завізний, -а, -е (дуже завантажений, до якого велика черга: Сьогодні млин завізний) завізнйй, -а, -є (привізний* завізні товари) — рос завозный

завізнйк, -а завій, -вою, ор. -вбєм завмерти, -мру, -мреш, -мре, -мремо, -мрете, -мруть заводи, -їв (плач)

заводити, -джу, -диш, нак. -бдь — рос заводить

заводій,’ -я, ор -єм, кл -ію, мн. -і, -їв

заводнений, -а, -е — рос заводнённый

заводний, -а, -є заводнйти, -ню, -нйш, -нйть, -нимб, -ните, -нять

заводськйй, -а, -є — рос. заводской і заводский

зав

59

зад

заводь, -і, ор. -ддю, р. мн. -одей завозити, -ожу, -бзиш; нак. -озь (недок. до завезти) — рос. за-возйть

завозйти, -ожу, -бзиш, нак. -озй, док. (забруднити• завозйти

рукавй)

заволічка, -и, д. і м. -ш, р. мн.

-чок

заворожений, -а, -е — рос. заворожённый

заворот і заворот, -у — рос. заворот

завсіди / завади, приел. завсідний і завсідний, -а, -е завтовшки, присл. завчасу, присл.

завчений, -а, -е, прикм. (завчені рухи)

завчений, -а, -е, дієприкм. (завчений ще в школі вірш) завширшки, присл зав’язати *, -яжу, -яжеш (док до в’язати зав’язати вузол) зав’язати 2, -аю, -аєш (недок до зав’язнути. Коні зав’язали в багні)

зав’язка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -зон (предмет* по саму зав’язку) — рос. завязка зав’язка, -и д. і м. -ш р. мн. -зок (початок; зав’язування: зав’язка драми) зав’язок, -зку

зав’язь, -і, ор. -ззю, р мн. -язей загад, -у

загадка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-док — рос. загадка загадковий, -а, -е загайний, -а, -е

загвинтйти, -нчу, -нтйш, -нтйть, -нтимб, -нтите, -нтять загвіздка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -док

загвіздок, -дка загйн, -у загін, -гону

загінець, -нця, ор. -нцем і загінець, -нця, ор. -нцём загінка, -и, д. і м, -ці, р. мн. -нок

заглибний, -а, -е

заглушений, -а, -е — рос. заглушённый

заглушка і заглушка, -и, д. і м. -ці, р мн. -шок — рос, заглушка

загнаний, -а, -е

загнутий і загнутий, -а, -е — рос.

загнутый заговини, -вин загодя, присл

заголовок і заголовок, -вка — рос, заголовок

загоновий і загоновий, -а, -е загорнений, -а, -е загорнутий, -а, -е загорода, -и (загін для тварин: Загнати вівці в загороду) загорода, -и (огорожа На загороді сидить кішка) загородка, -и, д. і м -ці, р мн.

-док (від загорода) загородка, -и, д їм -ці, р мн.

-док (від загорода) загороднйй, -а, -є загорожа, -і, ор -ею загострений, -а, -е — рос заострённый

заготівельний, -а, -е заготівник, -а загрва і заграва, -и загравати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають заграний, -а, -е

загребений, -а, -е — рос. загребённый

загривок, -вка загрібнйй, -а, -є

загустити, -ущу, -устйш, -устйть, -устимб, -уститё, -устять і -ущу, -устиш, -устйть, -устимо, -устите, -устять заґратований, -а, -е зад, -у, м. (на) -у, мн. -й,-ів // Добиралися вони не вулицями, а задами, але два зади заданий, -а, -е задарма і задарма, присл. задатковий, -а, -е задвірки, -їв задвірковий, -а, -е задвірок, -рка задерій, -я, ор -єм задешевий, -а, -е

зад

60

зак

задёшево, приел — рос. задешево задймлений, -а, -е — рос. задымлённый

зДдирка, -и, д їм -ці, р. мн. -рок

задйхатися, -аюся, -аєшся і -ишу-ся, -йшешея, док (захекатися, засапатися )

задихатися, -аюся, -аєшся, недок (дихати часто, важко тощо) задйшка, -и, д їм -ці задобрйти, -обрю, -ббриш — рос задобрить задовго, присл

задовольнити, -шо, -нйш, -нить, -нимо, -ните, -нять задраний, -а, -е

задруга і задруга, -и, д їм -зі — рос задруга задум, -у задурно, присл

задути 1, -дму, -дмеш, -дме, -дмемо, -дмете, -дмуть і -дую, -дуєш (починати дути, загасити вогонь тощо) задути 2, -ую, ->єш (розпалити домну)

задуха, -и, д їм. -сі заєць, зайця, ор зайцем, мн зайці, зайців // за двома зайцями, але три зайці — рос. мн зайіш, -ев

зажйвлений, -а, -е — рос. зажив-Г- лённый зажйн, -у зажйнки, -їв заздалегідь, присл заземлений, -а, -е — рос заземлённый

заземлити,

-лю, -лиш, -лить, -ли-

мб, -лите, -лять

зазимки,

-їв

зазирнути,

-ну, -неш, -не,

-немо,

-нетё,

-нуть

зазіхнути,

-ну, -нёш, -не,

-немо.

-нете, ■

•н>ть

зазнавати,

-паю, -маєш,

-нає,

^ -маємо,

, -наєте, -мають

зазнаний,

-а, -е

зазначити,

-чу, -чиш і зазначйти,

-ачу, -ачиш, нак -ач і -ачй зазначка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

чок

зазубень, -бня, ор -бнем зазубний, -а, -е заіржавілий, -а, -е заіржавіти, -іє, -іють заїзд, -у

заїздити, -їжджу, -іздиш, нак -їздь, док (замучити їздою> роботою тощо)

заїздйти, -їжджу, -їздиш, -їздить, -їздимо, -їздите, -їздять, нак. -їзди, недок. (заїжджати) заїкнутися, -нуся, -нёшея, -нёть-,ся, -немося, -нетеся, -нуіься заїкуватий, -а, -е зайвина, -й зайда, -и зайдйголова, -и займаний, -а, -е

займанка, -и, д їм -ці, р мн -нок займанщина, -п

займань, -і, ор -нию, р. мн.

-а ней

займенниковий, -а, -е займйстий, -а, -е займище, -а

зайняти, -йму, -ймеш, мин -няв, -няла, -няло — рос занять, займу, займешь, мин занял, заняла, заняло

зайнятий, -а, -е — рос занятой

(прикм ) і занятый (дієприкм.) зайнятість, -тості, ор. -тістю зайняття (від зайняти* зайняття вигідної позиції, зайняття посади)

зайтй, -йду, -йдеш; мин. -йшов, -йшла — рос зайтй, -йду,

-идешь

зайшлий, -а, -е

закабалений, -а, -е — рос. закабалённый

закабалйти, -лю, -лйш, -лить, •лимо, -лите, -лять закваска, -и, д і м -ці, р. мн. -сок

закид, -у

закйдати, -аю, -аєш, док. закидати, -аю, -аєш, недок закис, -у закисний, -а, -є

закінчити, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать, нак. -чй

зак

61

зам

заклад, -у (установа• навчальні заклади)

заклад, -у (парі, застава* викупити річ із закладу) закладання закладення

закладка, -и, д. і м -ці, р. мн. -док (предмет) — рос. закладка

закладнйй, -а, -ё заклейка і заклейка, -и д. і м. -ці, р. мн -йок

заклепка, -и, д і м -ці, р мн. -пок (предмет) — рос заклёпка

заклик, -у

закликання (з відтінком закінченості діг Я дістав закликання до співробітництва) закликання (з відтінком незакінченості ди: неодноразове закликання в гості) заклйкати, -йчу, -йчеш, нак. -йч, док

закликати, -аю, -аеш, нак -ай,

недок

заклинйти, -ню, -нйш, -нить, -мимо, -ните, -нять — рос. заклйнйть заклйчний, -а, -е закляїтя і закляття, р. мн ‘ять заколот, -у

закопчений, -а, -е — рос. закопчённый

закрйлок, -лка закриття

закришка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -шок

закрій, -рою, ор. -роєм закріпйти, -шлю, -іпиш, -іплять закріпка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-пок

закріплений, -а, -е — рос. закреплённый

закріпнйй, -а, -є закруглений, -а, -е — рос. закруглённый закрут, -у

закрутка, -и, д. і м. -ці, р. мн.

-ток — рос. закрутка закупка, -и, д їм. -ці, р. мн. -пок (куплене: Дівчина хва

лилася своїми закупками) — рос закупка захупнйй, -а, -є закупник, -а закупорений, -а, -е закупорити, -рю, -риш, нак -упор закупорка, -и, д їм. -ці закупорювати, -юю, -юеш закуска і закуска, -и, д їм -ці, р. мн. -сок — рос закуска закут, -у

закутень, -тня, ор -гнем закуток, -тка залаштунковий, -а, -е залегкйй, -а, -е залегко, присл заледве, присл залежалий, -а, -е залежати, -жу, -жиш, нак -ёж зализень, -зня, ор -зием залйтий, -а, -е — рос зал йтый залишйти, -ишу, -йшиш і -шу, -шйш, -шйть, -шимо, -шитё, -шать, нак -йш і -ший залишковий і залишковий, -а, -е залишок, -шку залік, -у

заліковий,

-а, -е

залісений,

-а, -е —

— рос. залесён-

НЫЙ

заліейти,

-ішу,

-іейш, -іейть,

-ісимо,

-їсите,

-ісяіь

заліснений, -а, -е залі сок, -ску

залляти, -ллю, -ллєш, -ллє, -ллємо, -ллєте, -ллють, мин. -лйв, -лила

залоговий і залоговий, -а, -е залоза, -и залозистий, -а, -е залозка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -зок

залучйти, -учу, -учиш залюбкй, присл. залюднити, -ню, -ниш замазка, -и, д. і м. -ці — рос. замазка

замалйй, -а, -є замало, присл заманутися, -нёться замах, -у

зам

62

зап

замахнутися, -нуся, -нёшся, -нёться, -немося, -нетёся, -ну-ться

замашистий, -а, -е

замашнйй, -а, -ё

замбієць, -ійця, ор. -ійцем, мн.

-ійці, -ійців замбійський, -а, -е Замбія» -і, op. -єю замикач, -а, ор. -ём замйрений, -а, -е — рос. замирённый

заміжжя

заміжня, -ньої і заміжня, -ньої, мн -ні, -них — рос замужняя замінений, -а, -е — рос. заменённый

замінйтн, -іню, -іниш замір, -у (намір, задум) заміряти, -яю, -яєш, док заміряти, -яю, -яєш, недок замістйти, -иду, -істиш замість, прайм. заміськйй, -а, -є замітливий і замітлйвий, -а, -е замішка, -и, д їм -ці, р мн -шок (страва, суміш кормів) заміщений, -а, -е — рос замещённый

замкнений, -а, -е замкнення

замкнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть замкнутий, -а, -е зімкнутість, -тості, ор. -Т1СТЮ замковий, -а, -е (від замок) замковий, -а, -е (від замок) замковий, -ого, їм. (у гарматній обслузі)

замовчати, -чу, -чиш, нак. -бвч (док до замовчувати) заможненький, -а, -е заможніти, -ію, -ієні замок, -мку (будівля) замок, -мка (пристрій для замикання )

замолоду, присл. заморозок, -зку, мн -зки, -зків заморозь, -і, ор. -ззю, р мн -озей заморський, -а, -є замощений, -а, -е — рос замощённый

замужем, присл,

замуліти, -іє, -іють замчище і замчйще, -а замша, -і, ор. -ею занапастйти, -ащу, -астйш, -астйть, -астимб, -аститё, -астять занапащений, -а, -е занедбаний, -а, -е занедбання занепад, -у

занепасти,

-аду,

-адёш,

-адё,

-адемб,

-адетё,

-адуть

занесений,

НЫЙ

занйділий,

занизькій,

-а, -е —

-а, -е -а, -ё

рос. занесён-