Д. Гринчишин А. Капелюшний О. Сербенська 3. Терлак

УКРАЇНСЬКОЇ

мови

3-тє видання, виправлене Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

/ / Київ

“Знанял"

2006

УДК 811.161.2’271(038) ББК 81.411.1-7 С48

Словник-довідник з культури української мови

С48 Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Тер-лак. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2006. — 367 с. ISBN 966-346-101-2

Культура мови як невід’ємна складова особистості — одна із перших ознак загальної культури людини та суспільства. Вона включає в себе багато понять і вимагає постійної уваги до мовної поведінки особистості. Довідник містить складні випадки слововживання і допоможе читачам засвоїти граматичні норми української мови.

Для викладачів та студентів філологічних факультетів, мовознавців, працівників засобів масової інформації, вчителів, а також усіх, хто хоче підвищити рівень знання української мови.

УДК 811.161.2’271(038) ББК 81.411.1-7

© Д. Гринчишин, А. Капелюшний,

О. Сербенська, 3. Терлак, 1996 © Д. Гринчишин, А. Капелюшний,

О. Сербенська, 3. Терлак, зі змінами, 2006

ISBN 966-346-101-2 © Видавництво “Знання”, 2006

ЗМІСТ

Основні джерела словника-довідника

4

Переднє слово

5

Основні поняття культури мови 10

Список скорочень 16

Словник-довідник з культури української мови 19

4

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К., 1991.

Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання / За ред. В. М. Русанівського. — К., 1989.

Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник.— К., 1995.

Голоскевич Г. Правописний словник. — Нью-Йорк—Париж— Сидней—Торонто—Львів, 1994.

Гринчишин Д. П, Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. — К., 1986.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. —К., 1993.

Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. — К., 1990.

Malczewski Jan. Szkolny slownik nauki о j?zyku. — Warszawa,

1993.

Огієнко І. Український стилістичний словник. —Львів, 1924.

Орфографічний словник української мови. — К., 1994.

Погрібний М. І. Орфоепічний словник. — К., 1994.

Російсько-український словник ділової мови. — 3-є вид., випр. й доп. Уклали В. Підмогильний, Є. Плужник. — К., 1992.

Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. Словник-довідник. — К., 1986.

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. — 2-е вид., випр. і доп. — К., 1985.

Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмолен-ко.—К., 1989.

Словник української мови: в 11 т.— К., 1970—1980.— Т. 1—11.

Український правопис. — 4-е вид. — К., 1993.

Чак Є. Д. Складні випадки вживання слів. — К., 1984.

Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В. Сучасна українська мова: Довідник. —К., 1993.