§ 29. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна.

Основні способи словотворення в українській мові. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення

Словотвір — це розділ мовознавства, що вивчає способи утворення слів. Словотвір є одним із головних джерел поповнення словникового складу української мови.

Особливості виникнення багатьох слів заіубилися у віках. Слова, будова яких не пов’язується сьогодні з іншими спільнокореневими словами, називають непохідними. Основи таких слів складаються лише з кореня: сонц-е, добр-ий, і-ти, зна-ти, тр-и.

Більшість слів нашої мови походить віл інших слів, і спосіб їхнього творення можна простежити. Такі слова називають похідними.

Слово, яке повністю входить в основу похідного слова, називають твірним: ходити > виходити; весна —» провесна; сьогодні —» сьогоднішній. Однак найчастіше нові слова творяться не від слова, узятого повністю, а від основи слова: водо —» водний, рука —»ручний.

Основу, від якої твориться нове слово, називають твірною: учити —* учитель.

Основа слова, яка поділяється на морфеми, називається похідною: під-сніж-иик-0.

Основа слова, яка не поділяється на морфеми, називається непохідною: вод-а, сніг-0.

Слова в українській мові твораться за допомогою морфологічних і неморфологічннх способів словотвору.

Основним способом словотвору в українській мові є морфологічний спосіб. До морфологічного способу творення слів належать: суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний. осново- та словоскладання.

Префіксальний спосіб це творення похідних слів за допомогою префіксів: ходити —» с-ходити. писати —» за-писати, хитрий —» пре-хитрий. фашист —» анти-фашист.

Суфіксальний спосіб це творення похідних слів за допомогою суфіксів: гора -» гір-ськ-ий, ніжний —» ніжи-ість, тривога —» тривож-и-ти

Суфіксально-префіксальний спосіб — це творення похідних слів за допомогою і префіксів, і суфіксів одночасно: сніг —» нід-сніж-ник, вечір —» з-вечор-а. піч —» при-тч-ок, війна —» до-воєн-п-ий.

За допомогою цього способу творяться переважно: іменники від іменних основ {узбережжя, передмістя. пригірок): прикметники від іменних та дієслівних основ {довоєнний, безмежний, придорожній); прислівники від префіксів прийменникового походження та суфіксів, що виникли із закінчень прикметників, іменників {по-українськи, узимку).

158

У КАІ А! Якщо в слові є і префікс, і суфікс, це ще не означає, що слово утворене префіксально-суфіксальним способом Префікс і суфікс ори префіксально-суфіксальному словотворенні приєднуються одночасно: слово пострадянський має і префікс, і суфікс, але утворене воно префіксальним способом від слова радянський, а от слово довоєнний утворене префіксально-суфіксальним способом від слова війна, а не від слова воєнний (довоєнний — це той, що відбувався до війни):

• радянський —» пострадянський (префіксальний спосіб):

• війна —» до-восн-н-ий і п,-*; іксально-суфіксальний спосіб).

Безафіксний спосіб — це спосіб творення слів шляхом укорочення твірного слова: перекладати —» переклад, стій —* синь.

УВАГА! Якщо н слові немає суфікса чи префікса, це не означає, що воно утворене бе?афіксни. • способом. Безафіксний спосіб передбачає відкидання афікса: ходити —»j(ід; зелений —» зепв ■ •

Осново- та словоскладання — це такий спосіб творення слів, при якому дві й більше основ поєднуються н одне слово: всюди ходити —»всюдихід, аудіо + книга —* аудіокнига.

При основоскладанні може додаватися суфіксація: Чорне море —» чорномор-ець

Основним неморфологічним способом творення нових слів є перехід однієї частини мови в іншу (субстантивація перехід в іменники; ад’єктивація перехід в прикметники; адвербіалізація перехід в прислівники тощо): До класу зайшов черговий (перехід в іменники з прикметників). На стіл подали смажене, парене, варене, квашене, солене (перехід у прикметники з дієприкметників). Батько повернувся з війни весною (перехід у прислівники з іменників).

УВАГА! Слова учительська, черговий (у значенні іменників) і подібні утворені переходом із і-нієї частини мови в іншу, а не суф»« і * …….. • < і.і

Творення іменників

Нові іменники найчастіше творяться від іменників, прикметників, числівників і займенників:

• за допомогою суфіксів: хокей —» хокеїст, співати —» співак, білий —» білизна:

• за допомогою префіксів: спокій —* неспокій, глобалізм —» антиглобапізм:

• за допомогою префіксів і суфіксів: ліс —» перелісок, рукав —» безрукавка;

• безафіксним способом: великий —» велич, вивозити —» вивіз;

• складанням окремих основ: хмари чесати —з хмарочос;

• переходом прикметників у іменники: учительська, поранений.

Творення прикметників

Шві прикметники таоряться від іменників, дієслів та інших прикметників:

• за допомогою суфіксів: рослина —» рослинний, говорити —» говіркий, вчора —» вчорашній;

• за допомогою префіксів: багатий —> пребагатий, великий —> завеликий; нормальний —) анормальний;

• за допомогою префіксів і суфіксів: земля —> підземний. барва —» безбарвний;

• складанням окремих слів тв основ: багато поверхів —> багатоповерховий, вічно зелений

—» вічнозелений; український + німецький українсько-німецький;

• переходом із інших частин мови, перший номер —> перший (кращий) студент.

!59

Творення дієслів

Дієслова творяться:

• за допомогою суфіксів: зелений —> зеленіти, мир —» мирити;

• за допомогою префіксів: малювати —» намалювати, виконати —» перевиконати-,

• за допомогою префіксів і суфіксів одночасно: виразний -> увиразнити, кров знекровити.

Творення прислівників

Прислівники творяться від іменників, прикметників, числівників, дієслів, дієслівних форм та прислівників:

• за допомогою суфіксів: веселий —> весело, рішучий —» рішуче;

• за допомогою префіксів: учора —» позавчора, довго —> надовго;

• за допомогою префіксів і суфіксів: далеко -» здалеку, мій -» ио-жоеиу;

• переходом інших частин мови у прислівники: читати лежачи (лежачи (діеприсл.) но дивані); прибіг миттю (Я насолоджувався миттю (імен.) перемоги).

Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [є!у складних словах За кількістю основ у них слова поділяють на прості, складні і складем.

Слова з однією основою називаються простими: тиша, ранішній, розхвилюватися.

Прості слова можуть мати кілька префіксів і суфіксів і лише один корінь: на-в-з-до-гін. по-від-пис-ува-ти, по-роз-кид-а-п-ий. як-най-глиб-ш-ий.

Слова з двома чи більше основами називаються складними. Вони пишуться:

а) разом: хлібороб, Сільськогосподарський, вічнозелений:

б) через дефіс: хліб-сіль. робітничо-селянський, світло-зелений.

Слова з двох або більше слів називаються складеними: буду писати, двадцять один, разу раз. так що.

Основи складних слів можуть з’єднуватися за допомогою сполучних звуків [о], [є]. На письмі ці звуки позначаємо літерами о,е/с.

Сполучний голосний [о] вживається у складних словах, якщо перша частина складного слова утворена від прикметника і закінчується на твердий приголосний: чорнозем, білосніжний, високочолий. Якщо основа прикметника закінчується на м’який приголосний, то перед літерою о пишемо ь: синьоокий, давньоруський, середньовіччя, пізньоцвіт.

Якщо перша основа складного слова утворена від іменника або займенника, то:

• після твердого приголосного (зокрема шиплячого) вживаємо [о]: самовчитель, крокомір, пішохід, вужоподібний;

• після м’якого приголосного вживаємо [е]: землетрус, зорепад, мореплавець, волелюбний;

• після [й], яким закінчується перша основа, уживаємо Ге] (позначаємо літерою с): краєвид, змієподібний, боєприпаси.

ВПРАВИ

ВПРАВА 109. Знайдіть і випишіть спільнокореневі слова. Позначте в них корінь.

Підвода, горіх, дівча, горішні, підводний, вода, дівувати, горище, водити, горішок, дівчина, вода, водити, підводник, горіховий, водій, дівочий, горішник, гора.

і 60

ВПРАВА 110. Розберіть слова за будовою.

Улюблений, пережити, побратим, авторський, приморозок, видавництво, підводний, подорожник, весело, книгарня, добродій, приморозок, кореневий, улюблений, надвечірок, животворний.

ВПРАВА 111. Знайдіть відмінювані слова і позначте в них закінчення.

Пальто, високий, весело, ввечері, колібрі, працювати, даремно, кіно, хакі, пишу, дивляться, узбережжя, Крим, сіль, пишемо, Сибір, інтермецо, лежачи, лежачий, лежить, письмово.

УВАГА! Не забувайте, шо в українській мові е іменники з нульовим закінченням і невідмінювані іменники, які закінчен* мс мі і и : кГжі’ КОЛІбі /.

ВПРАВА 112. Зіставте подані твірні та похідні слова. Визначте твірну основу і твірні суфікси та префікси.

Зелений — зеленіти, зеленіти — позеленіти, зеленіший — зеленішати, зеленішати — позеленішати, каменяр —каменярський, копати — розкопати, Крим — кримський — ло-кримському, купати купатися, легкий — злегка, ліс — перелісок, ліс — міжлісся, небесний — піднебесний, рука — — підручний, фабрика — фабричний.

ВПРАВА 113. До кожного з наведених слів знайдіть твірне слово. Визначте твірну основу і спосіб словотворення.

Рівнина, пломбувати, краплина, продаж, дівувати, вусатий, крилатий, смертельний, передрук, аморальний, безземельний, синь, працелюб, якнайдетальніше, прегарний, мудрість, антициклон, небезгрішний, одвірок, велич, знання. * 11

ВПРАВА 114. Підкресліть складні слова. Випишіть слова зі сполучними звуками [о], [є]. Обґрунтуйте їх вживання.

Електроприлад, синьоокий, безодня, юнак, якнайкращий, знедолений, електротехніка, пасажиро-обіг, сільськогосподарський, хлібороб, садовод, жовтогарячий, працездатний, машинобудівний, пере-

161

11 • Ь’їлеі/ька О. Укр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

котиполе, радіостанція, широколистий, піднебесся, розшуковий, середньовіччя, військовополонений, військовик, листопад, шоленник.

ТЕСТИ

(З вибором ОДНІЄЇ правильної ВІДПОВІДІ)

Будова слова

621. Спільнокореневими с всі слова рядка А вода, водити, підводник, водій

Б село, села, сіл, (у) селі В міст, місточок, міщани, місто Г зварити, зварю, звариш, зваримо Д дріб, дрібний, дріб’язок, дріб’язковий

622. Спільнокореневими є всі слова рядка А іти, ходити, шкандибати, чалапати

Б мороз, морозиво, заморозити, морожений В СНІГ, ПІДСНІЖНИК, сніжок, іній Г біль, знеболювальне, більший, болючий Д коса, косий, косинець, косити

623. Спільнокореневими є всі слова рядка А підвода, підводний, вода, водити

Б сиджу, СИДІВ, сидячи, свдимо В дівча, дівувати, дівочий, дівчина Г горе, горішній, горише, гора Д великий, велич, вельвет, вельбот

624. Спільнокореневими е всі слова ралка А літр, літровий, літерний, літера

Б горіх, горішок, горіховий, горішник В влада, владар, власний, волосся Г олово, полив’яний, олов’яний, олівець Д писати, написати, пишу, пишемо, пишіть

162

За "1 Я Я >

□галл

За "і я я >

"1 я я >

□плп

t=1B ffl >

□□□□□

За "і я ет >

□ллпл

Ззія Я >

ллллп

Б народ, народний, народність, народовець

632. Неправильно розібрано за будовою слово рядка А [прикордонник,

Б ,п5^ем^Іл^їЙ В [вч’итшіі^Ц Г ^іішсан^ій Д ^ісреможфій|

633. Н е мають закінчень усі слова рядка А Чернівці, Чилі. Перу, Сочі

Б наодинці, по-перше, гарно, перший В надміру, навесні, зима, беж Г кенгуру, шимпанзе, нанду, жираф Д хакі, весело, Сухумі, бюро

634. Нульове закінчення мають усі слова рядка А кольрабі, колібрі, Чернівці, жайворонок Б ведмідь, тигр, лев, цеце

В ножиці, відро, Олексій, юнак Г вирішувати, по-новому, ступінь, рушій Д хлопець, солідарність, тінь, Василь

635. Правильно виділено префікси у слові рядка А безвЙмовио

Б Знеболити В недооцінювати Г безперервний Д понадплановий

Словотвір

636. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А всістисл, повечеряти, миритися, жвліти

Б вечеряти, збагатити, поїсти, зав’язувати В обідати, дівувати, марширувати, поетизувати Г пагорб, весело, посивіти, сивина

637. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А балакун, водій, ласунка, прабабуся

Б монтер, суперобкладинка, зайченя, редакторський В навчання, боротьба, будівельник, вихователь Г перекотиполе, семимильний, бригадирський, ручний

638. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А продиктувати, добренький, пророчий, перехожий Б співак, кобзар, вчителька, режисерський

В гордість, напівтемрава, величина, любощі Г білизна, шахтар, приземлитися, прекрасний

дПі

164

639. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А заходити, розлука, під’їзд, находитися

Б хитрувати, дрібненький, дорожній, настільний В сніжок, підсніжних, сніговий, сніговій Г далечінь, гонитва, сівба, клеїти

640. Суфіксальним способом утворені всі слова в рядау А тигреня, чайник, мишка, акваріумний

Б лінійка, резинка, склянка, перевезення В паперовий, записувати, контратака, меблевий Г бру.іний, енциклопедичний, книжковий, заміський

641. Префіксальним способом утворені всі слова в рядку

А хилитися, приборкувати, подорожник, порозумітися Б сфотографувати, обійняти, підвальний, зачинити В випередити, намалювати, передпокій, пройдисвіт Г прилетіти, прегарний, приклеїти, переставити

642. Префіксальним слособом утворені всі слова в рядку А сутінь, безнадія, пресмачний, пригорнути

Б нещастя, загривок, слухач, перегрітися В понаднормовий, бандурист, одинак, одвірок Г закордон, прядід, кілочок, припасувати 643- Префіксальним способом утворені всі слова в рядку А призвук, понадплановий, завеликий, заспівати Б архіважливий, пребагатий, зійти, обережний В допоміжний, супердержава, вишити, оббити Г перевізник, українка, зчепити, списати

644. Префіксальним способом утворені асі слова в рядку А насип, причепа, прибережний, насмішити

Б переобмолот, нещастя, наспівувати, сутінки В суперсучасний, замалий, сумирний, вчорашній Г анормальний, пребагатий, пагорб, праматір

645. Префіксальним способом утворені всі слова в рядку А заморський, висвітлити, привітний, ушосте

Б приземлитися, прехороший, спізнитися, по-нашому В струменіти, спізнитися, співпраця, співпереживати Г антигуманний. вгрузнути, допоки, ультраправий

646. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А підосичник, опеньок, пришкільний, придорожній

Б приміський, пришвидшити, співучасть, долити В виблискувати, пожвавити, перелісок, надвечір’я Г горілиць, покарати, надвечір’я, підгір’я

647. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А знеболити, збагатити, видолинок, одвірок

Б передмістя, присадибний, переробити, перелрошувати В знеболювальний, переписувати, зіпсувати, зчіплювати Г знешкодити, прибиральник, підсніжних, пожежник

АВ

Б[_

165

648. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А приписувати, приклеювати, приписати, приклеїти

Б замислювати, замислити, замішувати, замісити В піддашшя, підвіконня, Прикарпаття, запорізький Г перешийок, повоєнний, ототожнити, узбережжя

649. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в радку А по-простому, підспівувати, причепуритися, перелізти

Б розказати, розписати, розказувати, розписувати В піддослідний, перероблений, оновлений, прибігти Г усьоме, підсвічник, спорожнити, по-українськи

650. Префіксально-суфіксальним способом утворені всі слова в рядку А вдруге, задзеркалля, опілля, вдягання

Б по-доброму, міжбрів’я, заземлювати, безземелля В передвиборчий, розщедритися, зберегти, вписати Г підземелля, пришелепуватий, спохватитись, присмак

651. Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку’

А велич, молодь, плач, ніхто

Б біг, потік, пуск, вихід В блакить, абиде, спів, хід Г переспів, призвук, перегук, насип

652. Безсуфіксним слособом утворені всі слова в рядку А вибір, синь, переклад, неук

Б золотий, прокіс, захист, мудрість В міць, липень, добір, синява Г поросль, кримінал, відріз, паморозь

653. безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку А хода, мокрінь, скрип, пісня

Б спів, гуркіт, споруда, суддя В молодь, вибір, вигук, вибрик Г відмова, прикраса, колосся, примара

654. Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку А павутиння, збіжжя, присмерк, вилиск

Б грюк, далечінь, писк, тріск В далеч, велич, стук, вишкіл Г волосся, мвлеча, свист, сяітло

655. Безсуфіксним способом утворені всі слова в рядку А юнь, блакить, запал, запис

Б багач, холодно, перелаз, занепад В відліт, розклад, квітка, лють Г небосхил, перегляд, бій, розтин

656. Способом складання утворені всі слова в рядку А фотовиставка, телеміст, півовал, без’ядерний

Б хлібопекарня, сміттєпровід, екс-президент, одинадцять В краєвид, землетрус, семиповерховий, всюдихід Г космонавт, астронавтика, кіборг, робот

А’Л

166

657. Способом складання утворені всі слова в рядку А конов’язь, двохкімнатиий, Ужгород, переїзд Б водограй, чорнослив, аеропорт, хвилеріз

В очевидний, свинопас, суперклей, перехід Г чорнозем, багатозначний, перемир’я, зроду-віку

658. Способом складання утворені всі слова в рядку

А фотоапарат, газозварювальний, кіловат-година, жовто-блакитний Б медсестра, Донбас, самовчитель, понадлімітний В ЗАЗ, лікар-педіатр, дизель-поїзд, антигуманний Г життєдайний, кругозір, землероб, ультрафіолетовий

659. Способом складання утворені всі слова в рядку

А флігель-ад’ютант, телецентр, екс-чемпіон, пів’яблука Б фотомонтаж, давньоруський, середньовіччя, боєздатний В прсс-секретар, черезсмужжя, трикутний, водосховище Г бультер’єр, штабс-капітан, контр-адмїрав, Причорномор’я

660. Способом складання утворені всі слова в рядку

А східноєвропейський, придунайський, військовополонений, редколегія Б давньогрецький, контратака, генерал-майор, черезплічник В матч-реванш, лрес-реніз, понадміру, суперагент Г саітогляд, своєрідний, хлібороб, лісопарк

ТЕСТИ

(на встановлення відповідності)

661. Встановіть відповідність між словами і способом їх творення

Спосіб творення Приклади

1 префіксальний А всюдихід, пароплав, зораліт, книголюб

2 суфіксальний Б синь, вигук, спів, регіт

3 префіксально- В садочок, гарно, маленький, школар

суфіксальний Г присадибний, удруге, прикордонник, озадачнти

4 безафіксний Д надміцний, заспівати, прегарний, найкращий

662. Установіть відповідність між словами і способом їх творення

Спосіб творення Приклади

1 складання основ А весняний, видноколо, перешийок

2 префіксально- Б водограй, хмарочос

суфіксальний В лікар, тріскучий, джерельний

3 СуфІКСіІЛЬНИЙ г безумство, придорожній

4 префіксальний д приклеїти, зварити, прибігти

663. Встановіть відповідність між словами і способом їх творення

Спосіб творення Приклади

1 префіксальний А безмежний, міжребер’я, підберезник, підвіконня

2 суфіксальний Б фарбувати, бабуся, річний, машиніст

3 префіксально- В співпраця, донині, ультразвук, нереальний

суфіксальний Г неук, захист, велнч, переклад

4 складання Д вертоліт, листоноша, військово-морський,

природничо-математичний

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

167

664. Встановіть відповідність між словами і способом їх творення

Спосіб творення Приклади

1 префіксальний А лісок, швиденько, душевний, сушити

2 суфіксальний Б прикордонник, прибережний, Єезбараний,

3 префіксально- сучасний

суфіксальний В врятувати, екстраординарний, сказати, несила

4 перехід з однієї Г зелень, міць, запис, біг

частини мови в іншу Д набережна, шампанське, весною, черговий (у класі)

665. Встановіть відповідність між словами і способом їх творення

Спосіб творення Приклади

1 префіксальний А розслабити, подорослішати, співрозмовник,

безрукавка

Б перекотиполе, шибайголова, вельмишановний, горілиць В вартовий, учительська, зимою, поранений Г відбігти, пагорб, призвук, замалювати Д вчителювати, землянка, дощовий, весело

2 суфіксальний

3 префіксально-суфіксальний

4 перехід з однієї частини мови в іншу

А Б В Г Д

А Б В Г Д

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання