§ 4. Уподібнення приголосних

1- В українській глухі приголосні перед девінклми звучать, як парні їм дзвінкі, тобто одзвінчу-ються: боротьбо[бород’ба],вокзал [вогзал], футбол [футбол], рюкзак [р’угзак]

2. У середині та в кінці слова дзвінкі приголосні в українській мові (на відміну від російської) не оглушуються і вимовляються чітко: сте[ж]ка. ка[з]ка, моро[з]. Виняток дзвінкий приголосний [г]-У кількох словах (легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю і похідних від них) перед глухими приголосними він оглушується і вимовляється, як парний йому глухий [х]: легко [лехко], вогко [вбхко], ніг-ті[н’іхт’і], кігті [к’Іхт’і], дьогтю [д’бхт’у].

3. Дзвінкий приголосний [з] у префіксах роз-, без- тощо перед наступними глухими приголосними у швидкому мовленні може частково оглушуватися: розказати [росказати’], безперечно [бв’ене"’ речно].

4. Перед наступним м’яким або пом’якшеним приголосним виступають приголосні [д’], [т’], [з’], [дз*], [с ], [ц’], [н’], [л ] (Де Ти З’їСи Ці ЛиНи + дз) пом’якшуються: [п’іс’н’а], [мо^ут н’ій], [д’н’і], [ч’н’ати*], [ц’в’іт], [к’ін’с’ки*й], [с’т’іл’ки’].

5. На межі морфем (префікса і кореня або кореня і суфікса) букви ж, ш, ч, що позначають шиплячі приголосні, та букви з, ц, с, що позначають свистячі приголосні, утворюють буквосполучення, вимова яких відрізняється від роздільної вимови букв, що входять до їх складу.

Вимова

Приклад

-жс{я)

[3d

розважся [розваз’с’а]

-шс(я)

|с’:]

грієшся [гр’ійе,,с’:а]

-чс(я)

tu’c’J

покалічся [покал ‘іи’с’а]

-*и(І)

(з Ц ]

ло.жі//[лоз’ц’і]

-нщ(і)

(■«■)

кішці [кіс ’ц і]

-чц(і)

бочці 1 боїд’-і]

зж-

[ж:]

розжиріти [рож: ир ‘іти*]

зш-

[ш:]

(у префіксах і прийменниках)

зшкребти [зш:кре"бтй], безшерстий [би’ш:ерсти*й]

-зш-

[жш]

(в усіх інших випадках)

вивізши [в й в ’ і ж ш и1]

34-

[шч]

(у префіксах і прийменниках)

зчавити [шчавй ти1"]

-34-

[жч]

(в усіх інших випадках)

обрізчик [обр’іжчи*к[

-сш-

[ш:]

пасшись [па ш:исс’]

Відрізияється також вимова сполучення букви т, що позивчає зубний приголосний, та букв с, ш, ц, ч.

Буквосполучення

Вимова

Приклад

-тьс(я)

[и ■]

сміється [с’м’ійец’га]

-тш-

[чш]

коротше [корочшеи]

-тц-

м

болітце [бол ‘ш:ем]

-тц(я)

[и:]

ворітця [ вор’ і ц: а ]

-тч-

[ч:]

притча [при ч: а]

38

УВАГА! При розв’язуванні тестових завдань на звуковий склад слова обов’язково слід зважати на уподібнення приголосних, особливо, коли в тестовому завданні запитується, чи всі приголосні глухі в рядку, чи всі приголосні дзвінкі в рядку, чи всі приголосні м’які в рядку, чи всі приголосні тверді в рядку, чи однакова кількість звуків і букв в усіх словах рядка. Наприклад, у слові вокзал всі Приголосні дзвінкі, тому що [к] уподібнюється до [з] й одзвінчується: [вогза л). У слові пісня всі приголосні м’які (пом’якшені), адже [с] перед м’яким [н’] пом’якшується: [п’іс’н’а]. У слові бочці (Д. в. одн.) букв більше, ніж звуків (5 б., 4 зв.): [бо ц’:і], оскільки [ч] уподібнюється до [ц’] і перетворюється на один подовж ним тиче |н’:|.

ВПРАВА 20. Знайдіть слова, у яких відбувається уподібнення приголосних. Вилиіиілть їх і за-транскрибуйте.

Рюкзак, розкласти, житловий, вітчизна, Рябко, двигтить, зсипати, зубки, ідеться, зчистити, ложка, чесні, кузька, коробки, зцідити, коритце, стежка, футбол, пасешся, близько, швидко, освітній, казка, рубка, анекдот, сережка, сліпий, кузня, доріжка, ягідка, навесні, берізка, діжка, сміх, безпека, бабка, молотьба, ліжко, пісня, дігтяр, просьба, цшбка.

Рюкзак — [р’угза к),__

ТЕСТИ

Ті вибором однієї правильної відповіді)

І

181. Уполібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А полегшення, розкласти, справжній, житловий

Б вітчизна, Рябко, двигтить, зсипати В зубки, ідеться, зчистити, ложка Г чесні, кузька, коробки, зцідити Д коротший, футбол, пасешся, сліпий

182. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А коритце, доріжка, кузня, легкий

Б робиться, стежка, розчин, нігті В солодко, близько, безшовний, перемогти Г (на) грушці, камінчик, рюкзак, просьба Д покажчик, шибка, швидко, вогкість

АП

С

39

183. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А молотьба, анекдот, ніжність, зжалитись

Б ложка, колодка, зшити, освітній В смієшся, казка, розбещений, рубка Г принісши, берізка, якби, радість Д казка, (на) ніжці, боротьба, сережка

184. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А ягідка, заквітчати, грубка, (у) мисці

Б (у) ручці, обмежся, просьба, сніг В вогкий, важко, пишеться, навесні Г безсмертний, їжджу, (у) книжці, берізка Д дігтяр, смужка, ліжко, пісня

185. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А діжка, сміх, вокзал, бабка

Б (у) садку, берешся, вріжмо, замазка В просьба, зшиток, (у) мисці, розжарити Г радишся, вовк, мигтів, безпека Д повсякденно, скибка, розклад, зробивши

186. І Іравильну вимову відображає транскрипція всіх слів у рядку А сміється [с’м’ійец’:а], нігті [н’іхт’і]

Б пісня [п ‘ієн’а], футбол [футбол]

В ложці [лбжц ‘і], сміється [с’м’ійет’с’а]

Г казка [кіска], дуб [луп]

Д вогко [вбгко], поріг [пор’іг]

187. Правильну вимову відображає транскрипція всіх сяів у рядку А просьба [прбс’ба], вівця [в’іфц’а]

Б стіл [ст’іл], анекдот [анеикдот]

В боротьба [бород’бі], вокзал [вогзал]

Гворітця [вор’ітц’а], рядість[радіст’]

Д міцні [м’іцнЧ], дігтяр [д ‘і гт ‘а р]

188. Правильну анмову відображає транскрипція всіх слів у рядку А зуб [зуп], рюкзак [р’укзак]

Б щастя [шчас’т’а], легкий [леихкйй]

В цвях [цв’ах], пасшись [пасши*с’]

Г ложка [лбшка], свято [св’ато]

Д рубка [ру пка], ліжко [л "ішко)

189. Правняьну вимову відображає транскрипція всіх сяів у рядку А зчавити [счавйтие], мороз [морбс]

Б кізка [к’іска], джаз [джас]

В притча [притча], ластівка [ласт’іфка]

Г різка [р’іска], совість [сов’іст’]

Д (у) чашці [час’ц’і], пюре [п’уре]

190. Правильну вимову відображає транскрипція всіх сяів у рядку А різьбяр [р’ізб’ар], дівчата [д’іфчата]

Б дзвін [ дзв * і н], грієшся [гр’ійемшс’:а]

В фюзеляж [ф’узенл’йш], гриб [грип)

Г зшиток [ш: йток], безжурний [беиж:урни*й]

Дтяжко[т’ашко], робиться [рббит’с’а]

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання