§ 6. Чергування голосних звуків Чергування о, е-і

Чергування о — j,e — і відбудеться

Чергування о — і, е- і не відбувається

У сучасній українській мові звуки 0, е (у відкритих складах) часто чергуються з і (в закритих складах):

1) при словозміні:

а) водопій — водопою, дохід — доходу, кінь

— коня, камінь — каменя, лід —льоду, сім — семи. устрій — — устрою; ніч — ночі ніччю, певність — певності ■— певністю, радість радості — радістю; виселок — висілка, осінь — осені

— осінню, у великому —у великім;

б) гір — гора, ніг — нога, осіб — особа, слів

— слово, сіл — село,-

в) батьків — батькового, батькова: братів

— братового, братова; ковалів — ковалевого, ковалева; Петрів — Петрового, Петрова; шевців — шевцевого, шевцева;

г) Канів — Канева, Київ — Києва, Харків — Харкова, Чернігів— Чернігова;

д) вівса — овес, вівця — овець, вісь — осі;

е) бійся — боюся, стій — стояти;

ж) вів, вівши — вела (вести); замів, замівши

— замела (замести); міг, мігши — мозку (могла, могти); ніс, нісши— несу (несла, нести); плів, плівши — плела (плести), а також ріс. рісши — росла, рости;

2) при словотворенні: будівник (пор. будова), вільний (ппр. воля), підніжжя (пор. нога), подвір ‘я (пор. двора), робітник (пор. робота); зілля (пор. зелений), сільський (пор. село) тощо

О, е не переходять в і в закритому складі в таких випадках:

а) коли ці звуки вставні або випадні: вікно -вікон, земля — земель, казка — казок, сотня -сотень; витер — витру, вітер — вітру, вогонь — вогню, день — дня, роздер розідрати, смуток — смутку, сон — сну, травень — травня

Примітка В окремих словах при їх зміні о, е не випадають: «об—лобе, мох—моху, рот—рота, лев — лева

б) у групах -ор-, -ер-, -он- між приголосними: торг — торгу, хорт — хорта, смерть смерті, вовк вовка, шовк шовку

Виняток: погірдний (пор. погорда);

в) у групах із повноголоссям -оро-, -оло-, -єре-, -еле-: город, мороз, подорож, порох, сторож; волос, солод; берег, перед, серед, через; зелень, пелех, шелест та ін.; але: моріг, оборіг, поріг. сморід;

г) у родовому відмінку множини іменників середнього роду на -ення: значень (значення), положень (положення). тверджень (твердження), творень (творення):

г) в абревіатурах і в похідних утвореннях: тецназ, торгпред та ін.;

д) у словах іншомовного походження: агроном, інженер, студент, том тощо

Чергування голосних у дієслівних коренях

1. Чергування о — а відбувається в коренях низки дієслів, змінюючи їх значення. Дієслова з о

звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — — повторювану, багаторазову дію: гонити — ганяти, котити — качати, кроїти — краяти, ломити лама

ти, могти, змогти, допомогти та ін. — вимагати, допомагати; скочити — скакати; схопити хапати; стояти — стати

Однак більшість дієслів має кореневий о, що не чергується з а: вимовити — вимовляти, виростити — вирощувати, простити — прощати, виношувати, відгороджувати, договорювати, заспокоювати, переконувати, установлювати та ін.; але: випроводити випроводжати

2. Чергування е (невннадного) — і (невиладного) теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи їх значення: е виступає в дієсловах доконаного виду, і — в дієсловах недоконвиого виду: вигребти — вигрібати, викоренити — викорінювати, втекти — випікати, замести — замітати, зберегти

45

зберігати. летіти — літати, наректи нарікати, спостерегти — спостерігати, причепити — чіп-чяти й чіпати; так само виволокти — виволікати, де о чергується З і.

Е чергується з і також у дієсловах із суфіксом -ува- (-юва-), коли наголос падає на кореневий і. та в похідних від цих дієслів іменниках на -иня: брехати набріхувати, викоренити — викорінювати. завертіти — завірчувати, тесати — затісувати, чекати — очікувати: викоренення — викорінювання, чекання — очікування; так само виполоскати виполіскувати (де о чергується з і); але: вивершувати, завершувати, перевершувати, потребувати, прищеплювати.

3. е (випадний) чергується з и перед л, р: беру — брати — вибирати, вистелю — вислати — вистилати. завмер замри завмирати, запер—запри — запирати, стер — зітри — стирати та ін.

Чергування е-о після ж, ч, ш, щ, дж, й

1. Після ж, ч, ш, щ, дж, й перед м’яким приголосним, а також перед складами з е та и (яке походить від давньоруського и; пишеться е: вечеря, вишень, джерело, женити, ніженька, пшениця, стаєнь, увечері, учень, чернетка, четвертий, шестиденка, щеміти, щетина.

Після ж, ч. ш, щ, дж, й перед твердим приголосним, а також перед складами з а, о, у та и (яке походить від давньоруського ьі) пишеться о: бджола, будиночок, вечори (пор. вечеря), жонатий (пор-женити), іграшок, копійок, пшоно (пор. пшениця), чоловік, чомусь, чорний (пор. чернетка), чотири (пор. четвертий), шостий (пор. шести), щока.

Примітка. У словах ложечка — ложечок, книжечка — книжечок, лієчко — лієчок і под. зберігається е (є), тому що приголосний ч у наступному складі в давні часи був м’яким.

2. О виступає замість сподіваного е після шиплячих та й перед м’яким приголосним:

а) в іменниках жіночого роду 111 відміни в суфіксі -ост(і): безкрайості, меншості, пекучості, свіжості та ін. (відповідно до вічності, радості й т. ін., де о йде не після шиплячих),

б) у давальному й місцевому відмінках однини деяких іменників: бджолі, на бджолі, на вечорі, пшоні, у пшоні, щоці, на щоці (відповідно до більшості відмінкових форм із наступним твердим приголосним: бджола, бджолу, вечора, вечори та ін.);

в) у закінченнях родового та орудного відмінків прикметників і займенників та числівників прикметникового типу жіночого роду: безкрайої, безкрайою, гарячої, гарячою, нашої, нашою, першої, першою та ін. (відповідно до безкрайого, безкрайому, нашого та ін. або до другої, молодої тошо, де о закономірне);

г) у похідних утвореннях типу вечоріти, вечорів (відповідно до вечора, вечорові й т. ін.), чорніти, чорніє, чорниці, чорнити, чорнило та ін. (відповідно до чорний, чорного тощо).

Примітка. У прислівниках типу вороже, горяче після шиплячих пишеться е; але: творчо, законодавчо, хижо та іи.

ВПРАВИ

ВПРАВА 24. Замініть подані слова так, щоб у них відбувалося чергування о, е з і чи о, е з нулем звука. Визначте, у якій частині слова відбувається чергування і при якому процесі — словотворенні чи словозміні.

Стіл, бік, двір, рідний, січень, спосіб, вечір, ночувати, дорої а, перець, верболіз, біль, джміль, вона, беру, дріт, вогонь, стерегти, червень, вошина. гора, свого, синього, якоїсь, шостий, третього, слово, творити, щебетання, міст. роги, вечір, овес, явір, політ, бік, свій, ніч, дзенькіт, невід, стіл, вісім, пиріг, щирість. Грипр. батіг, асюдихід, шляхетність, шепіт, гусінь.

46

ВПРАВА 25. Змініть форму поданих спів таким чином, щоб в утвореній формі був випадний або вставний [о], [е].

Овес, буйок, молодець, пес, ярка, валка, терен.нафля, вітер, січень, гонка, стілець, вершок, хлопець, відерце, сосна, вітерець, вудка, рибки, будень, берег, гребінець, вихор, вересень, пасмо, дверці, кінець, дно, день, боєць, нитки посол, лікоть, сон, кухня, турок, доріжка, сукня, велетень, лісок, сестри, литкн, прапорець, жінка, ляльки, свисток, вікно, рівень, пень, півень, лоб, красень, орел, свекор, вогонь, шматок, виводок, новобренеііь, мох. човен, Великдень, дятел, в’язень, дерен, оцет, березень, гра, палець, лежень, сукня, голка.

ВПРАВА 26. Вставте в подані слова пропущені букви. Поясніть правопис.

Вит рги — внт рати, приб ру— приб раю, заб ру— заб раю, ст лю- — заст ляю,

зд_ру — зд_раю, вим рти — вим рати. завм рти — исвм_рущі.

Перем__гати-■ перем_іти, ск_кати— ск_чити, г_нити— г_няти, допом гги— долом_гати, ск_тити — — ск__тати, зл_мити — зл_мати, вим гати — м гти.

Веч ря— звеч ра. б гаго— б гагар— б гаття, ш сть— ш стеро— ш стий,

ч тири — ч_твертий. бюлетень — бюлет_ні.

ВПРАВА 27. Поставте подані іменники в родовому відмінку множини та утворіть від них іменники зі значенням зменшеності. Поясніть правопис.

Борона, ворота, гора, нагорода, колода, оздоба, сторона, дорога, толока, особа, село, сирота, сльоза. щока, коло, корова, голова, брова, огорожа, череда, панчоха, джерело, береза, долото.

Борооа — борід, борідка;________

47

ВПРАВА 28. Прочитайте речення. Вставте пропущені букви. Поясніть орфограми.

1. Щезай в пожежах самоспалень, в гірких руїнах власних non лиш! Обвуглюйся. З дияволом грай в теніс. Згори на non л в думах і літах (Л. Костенко). 2. Віт_рець ворушив листя д_рев, яке бар-вняи в ч_рвоний Koaj) лромні веч_рнього сонця (В. Іеаненко). З- Стоять садів квітучі пов ні (Л. Костенко). 4. Чути пісню, стук_т кол_с, хльоскання бат_га (У. Самчук). 5. Босий, без рем__ня, без пілотки, він здавався зараз якимось особливо юним і вільним (О. Гончар). 6. Ось і переназ, гай_к, де

весною соловейк_ві тьохи розливаються, а тепер спадає ос_нній лист, тепер тиша, тепер віт_р легко гойдає в_рхи струнких осичок і розчесаних бер зок (У. Самчук). 7. Під веч_р віт р затих і цю

кнув мороз, а ви чі повалив сніг, тихий, густий (Г Тютюнник). 8. Благословенні ви, сліди, не змиті вічн сті дощами, мандрівника Сковороди (М Рильський). 9. Дикий хм ль почплявсь за те кор ння і колишеться кудлатими жмутками (П. Куліш). 10. Слідом за Ки вом, «матір’ю городів руських», повсюдно виникають міста і городиша (/. Цюна). 11. Він звівся, сунучи стільця, і стоячи зустрів г нця (М Бажан). 12. Задорожний, обганяючи, надає швидкеті (О. Гончар). 13. Зеленому колискові співа жайвір колискову (А. М’ястківський). 14. Осанна ос ні, о сум! Осанна. Невже це оень, оень, о! та сама (Л. Костенко).

ТЕСТИ

(а вибором однієї правильної відповіді)

І

211. Чергування голосних о, е з 1 відбувається в усіх словах рядка А могти, вівця, колір, гомін

Б кіготь, ніготь, березень, голос В рівень, борг, тесля, вість Г вересень, діловий, берег, ліс Д водопій, осінь, хорт, ковалів

212. Чергування голосних о, е з І відбувається в усіх словах рядка А лимон, день, розгін, серпанок

Б чесний, возити, брезент, печатка В батіг, камінь, всюдихід, гусінь Г чоло, зелень, березовий, мерзнути Д Петрів, особа, воак, устрій

213. Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А тіло, черево, ворона, хрін

Б водогін, вісім, пиріг, Прокіп В молоко, гречність, водопій, шовковий Г тепло, вечори, основа, борозна Д бійся. Київ, смерть, робітник

214. Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А барліг, леміш, черево, веретено

Б ворота, вислів, дерево, ше.іест В земля, мороз, вереск, колос Г Кишинів, потік, удій, дядьків Д будівник, сторож, вівця, овес

я

АП

Б

BD

г

48

215- Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А торг, Канів, лід, дохід Б цистерна, вісім, лев. товар В город, озеро, лелека, талон Г народ, талон, компостер, огорожа Д грім, вівця, схід, шість

216. Чергування голосних о, е з 1 не відбувається в усіх словах рядка А Федір, колір, іній, джміль

Б поріг, водопій, віск, збір В вовк, вогонь, земля,зелень Г хвіст, невід, папір, вислів Д носити, вересень, борг, шість

217. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А Михайлів, попів, чекати, дієслово

Б сторож, шелест, пелех, хорт В водостік, лід, явір, політ Г важіль, сік, ведмідь, дзвін Д тес.ія, березень, береза, школа

218. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А винахід, двір, піч, мій

Б кінь, камінь, устрій, овес В твір, жіночність, ніч, загін Г шовк, сон, мороз, день Д село, пиріг, мереживо, березень

219. Черіу вання голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А нога, плетиво, струмінь, брезент

Б рік. шепіт, творчість, курінь В село, Канів, ніс, цистерна Г Гри гір, дохід, носоріг, ХМІЛЬ Д мох, вовк, нагорода, завод

220. Чергу вання голосних о, е з і не відбувається в усіх словах радка А землероб, голос, смерть, подорож

Б гомін, корінь, верболіз, промінь В шість, спосіб, Чернігів, Львів Г вхід, осінь, дзенькіт, дріт Д вість, берег, плід, вечір

221. Літеру її слід писати в усіх словах рядка

А вит..рати, пом.-рати, прибирати, заст..лати Б ви6..ру, вист.лю, заст.лю, обиратиму В СТ..ЛНТИ, вб-.рати. сп..ртися, заб..ру Г вит..р, зап-.рати, ст..рги, завм..рати Д зап..рати, завм-.рати, ст..рати, вип..ру

222. Літеру е слід писати в усіх словах рядка

А пом..рвти, заст.лати, зап..ратн, заб-.рати Б вист..лю, виб..ру, вип-.ру, вит..р В об..рати, СТ..ЛИТИ, вист.лити. заг..рти Г вм. р, вм..рати, об-ру, обп..ртися Д ВИСТ..ЛЮ, заб..ру, завм..р, завм..раю

л

і;

г

ди

Я

і

д_

О

А

В

А

В

г

ди

AU

БП

Я

А

В

В

1

д"

А

Б

В

І

д

49

4* БЬеччао О Укр. і

Комплексна підготовка ло ЗНО

223. Черг) вання о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка А проводжати, вносити, виростити, договорювати

Б потопити, лазити, простити, переконати В ховати, встановлювати, походжати, малювати Г гонити, котити, скакати, вимагати Д стояти, проїдати, виношувати, договорювати

224. Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка А ходити, молотити, вимовляти, виношувати

Б переконувати, заспокоювати, прощати, переконувати В ламати, перемагати, хапати, стояти Г чорніти, загоряти, плавати, вирощувати Д вимовити, кроїти, скочити, заспокоювати

225. Чергування голосних звуків у коренях дієслів можливе в усіх словах рядка А проводжати, лежати, годувати, вертіти

Б ламати, вимовити, гонити, витирати В збиряти, замерзати, завмиряти, повертати Г виростити, допомагати, вистилати, вистояти Д вмирати, прибирати, допомогти, плести

226. Чергу вання голосних звуків у коренях дієслів можливе в усіх словах рядка А затесати, вибирати, викоренити, спостерігати

Б зламатися, вигрібати, виліпити, вимити В нарікати, чіпляти, бігти, ловити Г літати, застелити, простити, нести Д вимовляти, потопити, вирити, визбирати

227. Літеру е в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А викор-.нити, зам..сти, нар-кти, зам..тати

Б обор..хувати, оч..кувати, нар.-кати, вигр..бати В зберігати, л..тати, ч..пляти, зав. рити Г затасувати, обл. .тати, застер..гати, ч..пати Д стер..гги, причепити, бр-.хати, зберегти

228. Літеру е в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А ВИТ..КТИ, Ш..ПТЗГИ, спостерегти, прич..пити

Б виг..кати, нашіптувати, набр-хуваги, застерегти В слостер..гати, поч..пити, обп..кти, знч..пати Г вип..кати, обл..тіти, нам.хти, зар..катися Д стер..гти, застерігати, поч..пити. ч..пляти

229. Літеру і в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка Авигр..бти, прич..пити, бр..хати, ч..кати

Б викоренити, зав..ртіти, спостер-.гти, загр..бти В зам..тати, збер-.гати, нар. .кати, спостер..гати Г стер..гти, вип..кти, Л..ТЇТИ, нар..кти Д зач.-пати, зат.хувати, зат. сати, поч..пити

230. Літеру і в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А зам..тати, прич..пити, виб..ру, зач..пити

Б зар..катись, вигр..бати, вип..кати, ч..пати В зберігати, зав..ртіти, нагр..бти, стер..гги Г стфіїти, ВНТ..КТИ, л-.тіти, нар. .кати Д ч. лляти, випол.хкувати, виволікати, ч..кати

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання