домовйна, -и

домовини, -вин (передвесільний обряд)

домогтйся, -ожуся, -ожешся;

мин -мігся, -моглася домонтар, -я, ор. -ём, кл. -йрю, мн -і, -ів, д. -ям домра, -и Дон, -у, и (на) -у до невпізнанності до невпізнанна донедавна, присл. донесений, -а, -е — рос. донесённый

донесення, р. мн. -ень — рос.

донесение донесхочу, присл. донехочу, присл. донйзу, присл.— рос. донизу донорський, -а, -е доносити, -ошу, -осиш; нак. -ось (недок. до донестй) доноейти, -ошу, -осиш; нак. -осй (док. до доношувати) донськйй, -а, -є доокола, присл.

ДОП

52

ДОС

допасти S -аду, -адёш, -аде, -аде-мо, -адетё, -адуть (дістатися, добратися тощо) допасти 2, -су, -сёш, -сё, -семо, -сетё, -суть (закінчити пасти) допаювати, -юю, -юеш, недок.

(закінчувати паяти) допаювати, -юю, -юєш, док. (до різати )

допевнитися, -нюся, -нишся допечений, -а, -е— рос. допечёный

допис, -у

допит, -у

допйтливий, -а, -е допитний, -а, -е і допитнйй, -а, -є допізна, присл.— рос. допоздна доплатнйй, -а, -ё доплетений, -а, -е — рос. доплетённый доплив, -у

доповзати, -аю, -аєш, док. (закінчити повзати)

доповзати, -аю, -аєш (недок. до доповзти)

доповідач, -а, ор. -ём, кл. -ідачу і доповідач, -а, ор. -ем, мн. -і, -їв

доповіднйй, -а, -є доповістй і доповісти, -ім, -ісй, -ість, -їмо, -їсте, -їдять, мин. -ів, -іла

допоміжний, -а, -е і допоміжнйй, -а, -є

допомогтй, -ожу, -бжеш; мин. -міг, -могла

допризовнйй, -а, -є і допризовний, -а, -е — рос. допризывный допризовнйк, -а, мн. -й, -ів і допризовник, -а, мн. -и, -їв — рос. допризывник допродувати, -ую, -уєш допуск, -у допустовий, -а, -е допущений, -а, -е, дієприкм.,

прикм. (якого допустили: бу-лй допущені неточності) допущенний, -а, -е, прикм. (допустимий, допущенне відхйлен-ня)

допущення — рос. допущение доп’ястйся, -пнуся, -пнешся, -пнеться, -пнемося, -пнетеся,

-пнуться, мин -п’явся, -Тялася

доріженька, -и, д і м -ці,/?, мн.

-ньок

дорізати, -іжу, -іжеш, нак. -іж, док

дорізати, -аю, -аєш, нак. -ай,

недок.

дорікнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -путь

дорога, -и, д. і м -зі, мн. -роги, -ріг

дорогенький, -а, -е дорожйти, -жу, -жйш, -жйть, -жимо, -жите, -жать доручйти, -учу, -учиш

досадйти !, -аджу, -адиш (закінчити садити досадйти картоплю)

досадйти 2, -джу, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять (завдати прикростей, досадйти попрі-каннями)

досвід, -у досвідний, -а, -е досвітній, -я, -є досередини, присл.

досидіти, -джу, -диш; нак. -йдь досйпати, -плю, -гілеш, -плють;

нак. -йп (док. від сйпати) досипати, -аю, -аєш. нак. -ай, недок. (досипляти) досита, присл.— рос. досыта доскіпатися, -аюся, -аєшся, док.

доскіпуватися, -уюся, -уєшся дослід, -у дослідний, -а, -е дослідник, -а дослідницький, -а, -е дослухатися, -аюся, -аєшся, док. дослухатися, -аюся, -аєшся, недок.

до смаку

достопам’ятний, -а, -е достоту, присл.

достояти, -бю, -біш, нак. -стій достроковий, -а, -е доступ, -у

доступйтися, -уплюся, -упишся, -улляться

ДОС

53

досуха, приел досхочу, приел досягнути, -ягну, -ягнеш досягтй, -ягну, -ягнеш, мин -яг, -ягла

досяжний, -а, -е і досяжнйй, -а, -е дотемна, приел дотеп, -у

дотерміновий, -а, -е дотик, -у дотиковий, -а, -е дотканий, -а, -е дотла, приел. доторк, -у дотрймання дотрймати, -аю, -аеш доха, -й, д їм -сі, мн дохи, дох // шйти дохи, але дві дохи дохід, -ходу

доходжалий, -а, -е

доходити, -джу, -диш, нак. -одь (недок. до дійти)

доходйти, -оджу, -бдиш, нак.

-оди, док (закінчити ходити) доцент, -а доцентровий, -а, -е дочиста 1 і дочиста, присл. (до цілковитої чистоти вимити дочиста) — рос дочиста дочйста t дочиста 2, присл.(цілком, усе: Скирта згоріла дочиста) — рос дочиста дочірній, -я, -є

дочка, -й, д і м. -ці, кл. дочко, мн -чки, -чок // До матері посходилися дочки, але три дочки — рос дочка доччйн, -а, -є

дошка, -и, д. і м. -ці, мн. -шкй, -що к // соснові дошкй, але дві дошки, п’ять дощок — рос доска, мн доски, -сок дошкільний, -а, -е дошкільник, -а

дошкульний, -а, -е і дошкульнйй,

-а, -є

дощанйй, -а, -є дощатий, -а, -е дощенту, присл. дощечка, -и, д їм -ці, м н -чкй, -чок // тоненькі дощечкй,

але дві дощечки — рос мн. дощечки, -чек дощик, -у дощйти, -щйть дощовйй, -а, -є

дояр, -а, ор -ём, кл. -яре, мн. -і, -ів, д. -ам — рос. дояр» -а

доярка, -и, д і м. -ці, р. мн. -роя доярський, -а, -е доячи, дієприсл.

драгва, -й, мн. драгви, драгв І

драгов

драглйстий, -а, -е драглі, -ів

драговина, -й, мн. -йни, -йн // обминати драговйни, але дві драговинй драгун, -а

дражнйти, -ню, -ниш драїти, драю, драїш драматургія, -і, ор. -єю драненький, -а, -е дранйця, -і, ор -ею дранковий і дранковий, -а, -е драпрі, невідм , с. і мн. драти, деру, дереш, дере, деремб, дерете, деруть дреговичі, -ів

дременути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть дренаж, -у, ор. -ем дресирувати, -ую, -уєш дриґати, -аю, -аєш і дрйґати, -аю^ -аєш

дриґнути, -ну, -нёш, -не, -немб* -нетё, -нуть і дрйґнути, -ну, -неш

дрижати, -жу, -жйш, -жйть, -жи-мо, -жите, -жать дрижачй, дієприсл. дриль, -я, ор. -ём дрібненький, -а, -е дрібнйй, -а, -є

дрібнйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять дрібнота, -и

дріботати, -очу, -бчеш, нак. -очй дріботіти, -очу, -отйш, -отйть, -отимб, -отите, -отять, нак. -отй

дрібчастий, -а, -е дріб’язковий, -а, -е

дрі

54

ДУП

дріб’язок, -зку

дрівця, дрівець і дровець і дровця^

дріжджі, -їв

дріжджовий, -а, -є дрізд, дрозда, кл. дрбзде, мн дрозди, дроздів і дрозд дрімливий, -а, -е дрімота, -и дрімотлйвий, -а, -е дріт, дроту, мн дротй, дротів дробйна, -и (свинцева кулька) дробина, -й (малеча) дробйти, -блю, -биш, -блять — рас дробйть, -блю, -бйшь дроблений, -а, -е — рос, дроблёный (прикм.) і дроблённый (діеприкм.) дроблячи, діеприсл. дробовйй, -а, -є

дрова, дров, д. дровам і дровам — рос. дрова дровнйк, -а дровця див. дрівця дров’янйй, -а, -є дров’яник, -а дрозд див. дрізд дроздовий, -а, -е дротовйй, -а, -є дротянйй, -а, -є

дрохва, дрохва, -й, мн. дрбхви, дрохв У/ Дрбхви — дуже обережні птахи; але дві дрохвй — рос. дрофа, -ьі дрочйти, -чу, -чиш ДРУГ, -а, кл. друже, мн. друзі, друзів — рос. мн. друзья, -зей другий, -а, -е — рос. другой дружачи, діеприсл. дружечка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чбк І -ечки, -ечок // посхб-дилися дружечки; але обйдві дружечки

дружйти, -жу, -ЖИЛІ дружка, -и, д. і м. -ці, мн. -жкй, -жбк і -жки, -жок // співйють дружкй; але дві дружки дружко, -а дружненький, -а, -е друкйр, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн.

•і, -ів, д. -ям дрюк, -а — рос. дрюк, -й

дряпина, -и

дряпинка, -и, д. і м. -ці, р. мн«

-нок

дряпнути, -ну, -нёш, -не, -немб, -нетё, -нуть

дуб, -а, м. (на) -і, мн. -й, -ів // віковічні дубй, але три дуби дубельтівка, -и, д. і м. -ці, р. мн,*

-вок

дубець, -бця, ор. -бцём дубйти, -блю, -биш, -блять — рос. дубйть, -блю, -бйшь дублений, -а, -е — рос. дублёный (прикм.) і дублённый (діє-прикм.)

дубляж, -у, ор. -ем Дубна, -й (в Роси)

Дубно, -а (в Україні) дубняк, -у

дуга, -й, д їм -зі, мн дуги, дуг// надбрівні дуги, але дві дугй дуговий, -а, -є

дуда, -й, мн. дуди, дуд // Моя біда в дуди грає; але дві дудй дудар, -я, ор. -ём, кл. -арю, мн. -і, -ів, д. -ям

дудіти, -дйш, -дйть, -димб, -дитё, -дять

дудка, -и, д. і м -ці, мн -дкй, -док

// Залунали сигнальні дудкй; але дві дудки — рос. мн. дудки, -док

дудніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

дудоніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

дудочка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй, -чбк // очеретяні дудочкй; але дві дудочки — рос. мн. дудочки, -чек

дужечка, -и, д. і м. -ці, мн. -чкй,

-чбк // але дві дужечки дужка, -и, д і м. -ці, мн. -жкй, -жбк // узяти в дужкй; але дві дужки дукач, -а, ор. -ём думка, -и, д. і м. -ці, мн. -мкй, -мок // різні думкй, але дві думки — рос. мн. думки, -мок думпкар, -а

дупель, -я, ор. -ем, МН -І, -ІВ // наполохати дупелів, але два дупелі

дуп

55

ефу

дупло, -а, мн дупла, дупел // верби з дуплами, двое дупел; але два дупла дурйсвіт, -а

дурйти, -рю, -риш — рос дурйть, -рю, -рйшь

дурман, -у — рос. дурман, -а дурненький, -а, -е дурнйй, -а, -ё дурно, приел.

дути, дму, дмеш, дме, дмемо, дмете, дмуть і дую, дуєш, мин. дув, дула і дула — рос, дуть, дую, дуешь дуття

духівнйк, -а духмяніти, -іе, -іють духовйй, а, ё

духота, -и і духота, -й — рос. духота

душа, -і, ор -ёю, /сл. душе, мн. душі, душ // Рятуйте наші душі, але дві душі душачи, дієприсл. душевний, -d, -е душйти, -шу, -шиш душний,’ -а, -е і душнйй, -а, -ё — рос душный душно, присл душовйй, -а, -ё (від душ) дюймовий, -а, -є Дюнкерк, -а Дюссельдорф, -а дюссельдорфський, -а, -є дядьківський, -а, -е дядько, -а, мн -й, -ів // посходи-лися дядькй, але два дядьки дяк, -а, кл дяче, мн. -й, *ів дяків, -нова, -кове дяківський, -а, -є дякувати, -ую, -уєш (складати подяку)

дякувати, -ую, -уєш (бути эа дяка)

Е

евдіометр, -а евенкійський, -а, -е евкомія, -і, ор. -єю евфонія, -і, ор. -єю ейфорія, -1, ор. -ЄЮ

еквіритмія, -1, ор -ЄЮ екзерсйс, -у екзосмос, -у екліметр, -а екскурс, -у екслібрис, -а експёрт, -а експертний, -а, -е експіраторний, -а, -е експозе, невідм., с. експонометр, -а експортер, -а екстерн, -а ектазія, -іу ор -єю ектонія, -і, ор -єю електрик, -а (електротехнік) електрйк, незм. (колір) електрозварнйй, -а, -є електробус, -а електроліз, -у електрометр, -а електрометрія, -ї, ор. -ЄЮ електропровід, -воду, мн. -водй, -водів // виготовлення електропроводів, але два електропроводи

електропровідний, -а, -е і електро-провіднйй, -а, -ё — рос. электропроводный еліпс, -а еліпсис, -а еманометр, -а емболія, -і, ор. -єю ембріотомія, -і, ор. -єю ендемія, -і, ор. -єю ендосмометр, -а ендшпіль, -ю, ор. -ем ензоотія, -1, ор. -єю ентропія, -ї, ор. -ЄЮ епіграф, -а епізоотія, -і, ор. -єю епілепсія, -1, ор. -єю епілептйчка, -и, д, і м. -ЦІ, р. мн. -чок

епілог, -у, м. (в) -зі ёпос, -у ергограф, -а ергометр, -а ерстед, -а ескорт, -у етнонім, -а етнос, -у ефузія 1, ор. -ЄЮ

євп

56

жер

є

євпаторійський, -а, -е

Євпаторія, -і, ор. -єю

євразійський, -а, -е

Євразія, -і, ор. -єю

бгер, -я, ор -ем, мн. -і, -ів, д.

-ям — рос. мн. егеря, -ей єдиноплемінний, -а, -е єктенія, -ІteOp. -єю

ЄПІТИМІЯ, -І, ор. -ЄЮ єретйк, -а єрик, -а єство, -а

Ж

жаба, -и, мн. жаби, жаб жабка, -и, д. і м. -ці, мн. -бкй, -бон // Лінйво кумкали жабки; але дві жйбки — рос. мн, жабки, -бок жабнйк, -у (рослина) жабурнйк, -у жага,-й, д. і м. -зі жаданий, -а, -е жадібний і жадібний, -а, -е жадлйвий, -а, -е жадоба, -и жайворонок, -нка жайворонячий, -а, -є жакерія, -і, ор. -єю жалйти, -лю, -лиш — рос. жалить жалібненький, -а, -е жалібний, -а, -е і жалібнйй, -а, -е — рос. жалобный жалібнйк, -а жалібно, присл. жаліслй ведь, -вця, ор. -вцем жалісливий, -а, -є жалісний, -а, -е жалкйй, -а, -є

жало, -а і жало, -а, мн. жала, жал — рос. жало жалоба, -и жалобний, -а, -е

жаль, -ю і -ю, ор. -ем і -ём, ми. -і, -ів

жальце, -я, мн. -льця, -ледь жалюзі, невідмс,

жалячи, діеприсл жар, -у, м (на) -у жарення (від жарити) жаристий, -а, -е жаріння (від жаріти) жаріти, -рить, -рять і -ріє, -ріють жаркйй, -а, -є — рос. жаркий жарко, присл жаровйй, -а, -є жарота, -и жартівнйй, -а, -є жартівнйк, -а, кл -івнику і -ів-нйче, мн -й, -ів жартома, присл. жартун, -а, кл -уне, мн. -й, -ів жасмин, -у

жати *, жму, жмеш, жме, жмемо, жмете, жмуть (тиснути) жати 2, жну, жнеш, жне, жнемо, жнете, жнуть (зрізати рослини) жаття

жахнйй, -а, -є

жахнути, -ну, -неш (ударити) » жахнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (злякати, про полум’я — раптово спалахнути) жахтіти, -тйть, -тять жбурнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нугь жвавенький, -а, -е ждання

ждати, жду, ждеш, жде,* ждемо,-ждете, ждуть ждучй, діеприсл.

жебоніти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

жебрак, -а, кл. -аче, мн. -й, -ів жебрати, -аю, -аєш жевріти, -іє, -іють жезл, -а, мн -й, -ів — рос. мн% жезлы, жезлов женйтися, -нюся, -нишся женучй, діеприсл. женячи, діеприсл жердка, -н, д і м -ці, мн. -дкй, -док // Насіння розвішували на жердках, але дві жердки жеребйтися, -рёбиться,-рёбляться жерлйця і жерлиця, -і, ор. -ею жерло, -а, мн жёрла, жерл IIй жерла гармат; але два жерла жерстянйй, -а, -є

жер

57

жур

жерти, -ру, -рёш, -рё, -ремб, •рете, “Руть

жертовний і жертовний, -а, -е жертовник і жертовник, -а жеручй, дієприсл. живенький, -а, -е — рос. живенький

живйти, -влю, -виш, -влять — рос живйть, -влю, -вйшь жйвлячи, дієприсл живокіст, -кбсту живопис, -у — рос. жйвопись живопліт, -лоту животрепетний, -а, -е живучй, дієприсл. живцем, присл.

жигнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

жигонути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть

жйжки, -жок І жижкй, -жок // жйжкй отерпли, але обйдві жйжки жиклер, -а жйла, -и

жйлка, -и, д і м. -ці, мн -лкй, -лбк // жилки листочків; Очі набрякли червоними жилками; але дві жйлки — рос. мн. жйлки, -лок

жир, -у, м (на) -у, мн. -й, -ів жирненький, -а, -е — рос. жйр-ненький

жировий, -а, -є (сальний: жиро-вйй прошарок)

жирун, -а, кл -уне, мн. -й, -їв жйти, живу, живеш, живе, живемо, живете, живуть; мин жив, жила, жило — рос. мин. жил, жила, жило

житло, -а, мн. -тла, -тел // будувати житла; двоє жйтел; але два житла житловйй, -а, -є

житняк, -а (житній хліб) і -у (рослина)

жйто, -а, мн. -а, -ів життєвий, -а, -е і життьовйй, -а, -є життєпис, -у життьовйй див. життєвий жінка, -и, д. їм -ці, мн -нкй, -нбк // дбайлйві жінкй, але дві жінки

жіночка, -и, д. і м. -ці, мн. -чий, -чбк // Жіночки щебечуть на вулиці; але дві жіночки жмикрут, -а

жмуритися, -рюся, -ришся (мружитися)

жмурйтися, -рюся, -ришся (грати в піжмурки)

жмут, -а, мн -й, -ів // жмутй соломи, але три жмути жмуток, -тка

жнець, женця, ор. женцем, кл.

женче, мн женці, женців жнива, жнив жнйвний, -а, -є жнучй, дієприсл. жовно, -а, р мн -вен жовтенький, -а, -е — рос жёлтенький

жовтизна, -й і жовтйзна, -и — рос.

желтизна жовтина, -й

жовтйти, -вчу, -втйш, -втйть, -втимо, -втитё, -втять жовтобрюх, -а — рос желтобрюх, жовтобрюха і жовтобрюха, -и, д. і м. -сі

жовтозем, -у — рос. желтозем жовтозілля

жовтоцвіт, -у — рос желтоцвет жовтянйця, -і, ор. -ею жолоб, -а, мн -й, -ів // поналивати водй в жолоби, але два жолоби

жолобчастий і жолобчастий, -а, -е — рос желобчатый жолудь, -я, ор -ем, мн. -і, -ів // збирати жолуді, але два жолуді — рос мн. желуди, -дёй жорно, -а, р мн -рен жорсткйй, -а, -є жорстко, присл. жостір, -теру

жрець, жерця, ор жерцем, кл.

жерче, мн жерці, жерців жувати, жую, жуєш, жує, жуємо, жуєте, жують

жук, -а, кл жуче, мн -й, -ів жупан, -ана і -ана, мн -й, -ів — рос жупан, -а

журавель, -вля, ор -влём — рос.

журавель і журавль журавлйця, -іу ор -ею

жур

58

зав

журйтися, -рюся, -ришся журнйй, -а, *ё журно, приел. журчати, -чйть, -чать журячись, дієприсл. жуючй, дієприсл.

З

зібавка, -и, д. і м. -ці, р. ми. -вок забаганка, -и, д. і м. -ці, р. ми.

-нок

забагнути, -ну, -нет, -не, -немо,

-нетё, -путь забагти, -гну, -гнеш забаритися, -арюся, -аришся забарливий, -а, -е забарний, -а, -є забарно, присл. за безцінь

забережень, -жня, ор -жнем забігати, -аю, -аєш, док. (почати бігати Літи забігали по кімнаті)

забігати, -аю, -аєш (недок. до забігти Дівчина забігає до хати) забіл, -у

забілений, -а, -е — рос. забелённый

зйбілка, -и, д їм -ці, р. мн. -лок (приправа) забір, -бору

забірнйй, -а, -є — рос. заборный забірнйк, -а

заболонь, -і, ор -нню, р. мн. -оней

заболотити, -очу, -бтиш — рос. заболотить

заборонити, -ото, -ониш заборонний, -а, -е забраний, -а, -е забратий, -а, -е забрід, -роду

забродити, -джу, -диш, нак -одь,

недок

забродйти, -оджу, -бдиш, нак.

-дй, док забуття завал, -у

заваль, -і, ор -ллю

заварнйй, -а, -є завбільшки, присл. заввйшки, присл завглйбшки, присл. завгрубшки, присл. завдання, р мн. -ань завдатковий, -а, -е завдаючй, дієприсл. завдовжки, присл. завдякй, прийм.

заведений, -а, -е — рос. заведённый

завезений, -а, -е — рос. завезённый

завершений, -а, -е — рос завершённый

завершйти, -шу, -шйш, -шить, -шимб, -шите, -шать завжди і завждй, присл. завиванець, -нця, ор. -нцем завидки, -їв (завидки беруть) — рос. завйдки завйдна, присл.

завинути, -ну, -нёш, -не, -немо,

-нетё, -нугь

завйгий, -а, -е — рос завитой (прикм ) і завйтый (дієприкм ) завитковий і завитковий, -а, -е завиток, -тка і завиток, -тка — рос завиток