-нш, -нців даргйнський, -а, -е дарівщина, -и дарма, присл дармо, присл. дармовйй, -а, -є даровизна, -и даровйй, -а, -є

дати, дам, дасй, дасть, дамо, дасте, дадуть, мин. дав, дала Даугавпілс, -а даугавпілський, -а, -е дах, -у, м (на) даху і дасі, мн -й, -ів // фарбувати дахи, але два дахи даховйй, -а, -є даючй, дієприсл. дбання і дбання дбач, -а, ор. -ём два, двох, д. двом, ор двома двадцятеро, -тьох, д. -тьом, ор. -тьома і -тьма

двадцять, -ти і -тьох, д -тй і -тьом, ор -тьма і -тьома дванадцятеро, -тьох, д -тьом, ор -тьома і -тьма дванадцять, -ти і -тьох, д. -ти і -тьом, ор. -тьма t -тьома двері, -рей, д -рям, ор. -рмй і -рима, м. (на) -рях двернйй, -а, -є дверцята, -ят двйгіт, -готу

двигнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть — рос. двйнуть двиготіти, -отйть, -отять двигтіти, -гтйть, -гтять двигтячй, дієприсл. двигун, -а дві, двох, ор двома двійня, -і, ор -ею — рос. двойня двійчастий, -а, -е двір, двору і двора, д. двору і дворові, м. (у) дворі — рос, двор, -а

двірнйк, -а — рос. дворник

ДВІ

46

дер

двірський, -а, -є і двірський, -а, -е двісті, двохсот, д. двомстам, ор.

двомастами, м. (у) двохстах двобічний, -а, -е

двоввігнутий, і двоввігнутий, -а, -е двовесловий, -а, -е двоголосний* -а, -е (виконуваний

двома голосами: двоголосний

спів)

двоголосийй, -а, -є (дифтонгічний двоголосне сполучення ;ву ків)

двоє, двох, д. двом, ор. двома двоїна, -й двоїстий, -а, -е

явоГти, двою, двоїш, двоїть, двоїмо, двоїте, двоять; нак. двій двоколійний, -а, -е двоколірний, -а, -е двоколісний, -а, -е дворазовий, -а, -е — рос. двухразовый

дворище, -а дворовий, -а, -е двоскладний, -а, -е двоскладовий, -а, -е двостулковий, -а, -е двоступінчастий, -а, -е двотавровий, -а, -е двотижневик, -а двохвіст, -воста двоциліндровий, а, -е двошаровий, -а, -е двоюрідний, -а, -е дебаркадер і дебаркадер, -а дебет, -у (рахунок: дебет і кредит) дебетовий, -а, -е дебіт, -у (об’єм дебіт свердловйни) дебітор, -а дебіторський, -а, -е дев’ятеро, -тьох, д. -тьом, ор. -тьома і -тьма

дев’ятнадцятеро, -тьох, д. -тьом, ор -тьома і -тьма

дев’ятнадцять, -ти і -тьох, д. -ти і -тьом, ор -тьма і -тьома дев’ятсот, -тисот, д -тистам, ор.

-тьмастами і -тьомастами, м (на) -тистах

дев’ять, -ти і -тьох, д -ти і -тьом, ор. -тьма і -тьома дё-де, присл дезертйрувати, -ую, -уєш

дезінфікувати, -ую, -уєш деінде, присл. декаедр, -а декаметр, -а

декілька, -кох, д. -ком, ор. -кількома

деколи, присл. декор, -у декотрий, -а, -е делійський, -а, -е дельтапланерний, -а, -е демократія, -і, ор. -єю дендрометр, -а дендрометрія, -Т, ор. -єю де-нёбудь, присл — рос. где-нибудь

дё-не-де, присл денний, -а, -е денник, -а (щоденник) деннйк, -а (стійло) денце, -я і денце, -я, мн. -нця, -нець // але два денця департамент, -у деревйна, -и (одне дерево) деревина, -й (матеріал) дерево, -а, мн -ёва, -ёв // декоративні дерева, троє дерев, але три дерева

деревонасадження, р мн -еиь — рос древонасаждение деревце, -я, мн -вця, -вёць і деревце, -я, мн. -вця, -всць // два деревця — рос деревце t деревцо

дерев’янистий, -а, -е дёрен, -рну (шар ґрунту з травою) дерен, -рену (кизил) дереновий, -а, -е (від дерен) деренчати, -чу, -чйш, -чйть, -чи-мо, -читё, -чать

деренькотати, -очу, -очеш, нак. -очй

деренькотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимо, -отите, -отять, нак. -отй

держак, -а

держати, -жу, -жйш, -жйть, -жи-мо, -жите, -жать і -жу, -жиш, -жить, -жимо, -жите, -жать — рос. держать, -жу, -жить держачй і держачи, дієприсл.

держидерево, -а держиморда, -и дерзкйй, -а, -є дерйхвіст, -воста деркотати, -очу,

-очеш;

нак.

-очй

деркотіти, -очу,

-отйш,

-отйть,

-отимб, -отите.

, -отять;

; нак.

-отй

дерновий, -а, -е (від дёрен) дернути, -ну, -нёш, -не,

-немб,

-нете, -нуть

дерти, -ру, -рёш, -рё, -ремб, -ретё, -руть дерун, -а деручй, дієприсл дерчати і дирчати, -чу, -чйш, -чйть, -чимо, -чите, -чать Десна, -й, кл Десно деснянський, -а, -е деспотія, -і, ор -єю десь-не-дёсь, присл. десятерити, -рю, -рйш, -рить, -римо, -рите, -рять десятеро, -тьбх, д -тьом, ор. -тьо-ма і -тьма десятковий, -а, -е десять, -тй і -тьбх, д -ти і -тьом, ор -тьма і -тьома дё-таки, присл детонометр, -а дефектоскопія, -і, ор. -єю дефіле, невідм , с. дефіс, -а дехто, декого дециметр, -а

дечий, дечийого; ж. дечия, дечиєї, с. дечиє, дечийого, мн. дечиї, дечиїх

дешевенький, -а, -е — рос. дешёвенький

дешевина, -й — рос. дешевйзна дешевйти, -влю, -вйш, -вйть, -вимб, -вите, -влять дешево, присл. дещиця, -1, ор. -ею дещо, дечого

деякий, деякого, ж деяка, деякої; с. деяке, деякого, мн деякі, деяких

джгут, -а джгутовий, -а, -е

Джеймстаун, -а джентльмен, -а джентльменський, -а, -е джергіт, -готу

джерготати, -очу, -бчеш; «а/с. -очй

джерготіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отитё, -отять, нак. -отй

джерело, -а, мн. -ела, -ёл // джерё-ла мінеральної водй; але два

джерела

джерельце, -я, р мн -лець джеркотати, -очу, -бчеш, нак. -очй

джеркотіти, -очу, -отйш, -отйть, -огимб, -отите, -отять, нак. -отй

джеркотнява, -и

джерсі і джерсі, нсзм і невідм., с.

джигнути, -ну, -неш, -не, -немо, -нетё, -нуть

джигонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

джинсовий t джйнсовий, -а, -е Джібуті, невідм

джміль, джмеля, ор джмелем джутовий, -а, -е дзбанок, -нка

дзвеніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

дзвінкйй, -а, -є — рос. звонкий дзвінко, присл.

дзвонар, -я, ор. -ем, кл. -арю, мн -і, -їв, д -ям

дзвонйти, -ню, -ниш, -нять рос.

звонйть, -ню, -нйшь, -нят

дзвонячи, дієприсл дзеленчати, -чу, -чйш, -чйть, -чи-мб, -читё, -чать

дзеленькотати, -очу, -бчеш, нак.

^ -очй

дзеленькотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять, нак. -отй

дзе

48

д;

дзенькотати, -очу, -бчеш, нак.

-очи

дзенькотіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отягь, нак. -отй

дзеркало, -а, мн -ала, -ал // ви-готовляти дзеркала, двоє дзеркал; але два дзеркала, п’ять

дзеркал — рос. мн. зеркала, -ал

дзижчати, -чйть, -чать дзьоб,-а, мн -й, -їв // пороззявляти дзьобй, але два дзьоби

/-V

дзьобати, -аю, -аєш і дзьобати, -аю, -аєш

дзьобнути, -ну, -иеш і дзьобнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -путь

дзюбати, -аю, -аєш і дзюбати, -аю, -аєш

дзюбнути, -ну, -неш і дзюбнути,

-ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

дзюрйти, -рйть, -рять дзюркотати, -бче, -бчуть дзюркотіти, -отйть, -отять дзявкотіти, -отйть, -отять

дзяволити, -лйть, -лять дивак, -а, кл -аче, мн -й, -їв дивина, -й, мн -йни, -йн дивйтися, -влюся, -вишся, -влиться

дйвлячись, дієприсл. дивненький, -а, -е дйво, -а, мн дива, див // Тут ще й не такі дива бувають, але два дйва

дивовисько, -а дивовище, -а дизентерія, -і, ор. -єю диковина, -и диковинний, -а, -е дикун, -а, кл -уне, мн. -й, -їв дим, -у, м (у) -у, мн -й, Тв — рос мн дымы, -ов димар, -я, ор -ём, мн. -і, -їв, д -ям

димити і диміти, -млю, -мйш, -мйть, -мимо, -мите, -млять димлячй, дієприсл. димовйй, -а, -є димопровід, -воду димчастий, -а, -е — рос дымчатый

динамометр, -а динамометрія, -і, ор. -єю динар, -а дйнас, -у

дйнька, -и, д їм -ці, мн. -ньки, -ньок і -нькй, -ньбк // маленькі дйнькй, але дві дйиьки; кілька диньок — рос. мн. дыньки, -нек дипломатія, -і, ор -єю дйптих, -а

директор, -а, мн. -й, -ів // нарада директорів, але два директори дирчати див. дерчати дйскант і дискант, -а дискантний, -а, -е дискантовий, -а, -е дйсковий, -а, -е дисконт, -у (облік векселів) дисконтер, -а дисконтовий, -а, -е диспансер, -у диспансерний, -а, -е диспепсія, -і, ор -єю дисплей, -я, ор -єм дистрофія, -1, ор -ЄЮ дифузійний, -а, -е дифузія, -1 у ор -єю дифузор, -а дйхальний, -а, -е дйхання — рос. дыхание дйхати, -аю, -аєш і дйшу, дйщеш;

нак. -ай і диш — рос дышать дихнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть дихотомія, -і, ор -єю дичавіти, -по, -ієш дичина, -й, — рос. дичйна дйчка, -и, д їм -ці, мн. -чкй, -чбк // понакопувати дичок, але п’ять дйчок

дичковйй, -а, -ё і дичковий, -а, -е

дишловйй, -а, -ё

діагноз, -у

діагност, -а

діалог, -у, м (у) -бзі

діа

49

ДМИ

діаметр, -а

діаспора, -и (про народи) діаспора, -и (частина рослини) діастола, -и діатермія, -і, ор -ею діахронія, -і, ор -єю дібраний і добраний, -а, -е дібрати і добрати, доберу, добереш, добере, доберемо, доберете, доберуть, мин -ав, -ала, -ало — рос мин добрал, -ала, -ало

дівка, -и, д і м -ні, мн -вкй, -вок // працьовиті дівки, але дві дівки — рос мн девки, -вок

дівчина і в повзи також дівчйна, -и

дід, -а, мн. -й, -ів // старезні дідй;

, але два діди — рос мн. деды, -ов

дідйсько, -а дідйще, -а

дідівський, -а, -е— рос дедовский дідівщина, -и — рос дедовщина дідусів, -сева, -севе дідусь, -уся і -уся, ор -усем і -усём, кл -усю, мн -і, -ів дієвий, -а, -е і дійовий дієвість, -вості, ор -вістю дієприкметниковий, -а, -е дієприслівниковий, -а, -е дієслово, -а, мн -лова, -лів // відмінювати дієслова, але два дієслова

діжа, -і, ор -ею, мн діжі, діж // продавати діжі, але дві діжі діждати, -ду, -деш, -де, -демб, -детё, -дуть і -ду, -деш діжечка, -и, д і м -ці, мн -чкй, -чок // У діжечках рослй лимони, але п’ять діжечок діжка, -и, д їм -ці, мн -жкй, -жбк // Воду на поля доставляли діжками, але дві діжки діжковий, -а, -є

дізнаватися, -маюся, -маєшся, -мається, -наємося, -наєтеся, -наються

дізнання, р мн -ань дійка, -и, д їм -ці, мн -йкй, -ЙОК // З дійок сочйлося молоко, але чотйрн дійки

дійнйця, -1, ор. ею

дійняти, -йму, -ймеш, мин -НЯВ,

-няла

дійовий, а, -є і дієвий дійтй, -йду, -йдеш, мин -йшов, -йшла — рос дойтй, -йду, -идешь

ділений, -а, -е — рос. делённый

ділйти, -лю, -лиш

діло, -а, мн діла, діл // Ну й ді-

лаі, але два діла дільнйк, -а

ділянка, -и, д їм -ці, р мн -нок ділячи, дієприсл дім, дому, мн доми, домів // але два доми

діоптрія і діоптрія, -і, ор -єю діра, -й, мн діри, дір // позатикати всі діри, але дві діри дірка, -и, д їм. -ці, мн. -ркй,

-рок // зачитувати до дірок; але дві дірки

дірочка, -и, д їм -ці, мн -чкй,

-чок // дірочки попрорізувати,

ллє три дірочки

дісіавати, -таю, -таєш, -тає, -тає-мо, -таєте, -тають дістаючй, дієприсл дітвора, -й і дітвора, -и — рос» детвора

діти, -тёй, д. -тям, ор -тьми, м. (на) -тях, їм — рос дети, -тёй, -тьмй

дітки, -ток і -ток, д. -ткам — рос. детки, -ток

діткнутися, -нуся, -нёшся, -нёть-ся, -нембся, -нетёся, -нуться дітоньки, -ньок і дітонькй, -ньбк діточки, -чок і діточки, -чок — рос деточки, -чек діючий, -а, -е

діяльний, -а, -е — рос деятельный

діяння (дія, вплив, поведінка: діяння економічних законів) діяння, р мн -янь (церковна відправа)

діяч, -а, ор -ём, кл -ячу, мн. -і, -ів

длубати, -аю, -аєш Дмитро, -а, кл Дмитре Дмйтрович, -а, ор. -ем

50

дму

дог

дмухнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть дмучй, дієприсл.

Дніпро, -а, кл. Дніпре дніпровий, -а, -е і дніпровий, -а, -е

Дністер, -тра, кл Дністре дністровий, -а, -е і дністровий,

-а, -є

днювати, днюю, днюєш

доба, -й, мн доби, діб // але дві

доби

добір і добір, добору добірка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -рок добірний, -а, -е добовйй, -а, -є добраний див. дібраний добраніч, незм. добрати див. дібрати добренький і добренький, -а, -е — рос. добренький добрйвечір, незм. добрйдень, незм.

добрйти \ -йю, -йєш, док. (доголити)

добрйти 2, -рю, -рйш, -рйть, -римо, -рите, -рять, недок. (задобрювати; удобрювати) добробут, -у добродій, -я, ор. -єм добродійний, -а, -е добродійство, -а (добродії) добродійство, -а (добродіяння) добродіяння, р. мн -янь доброзйчливець і доброзичлйвець, -вця, ор. -вцем

доброзйчливий і доброзичлйвий,

-а, -е

добряк, -а, кл. -яче, мн -й, -ів добувач, -а, ор. -ем, кл. -аче, мн. -і, -ів

добувнйй, -а, -є

добудйтися, -уджуся, -удишся добуток, -тку доважок, -жка довбаний, -а, -є

довбнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нете, -нуть

довбонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

довбтй, -бу, -беш, -бе, -бемо, -бете, -буть; мин. довб, довбла

довгенький, -а, -е довгостроковий, -а, -е довгота, -й, мн -оти, -от довготерміновий, -а, -е доведений, -а, -е — рос. доведённый

довезений, -а, -е — рос довезённый

доверху, присл — рос доверху довершений, -а, -е — рос. довершённый

довершйти, -шу, -шйш, -шйть, -шимо, -шите, -шать довжина, -й, мн -йни, -йн // різні довжйни, але дві довжинй довід, -воду

довідка, -и, б і м -ці, р мн -док довідковий, -а, -е довіднйй, -а, -є довідник, -а

довідність, -НОСТІ, ор -Н1СТЮ довіз і довіз, довозу довкола, присл.

доводитися, -джуся, -дишся, недок (бути необхідним, бути комусь ким-небудь доводиться їхати, Доводилось тобі тут бувати?, Ким цей хлопець вам доводиться?)

доводйтися, -оджуся, -одишся, док (водячи кого-небу дь, зазнати чогось небажаного, неприємного Водив, водйв та й доводйвся)

довозити, -ожу, -озиш, нак -6зь, недок. (привозити: довозити товари з-за кордону) довозйти, -ожу, -озиш, нак. -озй, док (закінчити возити: довозйти сіно)

догадка і догадка, -и, д. і м. -ці, р мн. -док — рос догадка доглядацький, -а, -е доглядач, -а, ор -ем, кл. -ядачу, мн -і, -ів і доглядач, -а, ор* -ем, мн. -і, -ів догмат, -а

договір, -вору і договір, -вору, мн. договори, договорів // але два договори договірний, -а, -е

51

ДО0

ДОГ

догола / догола, приел —рос догола

догоричерева, приел. догравати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають дограний, -а, -е доданий, -а, -е доданок, -нка додатковий, -а, -е додатний, -а, -е додекаедр, -а

додержати, -жу, -жиш, нак. -ёрж

додзвонйтися, -онюся, -онишся — рос. дозвонйться, -нюсь, -нйшься

дож, -а, ор -ем дозвіл, -волу

дозвільний, -а, -е (бездіяльний, вільний від занять, роботи: дозвільний час, дозвільні балачки)

дозвільнйй, -а, -є (який містить дозвіл на здійснення чогось: дозвільнйй документ) дозволений, -а, -е, дієприкм.,

прикм (якого дозволили; дозволений проїзд)

дозволенний, -а, -е, прикм. (якого можна дозволити’ дозволенна річ) доземний, -а, -е дозйметр, -а дозиметрія, -і, ор. -єю

доїздити, -їжджу, -їздиш, нак. -їздь, док. (закінчити їздити)

доїздити, -їжджу, -їздйш, -13-дйть, -їздимо, -їздите, -їздять; ,нак. -їздй, недок. (доїжджати) доїти, дою, доїш, нак. дій доказ, -у доказовий, -а, -е докйдати, -аю, -аєш, док. докидати, -аю, -аєш, недок. докір і докір, докору докірливий, -а, -е докладний, -а, -е доконче, присл. докорінний, -а, -е доктор, -а, мн -й, -ів // зверну-^ тися до докторів, але обйдва ‘ доктори

доктринер, -а документ, -а

до ладу, їм. з прийм. (Завод стане до ладу в цьому році) до ладу (у значенні прислівника: зробйти до ладу) долар, -а

долежати, -жу, -жиш; нак. -ёж — рос. долежать долівка,-и, д. і м. -ці долілиць, присл.

долітце, -я, мн. -ітця, -ітець // двоє долітець, але два долітця — рос. долотцо і долотце долічерева, присл. долішній, -я, -є

долото, -а, мн -лота, -літ // по-гострйти долота; але два долота

долучйти, -учу, -учиш домбра, -и

доміряти, -яю, -яєш, док. доміряти, -яю, -яєш, недок. домішка, -и, д і м. -ці, р. мн. -шок домовий, -а, -е (від дім* домова кнйга)