетё, гниють; мин. гнив, гнила

гни

40

гол

ГИЙТИ, гнию, гниєш, гниє, гниємо, гниєте, гниють; мин гнив, гнила, гнило — рос. мин. гнил, гнила, гнило гниття

гнівити, -влю, -виш, -вить, -вимо, -вите, -влить гнівливий, -а, -е гнівний, -а, -е

гніздитися, -дйться, -ДЯТЬСЯ і -дйться, -ДЯТЬСЯ — рос. гнез-дйться, гнездится, гнездятся гніздище, -а

гніздо, -а, мн. гнізда, гнізд // Поруйновано всі гнізда, але два гнізда

гній, гною, ор. гноєм, м. (у) гною гнійнйй, -а, -є — рос. гнойный гніт, -а (прес) і -у (гноблення) гнітйти, гнічу, гнітиш гнітюче, присл. гнобйти, -блю, -биш, -блять гноблячи, дієприсл. гноєвіддільний, -а, -е і гноєвід-дільнйй, -а, -є

гноїти, гною, гноїш, гноїть, гноїмо, гноїте, гноять гнбіще, -а гноячи, дієприсл. гнути, гну, гнеш, гне, гнемо, гнете, гнуть гнучй, дієприсл. гнучкйй, -а, -є гнучко, присл.

говірка, -и, д. t м. -ці, мн. -ркй, -рок // місцеві говіркй; але дві говірки говіркйй, -а, -є

говорйти, -орю, -бриш, -брять — рос. говорйть, -рю, -рйшь говорячи, дієприсл. гоготати, -очу, -бчеш; нак. -очй гоготіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять; нак. -отй

годинникар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн. -і, -ів, д. -ям годинниковий, -а, -е

годйти, -джу, -диш — рос. годйть, гожу, годйшь

годйтися1, -джуся, -дишся (домовлятися; жити в злагоді)

годйтися2, -джуся, -дйшся, -дйться, -димбся, -дитеся, -ДЯТЬСЯ (бути придатним) годівельний, -а, -е годячи, дієприсл. гойднути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нете, -нуть

гол, -а, мн. -й, -ів // Усі голй булб забйто в першому таймі, але обйдва голи

голенький, -а, -е — рос. голенький

голйзна, -и і голизна, -й голйти, -лю, -лиш голівка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -вок голінка, -и, д. і м. -ці, мн. -нки, -нок і -нкй, -нбк // У похованні знайшлй голінкй первісної людйни, але обидві голінки голінковий і голінковий, -а, -є голіруч, присл.

голка, -и, д. і м. -ці, мн. -лкй, -лбк // У шкатулці лежйли голкй й ниткй; але п’ять голок — рос. мн. иголки, -лок голковйй, -а, -є

голобельний, -а, -е — рос. оглб-бельный

голова, -й, зн. -лову, ор. -6ю, кл. -лово, мн. -лови, -лів, ор. -ловами, м. (на) -ловах // гарячі голови; але дві головй; п’ять голів; у головах головань, -я, ор. -ём, кл. -аню, мн. -і, -ів

головйч, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн. -і, -ів

гбловень, -вня, ор. -внем головка, -и, д їм. -ці, мн. -вки, •вок і -вкй, -вбк // голбвкй циліндрів; але дві голбвкй (капусти, часнику, болта тощо) — рос. мн. головки, -вок головно, незм головчастий, -а, -е голодно, присл.

голос, -у, мн -й, -ів // Чулися далекі голосй, але два гблоси голосйти, -ошу, -бсиш — рОСч голосйть, -ошу, -осйшь голосненький, -а, -е голоснйй, -а, -є

гол

41

ГОС

голосно, приел.

голосовйй, -а, -ё

голосячи, діеприсл.

голочка, -и, д їм. -ці, мн -чкй,

-чбк // голочки хвої, але три голочки — рос. мн. иголочки, -чек

голуб, *а, мн. -й, -їв // Хлопець ганяв голубів, аче два голуби — рос. мн. голуби, -бей голубенький, -а, -е — рос. голубенький голубизна, й голублйвий, -а, -е голуб’ячий, -а, -е голяк, -а, кл. -яче, мн -й, -ів голячи, діеприсл

гомілка, -и, д їм -ці, мн. -лки, -лок і -лкй, -лбк // Судомить мені гомілкй; але обйдві гомілки

гомілковий і гомілковий, -а, -е гомінкйй, -а, -є гомоніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять гонйти, -ню, -ниш гоніометр, -а гоніометрія, -1, ор. -ЄЮ гонор, -у гонорйстий, -а, -е гончар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн.

-і, -ів, д. -ям гонячи, діеприсл.

гора, *й, ор. -ою, м. (на) -і, мн. гори, гір // кам’яні гори, золоті гори, але дві гори, не за горами

горб, -а, м. (на) -у горбатенький, -а, -е — рос. горбатенький

горбовина, -и

гордйтися, -джуся, -дйшея, -дйть-ся, -димося, -дитёся, -дяться гордіїв вузол, гбрдієвого вузла гордій, -я, ор -єм, кл -ію, мн.

-і, -їв (гордовита людина) гордувати, -ую, -уеш гордячйсь, діеприсл. горйхвістка, -и, д. їм. -ці, р. мн.

-ток — рос горихвостка горицвіт, -у — рос. горицвет горілиць, присл.

горілка, -и, д. і м. -ці, мн. -лкй, -лок і -ілки, -ілок горілчаний, -а, -е горіти, -рю, -рйш, -рить, -римб, -рите, -рять горішній, -я, -є

горлань, -я, ор. -ём, кл -аню, мн -і, -ів горнути, -ну, -неш горобець, -бця, Ор -бцём, кл.

-ббче, мн -бці, -бців гороб’ячий, -а, -е город, -у

городйти, -оджу, -бдиш — рос.

городйть, -ожу, -бдйшь горохвйння горохвяник, -а гороховйще, -а

горошйна, -и — рос горошина горошйнка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-нок — рос. горошинка горошок, -шку горошковий, -а, -е горяний, -а, -е

госпіталь, -ю, ор -ем, мн -і, -ів // польові госпіталі, але два госпіталі — рос мн госпитали, госпиталей госпітальний, -а, -е господар, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів, д -ям

господарка і господарка, -и, д. і м -ці, р. мн. -рок ^

господарство, -а

господарський, -а, -е (від госпбдар: господарський син, господарські звйчки)

господарський, -а, -е (від господарство господарське життя; господарський розрахунок) господарчий, -а, -е (господарчі справи, господарчі товари) гостйти, гощу, гостйш, гостить, гостимо, гостите, гостять гостренький, -а, -е — рос остренький

гострйти, -рю, -риш — рос ост-рйть, -рю, -рйшь гострота, -й гострячи, діеприсл. гостьовйй, -а, -е

гот

42

гро

готовенький, -а, -е — рос. готовенький

готовлячи, діеприсл. гра, гри, мн. Ігри, Ігор // Олімпійські Ігри, але дві гри гріб, -а, мн. *й, -Ів // У лісі часто траплялися граби, але три граби — рос. мн. грабы, -ов грабелькй, -льок — рос. грабельки

грабіж, -бежу, ор. -бежём граблі, -блів і -бёль — рос. грабли

грабовий, -а, -е — рос. грабовый гравер, -а граверний, -а, -е гравійний, -а, -е гравіметр / гравіметр, -а гравіметрія, -і, ор -ею гравірувати, -ую, -уєш гравіювати, -юю, -юєш град, -у, мн -й, -Ів // Часто випадали гпадй, але два гради — рос ми грады, -ов градйна, -и — рос. градина градирувати, -ую, -уєш — рос.

градйровать градовйй, -а, -є

грак, -а, кл. граче, мн -й, -Ів грамотій, -я, ор -єм, кл. -по, мн. -і, -і в

гранйти, -ню, -нйш, -нить, -нимо, -ните, -нять

графа, -й, мн графи, граф // Заповніть усі ці графи; але дві графй

графйти, -флю, -фйш, -фйть, -фи-мб, -фите, -флять графлений, -а, -е — рос. графлёный (прикм.) і графлённый (діеприкм.)

гребелька і гребелька, -и, д. і м. -ці, мн -лькй, -льок // ходити через гребелькй, але дві гребельки

гребеневий, -а, -е гребінник, -а (рослина) гребіннйк, -а (людина) гребінчастий, -а, -е — рос. гребенчатый

гребнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

гребтй, -бу, -беш, -бе, -бемб, -бете, -буть; мин. гріб, гребла гребучй, діеприсл. грезетовий, -а, -е грейпфрут, -а грекйня, -і, ор. -ею грёчка, -и, д. і м. -ці, мн -чкй, -чбк

грибковий, -а, -е грибниця, -і, ор -ею грибовйше, -а

грижовйй, -а, -є — рос грыжевой і грыжевый

гризнути, -ну, -нёш, -не, -немо, і* -нетё, -нуть

гризонути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

грйзти, -зу, -зёш, -зё, -земб, -зетё, -зуть гризучй, діеприсл гриміти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -мите, -млять гримкотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отитё, -отять гримлячй, діеприсл. грймнути, -ну, -неш гримонути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

гримотати, -очу, -бчеш, нак -очи гримотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отитё, -отять; нак. -отй

гримучникові, -их гріб, гробу, мн. гробй, гробів // але два гроби і гроб грілка, -и, д. і м. -щ, мн. -лки, -лок і -лкй, -лбк // гріти грілками; але дві грілки — рос мн. грелки, -лок грім, грому, мн громи, громів грінка, -и, д і м -ці, мн. -нкй, -нбк // смажити грінкй; суп з грінками, але три грінки гріх, -а

гріш, гроша, ор. грошём грішачи і грішачй, діеприсл. грішйти, -шу, -шйш, -шить, -ши-мб, -шитё, -шать гроб due гріб

гроза, -и, мн грози, гроз // весняні грози, але дві грозй грозйти, грожу, грозйш, грозйть, грозимо, грозитё, грозять

гро

43

гук

грозянйй, -а, -ё грозяно, присл. грозячи, дібприсл громадянин, -а, мн -яни, -йн громити, -млю, -миш, -млять^ — рос громйть, -млю, -мйшь громі їдкий, -а, -є — рос громоздкий

громіздкість, -кості, ор -КІСТЮ громлячи, дієприсл. громовйй, -а, -є громовідвіднйй, -а, -е гросбух, -а — рос гроссбух гротеск, -у

грошевий див. грошовйй гроші, -ей, д -ам, ор грішми і грошима, м. (на) грошах грошовйй, -а, -є і рідше грошевий, -а, -е грубенький, -а, -е грубити, -блю, -бйш, -бйть, -би-мо, -бите, -блягь грубка, -и, д і м -ці, мн -бки, -бок / -бкй, -бок // грітися коло грубок, але дві грубки груддя і груддя

груди, -ей, д -ям, ор -дьмй, м.

(на) -ях

грудка, -и, д і м. -ці, мн -дкй, -док // шпурляти грудкй; але три грудки грудковйй, -а, -е грудневий, -а, -е груднйця, -і, ор. -ею грудочка, -и, д і м. -ці, мн. -чкй, -чок // грудочкй цукру, але дві грудочки

грудь, -1, ор -ддю, м. (у) -iv мн. -і, -ей, д. -ям, ор. -дьмй, м. (на) -ях грузькйй, -й, -є грузько, присл.

грунт, грунтівка, грунтовйй і т. д. див. ґрунт, ґрунтівка, ґрунто-вйй і т. д.

групка, -и, д. і м. -ці, р мн. -пок грушевий, -а, -е — рос. грушевый грушка, -и, д і м. -ці, р. мн. -шкй, -шок // назбирати грушок; але п’ять грушок грюконути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть

грюкотати, -очу, -бчеш; нак. -очй

грюкотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять; нак* -отй

грюкотнява, -и

грядка, -и, д. і м -ці, мн. -дкй, -док // поскопувати грядкй; але три грядки — рос. мн. грядки, -док

грядковйй, -а, -є — рос грядковый

грядочка, -и, д їм. -ці, мн. -чкй, -чок // доглядати грядочкй; але дві грядочки — рос. мн. грядочки, -чек грязевідвіднйй, -а, -є грязь, -1 і -і, ор. -ззю, и (у) -і, мн -і, -ей грязькйй, -а, е грязько, присл. грязьовйй, -а, -ё губа, -й, зн губу і губу, ор. губою, мн губи, губ і губів, д. г>бам // надувати губи, але обйдві губй

губань, -я, ор. -ём, кл -аню, мнч -і, -ів

губйти, -блю, -биш, -блять губйще, -а — рос. губйща гублячи, дієприсл. губчастий, -а, -е гуготіти, -отйть, -отять гудіти, -ду, -дёш, -де, -демб, -де-тё, -дуть, мин. -дів, -діла гудучй, дієприсл. гудячи, дієприсл. (осуджуючи) гуж, -а, ор -ём гужовйй, -а, -є

гузйр, -я, ор. -ём, мн -і, -ів, д.

-ям

гузка, -и, д. і м. -ці, мн. -зки, -зок і -зкй, -збк // але дві гузки

гукання (від гукати) гукання (від гукати) гукати, -ає, -ають (гуркати: грім гукав)

гукати, -аю, -аєш (кликати) гукнути,-не,-нуть (гуркнути: гукнули гармати)

гукнути, -ну, -нёш, -нё, -немб, -нетё, -нуть (покликати) гуконути, -не, -нуть і гуконути1, -не, -нуть (гуркнути)

гук

44

Ґні

гуконути2, -ну, -нёш, -не, -немо, -неё, -путь (крикнути, покликати)

гультяй, -я, ор -єм, КЛ -яю, мн -і, -їв

гулянка і гулянка, -и, д їм -ці, р мн -нок гуляш, -у, ор -ем гумка, -и, д і м -ці, мн -мки, -мок і -мки, -мок // купити олівці й гумки, але дві гумки гумовий і гумовий, -а, -е гумус, -у

гунути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть гунявий і гунявий, -а, -е гупотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять гупотнява, -и

гуркотати, -очу, -очеш, нак. -очй гуркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак -отй

гуркотнява, -и гурман, -а

гурт 1, -у і -а, м (у) -і, мн -й, -ів (людей, тварин тощо) гурт2, -а (архітектурна деталь) гуртівник, -а гуртковйй, -а, -є гуртовий, -а, -е гуртожиток, -тку гурчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -чптё, -чать

гусак, -а, кл -аче, мн -й, -ів гусениця, -1, ор -ею гусеничний, -а, -е гуси, -сей, д -сям, ор -сьмй, м (на) -сях

гуска, -и, д їм -ці, мн -ски, -сок і -скй, -сок // Гускй плавали на ставку, але три гуски гусляр, -а, ор -ем, кл -яре, мн -і, -ів, д -ам

густенький, -а, -е — рос густенький

густй, гуду, гудеш, гуде, гудемо, гудете, гудуть, мин гув, гула густйй, -а, -е густина, -й

густйти, гущу, густиш, густйть, густимо, густите, густять густо, присл.

гусятина і гусятина, -и — рос.

гусятина гусячий, -а, -е гучнйй, -а, -є гучно, присл гущавина, -и гущина, -й, мн -йни, -йн

Ґ

габлі, -їв (вила з тупими зубами) гава, -и

ґавеня, -йти, мн -ята, -ят ґавити, -влю, -виш, -влять ґав’ячий, -а, -е

ґазда, -й і газда, -и, мн газди, газд

ґаздйня, -і, ор -ею, мн -йіп, -йнь

ґаздівський, -а, -е ґалаґан, -а

ґандж, -у, ор -ем ґанок, -нку ґвалт, -у

ґвалтівнйй, -а, -є і ґвалтовний,

-а, -е

ґвалтувати, -ую, -уєш

ґеґати, -ає, -ають

ґеґекати, -ає, -ають

ґеґнути, -не, -нуть

ґеґотати, -бче, -бчуть, нак. -очй

ґеґотіти, -отйть, -отять, нак. -отй

ґедзатися, -аюся, -аєшся ґедзкатися, -аюся, -аєшся

ґедзь, -я, ор. -ем ґелґати, -ає, -ають ґелґіт, -готу

ґелґотати, -бче, -бчуть, нак -очй ґелґотіти, -отйть, -отять, нак. -отй

ґерґіт, -готу

ґерґотати, -очу, -бчеш, нак. -очй ґерґотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

ґйґнути, -ну, -неш ґирлйґа, -и, д і м. -зі ґлей, глею, ор. глеєм (вишневий клей)

ґніт, гнота (у лампіt ліхтарі)

ґно

45

ДВІ

ґнотовйй, -а, -є

ґрати, грат, їм (решітка)

ґратчастий, -а, -е

ґречний, -а, -е

ґречність, -НОСТ1, ор -Н1СТІО

ґринджоли, -6л

ґринджолята, -ят ґрунт, -у, мн. -й, -їв і грунт ґрунтівка, -и, д. і м. -ці, р мн. -вок і грунтівка

ґрунтовйй, -а, -є і грунтовйй ґрунтовний, -а, -е і грунтовний ґрунтовність, -носи, ор -Н1СТЮ і грунтовність

ґрунтозахиснйй, -а, -є і грунтоза-хиснйй

ґрунтознавство, -а і грунтознавство

ґрунтувати, -ую, -уєш і грунтувати

ґрунтуватися, -уюся, -уєшся і грунтуватися ґудзик, -а ґудзь, -я, ор. -ем ґулька, -и, д і м. -ці, р. мн -льок (від гуля)

ґуля, -і, ор. -ею, мн гулі, гуль (опуклість, наріст на тілі)

д

давйти, даю, даєш, дає, даємо, даєте, дають

давйти, -влю, -виш, -влять давкйй, -а, -є давлячи, дієприсл. давненький, -а, -е давнйм-давно, присл. давнина, -й давнішній, -я, -є давнути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть дагеротйпія, -і, ор -єю дактилічний, -а, -е дактиль, -я, ор. -ем далебі, незм

далеко, присл.— рос. далеко далеч, -і, ор. -ччю далеченький, -а, -е далечина, -й, мн. -йни, -йн

Даллас, -а

дамка, -и, д. і м. -ці, мн -мки, -мок і -мкй, -мок // нройгй в дамки, але дві дамки данина, -и дар, -у, мн. -й, -ів даргйнець, -нця, ор. -нцем, мн.