НАЗУСТРІЧ — НА ЗУСТРІЧ Назустріч. 1. присл. Назустріч плив корабель. 2. прийм. І я пішов, прискорюючи крок, назустріч людям і навстріч світанню нового дня (Симоненко).

На зустріч, ім. з прийм. Керування: з ким. Ми ходили на зустріч з колишніми однокласниками. НАЇДОК, -дау, мн. -и, -ів і НА-

їдок

НАЇЖДЖАННЯ, -я, ор. -нням НАЇЖДЖАТИ, -аю, -аєш НАЇЖДЖЕНИЙ НАЇЗД , -у і НАЇЗД НАЇЗДИТИ — НАЇЗДЙТИ. Розріз-няються значенням.

Наїздите, -їжджу, -їздиш; нак. -їздь.

1. Тривалою їздою набрати певну кількість кілометрів. НаЬдив машиною 20 тисяч кілометрів. 2. Привчати коня до їзди в упряжі, під сідлом. Нсаздив коня.

Наїздите, -їжджу, -їздиш, -їздимо, -їздите. 1. Приїжджати в певній кількості. Гості наїздять та й наїздять.

2. Приїжджати на якийсь час або несподівано в гость У школу нсаздив інспектор.

НАЙ… Префікс. 1. Уживається у формах найвищого ступеня порівняння прикметників та прислівників, які утворені: а) префіксальним способом (префікс най- додається до форми вищого ступеня порівняння): найглибший, найкрйщий, найдешевший, найкордтше, найперше; б) префіксально-суфіксальним способом (префікс най- і суфікс -ш чи -!ш одночасно приєднуються до твірної основи слова): найвідповідніший, найвластйвЬиий, найліберйльнНиий, найславітнНиий, найрізноманітніший, найсучасніший. Без префікса най- такі прикметники не вживаються. 2. Виступає у словах, які вказують на надзвичайно високу міру вияву ознаки, але не є формами ступеня порівняння. У таких словах є префікс пре- , суфікс -ісіньк-: най-прекрасніший, найзвичайнісінький. НАЙБІЛЬШ, присл. Уживання: виступає у складеній формі найвищого ступеня порівняння прикметників і прислівників. Поєднується із прикметниками чи прислівниками у початковій формі. Ненормативними є вислови: найбільш зручніше місце, найбільш досконаліший, найбільш глибший, найбільш глобальніше. Треба пам’ятати, що а) слово найбільш переважно поєднується з відносними прикметниками: найбільш населений район, найбільш промислова область; б) природними для української мови є синтетичні форми найвищого ступеня порівняння якісних прикметників: найзручніший, як (що) найзручніший, як(що) найглибший, найсуттєвіший. НАЙБлиЖЧЕ, присл. НАЙБЛИЖЧИЙ НАЙВАЖЧИЙ НАЙвиЩИЙ НАЙДОРОЖЧИЙ НАЙДУЖЧИЙ

НАЙМеННЯ, -я, ор. -нням, род. мн. -ень

НАЙМеНШ, присл. Уживання: виступає у складеній формі найви

нлими

НАМАРНО

щого ступеня порівняння прикметників і прислівників для позначення найменшої міри вияву ознаки. Поєднується тільки із прикметниками чи прислівниками у початковій формі. Найменш зрозумілий, найменш відомий, найменш доступний, найменш небезпечно. Ненормативними є вислови: найменш зрозумілтий, найменш вразливіший, гшймети від-повідальніший.

НАЙМИ — НАЙМИТУВАННЯ.

Розрізняються значенням.

Ніймн, -ів. Робота або служба, на яку хтось найнявся. Віддати у найми. Іти в найми. У наймах служити.

Наймитування, -я, ор. -нням. Праця наймитом. Роки наймитування. Безрадісне наймитування.

НАЙниТИ, -йму, -ймеш, -ймуть; мин. найняв, найняли., найняло, найняли; нак. найми, наймім(о), найміть

НАЙТИ, -йду, -йдеш і ЗНАЙТЙ НАКАЗ — УКАЗ. Розрізняються значенням.

Нак&з, -у. Офіційний документ, у якому викладено розпорядження, постанову керівника установи, підприємства, організації. Наказ про звільнення [не приказ про звільнення].

У кіз, -у. Постанова, розпорядження найвищого органу влади або глави держави, що має силу закону. Указ про присудження Шевченківської премії.

НАКАПАТИ, -аю, -аєш. Керування: що, чого. Накапати кілька крапель валер’янки на цукор. Накапати води.

НАКАЧАТИ, -аю, -аєш, -ають; нак. -ай, -аймо [не давайте накачаємо], -айте. Керування: що, чого; чим. Накачати повітрям камеру. Накачати води.

НАКВАСИТИ, -ашу, -асиш, -ісять; нак. -ась, -асьте. Керування: що, чого. Наквасити капусту (капусти).

НАКОЛбТИ, -колю, -кблеш, -колють. Керування: що, чого. Наколов ногу. Наколоти дровець. НАКОПАТИ, -аю, -аєш. Керуван-н я: чого. Накопати ямок. Накопати картоплі

НАКОсиТИ, -ошу, -бсиш. Керування: що, чого. Накосити сіна. Накосити трави.

НАКРИТТЯ, -я, ор. -ттям, род. мн. -итгів і рідко -йть

НАК РИШЙТИ, -ишу, -йшиш, -шать; нак. -шй, -шім(о) [не давайте накришим(о)], -шіть. Керування: чого. Накришити хліба. Накришити цибулі.

НАКРУТЙТИ, -учу, -утиш, -утять; нак. -утй, -утім(о), -утіть. Керування: що, чого. Накрутити волосся па бігуді. Накрутити перевесел. НАКУПЙТИ, -куплю, -купиш, -куплять; нак. -купй, -купім(о) [не давайте накупимо], -купіть. Керування: чого. Накупити краму. Накупити хліба.

НАЛАМАТИ, -аю, -аєш, -ають; нак. -ай, -айте. Керування: що,чого. Наламати купу гілля. Наламати цвіту з калини.

НАлиТИ, -ллю, -ллєш, -ллємб, -ллєте, -ллють; нак. -лий, -лийте. Керування: чого, що. Налити олії. Налити чай в склянку.

НА лиХО

НАЛІВО і ЛШбРУЧ, присл. Синоніми: уліво, у лівий бік. НАЛОвиТИ, -овлю, -овшп, -бвимо, -овите, -овлять. Керування: чого, що. Наловити скумбрії. Наловити відрориби.

НАЛУЩИТИ, -щу, -щиш, -щимо, -щите, -щать; нак. -ущ, -ущмо, -ущте. Керування: що, чого. Налущити мішок кукурудзи. Налущити гороху. НАМАРИНУВАТИ, -ую, -уєш. Керування: чого, що. Намаринувати грибів. Намаринувати бочку огірків.

НАМАРНО і НАМАРНЕ, присл.

НАМеТ

209

НАПИС

НАМеТ [не палатка], -у НАМеТОВИЙ. Наметове містечко [не палаточний городок].

НАМЙТИ, -йю, -йєш. Керування: чого, що. Намити дві тисячі кубометрів ґрунту. Намити золотого піску.

НАМОРОЗЬ див. ПАМОРОЗЬ НАНЕСТЙ, -су, -сеш, -семо, -сете, -суть; мин. наніс, нанесла, нанеслб, нанесли; нак. -неси, -несім(о), -несіть. Керування: чого, що. Нанесло намулу. Нанести візит.

НАНИЗ — НА НИЗ Наниз, присл. З крутої гори віз покотився наниз.

На низ, ім. з прийм. На низ провалля падало каміння.

НАНИЗУ — НА НИЗ#

Нанизу, присл., розм. Нанизу в долині шумить потік.

На waf, ім. з прийм. На низу шухляди.

НАНЕВеЦЬ, присл. Синонім: ніна-що.

нА ніч

НАНОВО, присл. Синоніми: знову, ще раз, по-новому.

НАОДЙНЦІ, присл. Синоніми: сам на сам, на самоті.

НАОПАШКИ і рідко НАОПАШКУ, присл.

НАОСЛІП, присл. Синоніми: не бачачи, не дивлячись, навмання. НАОСТАНКУ, присл. Синоніми: на закінчення, під кінець, наприкінці НАПАМ’ЯТЬ — НА ПАМ’ЯТЬ Напам’ять, присл. Вивчити штам ’ять вірш.

На пім’ять, ім. з прийм. Подарував мені фото на пам’ять про нашу зустріч.

НАПАСТИ1, -аду, -адеш, -адемо, -адете, -адуть; нак. -ади, -адім(о) [не давайте нападемо], -адіть. Напасти на ворога. Напасти на слід. НАПАСТИ2, -су, -сеш, -семб, -сете, -суть; нак. -си, -сім(о), -сіть. Напасти корову.

НАПАСТЬ, -ті, ор. -тю, род. мн. -тей і НАПАСТЬ

НАПАЮВАННЯ, -я, ор. -нням. Ужив, у знач, «прикріплювання, припалювання». Напаювання металевих пластинок [не напайка металевих пластинок].

НАПеВНО і НАПеВНЕ, присл. Пунктуація. У знач, «точно, безперечно, безсумнівно, не боячись помилитись» комою не відокремлюється. Діяти можна напевно. Плацдарм можна втримати напевно. У знач, «мабуть» відокремлюється як вставне слово для вираження ймовірності повідомлюваного. Йому, напевно, важко.

НАПЕКТЙ, -ечу, -ечеш, -ечемо, -ечете, -ечуть; мин. напік, напекла, напекло, напекли; нак. -ечи, -ечім(о) [не давайте напечемо], -ечіть. Керування: чого, що. Напекти хліба. Напекти тарілку пирогів. НАПЕРЕБШ і НАВПЕРЕБІЙ, присл.

НАПЕРЕГОНИ і НАВПЕРЕГОНИ, присл.

НАПЕРеД — НА ПЕРеД Наперед. 1. присл. Наперед сказати. Йшов, простягнувши наперед руки. 2. прийм. з род. відм. Він став наперед тебе.

На перед, ім. з прийм. На перед воза накидали соломи.

НАПЕРЕДОДНІ. 1. присл. Напередодні весь день дощило. 2. прийм. з род. відм. Напередодні свят. Напередодні війни.

НАПЕРЕКІР. 1. присл. Робити усе наперекір. 2. прийм. з дав. відм. Йти наперекір долі.

НАПЙЛОК [не напильник], -лка НАПИЛЯТИ, -яю, -яєш. Керування: що, чого. Напиляти купу дров. Напиляти дощок.

НАПИС. Керування: на чому, чим. 1. на чому (коли йдеться про конкретні предмети). Напис на сірих стінах. 2. У поєднанні зі словом

14-5-2180

НАПИСАТИ

210

НА ПРОТИВАГУ

мова тільки чим. Напис українською мовою. Синоніми: по-українському, по-українськи. Ненормативним є вислів напис на українській мові. НАПИСАТИ, -ишу, -тнеш, -тнуть; пак. -инш, -ім(о) [не давайте напишемо], -шліть. Керування: на чому і чим. 1. на чому. Написати оголошення на дошці. 2. У поєднанні зі словом мова тільки чим. Написати німецькою мовою. Синоніми: по-німецькому, по-тмецьки. Ненормативним є вислів написати на німецькій мові НАПЙТИСЯ, -п’юся, -п’єшся, -п’ємося, -п’єтеся, -п’ються; мин. напився, напилася, напилося, напилися; нак. -пийся, -пиймося [не д авайте нап’ємося], -пийтеся.

НАПІВ… Перша частина складних слів, що означає «не повністю, частково, не до кінця, не зовсім». Завжди пишеться разом із повнозначними частинами мови: напівавтомат, на-піввідчйнений, напівживий, напівгнилий, напівкруглий, напівліжачи, напівлюдина, напівм ’який, напівосвітлений, напівпошепки, напівпідвал, напівпустеля і напівпустиня, напівроздягнений і напівроздЛгнутий, напіврозчинний, напівсирйй.

НАПІВГОЛОСНО і НАПІВГОЛОСА [не впівголоса], присл.

НА ШВДОРОЗІ

НАПІВЖАРТОМА і нашвжАр-

ТОМ, присл.

НАПІВЗЛИДАР, -я, дав. -еві, ор. -ем, ми. -і, -ів, дав. -ям НА ПІВСЛОВІ

НАПІЙ [не напиток], -ою, ор. -оєм, мн. -6ї, -оїв

НАПНУТИЙ і НАПНУТИЙ НАПОГОТОВІ, присл.

НАПОКАЗ, присл.

НАПОЛЕОН. 1. род. -а. Прізвище полководця. Полки Наполеона. 2. род. -у. Солодке печиво. Крем для наполеону.

НАПОЛОвиНУ — НА ПОЛОВИНУ

Наполовину, присл. Розламати булку наполовину [не пополам]. Скоротити текст наполовину.

На половілу, ім. з прайм. Килим на половину стіни.

НАПОЛЯГТИ, -яжу, -яжеш, -яжемо, -яжете, -яжуть; мин. наполіг, наполягла, наполяглб, наполягли; нак. -яж, -ляжте

НАПОМАЦКИ і НАВПОМАЦКИ,

присл. Синоніми: напбтемки, у темряві.

НА ПОРУКИ НА ПОТАЛУ НА ПОЧАТКУ

НАПОЧІПКИ і НАВПОЧІПКИ,

присл.

НАПОЮВАТИ, -юю, -юєш і НАПУВАТИ, -4ю, -аєш НАПРАВ ДУ — НА ПРАВДУ Наирбвду, присл. Синонім: справді Я направду дуже втомився.

На прівду, ім. з прийм. На правду надійся.

НАПРАВО і ПРАВОРУЧ, присл. Синонім: у правий бік. НАПРИЗВОЛЯЩЕ, присл. Синоніми: на ласку дблі, на Божу ліску. НАПРИКІНЦІ і НАПРИКІНЦІ. 1. присл. Наприкінці виступив директор. 2. прийм. з род. відм. Наприкінці XVI століття спалахнуло на Україні селянсько-козацьке повстання. НАПРИКЛАД — НА ПРИКЛАД Наприклад, присл., вставн. сл. Гортензії, наприклад, не мають запаху. На приклад, ім. з прийм. Посилатися на приклад інших.

НАПРИСІДКИ і НАВПРИСІДКИ,

присл.

НАПРОВЕСНІ, присл. НАПРОКАТ, присл.

НАПРОЛОМ, присл. НАПРОСГеЦБ і НАВПРОСТЕЦЬ,

присл.

НАПРОТИ і НАВПРОТИ, присл. НА ПРОТИВАГУ. Керування: кому, чому. На противагу усталеним поглядам.

НА ПРОТЯЗІ

НАРІЧЧЯ

2 1

НА ПРОТЯЗІ — ПРОТЯГОМ. Роз-різняються значенням.

На прбтазі, прийм. на з ім. протяг у знач, «різкий струмінь повітря, що продуває». Сидів на протязі біля дверей.

Протягом, прийм. з род. відм. Синонім: упродовж. Уживається в конструкціях на позначення часу тривання, існування чогось. Протягом восьми років. Протягом року. Ненормативними є: на протязі року, на протязі години.

НАПРОЧУД, присл. Синонім: навдивовижу.

НАПРУЖЕНІСТЬ—НАПРУЖЕННЯ. Розрізняються значенням. Напруженість, -ності, ор. -ністю. Властивість, стан чого-небудь стосовно знач, прикм. напружений. Ослаблення міжнародної напруженості. Напруження, -я, ор. -нням. Вищий ступінь вияву, дії чого-небудь. Напруження уваги. Нервове напруження. НАПРЯМ — НАПРЯМОК. Збіга-ються в знач, «лінія руху або лінія розміщення чого-небудь». Напрямок, -мку, вжив, переважно тоді, коли йдеться про порівняно менші віддалі. Іти в напрямі (в напрямку) до моря.

Тільки иіпрям, -у, ужив, тоді, коли йдеться про заходи важливого суспільно-політичного значення, що провадяться в широких масштабах. Основні напрями розвитку медицини. НАПРЙСТИ, -яду, -ядеш, -ядемо, -ядете, -ядугь; нак. -яди, -ядім(о), -ядіть. Керування: що, чого. Напрясти клубок ниток. Напрясти пряжі.

НАПУСТЙТИ, -ущу, -устиш, -усти-мо, -усгнгге, -устять; нак. -уста, -ус-тіть. Керування: що, чого. Напустити в хату купу людей. Напустити в кімнату пари.

НАПУХНУТИ, -не; мин. напух і напухнув, напухла і напухнула, напухли і напухнули

14*

НАПУХЛИЙ [не напухший] НАП’ЯСТЙ, -пну, -пнеш, -пнемо, -пнете, -пнуть; мин. нап’яв, нап’яла, нап’яло, нап’яли; нак. -пни, -пнім(о), -пніть і НАПНУТИ НАП’ЯТИЙ (НАП’ЯТИЙ) і НАПНУТИЙ

НАРАДА. З великої літери пишеться у складі власної назви. Відбувалась Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі

НАРАЗ, присл. Синоніми: враз, раптом, несподівано, зненацька. НАРВАТИ, -ву, -веш, -вемо, -вете, -вуть; нак. -ви, -вім(о), -віть. Керування: чого, що. Нарвати барвінку. Нарвати букет квітів. НАРеШТ1, присл. Нарешті приїхали [не накінець]. Пунктуація: Слово нарешті відокремлюється комами як вставне: 1. Якщо вказує на зв’язок думок, послідовність викладу. Та й, нарешті, ви зможете одержати в нього належну консультацію. 2. Якщо вказує на те, що член речення, при якому воно стоїть, завершує сказане або є останнім членом при переліченні. Минають села, наче сни. І от, нарешті, засиніли Дніпропетровщини лани (Сюсюра). 3. Якщо дає оцінку факту, служить для вираження нетерпіння, незадоволення і т. ін. Та вийдіть же, нарешті! Слово нарешті не виділяється комами, якщо вживається у функції обставини у знач, «в результаті всього, після всього, як наслідок чогось». Сьогодні нарешті дійшли згоди.

НАРИ, нар, мн.

НАРІВНІ і НАРІВНІ, присл. НАРВАТИ, -ріжу, -ріжеш, -ріжемо, -ріжете, -ріжуть; нак. -ріж, -ріжмо, -ріжте. Керування: чого і що. Нарізати хліба (хліб).

НАРОНО, присл. Синоніми: окремо, зосібна.

НАРІСТ, -росту

НАРІЧЧЯ, -я, ор. -ччям, род. мн. -іч

НАРКбЗ

212

НАСМІХАТИСЯ

НАРКбЗ, -у

НАРКОПСИХОТЕРАПІЯ, -і, ор.

-ЄЮ

НАРОДЙТИ, -оджу, -одиш, -бдимо, -бдите, -одять

НАРОДЙТИ СЯ [не родитися]. Народився 1985 року.

НАРОДНИЙ — НАРОДНИЦЬКИЙ. Розрізняються значенням. Нарбдвий. 1. Який створений народом, належить йому. Народна творчість. Народна пісня. 2. Який тісно пов’язаний з народом, відповідає його світоглядові. Твори народних поетів живуть віки.

Нарбдиицькни. Пов’язаний з народництвом — суспільно-політичним рухом російської інтелігенції в поре-формений час. Народницькі погляди. НАРОДНО… Перша частина складних прикметників, які пишуться: 1. Разом, якщо утворені від сполучення слів, підпорядкованих одне одному: народногосподарський (народне господарство), народнопкешшй (народна пісня), народнопоетичний (народна поезія), народнорозМовний. 2. Через дефіс, якщо вони утворені від сполучення слів, не підпорядкованих одне одному: нарддно-визвольний, нарбдно-демократйчний, нарбдно-ре-волюцшний, нарбдно-республікбнський. НАРОДО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням слову «народ». З наступною частиною завжди пишеться разом: народовладдя, народовблець, народознавець, народознбвство, народолюбець, народолюбство, народонасілення. НАРУБАТИ, -йю, -ten, -іємо, -ієте, -йють; нак. -£й, -йймо [не давайте нарубаємо], -айте. Керу- ванн я: чого, що. Нарубати дров. Нарубати вагон вугілля.

НА РІПКУ. На руку нечистий, розм. НАСАМКІНЕЦЬ, присл. Синоніми: під кінець, на завершення, наприкінці. НАСАМПЕРЕД, присл. Синоніми: передусім, найперше, перш за все.

НА СВІТАНКУ

НАСЕЛЕНІСТЬ — НАСЕЛЕННЯ.

Розрізняються значенням. Населеність, -ності, ор. -ністю. Густота населення. За населеністю район дорівнює великому обласному центрові.

Населення, -я, ор. -нням. Сукупність людей. Населення Землі постійно збільшується.

НАСИЛУ — НА сиЛУ Насяду, присл. Докладаючи зусиль. Насилу доплив.

На силу, ім. з прийм. На силу покладайся, але й розум май. НАсиПАТИ, -плю, -плеш; нак. -сип, -сипте, док. Керування: 1. чого і що. Насипати пісок на доріжку — насипати піску для квітів. 2. що. Будувати, споруджувати. Насипати могилу. НАсиЧЕНО-ВОЛбГИЙ НАСПСТЙ, -ічу, -ічбш, -ічемб, -ічете, -ічуть; мин. насік, насікли, насіклб, насікли; нак. -ічи, -ічіть. Керування: що, чого. Насікти діжку капусти. Насікти капусти. НАСІННЄОЧИЩУВАЛЬНИЙ НАСШНЄСХбВИЩЕ, -а, ор. -ем НАСКІЛЬКИ — НА СКІЛЬКИ Наскільки, присл. Ви, наскільки мені відомо, ще до війни закінчили університет. Синоніми: якбю мірою, в якій мірі.

На скільки, числ. з прийм. На скільки років сестра старша від тебе? На скільки частин розділити? НАСКРІЗНИЙ [не наскрізний] НАСКРІЗЬ [не наскрізь], присл.

НА СЛАВУ НАСМЕРТЬ

НАСМЙКАТИ, -йкаю, -йкаєш і -йчу, -йчиш; нак. -йкай і -йч, -йкайте і-йчте

НАСМІХАТИСЯ, -аюся, -аєшся, -аємося, -аєтеся, -аються; нак. -ййся, -йймося, -айтеся. Керування: зко-го-чого [не над ким]. Насміхатися з нього ніхто не наважувався. Сино

НАСМІШКА

2

НАТРОЄ

німи: кпити, глузувати, кепкувати, висмівити, глумитися.

НАСМІШКА [не насмішка], -и, мн.

-ІШКИ, -1Ш0К

НАСМІШКУВАТО, присл.

НАСПІД — НА СПІД Наспід, присл. Покласти наспід.

На спід, ім. з прийм. На спід скрині наклали нафталіну.

НАСПОДІ — НА спбді Наспбді, присл. Витягнув з торбини хліб і намацав тсподі кілька яблук. На слбді, ім. з прийм. На споді хлібниці розсипана сіль. НАСПРАВДІ, присл. Синонім: справді.

НАСТАНни, -я, ор. -нням і НА-

стАння

НАСТАСІЯ див. АНАСТАСІЯ НАСТІЙ [не настойка], -ою, ор. -бєм

НАСТІЙЛИВИЙ — НАСТІЙНИЙ.

Збігаються у знач, «завзятий, стійкий при досягненні чого-небудь, наполегливий». Настійлива (настійна) вимога.

Тільки настійний вжив, у знач, «дуже потрібний, невідкладний». Відчувалася настійна потреба в тлумачному словнику.

НАСТІЛЬКИ — НА СТІЛЬКИ Настільки, присл. Настільки заглибився в читання книги, що нічого не чус. На стільки, числ. з прийм. Не розраховано на стільки осіб. НАСТІЛЬНИЙ — НАСТІННИЙ. Розрізняються значенням. Настільшй. 1. Який розміщується на столі. Настільний теніс. Настільна лампа. 2. Який завжди потрібний, необхідний. Настільна книга. Настільний підручник.

Настінний. Який вивішується чи малюється на стіні. Настінний розпис. НАСТОРОЖІ — НА СТОРОЖІ Насторбжі, присл. Вартовому треба бути завжди насторожі.

На сторбжі, ім. з прийм. Я на сторожі коло їх поставлю слово (Шевчен

ко). І встане правда і любов на світі, і на сторожі правди стане труд (Симоненко).

НАСТУПАЛЬНИЙ — НАСТУПНИЙ. Розрізняються значенням. Наступальний. Який пов’язаний з інтенсивними діями для досягнення бажаного. Наступальні бої. Наступальний рух.

Наступний. Який з’являється слідом за чимось; найближчий у часі чи просторі. Наступного дня [не на слідуючий день]. Наступна зупинка [не слідуюча зупинка]. Наступний номер програми [не слідуючий номер програми]. Ненормативним є уживання слова наступний у знач, «такий». Неправильно: Вступники подають наступні документи. Потрібно: Встушшки подають такі документи НАСУХО [не насухо], присл.

НА СЬОГОДНІ [не на сьогоднішній день]

НАТАЛІЯ, -ї, ор. -єю, кл. Натіліє! Зменш.-пестл.: Наталко! Наталонько! Наталочко! Натусю! Натйлю! [не Наташа!]

НАТЕРПІТИСЯ, -плюся, -шлися, -питься, -пляться і НАТеРПГГИ-СЯ, -плюся, -пишся, -питься, -пляться

НАТИСКАТИ, -аю, -ієш, -аємо, -аєте; нак. -ай, -аймо, -айте. Натискати кнопку [не нажимати кнопку]. НАТКАТИ, -тчу, -тчеш, -тчемб, -тчете, -тчуть; нак. -тчи, -тчім(о), -тчіть. Керування: чого, що. Наткати доріжок. Дівчата наткали білосніжні полотна.

НАТОМІСТЬ. 1. присл. Чернишеві вже вдалося подавити кілька вогневих точок, але натомість оживають інші (Гончар). 2. спол. протиставний. Синоніми: зате, одн&к. Вишня цього року не вродила, натомість від яблук вгиналися гілля.

НАТРОЄ, НАТРОЄ і НА ТРОЄ нитрос і натрбс, присл. Розділити натроє. Синонім: на три частини.

НАТРУДЖЕНИЙ

214

НАФТООЧИСНИЙ

На трбє, числ. з прийм. Купити завіси на троє дверей.

НАТРУДЖЕНИЙ [не натружений] НАТРУДИТИ, -уджу [не натружу], -удиш, -удить, -удять НАТУРАЛІСТИЧНИЙ — НАТУРАЛЬНИЙ — НАТУРНИЙ. Розрізняються значенням. Натуралістичнім. 1. Який стосується натуралізму — напряму в мистецтві і літературі, що вимагає фотографічно точного копіювання явищ життя. Натуралістичне мистецтво. 2. Який механічно копіює дійсність без належних узагальнень. Закидали часом Котляревському і деякі гостро натуралістичні риси (Рильський). Натуральний. 1. Природного походження, протилежний штучному. Натуральний каучук. Аромат натуральної кави. 2. Справжній, невдаваний. Гра актора була натуральною. Натуральний зелений колір. 3. Який виражений натурою (товарами, продуктами). Натуральне господарство. Натуральний податок.

Натурний. Який виконаний з натури, зроблений з натури, робиться на фоні природи. Підготували натурний майданчик для кінознімання натурних кінодекорацій просто неба. НАТХНЕНИЙ — НАТХНеННИЙ. Розрізняються сполучуваністю. Нітхвеняй, дісприкм. Натхнений чарівною поезією Шевченка, М. Лисенко створив прекрасні романси. Натхнеяшй, прикм. Натхненна пісня. Натхненна праця. Обличчя стало натхненним.

НАТХНЕННІСТЬ — НАТХНЕННЯ. Розрізняються значенням. Натхнешшлъ, -ності, ор. -ністю. Властивість, що характеризує піднесення творчих сил людини, активізацію її психічних процесів. Натхненність поетичного стилю автора. Натхнення, -я, ор. -нням. Психічний стан піднесеності творчих потенцій людини. В період натхнення праця

буває найпродуктивнішою. Сповнений натхнення.

НАТЩе, НАТЩЕ і НАТЩеСЕРЦЕ,

присл. Ліки приймайте натщесерце [не приймайте натощак]. НАТТОРМОРТ, -у, мн. -и, -ів НАУГАД, НАВГАД і НАВМАННЯ, присл.

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ. Усі три слова пишуться з малої літери.

НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ. Усі три слова пишуться з малої літери.

НАУКОВО. Написання: 1. Окремо пишеться з дієприкметниками (слово науково виступає як самостійний член речення, відповідає на питання як? яким чином?: науко-во обґрунтдваний, науково розрдбле-ний. 2. Через дефіс пишеться в складних прикметниках, у яких обидві частини означають рівноправні поняття: наукдво-фантастйч-ний, наукдво-ддслідний, наукдво-по-пулярний, науково-теоретичний, на-укдво-худджнШ.

НА УРА, розм. Робити щось на ура. НАУЧАТИ див. НАВЧАТИ НАФТАЛІНОВИЙ — НАФТАЛІННИЙ. Збігаються в знач, «який стосується нафталіну». Нафталіновий (нафталінний) запах. НафталЬювий (на-фталітшй) порох.

Тільки нафталіновий вжив, у знач, «який виробляє нафталін». Нафталіновий цех.

НАФТО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням словам «нафта», «нафтовий». З наступною частиною завжди пишеться разом: нафтобаза, нафтовидобувний, нафтовидобуток, нафтодобування, нафтоналивний, нафтондсний, нафтоочищувальний, нафтоперегінний, нафто про мис лдвий.

НАФТОВИЙ і НАФТОвиЙ, -а, -е НАФТООЧИСНИЙ і НАФТООЧИСНИЙ, -а, -е

НАФТОПРОВІД

5

нАче

НАФТОПРОВІД, -воду, ми. -води,

-В ОДІВ

НАХАБА, -и, ч. і ж. Він такий (така) нахаба [не нахал]. НАХАБСТВО, -а, ор. -ом. Це справ-жнісіньке нахабство [не нахальство]. НАХИЛ — НАХЙЛЕННЯ. Збігаються у знач, «положення тіла під кутом між горизонтальною і вертикальною площинами». Невеликий нахил стиш. Нахилення магнітної стрілки компаса.

Тільки ніхнл ужив, у знач, «потяг до чогось; природні здібності; риси характеру». Мас нахил до педагогічної діяльності.

Тільки нахиленні вжив, у знач, «зміна прямого положення на похиле». Втомилась від довгого нахилетія. НАХИЛЬЦІ і НАХИЛЬЦЕМ, присл. НАХОДИТИ див. ЗНАХОДИТИ НАХОДИ

НАХРАПОМ і НАХРАПОМ, присл. Синоніми: по-хамському, нахабно. НАЦИСТСЬКИЙ НАЦІДЖЕНИЙ

НАЦІДИТИ, -іджу, -ідеш. Керування: чого, що. Націдити свіжої води. Націдити літр молока. НАЦІЛИТИ, -лю, -лиш, -лять; нак. -іль, -ільте

НАЦІНКА — НАЦІНКА. Розрізняються значенням.

Націнка. Сума, на яку підвищено ціну чогось. Націнка на цей товар невелика.

Націнка. Підвищення ціни. Націнка проведена відповідно до тарифів. НАЦІОНАЛ… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням слову «націоналістичний». З наступною частиною завжди пишеться через дефіс: націонал-демократ, націонал-ліберал, націонал-ліберальний, націонал-соціаліст, націонал-фашист. НАЦІОНАЛІСТ, -а, дав. -ові. Той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, прагне консолідації нації. Йому властиве почут

тя високої відповідальності за долю народу; жертовно працює на його благо.

НАЦІОНАЛЬНИЙ — НАЦІОНА-ЛІСТЙЧНИЙ. Розрізняються значенням.

Націон&льнян. Який стосується нації; властивий певній нації; державний. Національна політика. Національна культура. Національна ментальність. Національні риси характеру. Наці-ональна еліта. Національна опера. Національна валюта. У складі власної назви пишеться з великої літери: Націотльні збори.

На ціоналі стичний. Який стосується націоналізму і націоналістів; який пройнятий любов’ю до своєї нації, жертовно працює на її благо (не плутати з такими поняттями, як нацизм і шовінізм). Націоналістичні погляди. Націоналістична організація. Націогшлістичгш газета. НАЦІОНАЛЬНО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням слову «національний». З наступною частиною завжди пишеться через дефіс: ішціонально-визвольний, національно-демократичний, національно-державний, націонбльно-етніч-ний, тціонально-колоніальтй, наці-ондльт-культургшй, національно-мовний, тціонально-патріотйчний, національно-політичний, націон&ль-но-релігішшй, національно-самобутній, гшціотльно-специфічний, національно-територіальний. НАЦІОНАЛЬНО, присл. Національно свідомий

НАЧЕ — НАЧЕБ — НАЧеБТО. Синоніми: мов, немов, неначе, ніби, як. 1. спол. Міська площа шуміла, наче морський прибій. 2. част. Ти була мені тче мати… (Симоненко). В морі хвиля за хвилею рине, море тче здіймається вгору… (Леся Українка). Пунктуація. Кома перед словами наче, начеб, начебто ставиться, якщо ці слова виступають сполуч-

НАЧеТВЕРО

21

НЕ

никами, і не ставиться, якщо щ слова є частками.

НАЧеТВЕРО — НА ЧеТВЕРО Начетверо, приел. Начетверо розкопана, розрита могила (Шевченко). На четверо, числ. з прайм. Хліб поділили на четверо хлопців. НАЧЙСТИТИ, -ищу, -исгиш; пак. -исть, -йстьте. Керування: чого, що. Начистити відро картоплі. Начистити буряків.

НАЧИСТО, присл. Синоніми: дочиста, набіло, остаточно.

НАЧІС [не начос], -чосу, мн. -чоси, -чосів

НАЧОРНО, присл. Синоніми: не начисто, не остаточно, не набіло,