ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 1. Фонетика. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі.

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Орфоепія Фонетика

Фонетика (від гр. phone — звук) — розділ мовознавства, який вивчає звуки мови.

Основним об’єктом вивчення фонетики є звуки — найменші одиниці мовного потоку, З яких складаються слова. Звуки утворюють зовнішню, звукову оболонку слів і тим самим допомагають відрізнити одне слово від іншого. Звуки не мають ні лексичного, ні граматичного значення, але саме вони є матеріалом для творення, розпізнавання та розрізнення слів. Слова відрізняються зв кількістю звуків, з яких вони створені, набором цих звуків та їх послідовністю.

Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м ’які, дзвінкі й глухі

В українській мові 38 звуків. За особливостями творення, звучанням і роллю в мові звуки поділяють на голосні та приголосні.

ГблосиІ звуки утворюються лише за допомогою голосу. Голосних зауків 6: (я[, [о[, |у|, |ej, |м), [і].

Приголосні звуки утворюються за допомогою голосу і шуму або тільки шуму. Приголосних звуків 32: J6J, [п], (д), |д’1, [т[, [т[, [ґ[, [к[, ІФ1, [жі, [з[, [з'[, М, |с|, [с'[, [.), |х], |д£|, [яз], [©'[, [ц[, [Ц’І, [ч], [в[, [м[, [й], [н), [н’К N, |л'[, ]р[, Ір’І-

Приголосні звуки бувають тверді і м’які. М’яких приголосних в українській мові 10, твердих 22. Деякі приголосні за твердістю — м’якістю становлять пари:

М’які:

Іл’І

м

[З’І

[С’1

[Я|

їм’]

г»’]

[Л’І

[Р’1

Тверді:

[д]

[т]

Із]

м

[Я)

[ц]

м

м

[рі

Приголосний [й] м’який і пари не мас. Лише твердими є: губні [б], In], [в[, [м|, [ф|, шиплячі [ж[, |ч|, [ш], [ДЖ[ та задньоязикові |г[, [к[, [х[, [г|. Ці звуки можуть пом’якшуватися перед [і]: віра [в’їра], гірко [г’ірко], біль [б’іл*], й інколи — перед іншими голосними: подорожжю [подорож’:у],узбіччя [уз’б’іч’:а].

Приголосні звуки бувають також дзвінкі й глухі. Дзвінкі звуки утворюються за допомогою шу му

і голосу, а глухі —лише шуму.

Дзвінкі:

[б[ [Д]

[д]

м

и

Гж)

[Я*]

[ЯЗ]

ідат

[з]

ІЗ’]1

Глух»:

м м

М

м

W

м

їді

М

їм]

м

М

Деякі приголосні не утворюють пар за глухістю — дзвінкістю: [в[, [й[, [м[, [н[, [н'[, [л[, [л'[, [р[, |р'[ )ф). Звукії |в[, [й|, [м|, [н|, [н [, [л[, [л ‘[, [р[, [р'[ називають сонорними (у їх утворенні шум практично не бере участі, переважає голос)*.

1 У шкільному курсі ук 4

ять до дзвінких.

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.

Звукове значення букв я, ю, е, ї, щ

Звуки ми вимовляємо й чуємо, а букви читаємо й пишемо. На письмі звуки позначають буквами (літерами). Буква — це графічний знак. Крім букв, існують ще такі графічні знаки: апостроф, дефіс, знак наголосу, знак переносу та розділові знаки (крапка, кома, тире, двокрапка тошо).

Розділ мовознавства, який вивчає сукупність умовних знаків, за допомогою яких мова передається на письмі, називають графікою (від гр. graphikos — письмовий, зображений).

Сукупність букв, розміщених в усталеному пля певної мови порядку, становить алфавіт (азбуку, абетку).

Сучасний український алфавіт складається із 33 букв, кожна з яких мас своє місце, форму (буває великою та малою, писаною і друкованою) та назву; з них 32 літери передають на письмі 38 зауків, а ь (знак м’якшення) позначає м’якість приголосних на письмі.

Українським алфавіт

А, а

а

І, і

І

Т, т

те

Б, б

бе

І, І

ї

у, у

У

В, в

ве

Й, й

й

ф, ф

еф

Г, г

ге

К,к

ка

X, х

ха

Ґ,ґ

ҐС

Л, л

ел

ц u

це

Д,д

де

М,м

ем

Ч, ч

че

Е, е

е

Н, н

єн

Ш. ш

ша

Є, с

с

О,о

о

ІЦ, Щ

ща

Ж, ж

же

П,п

пе

ь

знак м’якшення

3,з

зе

•*,Р

ер

ІО, ю

ю

И, н

и

С, С

ес

Я. я

я

Більшість букв позначають один звук: бал [бал ]. Проте такої відповідності може й не бути.

Сполуки літер дж, дз можуть позначати як злиті звуки [дж], [дз], [©’]: джем [джем], дзига [Лїига] гедзь [гедГ], так і окремі звуки [д] і [ж], [д] і [з], [д] і [з’]: підживлювати, надземний, підзя-берний. Окремі звуки сполуками літер дж і дз передають тоді, коли [д] належить до префікса, а [ж], [з] або [з’]—до кореня

Знак м’якшення (ь) звука не позначає. Він вказує на м’якість попереднього приголосного звука: олень [6леин‘],льон [л’он].

Літера г позначає звук [г]: груша [гру ша], грати [грати], а літера ґ — звук [г]: грунт [грунт]. ганок [ганок],ірати [грати].

Букви я, ю, є на початку слова, після апострофа або голосних позначають два звуки [йа]. [йу], [йс[: яма [нама], юрта [йурта], евро [йевро]. Після приголосних вони позначають один звук [а], [у], [е]:лялька [л’ал ’кашлюк [л’ук], сине [син’е].

Буква щ завжди позначає два звуки [шч]: щур [шчу р], дощ [дошч].

Буква ї завжди позначає два звуки [йі]: їжак [йіжак], солов’ї [соловй і].

Фонетична транскрипція — це спосіб передачі на письмі усної мови з усіма її особливостями. Усі слова при передачі транскрипцією пишуться з малої букви. Текст, записаний у фонетичній транскрипції, береться у квадратні дужки [ ]. У транскрипції букви я, ю, с, ї, ь та апостроф не вживають. Усі слова пишуться з малої літери: Київ [кййів]. У фонетичній транскрипції, крім букв на позначення звуків, використовують також діакритичні знаки:

5

[ [ — позначає наголос: будинок [будйнок];

П — позначає м’якість приголосного: доля [дол а];

14 — — позначає напівпом’якшені приголосні: вікно [в’ікнб];

UI — позначає подовжений звук: знання [знан’:а];

ІДО*!, [гЙЬІДЗ’І — позначає злиту вимову звуків: джем [джем]; дзиґа [дзига].

І«"Ь [и'[, [оу1 — позначає вимову ненаголошених звуків, наближену до інших звуків- весна [веисна], тривога [три’вбга], кожух [коужух].

Орфоепія

Орфоепія (від гр. orthos — правильний і epos моалення) — це розділ мовознавства, який вивчає правила вимови звуків та наголошування слів.

Основні орфоепічні нормн української мови

Норма літератур1101 вимови

Приклад

і

ненаголошені [с], [и] вимовляються як [е"1, [и*[

село [се“лб], тривога [триевбга]

І

ненаголошений о вимовляємо як [о,| лише перед скла-

голубка [гоу л у б ка],

£

дом з наголошеним у або і

періг [поур’іг]

приголосні |д[, |т], [з[, (Яз], [сі, [л]. [ні, [ц[ перед насту-

радість [рад’іс V],

пним м’яким або пом’якшеним пом’якшуються

свято [с’в ‘ато]

дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимов-

книжка [книжка].

лаються дзвінко

зуб [зуб]

З

у словах легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю та похідних

[лехко], [ВОХКОІ,

£

відбувається оглушення [г|

[н’іхг’і], [к’Іхт’і], [д’бхт’уі

5.

Е

глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко

рюкзак [р’угзак] молотьба [молод’ба]

У префіксах, які закінчуються на -з, зв швидкої вимови

розклад [рбсклад].

В І

кінцевий [з) перед глухим приголосним може частково оглушуватися

розпад [рбспад]

Особливості вимови груп Приголосних

Пишемо

Вимовляємо

Приклад

-ться

Lu’:ol

сміється [с ‘м ’ і йєц’ :а]

-шся

[c’:aj

сваришся [свариЧ ‘-.а]

-жці

hu’i)

ложці [лоз’ц’і]

-шці

[CM-.]

покришці [покрис’ц’іі

-чці

Гч-і]

дочці [доц’гі]

-тч-

[■і:]

Вітчизно [в ’ і ч: й зн а ]

-тці

[»•:]

(у) болітці [б о л’ і ц’: і ]

зж-

(ж:]

зжати [ж:атие]

6

ВПРАВА 1. Підкресліть слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Під’їзд, мати, береза, рима, шерсть, брат, ясність, мило, яшма, пюре, ялина, миша, трясовина, нянька, життя, поїзд, джем, серпень, риба, ранок ємний, юрба, рюмсати, бренькіт, приємний, налмання. морквяний, ясний, рутвяний, гульба, порядок, вільний, бязь, мотуззя, Поділля, совість, духмяний, юний, бюро, пюре, крамниця, їжа, дощ.

УВАГА! і) у слові яшма звуків більше, ніж букв: яшма (на шма] — 4 б., 5 зв., адже буква я на початку слова позначає два звуки [ йа]; 2) у словах їжа та дощ звуків більше, ніж букв: їжа [йіжа]

— З б., 4 зв.; домі [дошч] — 3 б., 4 зв., оскільки букви ¥ та щ завжди позначають два звуки; 3) у слові джем звуків менше, ніж букв: джем [/Бйсм] — 4 б., З за., оскільки буквосполучення дж позначає один злитий звук [Дж], 4) у слові бязь звуків менше, ніж букв: бязь [б*аз’] — 4 б., З зв., оскільки буква я після приголосного позначає один звук [а], а знак м’якшення звука не позначає; 5) у слові звуків менше, ніж букв: знання [знан :а] —б б., 5 зв., оскільки букаосполучення нн позначає один подовжений звук [н’:]; 6) у слові ясність однакова кількість букв і звуків: ясність [йас’н’іс’т’] —

7 б. 7 зв.. оскільки fivKea я на почаї»у слова позначає два зв-ки а ь зв- ка не позначає.

ВПРАВА 2. Підкресліть слова, у яких звуків менше, ніж букв.

Пюпітр, смоква, фарба, мільярд, ллєш, сором, колосся, навмання, черепиця, привіт, бджола, мільйон, матрос, квартет, притулок, рабин, льон, фіранка, вікно, кар’єра, покрівля, вата, пензлик, дашок, пишу, пуп’янок, пень, полярник, явір, команда, день, плетінь, селянин, полум’я, м’яч, черв’як, біологія, курінь, кінь, більмо.

УВАГА! Звуків менше, ніж букв у слові ллєш [л’:еш] — 4 б., З зв., оскільки ля позначає подовжений звук І л’: по.

ВПРАВА 3. Підкресліть слова, у яких однакова кількість букв і звуків.

Привіт, ненька, щодня, полька, ковила, льодяник, місячник, молитва, ночви, щука, пращур, ікло, щур, щирість, ікра, коло, пів-Європи, угіддя, щиголь, риба, їзда, їстівний, житло, дзвін, зоря, тесляр, довіра, людина, бюро, льон, йорж, буряк, борщ, уряд. явір, граб, синє, пюре, доля, ліс, лялька, узбережжя, надземний, учень, читач, ялинонька.

УВАІ А! Однакова кількість звуків у словах ялинонька [йалїінон’ка] 9 б., 9 зв., оскільки буква я на початку слова позначає два звуки, в ь не позначає жодного звука; щиголь [шчй гоп’] -6 6., 6 зв., оскільки б*-ква щ позначає л а зв .ки ••.неп- . к жодного звука.

ВПРАВА 4. Підкресліть слова, у яких є лише тверді приголосні звуки.

Житній, єретик, соловей, зранку. Дунай, коліно, екзотика, і®пруга, спека, булка, етнос, робота, гуля, ескіз, новела, полюс, довжина, фасон, порожній, прем’єр, депо, лебідь, літопис, живопис, сторонній, порада, січень, голос, рельєф, дружній, гобелен, зозуля, з’єднання, ллється, мрія, етап, префікс, баскетбол, В’єтнам, четвірка, зображення, момент.

ВПРАВА 5. Підкресліть слова, у яких є пише м’які (пом’якшені) приголосні звуки.

Тополя, рядно, зілля, земля, мідь, оцінка, священик, сіль, військо, колосся, партія, голубінь, ліс. мряка, уявлення, ніж, Ялта, кількість, святковий, ніченька, зустріч, кінь, лінія, яблуко, Львів, ніжність, досьє, вирощують, сірість, хід, свято, кутя, юність, ювелір. Ляля, юрта, фініш, цяця, фільтр, люляг. Люся, ряд, полум’я. У

У МЛІ А! Слід підкреслити слово ясність, оскільки |cj перед м’якими [нг] та [т’] уподібнюється І стає м’яким; й’» ‘іс’т’], а [й] завади м’який.

7

ВПРАВА 6. Підкресліть слова, у яких є лише дзвінкі приголосні звуки.

Борона, кошик, казка, грім, доля, горобина, жолудь, дід, стремено, щастя, домра, линути, плин, жаба, слово, кошик, лебідь, листя, цвях, ніготь, вокзал, життя, фарба, зозуля, брязкіт, корова, грім, береза, ліра, м’яч, ландо, парта, ярмо, метро, дощ, перо, гніт, межа, дорога, ніч, сосна, цирк, ягода, кущ, плащ, голос, явір, пісок, боротьба.

УВХҐА! Слід пам ятати, що в українській мові глухі приголосні перед дзвінкими одзвшчу-ються, тому слід підім еслити слова на кшталт вокзал [вогзал — усі приголосні дзвінкі-

ВПРАВА 7. Підкресліть слова, у яких є лише глухі приголосні звуки.

Вітер, сон, листя, суша, жолудь, береза, зірка, кішка, мова, холод, кістка, місто, соха, школа, сестра, посох, соловей, шофер, піт, роман, вересень, комод, пісок, лев, грім, озеро, завод, порох, Полісся, вода, гроза, поема, кіно, робота, спека, пастух, хрущ, барабан, трава, слава, шість, радість, пакет, доба, зона, жінка, опік, чаша, слон, поет, суд, кіт, сік.

УВАГА! Слід пам’ятати, що в українській мові дзвінкі приголосні в кінці слова не оглушуються, тому ке слід 1 JV.4.1MM7U слиьа ;«я *шті.тг сул |суз]

ВПРАВА 8. Запишіть слова в алфавітному порядку.

Міць, авіатор, береза, вікио, шабля, спека, пенал, вантаж, слон, гарбуз, війна, мріяти, струмок, школа, ярмо, абажур, валянок, баклан, граната, диня, життя, зірка, фінал, грім, угорець.

ВПРАВА 9. Підкресліть слова, у яких букви я, ю, є позначають два звуки.

Юоба. юшка, мовленнєвий, ражанка, рядно, ємний, єство, поезія, яблуко, тюрма, в’язниця, прямо, насіннєвий, рядок, яма, ряст, дядько, юнкор, Юрій, ячмінь, тюлька, життєвий, синє, тюль, Європа, ювілей, варення, сім’я, ялинка, міслць, ключка, єхидна, злюка, яєчня, солянка, колосся, кювет, плюс, вим’я, єфрейтор, ювелір, нюхати, брюки, під ‘юджувати, лляний.

ВПРАВА 10. Підкресліть слова, у яких букви я, ю, є позначають один звук.

Шукання, єхидна, ялина, духмяний, арф’яр, євро, мера’як, медвяний, рутвяний, бляха, гілля, суддя, мотуззя, Євразія, кар’єр, ярмо, рюмсати, трюм, крапля, Єреван, єфрейтор, Юда, Люм’єр, ювелір, помістя, ключ, клямка, матір’ю, вим’я, яєчня, стайня, ячмінь, сюрреалізм, Єрусалим, юка, збіжжя, нюх, брюки, Єрихон, Ямайка.

ВПРАВА 11. Підкресліть слова, у яких буквосполучення дз, дж позначають один звук

Віджити, віддзвонити, дзьоб, відзначити, джерело, роздати, піджати, дзенькіт, дзвінок, підземний, віддзеркалення, джентльмен, гудзик, підземелля, дослідження, дзеркало, бджола, дзюрчати, надзвуковий, передзбиральний, відзвучати, воджу, джунглі, відзначатися, вїджим, наджидати, відзначити, джміль, джерело.

ВПРАВА 12. Підкресліть словаі, у яких буквосполучення дз. дж позначають два звуки.

Передзахідний, віджити, піджива, віджимання, відзолити, виїзна, ходжу, народжується, відзнака, відзовись, переджнивний, надзвуковий, наддзюбати, піджива, відживаючий, джентльмен, дзбан, дзижчати, джунглі, дзьобнути, передзбиральний, віджнивувати, джміль, надзір, відживлення, оджилок, пе-редз’їздівський, опідзолювати, відзвук, віджим, піджак.

ВПРАВА 13. Випишіть спова з пітерою ґ.

А(ґ,г)рус, бургомістр, (г,г)еографія, (г,г)атунок. (Г,Ґ)РУ3‘Я, (ґ,г)удзик, сні(г,г)гур, (г,г)ектар, ву(г,г)ляр, (г,г)ратки, (ґ,г)удзь, (ґ,г)ромада, (г.і)ринджоли, (г,г)арувати, (Г,г)рунт, (г,г)рудень, (г,г)уркіт, (ґ,г)амуз, (г,г)умв, (г,г)угенот, дзи(г,г)а, (ґ,Г’)авана, (г,г)едзь, (г,г)роно, (г,г)ава, (г,г)одинник, (г,г)отель, па(ґ,г)ода, (г,г)ел(ґ,г)отіти, по(г,г)ром, (ґ,г)айка, (ґ,г)азда, (г,г)анок, (г,г)азета, об(г,г)рунтувати.

АфУС, _

ВПРАВА 14. Затранскрибуйте подані слова.

Голубка, пісня, кишеня, дзига, кожух, казка, дуб, гриб, вогко, мряка, сміється. Голубка — [гоулубка],_

ТЕСТИ

(з вибором однієї’ правильної відповіді)

Звуки і букви

1.

Букв менше, ніж звукіа, в усіх словах рядка

А під’їзд, ялина, поїзд, ємний, юрба

аГ

Б мати, серпень, риба, ранок

Б

В яслість, мило, яшма, пюре

В

Г береза, рима, шерсть, брат

г

Д миша, трясовина, нянька, життя

2.

Букв менше, ніж звукіа, в усіх словах радка

А ремінець, приклад, сміється, крона

А

Б стрілець, камінь, стілець, Умань

Б

В мрія, об’єм, колія, єретик

В

н

Г незнайко, пройма, кайма, гойдалка

г

Д збіжжя, насіння, моховиння, гілля

Д

J

3.

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А священик, мадяр, камінь, квпюшон

А

Б п’яака, дощ, щітка, яма

Б

В совість, суддя, стільчик, піддашшя

В

Г базь, волосся, гриб, попідтинню

г

Д ллє, хвилина, секунда, мішок

Д

9

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А рюмсати, порядок, бюро, пюре

А

Б вільний, Поділля, крамниця, гульба

Б

_

В морквяний, рутвяний, духмяний, мотуззя

В

_

Г бязь, бренькіт, навмання, совість

Г

Д приємний, ясний, юний. їжа

д

—І

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А призьба, молодь, молотьба, кінь

А

Б вертеп, Різдво, свято, кутя

Б

В доля, куля, квасоля, бараболя

В

Г Лук’ян, В’ячеслав, Ярослав, Єгор

Г

Д трембіта, труба, валторна, фагот

д

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А рядок, ноктюрн, совість, сьогодні

А

Б в’юн, щастя, арф’яр, плем’я

Б

В колосся, льон, тінь, дзеркало

В

Г вестибюль, пюпітр, Нью-Йорк. Йосип

Г

Д юннат, футляр, вулиця, журі

д

Букв менше, ніж звуків, а усіх словах рядка

А щітка, торф’яний, черв’як, боягуз

А

Б різьбяр, розкіш, колодязь, обличчя

Б

В міський, льон, сопілка, сіль

В

Г рядно, буряк, інший, пісня

Г

Д лінь, знання, ґанок, школяр

д

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А дзьоб, сьомий, рясний, курінь

А

Б сніг, град, іній, ожеледь

Б

В Юрій, п’єса, євро, юрта

В

Г лялька, лиман, книга, брак

Г

Д галузь, женьшень, Ірпінь, парасоль

Д

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А свобода, літера, жінка, лоза

А

Б вишняк, навмання, стел, кобзар

Б

В грудень, січень, квітень, травень

В

Г сяйво, місяць, тиждень, любов

Г

Д сім’я, верб’я, уява, поєдинок

д

Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А сьогодні, цівка, сльози, прикрість

А

Б більшість, очищення, польовий, малюнок

» Б

В дзвоник, бадьорий, донька, джинси

В

Г їжак, сховище, яблуко, єдиний

Г

Д лань, сім, полюс, саджати

д

Буки більше, ніж звуків, в усіх словах рядка

А ллєш, колосся, навмання, бджола

А

Б мільйон, матрос, притулок, рабин

Б

В пюпітр, сором, квартет, привіт

В

Г фарба, вікно, пензлик, фіранка

Г

Д кар’єра, покрівля, черепиця, дашок

д

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання