§ 5. Спрощення груп приголосних

Іноді при словотворенні або словозміні виникає складний для вимови збіг кількох приголосних звуків. Тоді один зі звуків випадає, і вимова стає легшою, а мовлення — милозвучним. Таке явище називають спрощенням.

1. У вимові й на письмі відбувається спрощення в таких групах приголосних:

а) -ж(д)н-, -з{д)н-, -с{т)н-, -с{трг-

У групах приголосних -жди-, -здн-, -стл-, -стн- випадають д і т. тиждень — тижня — тижневий; виїздити — виїзний, поїзд — поїзний; пестощі — улесливий, щастя — щасливий; вість — вісник, користь — корисний, честь — чесний, якість — якісний.

Винятки: зan ’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хвороспшнк, шістнадцять.

Примітка. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим сг, літера т у групі приголосних -стн- зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється: аванпост — аванпостний, баласт — баластний, компост — компостний, контраст — контрастний, форпост форпостний.

б) -з (*)«-, -с(к)н-

У групах приголосних -зки-, -скн- випадає к при творенні дієслів із суфіксом -ну-: бризк — бризнути, брязк — брязнути, блиск— блиснути, писк — писнути, плюск — плюснути, тріск — тріснути

Винятки: випуск — випускний, виск — вискнути, риск — рискнути.

в) -с(л)н~, -р(д)ц-

У групі приголосних -t,iн- і -рдц- випадають л та р: масло — масний, мисль — умисний, навмисне; ремесло —ремісник; серденько — серце.

2. Лише у вимові відбувається спрощення:

а) у групах приголосних -стц-, -стч-: невістка — невістці, невістчин.

б) у групах приголосних -стськ-, -іггськ-, -НТСТ8-: фашист — фашистський, студент — студентський, студентство.

ВПРАВИ

ВПРАВА 21. Від поданих іменників утворіть прикметники і вимовте їх згідно з правилами ор-фоепїі Спова запишіть парами. Винятки підкресліть.

Якість, швидкість, пропуск, уста, тиждень, честь, проїзд, совість, заздрість, масло, пристрасть, шастя, ненависть, вартість, контраст, аванпост, баласт, доблесть, зап’ястя, випуск, захист, кількість. Якість — якісний,_

ВПРАВА 22. Якщо потрібно, вставте в подані слова пропущені букви. Поясніть правопис.

Чес_но, бряз_нути, зап’яс__ний, кіс_лявий, піз_но, ус_ний, баласний, наміс_ник, ка-

пос_ний, учас_ник, фашис_ський, тиж_ невий, сер_цевий, маси ий. шас_ливий, якіс_ний, почесний, студене во, улес_ливий, ціліс ний, хвас_ливий, рідкіс_ний, компос_ний, буре-

віс ник, виїз_ний, вигіус_ний, шас_ливий, хворос_няк. пес_ливий, плюс__нути, реміс_ник,

тріс _нути, шіс_надцять, зловіс_но, бриз__нути, заздріс ний, аген_сво.

ВПРАВА 23. Від поданих слів утворіть прикметники. Затранскрибуйте утворені слова. У вимові чи на письмі відбувається спрощення7

Студент, фашист, лейтенант, курсант, конкурсант, агент, турист, гігант, дилетант.

Студент — студентський [студен’с’ки’й],_

ТЕСТИ П

{з вибором однієї правильної відповіді)

191. Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка А ненавис..ний, совіс..ний, пропус..ний, вартіс..ний

Б шіс..надцять, радіс..ний, пее..ливий, ціліс..ний В нещас..ний, перс..ня, скатер..ка, швндкїс.ний Г влас..ний, надкіс..ниця, гус.лути, умис..ний Д свис..нути, первіс..ний, прихвос..ні, жаліс.ний

192. Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка А безвиїзний, корис-.ний, випус.-ний, КІС..ЛЯВИЙ

Б облас..ний, волос-.ний, бороз..на, цінніс. ний Врадіс..ний, ШВИДКІС..НИЙ, бандурне..ці, очис .иий Г зап’яс..ний, піз-.ній, 6езсовіс..ний, зліс..ний Д облас..ний, свис..нути, вис..нути, шістнадцять

193. Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка А перехрес..ний, пристрасний, заздрісний, учасник

Б ПрОВІС-.НИК, шіс..надцять, НЄВІС..ЦІ, особистіс..ний В щасливий, захисник, хвастливий, мас..ний Г доблес..ний, піаніс..ці, капос..ний, аванпос..ний Д нещасний, форпос..ний, контрас..ний, чес..ний

194. Сп|юшення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах рядка А чесно, зал’ясний. піз..нО, усний

Б балас..ний, наміс..ник, капосний, учас..ник В сер-цевий, щас..иивий, якіс..ний, улес..ливий

Г ТНЖ-.НЄВИЙ, ГЄДОНІС..СЬКИЙ, ЦІЛІС..НИЙ, ПОЧЄС..НИЙ

Д хвас..ливий,рідкіс..ний, масн..ий, невіс..цї

195. Спрощення приголосних у вимові й на письмі відбувається в усіх словах радка

А КОМПОС..НИЙ, буревіс..ник, НИЇЗ..НИЙ, випус..ний Бневіс..чин. хвастливий. шас..ливий, хворос..няк В бряз..нути, пестливий, плюс..нути, реміс..ник Г тріс..нути, зловіс.-но, бриз..нути, заздрю..ний Д кількісний, кіс..лявий, шіс..надцять, ШВИДКІС..НИЙ

АП

бП

вп

ГП

до

*□

БП

*□

rR

ди

АП

бо

«□

я

42

196. Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка А ПЄС..ЛИВИЙ голос

Б популярний ТИЖ..НЄВИК В голосно пнс,.нути Г серпневий напад Д плюс, ну ти водою

197. Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка А облас..ішй центр

Б випус..ний вечір В сніжний буревіс..ннк Г ІІрОЇЗ.-НИЙ документ Д корис..ний продукт

198. Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка А щас.-ливнй випадок

Б каное..ний песик В ІІІЗ..НЯ осінь Г Ц] ВИДКІС..НИ й потяг Д голосно вис.ліути

199. Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка А хвас липа жінка

Б іахіїс.-іінк Батьківщини В ;іоблсс..пий воїн Г ус..не мовлення Д клас..ний досвід

200. Спрощення приголосного на письмі не відбувається у виділеному слові рядка А бриз..нути водою

Б мас..ний погляд В учас..ник змагань Г зап’нс..ннй суглоб Д улес-лпва мова

201. Спрощення приголосного лише у вимові відбуваться у виділеному слові рядка А зловіс..ний звук

Б талановитий реміс..ник В ОСОбиС ГІС..НИЙ підхід Г раліс.ний сміх Д певіс..чина спідниця

202. Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка А туристичне аі СН..СТВО

Б ПОЧСС..НИЙ гість В беісовіс..иий чоловік Г очис.ла споруда Д РІ1КІС..НИЙ екземпляр

203. Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка А вкіс..ний виріб

Б зліс ний неплатник В фашистська окупація Г чес..не слово Д прнсірас..на промова

А

Б

Г

Д

Б

В

Г

Д

І

43

□шш ашш ШПЩ

<is a u q <u auq

204. Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка А улесливе слово

Б мне.-ний сир В протестан-.ська церква Г наміс..ник імператора Д ус..на вправа

205. Спрощення приголосного лише у вимові відбувається у виділеному слові рядка А кіс.лява риба

Б перехрес.ні стежки В захис..на реакція Г студентське містечко Д тріс..нути із заздрощів

206. Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку А хваснути, тижневий, проїздний, шістнадцять

Б ад’ютантський, контрастний, капосний* масний В сонце, свиснути, прихвосні, баластний Г улесливий, просланий, виїзний, первісний Д курсантський, заздрісний, первісний, щасливий

207. Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку А обласний, пестливий, якісний, очисний

Б нснавис гний, жалісний, гіганський, тижня В парламентський, хруснути, персня, солдатський Г захисник, буревісник, скатерка, шістнадцятий Д тиснути, беззахисний, пестливий, шістсот

208. Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку А безсовістний, поїзний, якісний, баласний

Б випускний, кістлявий, тижневий, учасник В (на) персні, кореспондентський, дилетантський, медалістці Г шістсот, зап’ястний, хруснути, тріснути Д корисний, болісний, тоскний, якісний

209. Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку А безвиїзний, перехресний, цілісний, абонентський

Б швидкісний, кореспондентський, щасливий, іуснути В честний, усний, зал’ясний, серце Г пристрасний, навмисно, очисний, хвастливий Д злісний, кістлявий, персні, хресний

210. Помилки при спрощенні приголосних на письмі допущено в рядку А форпостний, зловісно, намісник, кістлявий

Б туристський, цілісний, невістці, журналістський В корисний, тиснути, почесний, проїзний Г бандурисці, жалістний, сердцевий, аласний Д благовісний, шелеснути, капусняк, гуснути

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання