Лексичний склад словника

До реєстру словника включено:

1. Емоційно-експресивну лексику сучасної усної розмовної мови.

2. Різноманітні жаргони, лексикон яких розширив своє функціонування і влився до загального розмовного мовлення. Жаргонізми у словнику подаються з функціональною приміткою — жаргонним маркером — для характеристики сфери побутування даного слова, а також для вказівки на походження.

3. Фразеологічні звороти, а також порівняння, приказки тощо.

4. Основну частину обсценної лексики. Це окремо обумовлюється тим, що у сучасному мовному дискурсі майже зламаний той саркофаг, під яким міцно було приховано ненормативну лексику. На сьогодні табуйованість на матірну лексику сильно знівельовано: матюк вже не є апріорі забороненим, а набуває такого статусу відповідно до інтенцій комунікативної групи. Крім того, матірна лексика вільно існує і в сучасному писемному тексті — особливо художньому.

Словникова стаття

1. Повна словникова стаття містить такі компоненти: заголов-кове слово, граматичну, функціональну та експресивно-стилістичну характеристику, тлумачення, ілюстративний матеріал, паспортиза

34

цію ілюстративного матеріалу. До деяких слів для уточнення значення додаються синонімічні відповідники. До словникової статті також додаються стійкі звороти, що містять в основі заголовкове слово.

2. Слова, внесені до реєстру словника, розміщуються в алфавітному порядку, оформлені прописними літерами та виділені жирним шрифтом:

ЛАВАНДА

ЧІПІДРбС

ІІІАМПУСІК
ЮРІК

3. Якщо заголовкове слово має фонетичні варіанти, то вони розміщуються в одній словниковій статті разом з найуживанішим словом:

ГІВНОДАВИ, гавнодави, гімнодави, гамнодави, -ів, мн. Будь-яке важке, масивне взуття.

Менш уживані варіанти також знаходяться в реєстрі словника в алфавітному порядку з відсилкою до свого відповідника:

УЧИТЕЛЙЦЯ, -і, ж., див. вчите лиця.

Граматичні форми та граматична характеристика слів реєстру

1. Іменники наводяться в називному відмінку однини. Також вказується закінчення родового відмінка однини та рід: КУРСАЧ, -а, ч.; ДАІІІА, -і, ж.

У називному відмінку множини подаються іменники, які не мають однини. Тоді наводиться лише форма родового відмінка множини, напр.: ГРЇНИ2, -ів, мн.

Якщо слово використовується переважно у множині, але^фор-ма однини можлива, тоді словникова стаття виглядає так: ГАЙКА3: гАйки, -йок, мн.

Невідмінювані іменники позначаються відповідною поміткою невідм.: АМЇГО, невідм.

2. Прикметники подаються у називному відмінку чоловічого роду: ЛАЖбВИЙ, -а, -е.

3. Дієслова наводяться у своїх основних формах. Для особових дієслів вказуються форми 1-ї та 2-ї особи однини теперішнього часу (недоконаний вид) або майбутнього часу (доконаний вид):

ХАВАТИ^ -аю, -аєш, недок.

ЗАВТИКАТИ, -аю, -аєш, недок.

Дієслова, що не мають форми 1-ї та 2-ї особи однини теперішнього (майбутнього) часу, супроводжуються відповідною приміткою:

ВСТАВАТИ, встає, 3-я ос. одн., недок.

ЧІПЛЯТИ, -яє, 3-я ос. одн.

ПЕРЕТАСУВАТИСЯ, -ється, 3-я ос. одн., док.

До безособових дієслів подається форма 3-ї особи однини з відповідною приміткою:

ПЕРЕКЛЙНЮВАТИ, -ює, безос., недок.

ГЛЮЧИТИ3, -ить, безос., недок.

Після граматичних форм дієслова позначається його вид — недок. (недоконаний) або док. (доконаний). Видові пари наводяться

в одній статті, де вихідною є форма недоконаного виду. Дієслова доконаного виду, утворені суфіксальним або префіксальним способом, наводяться в іншій статті.

4. Вказівка на граматичне керування жаргонізму подається за допомогою питальних слів (набрані курсивом, в дужках):

МУТИТИ3 (кого ?), -чу, -типі, недок.

ЛОЖЙТИ (на кого?що?), -жу, -жиш, недок.

5. Граматичні значення відмінюваних слів подаються скорочено (лише змінна частина), повністю — лише слова, які мають особливості у відмінюванні.

6. Прислівники, займенники, вигуки наводяться із відповідними позначками присл., займ., виг.

Стилістична характеристика заголовкові слів

1. У системі літературної мови сленгова лексика апріорі є стилістично маркованою. Але і сам сленг характеризується внутрішньо-системною стилістичною диференціацією.

Наступною після граматичного значення є стилістична кваліфікація слова та жаргонний маркер (тобто походження слова з певної жаргонної системи). їх призначення — вказувати на стилістичне нюансування, а також на походження слів.

Якщо відповідна курсивна примітка передує усій дефініційній частині, то вона відноситься до усіх значень слова (частіше — стилістичний маркер):

ПРОСИРАТИ, -аю, -аєш, недок., просрати, -еру, -ереш, док., вульг. 1. Втрачати, розбазарювати. 2. Безцільно витрачати гроші.

Якщо примітка знаходиться після одного зі значень слова, тобто після арабської цифри, то вона вказує на стилістичне чи генеалогічне маркування конкретного значення слова:

ШІСТКА, -и, ч. іжЛ. Донощик. 2. Підлабузник. 3. знев. Людина на подачі, чорноробочий; БАДЙЛЛЯ, -лля, с. 1. парк. Марихуана. А що, є бадилля дунути? 2. Найнижчий ступінь якості. Бадилля це пиво.

Різним значенням одного слова можуть відповідати різні примітки:

ВІНИК1, -а, ч. 1. знев. Букет. Хто це тобі такий віник подарував? 2. нарк. Марихуана.

ВІНИК2, вінік, -а, ч., комп. Вінчестер.

2. Залежно від емоційно-експресивного забарвлення розрізняємо такі різновиди розмовної лексики:

вульг. — вульгарні слова: ДРОЧЙТИ, -чу, -чиш, недок… . 2. вульг.

евф. — евфемізм: ЕС, невідм., евф.

знев. — зневажливе слово: БАРАХЛІ, -а, с., знев.

36

г лайл. — слово, що найчастіше використовується як лайка: ГІЕД-РЙЛО, -а, ч… . 2. лайл.

3. За походженням із соціальних діалектів виділяються такі групи слів:

авт. — із жаргону автомобілістів: МОРДА2, -и, ж., авт. бізн. — із жаргону бізнесменів: ПІДНЯТИ, -му, -меш, док., бізн. військ. — із військового жаргону: ПОЛКАН, -а, ч., військ, злоч. — із жаргону злочинного світу: УРКА, -и, ч., злоч. комп. — із комп’ютерного жаргону: ФЛОП, -а, ч., комп. нарк. — із жаргону наркоманів: ШЙРЕВО, -а, с., нарк. спорт. — із жаргону спортсменів: РОЗМОЧЙТИ, -чу, -чиш, док., спорт.

школ. — із жаргону школярів: БОТбН’ , -а, ч., школ.

Слова, згруповані за значенням (сексологічна лексика), але не співвіднесені з конкретною локалізованою групою, даються у словнику без примітки.

Тлумачення слів

1. Тлумачення слова коротко, стисло розкриває його значення. Якщо можливо, до розмовної одиниці подається максимально наближений за значенням літературний відповідник. Сленгові одиниці характеризуються семантичною несталістю, хиткістю і конкретизуються у контексті, а також залежать від невербальних засобів вираження. Тому для словникової фіксації необхідним є деяке усереднення, уніфікація значення, зведення різних відтінків значення до єдиного показника. Але, з другого боку, ми намагались і зберегти у дефініції оптимальну амплітуду відтінків значення, позначаючи кожне цифрою.

ЛАЖА, -і, ж. 1. Щось погано зроблене. Девіда втомила боротьба з паскудним матеріалом, і, аби вчергове не зняти відверту «лажу», він вирішив дістати пристойний сценарій (Єва). 2. Проблема, прикрість, неприємна ситуація. Така от лажа. Лажа рафінована, але що поробиш? (Книжник-ревю). Уся лажа в тому… — уся прикрість, причина в тому… 3. Фальш, ілюзія, обман, брехня. Навіть якщо три четвертих інформації у книжці було повною лажею, то все одно — Банзая вона зачепила за найживіші нерви й вивернула назовні (Л. Дереш). 4. Пусті розмови, нісенітниці. Він ще кілька хвилин несе повну лажу (А. Дністровий). 5. Сором. Я такої лажі не чекав і рідко коли бував у такій неприємній ситуації (А.Дністровий). 6. Неприємна ситуація. А то подумав, що ти знову в якусь лажу влипла (А. Дністровий).

Для уточнення значення слова до деяких статей через значок * наводяться найближчі синоніми:

ІНСТИТУТ, -у, ч… . * Бдоа, бурситет.

2. Омоніми подаються у різних словникових статтях, позначені верхніми цифровими індексами:

37

БАРАН1, -а, ч. Дурень.

БАРАН2, -а, ч. Кучерява людина.

БАРАН3, -а, ч. Трамвай.

3. Морфолого-словотвірні варіанти подаються через посилання на вихідне слово:

БЛЯДИНА, -и, ж., лайл.у див. блядь1.

БЛЯДЮГА, -и, ж., лайл., див. блядь1.

БЛЯДЮЖКА, -и, ж., лайл., див. блядь1.

4. Абревіатури супроводжуються відповідною приміткою — абр. У дефініційній частині подається розгорнуте тлумачення:

333, абр., студ. Правило трьох «З» (зазубрив, здав, забув).

КПЗ, абр. Туалет (дослівно — кімната приємних запахів).

Ілюстративний матеріал

Переважна частина слів супроводжується ілюстрацією (курсивом) із друкованих та електронних засобів масової інформації, художньої літератури, текстів пісень, мережного спілкування (форуми, чати). Також додаються теоретичні приклади до слів, що потребують контекстуального уточнення. Оскільки джерелом для словника в першу чергу було усне розмовне мовлення, то приклади є не до кожного слова, а лише до тих, які зафіксовані у писемному мовленні.

Оригінальне написання збережено.

Фразеологізми у словнику

Стійкі звороти (фразеологізми) набрані жирним шрифтом і позначаються знаком 0. Фразеологізм у словникову статтю вводиться за опорним словом, що формує гніздо зворотів:

ПРАПОР, -а, ч… . 0 Прапор в руки (поїзд назустріч; барабан за спйну); вульг. Прапор тобі в жбпу — побажання «успіху» комусь.

ПОРВАТИ1, -ло, 3-я ос. одн…. 0 Порвало на шматки, на запчастини, на дрібнйх тушканчиків — бути під сильним враженням. Порвати, як мавпа марлеві трусй — вразити, здивувати. У

У разі відсутності слова-домінанти фразеологізм подається за першим словом:

ЯПОНСЬКИЙ БОГ, виг. Здивування, враження.

Також за першим словом дається посилання на гніздові фразеологізми:

ЇХАТИ В РЙГУ, З’ЇЗДИТИ В РЙГУ, ЇХАТИ В РЙГУ ЧЕРЕЗ Г0РЛОВКУ, див. ргіга.

Якщо зворот має варіації складових компонентів, то вони наводяться через кому — без повторення постійного елемента:

ШЙФЕР, -у, ч…. 0 Шифер повзе, ~ їде, ~ тріщить — ненормальний психічний стан.

38

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

І. Газети

Високий Замок День

Дзеркало тижня Доба

Книжник-ревю Столичньїе новости Україна Молода

ХУДОЖНІ ТЕКСТИ

1. Тексти пісень

Брати Гадюкіни Моторолла

Олександр Пономарьов Таліта Кум

Танок на майдані Конго Тартак Графіт ЛЮК

2. Художня література

Андрухович Юрій. 12 обручів. — К.: Критика, 2003.

Андрухович Юрій. Рекреації. Московіада: Романи. — К.: Час, 1996. — 287 с.

Антологія альтернативної української поезії зміни епох: друга половина 80-х — початок 90-х рр. — Харків, 2001. — 187 с. — (Бібліотечка «Останньої барикади»).

Винниченко Володимир. Слово за тобою, Сталіне! — К, 1997. Винничук Юрій. Діви ночі. — Львів: Піраміда, 2003.

Ворс їда. Світлана Поваляєва: «Якщо людина — це світ, то світу — пиздець!» // Молода Україна. — 2003. — № 4.

Даниленко Володимир. Дзеньки-бреньки // Опудало: Українська проза, сатира, гумор, іронія 80—90-х рр. двадцятого століття. — К: Генеза, 1997.

Дереш Любко. Поклоніння ящірці // Четвер. — N9 16.

Дереш Любко. Культ. — Львів: Кальварія, 2002.

Дністровий Анатолій. Місто уповільненої дії. — К: Факт, 2003. Дністровий Анатолій. Пацики. — В рукописі.

Жадан Сергій. ТНе уегу уегу ЬезІ роешз, рзуЬосіеІіс зіогіез оГ ГщНііп£ апсі оіЬег ЬиІІзЬії (вибрані поезії 1992—2000). — К, 2000.

Жадан Сергій. Біг Мак. — К.: Критика, 2003.

Жадан Сергій. Депеш Мод. — Харків: Фоліо, 2004.

Жадан Сергій. Історія культури початку століття. — К.: Критика, 2003.

Жадан Сергій. АпагсЬу іп іЬе ІЛсг. — В рукописі.

II. Журнали

Єва

Журнал «ї»

Молода Україна Політика і Культура Четвер

39

Жадан Сергій. Цитатник. — Харків: Фоліо, 2005.

Жолдак Богдан. На небі, Шшє коле бульо красте гріх, Заручник імперіалізму, Яблука з райського саду, Чувак, так ти співак? // Опудало: Українська проза, сатира, гумор, іронія 80—90-х рр. двадцятого століття. — К.: Генеза, 1997.

Забужко Оксана. Польові дослідження українського сексу. — К.: Згода, 1996.

Іздрик Юрій. АМ™. — Львів: Кальварія, 2005.

Іздрик Юрій. Воццек. — Львів: Кальварія, 1999.

Іздрик і ПІева. Білочка // Четвер. — № 16.

Ірванець Олександр. П’ять п’єс. Проза. — К.: Смолоскип,

2002. — 120 с.

Карпа Ірена. Знес паленого (чтиво ідіотів). — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002.

Корчинський Дмитро. Війна у натовпі. — К.: Дім «Амадей», 1999.

Матіос Марія. Солодка Даруся. — Львів: Піраміда, 2004. Неборак Віктор. Літаюча голова. — К., 1990.

Неборак Віктор. Епос про тридцять п’яту хату. — Львів, 1999. Пиркало Світлана. Зелена Маргарита. — К.: Смолоскип, 2001. Пиркало Світлана. Не думай про червоне. — К.: Факт, 2004. Поваляєва Світлана. Ексгумація міста. — Львів: Кальварія,

2003.

Поваляєва Світлана. У мене все є, і мені за це нічого не буде // Четвер.

Подерв’янський Лесь. Аудіозаписи: «Піздець», «Цікаві досліди», «Пацавата історія», «Герой нашого часу», «Кацапи», «Васіліса Єгоровна і мужички», «Місце встрєчі ізменіть нельзя», «Хвороба Івасика», «Данко», «Павлік Морозов», «Гамлєт, або Феномен датського кацапізму», «Сноби», «Король Літр», «Нірвана», «Йоги», «Свобода», «Казка про рєпку, або Хулі не ясно», «Восток», «Дохуя масла», «П’ять хвилин на роздуми», «Йоко та самураї», «Рух життя, або Дінамо», «Жан Маре та його друзі», «Дохтори», «Кам’яний Дов-бойоб», «Остановісь, мгновеніє, ти прекрасно», «День колгоспника», «Тріасовий період», «Утопія».

Позаяк Юрко. Пропала грамота.

Покальчук Юрко. Те, що на споді. — Львів: Кальварія, 2000. Сняданко Наталка. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки. — Харків: Фоліо, 2004.

Сова Ізабелла. Смак свіжої малини / Пер. з пол. Л.В.Андрієв-ської. — Харків: Фоліо, 2005.

Сова Ізабелла. Терпкість вишні / Пер. з пол. Л.В.Андрієв-ської. — Харків: Фоліо, 2005.

Сосюра Володимир. Третя рота. К.: Рад. письменник, 1988. Ульяненко Олесь. Сталінка. Роман, оповідання. — Львів: Кальварія, 2000.

Цибулько Володимир. Ангели і тексти. — Київ—Львів: Нова література, 1996.

40

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

ЬагЬап.роНауа.иа

сп.сош.иа — газета «Столичні новини».

Гоніт.птр.сот.иа — форум.

Гогит.опіше.сот.иа — всеукраїнський форум.

Гогит.ипіу.кіеу.иа — форум Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

§гапі.кіеу.иа — інформаційний сайт.

Ьогае.агсог.йе/кіеу/ЬіЬІіо

кгеі(1а.икп¥е§і.пеі — літературно-мистецька газета «Крейда», кгуіука.&ііап.ідаг.пеі — журнал «Критика».

Ііпих.кіеу.иаЛуіу.пеі — інформаційний сайт.

ітізіс.сопміа — музично-інформаційний сайт.

реагі.сот.иа — сайт фестивалю «Перлини сезону».

роеіука.ішопе.пеі — літературний сайт.

ро8іир.Ьгата.сот — Поступ-Брама.

ргау(1а.сот.иа — Інтернет-газета «Українська правда».

рге88.Ьег(1уап8к.пеІ/~ріу(1епка — газета «Південна зоря».

рго£гату.соіп.иа

$ато£Опкіеу.иа

8Ьор.ЬатЬоок.сот

$кгуаЬіпЬоотги — гурт «Скрябін».

8тііЬ.ІУІу.иа (8тШі.Га8і.с1іаІ) — львівський чат (створений львів’янами).

иаіоііау.пеі — інформаційний сайт. уігІер.ЬурегтагІ.пеі ^¥иіу.1р1и8Іліе1 — канал «1+1».

чуупу.аир.іаІр.ог£.иа — Асоціація українських письменників (АУП).

^ун^у.аиіорагк-іу.кіеу.иа

^ун^у.Ьат.пеі.иа — газета «Старий Замок».

^ун^у.ЬІиі.ІУІУ.иа — інформаційно-розважально-читальний сайт.

\у^чу.сеапекс1о1.ІУІу.иа

^ун^у.йау.кіеу.иа — газета «День».

^уичу.доЬа.су.иа — газета «Доба», іун^у.йшіагук.іуіу.иа

^унчу.еіііргоїї.сот.иа — газета «Книжник-ревю».

\у>у>¥.Пате.сош.иа — Український сервер тематичних форумів «Флейм».

и^у.8оіЬіс.сот.иа/икгпі8Догит — Український готичний портал.

\у\у^ЛіеІтаіі-сир.ог§/иа ^у^у.ісіу.сот.иа — телеканал ІСТУ.

\у^у.іі.ІУІу.иа/сЬеІУЄГ — журнал «Четвер».

\у^у.іпГосііу.кіеу.иа/рЬогит — ІпГоСіїу — віртуальне місто комп’ютерної документації.

^у\*чу.р.1уіу.ііа — Бібліотека «ї».

>у\у\у.каграіу.сот.иа

>улу>у.кт$1іі(1іо.сот.иа — інформаційний сайт.

41

>у\у\у.копІгакІу.сопиіа або §с.1уіу.ііа/икг — журнал «Галицькі контракти».

іу\у^.кге8с1іаІіс.кіеу.иа — газета «Хрещатик».

^лу.ргога.сош.иа — Український літературний портал. \у\у\у.1ііег.пеі — інформаційний сайт.

>у\у^у.1уіу.иа

\у^у.пш§іс.1уіу.иа — музичний сайт.

>у\¥>¥.іті8іса.сот.иа — Український музичний портал, ^у^у.пс.сот.иа — телеканал «Новий канал».

^у^у.пс.сот.иаДогшп — форум «Нового каналу». н^у.пехіЛ.сот.иа

н^у.ріс.сот.иа — журнал «Політика і Культура» (ПІК).

\ууу*у.яиаке.1\іу.иа

^¥\у\у.$(і.ог8.иа/Гогит

>у^у.8ерІог.пе1.иа

>у^у.8ітуа.1иі8к.иа

н^у.8кі.1уіу.иа — сайт любителів лижного спорту. >у\у^.80сй.ипіу.кіеу.иа — факультет соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

уту.8і.2аток.тк.іі2Ь§ого(1.иа — газета «Старий Замок». ^уАУ^у.іагіак.сош.иа — сайт групи «Тартак».

^у>у.Іе1екгШка.кіеу.иа — Телекритика.

>у\у\уЛ§ти8іс.соііі — музичні новини.

№¥\¥.іптк.сот.иа — сайт гурту «Танок на майдані Конго». >у\у^.иГ.рге88а.соіп.иа

н^у.ипіап.пеі/рЬогит — Форум інформаційного агентства УНІАН.

ут¥.уіппіІ8а.сош — вінницька обласна газета «33 канал», ^у^у.гші.кіеу.иа — інформаційний сайт.

^у^у.гп.кіеу.иа — газета «Дзеркало тижня».

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

абр. — абревіатура авт. — із жаргону автомобілістів

бізн. — із жаргону бізнесменів виг. — вигук

викл. — із жаргону викладачів військ. — із військового жаргону

вульг. — вульгарне

док. — доконаний вид

евф. — евфемізм

ж. — жіночий рід

займ. — займенник

зах.-укр. — західно-українське

збірн. — збірне поняття

злоч. — із жаргону злочинного

світу

знев. — зневажливе зниж. — знижена лексика інф. — інфінітив ірон. — іронічне карт. — картярське комп. — із комп’ютерного жаргону

лайл. — лайливе

мн. — множина

наказ, сп. — наказовий спосіб

нарк. — із жаргону наркоманів

невідм. — невідмінюване

недок. — недоконаний вид

одн. — однина

перен. — переносне вживання півд.-зах. — лексика південно-західних областей України присл. — прислівник присудк. сл. — присудкове слово с. — середній рід спорт. — із жаргону спортсменів

студ. — із жаргону студентів

у знач. — у значенні

хіп. — із жаргону хіпі

ч. — чоловічий рід

школ. — із жаргону школярів

* — найближчий за значенням синонім

0 — фразеологічний зворот

43

УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

А

а

[а]

Б

б

[бе]

В

В

[ве]

Г

г

[ге]

Ґ

ґ

[ґе]

Д

Д

[Де]

Е

е

[Є]

Є

Є

[Є]

Ж

Ж

[же]

3

3

[зе]

И

И

[и]

І

і

[І]

ї

ї

[ї]

Й

Й

[йот]

к

к

[ка]

Л

л

[ел]

м

М

[ем]

н

н

[єн]

О

0

[о]

п

п

[не]

р

р

[ер]

с

с

[ес]

т

т

[те]

У

У

[у]

ф

ф

[еф]

X

X

[ха]

ц

Ц

[Це]

ч

ч

[че]

ш

ш

[та]

щ

щ

[ща]

ь

ь

[знак

м’якшення]

ю

ю

[ю]

я

я

[я]