Уява. Здатність образно створювати або відтворювати кого-, що-небудь у думках, свідомості, процес цього відтворення; думка, свідомість, фантазія. Витвори народної уяви. Дитяча уява. Виникати в уяві.

У яв летя, -я, ор. -нням, род. мн. -ень. 1. Дія за знач, «викликати у своїх думках, своїй свідомості який-небудь образ, картину, дію тощо». Неправильні уявлення. Наївні уявлення. 2. Розуміння чого-небудь, знання, яке грунтується на основі попереднього досвіду. Людські уявлення про простір і час. Мати туманне уявлення про майбутню роботу. 3.

псих., філос. Чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності, що зберігається у свідомості людини поза безпосереднім впливом їх на органи чуття . Зорові уявлення. УЯвиТИ, уявлю, уявиш, уявить, уявимо, уявите, уявлять УЯВНОХВбРИЙ УЯРМЛЮВАТИ, -юю, -юєш, -юють і УЯРМлиТИ, -яю, -яєш, -яють, не док. і УЯРМЙТИ, -млю, -миш, -мить, -мимо, -мите, -млять, док.

Ф

Ф [еф], невідм. Як назва літери вжив, у с. р. Початкове ф. Як назва звука вжив, у ч.р. Твердий ф. ФАБРИКА-КУХНЯ, фабрнкв-кухні, род. ми. фабрик-кухонь ФАБРИКАНТ — ФАБРИКАТ. Розрізняються значенням.

Фабрикант, -а. Власник фабрики. Багатий фабрикант.

Фабрикат, -у. Готовий продукт фабричного виробництва. Дешевий фабрикат. М’ясні фабрикати. ФАБриЧНО-ЗАВОДСЬкиЙ, -і, -6 ФАБУЛЬНИЙ і рідше ФАБУЛЯРНИЙ, літ. Фабульний (фабулярний) спосіб викладу. Фабульний (фабулярний) елемент.

ФАВбР, -у, книжн. Прихильність, підтримка, заступництво впливової особи. Бути у фаворі.

ФАВОриТ, -а. Особа, яка користується чиїмсь покровительством. Фаворит імператриці.

…ФАГ, …ФАГІЯ, Останні частини складних слів, що відповідають за значенням словам «поїдач», «ковтання». З попередньою частиною пишуться разом: аерофдгія, бактеріофаг, фітофаг.

ФАЗАН, -а

ФАЗО… Перша частина складних

ФАЙЛ

334

ФАНТАСМАГОРІЯ

слів, що відповідає за значенням слову «фазовий». З наступною частиною пишеться разом: фазовирівнювач, фазоіндикатор, фазокомпенсатор, фаздметр, фазообертальний, фазообертач, фазопокажчик, фазо-перетвдрювач, фазорегулятор, фазотрон, фазочутливий.

ФАЙЛ, -а, ми. -и, ів. Записана на диск комп’ютерна інформація, що має своє ім’я.

файловий

ФАКЕЛ — СМОЛОСкиП Збіга-ються у знач. « світильник на держаку». Він ніс факел (смолоскип). Тільки фікел ужив, у знач, «потік розжарених газів; світіння повітря; яскраві ділянки фотосфери». Факел виникає через перенапруження в антенах.

ФАКсиМІЛЕ, невідм., с. Точне відтворення графічного оригіналу. Факсиміле Тараса Шевченка. ФАКСИМІЛЬНИЙ ФАКТ—ФАКТОР. Розрізняються значенням.

Факт, -у. Дійсна, невигадана подія; явище, приклад; те, що служить підтвердженням якогось положення або висновку. Достовірний факт. Перекручувати факти.

Фактор, -а. Умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу або явища. Синонім: чинник. Література — могутній фактор у вихованні людей.

ФАКТАЖ, -у, ор. -ем ФАКУЛЬТАТИВНИЙ — Ф АКУ-ЛЬТеТСЬКИЙ. Розрізняються значенням.

Факультативний. Вільний, необов’язковий, який дається на вибір. Факультативний курс. Факультетський. Який стосується факультету — підрозділу вузу. Факультетські лабораторії. ФАКУЛЬТеТ, -у

ФАЛЬШ, -і, ор. -ю, ж. і -у, ор. -ем, ч. Без фальші (фальшу).

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИК, -а. Зловили фальшивомонетника [не фальшивомонетчика].

ФАМІЛЬНИЙ — ФАМІЛЬЯРНИЙ.

Розрізняються значенням. Фамільний, заст. Належний фамілії — родові, родині. Фамільні цінності. Фамільний альбом. Фамільні традиції.

Фамільярний. Надміру невимушений, розв’язний у поводженні, безцеремонний, панібратський. Фамільярний жест. Фамільярний тон. Фамільярне поводження.

ФАНАТИК, -а

ФАНАтиЧКА, -н, місц. (при) -чці, род. мн. -чок

ФАНеРНИЙ — ФАНЕРОВАНИЙ — ФАНЕРУВАЛЬНИЙ. Роз-різняються значенням.

Фаиерний. Який стосується фанери, пов’язаний з виготовленням фанери, зроблений із фанери. Фанерне виробництво. Фанерна стіна. Фанербваний. Облицьований фанерою або зроблений із фанери. Фанерований музичний інструмент. Фанеровані меблі.

Фанерув&льний. Пов’язаний з фане-руванням. Фанерувальні роботи. ФАНТАЗеРСТВО — ФАНТАЗУВАННЯ. Розрізняються значенням. Фантазерство. Захопленість фантазіями, схильність до фантазування. Безпідставне фантазерство. Фантазування. Дія за знач, «фантазувати — мріяти, вигадувати». Здатність до фантазування. ФАНТАЗІ, невідм., прикм. Особливого крою або вигляду. Сорочка Фантазі.

ФАНТАСМАГОРІЯ — ФАНТАС-ТИКА. Розрізняються значенням. Фантасмагбрія, -ї, ор. -єю., книжн. Химерне, незвичне зображення, поєднання чого-небудь; примара; химерні видіння. Дивна фантасмагорія. Нічт фантасмагорія.

Фантбстнка, -и. Вигадка; жанр літе

фАрба

335

ФЕЛЬД…

ратури; твори, які зображають події нереальні, яких нема в дійсності. Наукова фантастика. Приваблива фантастика.

ФАРБА див. БАРВА ФАРБАР, -я, дав. -еві, ор. -ем, кл. -арю, ми. -і, -ів, дав. -ям ФАРБОВИЙ, -а, -є. Фарбове виробництво.

ФАРБУВАТИ , -ую, -уєш; нак. -уй, -уймо, -уйте. Фарбувати вікна [не красити вікна]

ФАРИНГОСКОПІЯ, -ї, ор. -сю ФАРИСЕЙСТВО, -а. Лицемірство, зовнішня благочестивість. Його фарисейство.

ФАРМАЦІЯ, -ї, ор. ЄЮ ФАРС, -у. Грубий жарт, блазенство, цинічне видовище, витівка. Політичний фарс.

фарсовий

ФАРТУХ, -а, місц. (у) -усі, мн. -й, -ів ФАРФОР, -у і ФАРФОР ФАРФОРОВИЙ і ФАРФОРОВИЙ

фарфОро-файнсовий і фАр-форо-файнсовий

ФАРШЕВИЙ — ФАРШИРОВАНИЙ. Розрізняються значенням. Фйрпіевп. Зроблений з фаршу, у вигляді фаршу. Фаршеві консерви. Фаршева страва.

Фаршируванні. 1. Дісприкм. до фарширувати. Фарширований овочами. 2. Прикм. Приготований фаршируванням. Фарширована риба.

ФАСТІВ, -това, ор. -товом ФАТ АЛІСтиЧНИЙ — ФАТАЛЬНИЙ. Розрізняються значенням. Фаталістичний. Який ґрунтується на фаталізмі, перейнятий фаталізмом. Фаталістичні концепції. Фаталістичні погляди.

Фатільнни. Неминучий, невідворотний; який виражає приреченість, покірність лихові. Фатальний збіг обставин. Фатальний погляд. Фатальна задума.

ФАТА-МОРГАНА, фата-моргани. Міраж.

ФАУНА — ФЛОРА. Розрізняються значенням.

Фауна. Тваринний світ. Фауна степової зони.

Флора. Рослинний світ. Флора лісостепу представлена в гербаріях. ФАХ див. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ФАХІВЕЦЬ див. СПЕЦІАЛІСТ ФАХОвиЙ, -а, -є

ФАШИЗМ, -у. Політична тоталі-таристська течія; найреакційншіий шовінізм, расизм. Перемога над фашизмом.

ФЕДЕРАТИВНИЙ—ФЕДЕРАЛЬНИЙ — ФЕДЕРАЛІСТСЬКИЙ Федеративний і федеральний збігаються у знач, «стосовний до федерації, який являє собою федерацію; який входить до федерації». Федеративна (федеральна) республіка. Федеративні (федеральні) спілки. Але частіше вжив, федеративний.

Тільки федеральний ужив, у знач, «загальнодержавний». Федеральне бюро розслідування. Федеральний канцлер. Федеральний уряд.

Тільки федеративний ужив, у знач, «який стосується федерації». Федеративний договір. Федеративні засади. Тільки федералістський ужив, у знач, «який стосується федералізму, федералістів, тобто прибічників федералізму». Федералістське спряму-ва/тя. Федералістські елементи. Федералістські погляди.

ФеДГР, -дора, дав. -ові, ор. -ом, кл. Федоре! Зменш.-пестл.: Федірку! Фе-дорочко! Федю! [не Федя!]; Федорович, -а, дав. -у, ор. -ем; Федорівна, -и [не Федорівно!], дав. -і [не Федорів-ній]. Працюють три Фідори [не три Федора]. Федоре ФедоровичуІ Світлано Фідорівно!

ФЕЄРВЕРК, -а.

ФЕЄРІЯ, -ї, ор. -єю ФЕЙЛЕТОН, -у

ФЕЛЬД… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням слову «польовий». З наступною час-

ФеЛЬ ДІЛЕРСЬКО…

336

…фпсАція

тиною пишеться разом: фельд ’єгер, фельд єгерський, фельдмаршал, фельд-маршальський, фельдфебель, фельдфебельський.

ФеЛЬДШЕРСЬКО-АКУШеРСЬ-

КИЙ

ФЕМІДА, -и. Богиня правосуддя; правосуддя.

ФЕМІНІЗАЦІЯ, -ї, ор. -єю. Ожіноч-нення. Фемінізація суспільства. ФЕМІНІСТСЬКИЙ. Стосовний до фемінізму — жіночого руху за зрівняння з чоловіками. Феміністський рух.

ФЕН. 1. род. -а. Електроприлад для сушіння струменем нагрітого повітря. Сушити волосся за допомогою фена. 2. род. -у. Сухий, теплий вітер, що дме з гір у долини. Подуви фену. ФеНГКС, -а. Символ невмиручості, відродження.

ФЕНОМЕН. 1 .род. -у. Явище. Національний феномен. 2. род. -а. Людина надзвичайних здібностей. Він просто феномен.

ФеРЗЕВИЙ. Ферзевий гамбіт. ФеРЗЬ, -я, ор. -ем. Фігура в шаховій грі; королева.

ФЕРМеНТ, -у

ФеРМЕР, -а, дав. -ові, ор. -ом, кл. -е, ми. -и, -ів, дав. -ам ФЕРОВОЛЬФРАМ, -у. Сплав заліза з вольфрамом.

ФЕСТИВАЛЬ, -ю, ор. -ем ФЕтиШ, -а, ор. -ем. Предмет обожнення, поклоніння. ФЕТИШИСТСЬКИЙ ФЕШЕНЕБЕЛЬНИЙ. Елегантний, витончений. Фешенебельний готель. ФеЯ, -ї, ор. -єю. Казкова істота, здатна творити чудеса; чарівниця.

фіалковий

ФІАСКО, не відм., с., книжн. Невдача, неуспіх, провал. Зазнати фіаско [не потерпіти фіаско]. ФІГУРАЛЬНИЙ — ФІГУРНИЙ. Розрізняються значенням. Фігуральний. 1. лінгв. Який має багато фігур, особливих форм, стилі

стичних прийомів, словесних зворотів для посилення виразності мови. Фігуральне вираження. 2. Переносний, образний. Фігуральний вислів.

Фігурний. 1. Зроблений або виготовлений у формі когось, чогось; який має складну форму або призначений для надання чомусь такої форми. Фігурний орнамент. Фігурна прикраса. 2. Який виконується фігурами, комплексом рухів; призначений для виконання чогось фігурами. Фігурне катання. Фігурні танці.

ФІЄСТА — СІЄСТА. Розрізняються значенням.

Фієсти, -и. Релігійне свято в іспаномовних народів. Взяв участь у фієсті.

Сієста, -и. Післяобідній відпочинок; найбільша спека вдень (в Іспанії, Італії, країнах Латинської Америки). Перечекав сієсту.

ФІЗИКО… Перша частина складних слів, що означає «стосовний до фізики, пов’язаний з фізикою». З наступною частиною пишеться через дефіс: фізико-географічний, фізико-енергети-чпий, фізико-математичний, фізи-ко-механічпий, фізико-технічний, фі-зико-хімічний. Але: фізикохімія. ФІЗІОТЕРАПІЯ, -ї, ор. -єю. Галузь медицини, що вивчає вплив на організм людини природних чинників. ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВИЙ фпкультУрно-спортивний

…ФПСАЩЯ. Остання частина складних слів, що за значенням відповідає словам «здійснювання», «втілювання». З попередньою частиною пишеться разом: ампліфікація, версифікація, газифікація, електрифікація, ідентифікація, інтенсифікація, кваліфікація, кінофікація, класифікація, містифікація, нострифікація, персоніфікація, радіофікація, ратифікація, русифікація, теплофікація, уніфікація, фальсифікація.

ФІКСАЖ

33

ФІНИ

ФІКСАЖ, -у, ор. -ем. Розчин для закріплення зображення.

ФІКУС, -а

…ФІЛ. Частина складних слів, що відповідає за значенням словам «любитель», «прихильник». З попередньою частиною пишеться разом: бібліофіл, полонофіл,русофіл, слов’янофіл, термофіл, українофіл. ФІЛАНТРОПІЯ, -ї, ор. -єю. Благодійність.

ФІЛАРМОНІЯ, -ї, ор. -єю ФІЛАТЕЛІЯ, -І, ор. -єю. Вивчення, колекціонування поштових марок. Ф1Ле, невідм., с. Рибне філе.

ФІЛЕР — Ф1ЛеР. Розрізняються значенням.

Філер, -а. Найдрібніша угорська монета.

Філбр, -а. Агент таємної поліції, який стежить за кимсь.

ФІЛІАЛ — ФІЛІЯ. Збігаються у знач, «місцеве відділення якоїсь установи, підприємства тощо». Працюю у філії (філіалі).

Тільки філі&л, -у, ужив, у знач, «відділення великої установи, що має деяку самостійність». Філіал Національного банку України.

Тільки філія, -ї, ор. -єю, ужив, у знач, «відділення невеликої установи, організації; агентство». Хмельницька філія Спілки письменників України. Поштова філія.

ФІЛІГРАННИЙ ФІЛІГРАНЬ, -і, ор. -нню ФІЛІППІКА, -и, місц. (у) -ці. Гнівна, викривальна промова.

ФІЛІППІНИ, Філліпін, мн. ФІЛЛІПІНСЬКИЙ ФІЛІЯ див. ФІЛІАЛ …ФІЛІЯ. Остання частина складних слів, що за значенням відповідає словам «схильність», «нахил», «любов до чбгось». З попередньою частиною пишеться разом: анемофілія, некрофілія.

ФІЛОСОФСЬКИ, присл.

ФІЛЬМ, -у

ФІЛЬМО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням словам «фільм, фільмовий». З наступною частиною пишеться разом: фільмокдпія, фільмоскдп, фільмостат, фільмосхдвище, фільмотіка, фільмотечний, фільмофдн, фільмо-фднд, фільмофондграф. ФІЛЬМОВИЙ

ФІЛЬТР… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням словам «фільтр, фільтраційний, фільтрувальний». З наступною частиною пишеться через дефіс: фільтр-бокс, фільтр-вологомасловідділювач, фільтр-жировлдвлювач, фільтр-ос$-шувач, фільтр-підігрівбч, фільтр-прес, фільтр-пресинг, фільтр-пресний, фільтр-релі, фільтр-цідйлка. Але фільтр НВЧ (надвисокочастотний). ФІЛЬТРО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням словам «фільтр, фільтраційний, фільтрувальний». З наступною частиною завжди пишеться разом: фільтровентиляційний, фільтровентиляція, філь-троелемент, фільтропріс, фільтротканина, фільтроцикл.

ФІНАЛ, -у. Кінець, заключна частина чогось. Фінал змагання. Фінал симфонії.

ФІНАНСИ, -ів, мн.

ФІНАНСОВО… Перша частина складних слів, що відповідає слову «фінансовий». З наступною частиною пишеться через дефіс: фінинсово-ба-нківський, фінинсово-бухгдлтерський, фінансово-бюджетний, фін&нсово-ва-лютний, фінансово-господарський, фінансово-дипломатичний, фінинсово-екотмічти, фінансово-звітний, фіни-нсово-контрдльний, фінднсово-коштб-ритий, фінансово-кредитний, фінансово-монополістичний, фінинсово-про-мислдво-торговільний, фінднсово-про мислдвий, фінансово-результативний, фін&нсово-страховий, фінітсово-тор-говільний.

ФІНИ див. ФІНЛЯНДЦІ

22-5-2180

ФІНІФТЕВИЙ

338

ФОЛ

ФІНІФТЕВИЙ і ФІНІФТЯНИЙ. Фі-

ніфтеві (фініфтяні) медальйони. ФІНІФТЬ, -і, ор. -тю. Емаль, якою покриваються візерунки на металевих виробах та фарфорі. ФІНЛЯНДІЯ, -ї, ор. -єю ФІНЛЯНДЦІ — ФІНИ. Розрізняються значенням.

Фінляндці, -ів, мн. (одн. фінляндець, -дця, дав. -дцеві, ор. -днем, ч.; фінляндка, -и, дав. -дці, род. мн. -док, ж.). Жителі Фінляндії.

ФІН, -ів, мн. (одн. фін, -а, ч.; фінка, -и, дав. -нці, род. мн. -нок, ж.). Народ, що становить основне населення

Фінляндії.

ФІННО-УГОРСЬКИЙ фінно-Угри, -ів, мн. ФІОЛЕТОВО-сиНІЙ, -я, -€ ФЮЛеТОВО-ЧЕРВбНИЙ ФІРМА, -и. Працюю у фірмі [не на фірмі].

ФІРМОВИЙ

ФІСГАРМОНІЯ, -ї, ор. -ею. Пнев-матичний клавішний музичний інструмент.

…ФГГИ. Остання частина складних слів, яка вказує на приналежність до рослин. З попередньою частиною пишеться разом: геофіти, сапрофіти.

ФГГО… Перша частина складних слів, що за значенням відповідає слову «рослина». З наступною частиною пишеться разом: фітобіолб-гія, фітогеографія, фітоклімат, фі-топалеонтдлог, фітопатблог, фітопланктон, фітостерин, фіто-трдн, фітоф&г, фітофтора, фіто-фторбз, фітофторостійкий, фітохімія.

ФЛАМІНГО, невідм., ч. Рожевий фламінго.

ФЛАНГОВИЙ

ФЛАНеЛЕВИЙ — ФЛАНЕЛЬНИЙ. Розрізняються значенням. Флавелевнн. Прикм. до фланель. Пошитий із фланелі. Фланелева сорочка.

Фланельний. Призначений для фланелі, для виготовлення фланель Фланельний склад. Фланельний цех. ФЛАНеЛЬ, -і, ор. -ллю. М’яка шерстяна або бавовняна ворсиста тканина.

ФЛАНЕЦЬ, -нця, ор. -нцем. З’єднувальна частина труб, валів. ФЛеКС1Я, -ї, ор. -єю. Синонім: закінчення.

ФЛІГЕЛЬ, -я, ор. -ем, мн. -і, -ів

ФЛОМАСТЕР, -а, ор. -ом, мн. -и, -ів

ФЛОРА див. ФАУНА

ФЛОТ, -у, мн. флоти, -ів, але два

флоти

ФЛОТИЛІЯ, -ї, ор. -єю ФЛОТОВОДЕЦЬ, -дця, ор. -дцем ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ, -ї ор. -єю і ФЛЮОРЕСЦеНЦ1Я ФЛУОРОМЕТР, -а і ФЛЮОРОМЕТР

ФЛУОРОСКОП, -а і ФЛЮОРОСКОП

ФЛЮОРОГРАФІЯ, І, ор. -єю і ФЛУОРОГРАФІЯ ФЛЮОРОМЕТРІЯ, -ї, ор. -єю і

флуорометрія

ФЛЮОРОСКОПІЯ, -ї, ор. -ЄЮ і

ФЛУОРОСКОПІЯ

ФЛЮС, -у, мн. -й, -ів

ФЛЯГА, -и, місц. (у) -зі, род. мн. фляг

ФЛЯЖКА, -и, місц. (у) -жці, мн.

-жки, жок

…ФОБ. Остання частина складних слів, що відповідає за значенням словам «нетерпимий», «супротивник». З попередньою частиною пишеться разом: полонофбб, русофбб, слов ’янофбб, термофбб, украінофбб. …ФОБІЯ. Остання частина складних слів, що відповідає за значенням словам «нетерпимість», «боязнь». З попередньою частиною пишеться разом: аерофббія, гідрофббія, фото-фобія.

ФОЙЄ, невідм., с. Широке фойє. ФОЛ, -у. У спортивних іграх персональна помилка, груба гра. Гра на грані фолу.

ФОЛІКУЛЯРНИЙ

39

ФОТО.

ФОЛІКУЛЯРНИЙ

фОліо, невідм., с. Нумерація фоліо.

Пагінація фоліо.

ФОЛЬГА, -и, місц. (на) -зі ФОЛЬГОВИЙ

ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИЙ — ФОЛЬКЛОРНИЙ. Розрізняються значенням.

Фольклористичний. Який стосується фольклористики — науки, що займається збиранням і дослідженням фольклору. Фольклористичне дослідження.

Фольклбрнни. Який стосується фольклору, пов’язаний з ним. Фольклорні твори. Фольклорна основа творів.

ФОНД, -у

ФОНеТИКА, -и, місц. (у) -ці …ФОНЫ. Остання частина складних слів, що відповідає за значенням слову «звучіння». З попередньою частиною пишеться разом: евфонія, какофднія, поліфонія, симфднія, стереофонія.

ФОНО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням слову «звук». З наступною частиною пишеться разом: фоногрдма, фонологія, фонометрія, фонотека. ФОРВАРД, -а, спорт. Нападник. Технічний форвард.

ФОРД, -а. Марка автомобіля. Пишеться з малої літери. Швидкісний форд.

ФОРеЛЬ, -і, ор. -ллю, род. мн. -лей ФОРМАЛІСтиЧНИЙ — ФОРМА-ЛІСТСЬКИЙ — ФОРМАЛЬНИЙ Формалістичний і формальний збігаються у знач, «пройнятий формалізмом», але формалістичний ужив, рідше. Формальна (формалістична) точка зору.

Тільки формалісгський ужив, у знач, «властивий формалістові, формалізму». Формалістський підхід до аналізу твору.

Тільки формальний ужив, у значеннях: 1. Який відповідає всгановле-

22*

йому порядкові; офіційний. Формальний рапорт. Формальне запрошення. 2. Пов’язаний з формою — системою художніх засобів, з їх особливостями. Формальна ознака. Формальні риси.

ФОРПОСТ, -у. Передня варта; передня позиція.

ФОРПОСТНИЙ

ФОРТ — ПОРТ. Розрізняються значенням.

Форт, -у, мн. -й, -ів. Окреме замкнуте укріплення. Захисники форту. Форт входив до лінії оборонних споруд фортеці

Порт, -у, місц. (у) -у, мн. -й, -ів, але два пбрти. Ділянка берега разом з прилеглою водною площею, обладнана для стоянки суден. Морський порт. Річковий порт.

ФОРТЕ. 1. невідм., с. Сильне, гучне звучання голосу або музичного інструмента під час виконання музичного твору. Розлоге форте. 2. присл. Сильно, гучно. Грати форте. ФОРТЕПІАННИЙ ФОРТЕПІАНО, невідм., с. Моє фортепіано.

ФОРТеЦЯ, -і, ор. -єю ФОРтиСИМО. 1. невідм., с. Дуже сильне звучання голосу або музичного інструмента. Нечуване фортисимо. 2. присл. Дуже сильно. Грати фортисимо.

ФОСФОРЕСЦЕНЦІЯ, -І, ор. -сю ФОСФОРЕСЦІЮВАННЯ, -я, ор. -нням

ФОСФОРИСТИЙ ФОСФОРНОКИСЛИЙ ФОСФОРОВМІСНИЙ ФОСФОРОГРАФІЯ, -ї, ор. -ЄЮ ФОТеЛЬ, -я, ор. -ем ФОТО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням словам «фотографічний, фот (одиниця вимірювання світлового потоку, міри освітленості поверхні)». З наступною частиною пишеться разом: фотоальбдм, фотоапарат,

ФРАЗЕОЛОГІЯ

340

ФУТУРИСтиЧНИЙ

фотоательє, фотовиставка, фотовідбиток, фотогазета, фотогальванографія, фотогенічний, фотограмметрія, фотдграф, фотографічний, фотографія, фотодрук, фотоекспонометр, фотоелемент, фотоемульсія, фотоетюд, фотоефект, фотозбільшувач, фотозйомка. ФРАЗЕОЛОГІЯ, -ї, ор. -ЄЮ ФРАНКО…—ФРАНЦУЗЬКО… Роз-різняються значенням.

Фринко… Перша частина складних слів, що, як правило, відповідає поняттю «такий, що стосується Франції». З наступною частиною пишеться через дефіс. Франко-в ст-намські війни XIX століття. Фран-ко-фламандська школа.

Французько… Перша частина складних слів, що відповідає поняттю «такий, що стосується французів». З наступною частиною пишеться через дефіс. Французько-український словник.

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ, Франк-фурта-на-Майні

фрАнкфуртський-на-мАйні.

Останнє слово пишеться з великої літери. Добре відомі у Німеччині вироби франкфуртських-на-Майні підприємств хімічної промисловості. ФРАНЦУЗИ, -ів, мн. (одн. француз, -а, ч.; француженка, -и, дав. -нці, род. мн. -нок, ж.)

ФРАУ, невідм., ж. Невисока фрау. ФРеЗЕРНО-ОБТОЧУВАЛЬНИЙ ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК, а. Досвідчений фрезерувальник [не фрезеровщик]. ФРеСКА, -и, місц. (на) -сці, род. мн. -сок. Живописний твір і спосіб живопису, за якого водяні фарби наносять на вогку штукатурку. Фреска майстра.

ФРИЗ. 1. род. -а. Архітектурна деталь. 2. род. -у. Товста ворсиста вовняна тканина. Пальто з фризу. ФРИКАДЕЛЬКА, -и, місц. (у) -льці, род. мн. -льок і ФРИКАДЕЛЬ, -і, ор. -ллю, род. мн. -лей

ФРИКАСЕ, невідм., с. Страва з дрібно нарізаного м’яса в підливі Смачне фрикасе.

ФРИСТАЙЛ, -у. Фігурне катання на лижах.

ФРОНТ, -у, мн. -й, -ів, але два фро- нти

фрукти див. Овочі фруктОво-йпдний

ФТИЗІАТРІЯ, -ї, ор. -єю. Розділ медицини, що вивчає туберкульоз легень.

ФТОРИСТОВОДНЕВИЙ ФУГА, -и, місц. (на) -зі, род. мн. фуг. Форма поліфонічного твору і найвищий вияв поліфонії. Майстерна фуга.

ФУГАТО, невідм., с. Епізод у музичному творі, побудований у стилі фуги. Майстерне фугато. ФУГУВАЛЬНО-РОЗПЙЛЮ-ВАЛЬНИЙ

ФУЕТе, невідм., с. Фігура в балеті. Вправно виконане фуете. фУлЕ, невідм., с. Вовняна тканина. Ворсисте фуле.

ФУНДАЩЯ, -ї, ор. -ЄЮ Ф^НКЦІЯ-МІНІМУМ, фушщії-м(-німуму

ФУНТ1, -а, мн. -и, -ів. Грошова одиниця. Фунт стерлінгів.

ФУНТ2, -а, мн. -й, -ів. Міра ваги. Фунт хліба.

ФУРІЯ, -ї, ор. -єю. Вжив, у переносному знач, «зла, лайлива жінка». Перетворилася на справжню фурію. ФУРНІТУРА, -и. Допоміжний матеріал у деяких виробництвах. До фурнітури входять ґудзики, пряжки. ФУРОР, -у. Великий публічний успіх; захоплення, схвалення. Такого фурору давно не було.

ФУТБОЛ, -у

ФУТлиР, -а, ор. -ом, мн. -и, -ів ФУТУРИСтиЧНИЙ — ФУТУРИСТСЬКИЙ. Розрізняються значенням.

Футуристичній. Який стосується футуризму, грунтується на засадах

ФЮЗЕЛЯЖ

341

ХВАЛеБНИЙ

футуризму. Футуристична поезія. Футуристична література. Футуристський. Який стосується футуриста, футуристів. Футуристський напрям. Футуристська група. ФЮЗЕЛЯЖ, -у, ор. -ем. Корпус літака або іншого літального апарата. Фюзеляж планера.

х

X [ха], невідм. Як назва літери вжив, у с. р. Велике х. Як назва звука вжив, у ч. р. Глухий х.

ХАБАРНИК [не взяточник], -а ХАВБЕК, -а, спорт. Останнім часом у пресі перевага надається слову півзахисник.

ХАЗЯЇН, -а, дав. -ові, кл. -е, мн. хазяї, -їв (чоловіки) і хазяїни, -їнів (господарі)

ХАЗЯЙКА, -и, дав. -йці, кл. -йко, мн. -йки, -йок, але дві хазяйки, п’ять хазяйок

ХАКІ. 1. прикм., незм. Брунатно-зеленуватий колір. Одяг кольору хакі. 2. у знач, ім., невідм. Тканина або одяг такого кольору. Одноманітне хакі.

ХАЛеПА, -и, род. мн. -леп і ХАЛЕ-ПА

ХАЛІФ, -а і КАЛІФ. У мусульманських країнах титул монарха. ХАЛІФАТ, -у і КАЛІФАТ. Система правління і назва держави в арабських народів.

ХАМЕЛЕОН, -а. 1. Вид ящірки. Прудкий хамелеон. 2. перен. Людина, яка часто змінює свої погляди, думки.

ХАМСА, -й і камса