§ 2. Склад. Складоподіл. Правила переносу слів

Склад — це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Кількість складів у слові залежить від голосних (вони є складотворними).

Слова бувають односкладові (син), двоскладові (ма-ти), трискладові (ро-ди-на) та багатоскладові (ко-ло-мий-ка).

Типи складів визначають відповідно до наголосу й кінцевого звука.

Залежно від наголосу склади поділяють на наголошені й ненаголошенк лі-так.

Залежно від кінцевого звука склади поділяють на відкриті й закриті. Склад, який закінчується на голосний звук, відкритий (се-ло, лі-то), а той, що закінчується на приголосний, — закритий (серпень, кріт).

Основні правила складоподілу

1. Один приголосний, що стоїть між голосними, завжди належить до наступного складу, налри-клад: во-да, пе-ре-вал.

2. Два шумні (обидва дзвінкі або обидва глухі) приголосні належать звичайно до наступного складу, наприклад: ті-сто, во-ско-вий, ді-жда-ти-ся.

3. Два шумні (дзвінкі або глухі) приголосні, один з яких дзвінкий, а другий глухий, належать до різних складів, наприклад: рід-ко, каз-ка, греб-ти.

4. Три приголосні, якщо перші два з них шумні (обидва дзвінкі або обидва глухі), а третій сонорний, належать до наступного складу, наприклад: ві-стря, за-шкли-ти. за-здро-щі.

5. Якщо між голосними є два або більше приголосних, тосонпрні звуки, що йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що стоять після них, — до наступного: кой ка, май-стру-иа-ти, стов-пи, муль-ко, сум-ка. кон-то-ро.

6. Якщо другим приголосним с сонорний, то разом з попереднім він належить до наступного складу: по-свист, ко-бра, ку-пля, по-смі-гика, пі-зній.

7. Два сусідні сонорні приголосні належать до різних складів: мар-но, став-ний, зер-но, віль-но. гор-ло.

8. Подовжені приголосні при складоподілі можуть розриватися: об-би-ти. зіл-ля. маз-зю.

9. Префікси не зберігають своєї цілісності й можуть розподілятися між складами, зокрема коли корінь починається з голосного: ро-зо-ра-ти, бе-зі-ні-иі-а-тив-ний, бе-зу-ст-иший.

УВАГА! Слід пам’ятати, що складоподіл не заводи a£j<« і і «рен«>

Орфографічні правили переносу слів

Правила складоподілу не завжди збігаються з правилами переносу слів із рядка в рядок та поділу їх на морфеми.

Найголовніше правило переносу слів — з одного рядка на інший слова переносяться здебільшого по складах. Проте існують деякі обмеження.

1 Не можна розривати буквосполучення йо та ьо. Наприклад: га-йок, льо довик.

2. Не можна розривати буквосполучення дж, дз, які позначають один звук: грин-джоли, си-джу (але над-земний, від-жим).

3. Від попередньої літери при переносі не відокремлюються апостроф і знак м’якшення: солов’їний, (а не солов- ’їний), нень-ка (а не нен-ька).

4. Від попереднього голосного ніколи не відривається буква й: гай-ка, май-ка, лій-ка.

5. У попередньому рядку не можна залишати одну літеру і не можна переносити її в наступний рядок: ака-ція (а не а-кація), на-ція (а не наці-я).

27

6. При збігові однакових звуків на межі кореня і суфікса, який позначається на письмі подвоєнням літер, одна з них залишається в попередньому рядку, інша переноситься в наступний: безіменний, буден-ний. Подовжені приголосні мають два слособи перелосу: збіж-жя і збі-жжя.

7. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато ступінчастий (а не багатос-тупінчастий), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний), далеко-східний (а не далекос-хідний).

8. Не можна розривати ініціальні абревіатури, а також комбіновані абревіатури, які складаються з ініціальних скорочень і цифр: АЕС. ЛАЗ-І05, МАГАТЕ. МАУ, НШ1, УАПЦ.

9. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правша, можна довільно переносити слова за складами: Дні-npo й Дніп-ро, Оле ксандра й Олек-сандра, се-стра й сест-ра. Це правило поширюється й на суфікси: бли-зький і близь-кий, еидавни-цтво. видавниц-тво й еидсттщт-во. гаїи-цькии і галиць-кий, росій-ський і російсь-кий. убо-зтво. убоз тво й убозт-во, суспільс-тво й суспільст-во.

Технічні правила переносу

1. Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т. Г. Шевченко (а не Т. Г. І І Шевченко), гр. Іваненко (а не гр. Н Іваненко), mad. (доц., проф.) Гончаренко (а не акад. (доц., проф.) U Гончаренко), тов. Гнатюк (а не тов. И Гнатюк).

Примітка. Якщо імена, звання тощо подаються повністю, то прізвища (а також по батькові) можна переносити: Тарас Григорович Шевченко й Тарас І І Григорович Шевченко, академік II Агатонгел Кримський тощо.

2. Не можна відривати скорочені назви мір від цифр, до яких вони належать: 1917р (а не 1917 // р.), 150 га (а не 150 Н га), 20 см3 або 20 куб. см (а не 20 Н см3 або 20 Н куб. см), 5 г (а не 5 Н г).

Приміт ка. Якщо назви мір подаються повністю, то їх можна переносити: /917 // рік. 150 і/ гектарів і т. іи.

3. Граматичні звкінчення, з’єднані з цифрами через дефіс, не можна відривати й переносити: 2-й (а не 2- І/ й), 4-го (а не 4- II го), 10-му (а не 10-1/му) й т. ін.

4. Не можна розривати умовні скорочення типу еид-во, і т. д., і т. ін., та ін., т-во тощо.

5. Не можна переносити в наступний рядок розділові знаки (іфім тнре), дужку або лапки, шо закривають попередній рядок, а також залишати в попередньому рядку відкриту дужку або відкриті лапки.

ВПРАВИ

ВПРАВА 15. Поділіть подані слова на склади. Визначте кількість складів у словах.

Соловей, якір, рядно, сукня, клімат, солярій, лекція, вівторок, юшка, червень, кенгуру, рибка, книжка, індик, диктант, вітрина, історик, річка, поема, митець, співак, рибалка, яровина, довіра, цибуля, герой, єпископ, зілля, бактерія, Київ, війна, байрак, хокей, лялька, столиця, мисливець, підсумок, веселий, будівельник.

28

ВПРАВА 16. Поділіть подані слова на склади. Зазначте, які склади відкриті, а які закриті.

Картина, робота, ешелон, берег, система, історія, сервіз, епоха, ярмарок, п’ятниця, сім’я, радість, жиряф, турист, аудиторія, баян, буря, айсберг, рима, талія, калорія, канкан, радіус, м’яч, мисливець, сніг, кінцівка, конкурс, пляма, поїздка, кремній, девіз, миш’як, бандероль, журнал, криниця, під’їзд.

УВАГА!’Пригадайте основні правила складоподілу (с. 27). У словах система (си-стемад історія (ї-сто-рі-я) перший склад відкритий, оскільки приголосні [ст] обидва глухі й належать до другого складу. У слові п ‘ятниця (п’я-тни-ця) перший склад відкритий, оскільки серед двох приголосних другим приголосним є сонорний [н] і він разом з попереднім [т] належить до наступного складу У слові серни (еєр-вїз) перший склад закритий, тому шо приголосні [рв] обидва сонорні й тому належать до різних складів. У слові під’їзд (пі-д’[йі]зд) перший склад відкритий, оскільки ориголосні [дй] дзвінкий і сонорний, тому належить до наступного складу тощо.

Картина — кар-ти-на {1-й скл. закр., решта—відкр.),_

ВПРАВА 17. Поділіть подані слова для переносу.

Бойовий, прекрасний, безхмарний, двоскладовий, новела, ґудзик, чорнобривий, низько, сільський, погоджувати, архітектура, підземний, бур’ян, осінь, зайчик, знайомий, станьте, знання, ремонт, подзвін, книга, медальйон, концерт, пісня, житло, ходжу, сильний, роз’єднати, імміграція, Лук’ян, підбити, роз’єднати, картинний, узбіччя, надзвичайний, раджу, краєзиавство.

Бойовий — бо-йо-вий,___

29

її

ТЕСТИ

(З вибором однієї правильної відповіді)

Склад. Складоподіл. Правила пераносу слів

131. Два склади має кожне слово рядка А Дністер, береза, пором, Петро

Б вікно, гума, діти, коромисло В рослина, вовк, килим, українка Г Відень, грім, іраб, мороз Д Василь, сім’я, різьбяр, кіно

132. Два склади має кожне слово рядка А Дніпро, ясен, щука, яшма

Б рубін, розетка, яма, ллєш В ведмідь, борсук, риба, лисиця Г принц, лісовий, луска, туман Д щур, ялина, помідор, метро

133. Три склади має кожне слово рядка А айсберг, Анатолій, батько, ялиия

Б ущелина, рівнина, скляний, сироватка В ліщина, усмішка, кімоно, збіжжя Г дорога, Кирило, модрина, малюнок Д колосся, молекула, різдвяний, пампушка

134. Три склади має кожне слово рядка

А промова, листочок, каструля, сковорода Б іволга, травичка; ножиці, вазон В кілометр, коровай, годинник, кропива Г епітет, метафора, синекдоха, метонімія Д нація, долоня, профіль, листівка

135. Чотири склади мас кожне слово рядка

А відтворення, пластилін, розбишака, національність Б споглядання, королева, холодильник, авторучка В письменник, стриманість, поліетилен, барабанщик Г риболовля, синтезатор, коломийка, література Д гігантський, Галичина, поверхня, оповідання

136. Правильно поділено на склади всі слова рядка А блю-дце, Ду-най, no-ртрет, Юхим

Б пля-ма, лі-ле-я, ро-зо-ра-ти, де-ре-во В шо-ко-лад, че-рга, п’єса, бул-ьйон Г пю-пі-тр, рід-ня, будІ-вля, сту-де-нт Д імен-ник, бе-тон, пі-друч-ник, ін-же-нер

137. Правильно поділено на склади всі слова рядка А по-ло-ни-на, га-зе-тка, ко-ро-ва, сло-во

Б зеб-ра, го-ріх, о-ле-нь, су-мка В ли-жник, со-вок, риб-ка, слі-дство Г фі-ло-ло-гія. під-руч-ник, зо-ціит, каш-кет Д смі-ливїсть, ні-жка, фур-ціет, ку-рав

І

ди

АП

І

в

г

д

зо

138. Правильно поділено на склади всі слова рядка А кар-ти-на, бе-рег, іс-то-рія, се-раіз

Б сім’-я, ра-ді-сть, ярма-рок, жи-раф В ро-бо-та, е-по-ха, ко-за, гай-ка Г Є-вген, еціе-лон, об’-їзд, ту-рист Д а-йсберг, їдаль-ня. сис-те-ма. прі-зви-ще

139. Правильно поділено на склади всі слова рядка А ар-те-рія, ба-ян, ча-пля, те-атр

Б пор-ція, по-ляр-ник. Ки-тай, п’я-тни-ця В добро-дій, дя-дько, ві-вця, кур-ка Г ма-йдан, за-єць, во-дій, ю-ні-сть Д а-у-ди-то-рі-я, бу-ря, та-лі-я, збі-жжя

140. Правильно поділено на склади всі слова рядка А со-ло-вей, клі-мат, лек-ція, ві-вто-рок

Б кни-жка, і-ндик, дик-та-ит, віт-ри-на В істо-рик. ві-тер, дріт, со-ло-мка Г рі-ка, по-е-ма, ко-ло-сся1, го-ди-на Д ми-тець, спї-вачка, кен-гу-ру, ри-болов-ля

141. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А Тетяна, яровина, довіра, цибуля

Б солярій, герой, сукня, Христина В єпископ, якір, зілля, бактерія Г юшка, Київ, війна, байрак Д рік, хокей, лялька, рядно

142. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А коровай, долар, взуття, свіжий

Б п’ятка, зброяр, столяр, комиш В подія, меню, гінея, премія Г героїзм, Андрій, моїутній, їжак Д мати, єдність, уява, спогад

143. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А буряк, підйом, порядок, гарячий

Б окуляри, нога, людина, академія В м’який, рюкзак, винахід, якість Г абітурієнт, річниця, бойовий, щоденний Д крокую, юнацтво, Йосип, ящірка

144. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А колір, сенс, майстер, стерня

Б сифон, кіно, балка, сонце В масло, ріпка, курінь, білка Г смородина, руїна, синиця, ходити Д юнак, жупан, оберіг, козел

aQ

к

в

гП

ДП

aD

ьП

г

д

В

А

Б

Г

дС

аП

бП

вП

дВ

А

Б

В

Г

Д

:

А

Б

Г

ди

Подовжені приголосні об’єднуються в склад із наступним голосним.

31

145. Усі склади відкриті 8 усіх словах рядка А рідкісний, гущавина, їдальня, оберемок Б архаїзм, причілок, гігант, декан

В священик, теніс, іменник, юрба Г дистанція, подія, інтелект, титан Д ситуація, солома, сирота, дорога

146. Усі склади закриті в усіх словах рядка А маршрут, м’яч, вірність, сніг

Б піраміда, кінцівка передзвін криниця В радіус, девіз, лібрето, калорія Г Київ, премія, поїздка, порядок Д столиця, мисливець, підсумок, веселий

147. Усі склади закриті в усіх словах рядка А Україна, пляма, газетяр, бандероль Б земляк, кремній, арф’яр, дев’ять

В рослина, спокій, бюджет, Краків Г Єгипет, собака, будинок, рюкзак Д синій, рудий, жовтий, червоний

148. Усі склади закриті в усіх словах рядка А Європа, полювання, хокей

Б єнот, міжгір’я, ярус, юнга В конверт, їдкий, альянс, гейзер Г Марія, сором, терапія, герой Д яхта, Тернопіль, прядиво, замок

149. Усі склади закриті в усіх словах рядка А альбом, майстер, вершник, паркан В зошит, будяк, яблуко, м’ясо

В армія, соловей, ярмо, майка Г медвяний, тюлень, Ялта, юнак Д крапля, духмяний, буряк, знвти

150. Усі склади закриті в усіх словах рядка А учитель, моток, надія, метро

Б молодь, вікно, буря, кістка В конвеєр, явище, красуня Г концерт, сік, мрійник, бурнус Д копійка, дитина, котлета, зразок

151. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А міль-йон, П. Грабов-ський, під-живити. пів-зошита Б пі-дбігти, са-ді-вник, о-сінь, кіно

В пок-лонитися, ріл-ля, на-йкращий, НА-ТО Г бі-йка, сход-ження, о-б’скт, прий-менник Д ро-здати, прис-лівник, радію, І-П.-Котляревськнй

152. Правняьно поділені для переносу всі слова в рядку

А Дніи-ро, при-слівник, В. А. Си-моненко, український Б ре-дька, пої-хати, лі-йка, ро-зораний В населе-ння, сві-йський, погод-жувати, у-купі Г пі-варкуша, гр.-Кравченко, нагре-бти, мі-льярд Д рай-он, зе-млемір, прий-шов, 1985-р.

АП

бП

вП

Я

А

Б

А

Б

Г

дС

А

Б

А

Б

Г

дС

аП

бП

вП

Я

Ай

БП

bIJ

Я

*□

БП

ВП

Я

32

153. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А 10-хв, бой-овий, прек-ресний, ім.-Шевчснка

Б без-хмариий, дво-складовий, но-ве-ла, ґу-дзик В чорноб-ривий, низ-ько, сіль-ський, погод-жувати Г а-рхпектура, пі-дземний, бур’-ян, о-сінь Д за-йчик, знай-омий, стан-ьте, зна-ння

154. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А ремо-нт, под-звін, кни-га, ре-жи-сер

Б медал-ьйон, ко-нцерт, пі-сня, жи-тло В хо-джу, сняь-ний, роз’-сднати, ім-міграція Г Лук-’ян, пі-дбити, ро-з’єдиати, карти-нний Дуз-біччя, на-дзвичайний, рад-жу, краєз-навство

155. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А їра-йся, ві-джити, низь-ко, нау-ка

Б під-жак, мовоз-навство, за-клик, край-нїй В бі-ологія, бай-ка, под-зьобати, заи-вілий Г ака-демія, зай-чик, га-йок, Яро-слав Д осіннь-ого, ціістнад-цять, далекос-хідний, війсь-ккомат

156. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А дїлен-ня, щоде-нно, зап-рошення, коломи-йка

Б під-писати, кра-єзнавчнй, підїг-ріти, най-мення В леренє-сти, Л.-Костенко, 2003-р., п’ятнад-цять Г на-йосновніший, подоро-жжю, двос-кладовий Д ра-йон, лисьмен-ник, віл-ла, Т. Шев-ченко 157- Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А галиць-кий, pc-зміняти, А.-Малиціко, о-б’єктив Б прис-лів’я, ХХ-ст., под-виг, попере-диій В під-жак, трьо-хсот, зас-трахувати, о-ку.пяри Г пі-дживиення, окра-йчик, приголо-сний, батальй-он Д під’-Ізд, са-джати, дав-нього, без-соння

158. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А пір-’ям, ві-льний, п.-Горобченко, ро-знести

Б під-хід, тиж-пень, при-їхати, водо-спад В Дем-’ян, сті-льчик, ко-лгосп, розіг-нати Г кукуруд-за, під-робка, сіль-ський, о-рел Дпора-дник, помі-чник, поз-найомити, каіт-ннк

159. Правил ьно поділені для переносу всі слова в рядку А 50-дм, землез-навство, зад-звонити, нев-благанний Б дит-‘ясла, пі-ддати, раді-о, акад.-Вернадський

В Оде-са, під-ходити, чорно-зем, чай-ка Г від-даль, П.Г.-Тичина, бой-овий, прек-расний Д до-ньчин, на-дземний, що-де-нник, перев-зутися

160. Правильно поділені для переносу всі слова в радку А міль-ярд, приї-хати, па-спорт, раді-о

Б ге-ологія, кон-церт, ві-ддїл, стоя-чи В вис-сати, ще-дрий, вип-равдати, трьо-хсот Г стій-кий, проф. Коно-ненко, гай-ка, роз-жарення Д вуд-жений, ві-дзив, О-ОН, місь-кком

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання