УКРАЇНСЬКА

Зовнішнє Незалежне Оцінювання

КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

ІЗ Довідковий теоретичний матеріал £ Тренувальні вправи ІЗ Тренувальні тестові завдання 0 Відповіді до тестів

2015

СКРЕТЧ-КОД ГАРАНТУЄ ОРИГІНАЛЬНІСТЬ _І ЯКІСТЬ ЬОГО ВИ АННЯ_

УДК 811.161.2 RRK 812 Укр я723 Б61

Редактор Оксана Давидова Літературний редактор Маргарита Більчук Дизайнер обкладинки Віталій Нехай Фото Віктора Хіхловського

Бі.кцька О.

6 61 Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО / О. Білець-

ка. —Тернопіль; Підручники і посібники, 2014. — 496 с

ISBN 978-966-07-2528-7

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він складений відповідно до чинної програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО.

Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

УДК 811.161.2 ББК 81.2 Укр я723

ISBN 978-966-07-2528-7

© Білецька О.. 2013

Олена Білецька

УКРАЇНСЬКА МОВА

Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

ПЕРЕДМОВА

Посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Він складений відповідно до чинних програми з української мови для середньої загальиоосвігаьої школи та програми ЗНО з української мови та літератури. У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, близько 300 тренувальних вправ, 1800 тренувальних тестових завдань. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови.

Згідно з вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні:

• знати зміст лінгвістичних понять і термінів;

• розпізнавати мовні явища й закономірност і:

• групувати і класифікувати вивчені мовні явища;

• визначати істотні ознаки мовних явищ;

• розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць;

• установлювати прнчинно-наслїдкові зв’язки мовних явищ;

• застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях;

• розуміти факшчний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, тему, основну думку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту;

• оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних норм української мови;

• оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефективності досягнення поставлених комунікативних завдань;

• відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилкових тощо. Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику

згруповано за твкими розділами: «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Культура мовлення», «Стилістика. Розвиток мовлення».

Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано в таких формах:

• завдання з вибором однігї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний.

• завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується співвіднести характеристику’ мовного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою.

Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформсваності у випускників загальноосвітніх палчальних закладів мовної компетенції.