§ 32. Числівник як частина мови

Числівник це самостійна частина мови, яка означає число, кількість предметів або порядок їх при лічбі. Числівники відповідають на запитання скільки? котрий? котра? котре? котрі? Наприклад: один. сім. дванадцять, двісті п’ять, тринадцятий, двадцять перше, двісті сімдесят п’ятий.

Основною граматичною категорією числівників є відмінок. Порядкові числівники змінюються ще й за числами й родами.

У реченні числівники можуть виконувати роль підмета, іменної частини складеного присудка, додатка: Два на сім — чотирнадцять: означення: Ще треті півні не співали (Т_ Шевченко).

Якщо кількісний числівник пов’язаний з іменником, то така синтаксична конструкція виступає одним членом речення:

• у формі називного відмінка підметом: Не вертаються три брати. По світу блукають, А той шляхи широкії Терном заростають (Т. Шевченко);

• у формі знахідного відмінка додатком: Триявори посадила сестра при долині (Т. Шевченко);

• неузгодженим означенням: І на все життя двох сердеиь биття і любові світле почуття (П. Дворський);

• обставиною: Обіцяного сімліпі чекають (Нар. тв.).

Кількісні й порядкові числівники часто входять до складу стійких висловів — фразеологізмів: п ‘яте колесо до еоза, бути на сьомому небі, сім п ятниць на тиждень, грати першу скрипку, десята вода на киселі.

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяють на два розряди; кількісні й порядкові.

Кількісні числівники означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів. Вони ие мають граматичної категорії числа і роду (родові ознаки мають числівники один, два. півтора, тисяча, мільйон, мільярд); разом з іменником утворюють нерозкладні словосполучення, які виконують роль одного члена речення. За значенням кількісні числівники поділяють на:

• власне кількісні, що означають кількість предметів або абстрактне число в цілих одиницях (сім, двадцять, сто);

• збірні, що означають певну кількість предметів як сукупність (трос, п ‘ятеро, обоє, обидва);

• дробові, які виражають частину від цілого (дві треті, п ‘ять десятих);

• неозначено-кількісні, що позначають точно не визначену кількість (багато, маю, кілька, кіль-канадцять).

УВАГА! Слова з кількісним значенням одиниця, двійка, трійка, пара, оесяток, оюжина, сотня, половина, третина, чверть належать до іменників.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі або місце предмета в ряду однорідних (десятий, двадцять перший). Порядкові числівники змінюються за відмінками й родами. У складених числівників змінюється тільки остання частина.

За будовою числівники бувають: прості (миють один корінь): один, сорок, сто; складні (мають два корні): п’ятнадцять, тридцять, вісімсот; складені (складаються з кількох слів): дві четверті, сто сімдесят п ’ять, дев ‘яносто четвертий.

Відмінювання кількісних числівників

і. Числівник один, одне (одно), одна відмінюється так:

Однина

Множина

чол. і сер. рід

жін. рід

Н. в.

один, одне (одно)

одна

одні

Р. в.

одного

однієї (одної)

одних

Д-В.

одному

одній

одним

3. в.

— И. або Р. одне (одно)

одну

Н.абоР.

О. в.

одним

однією (одною)

одними

М. в.

…одному (однім)

…одній

…одних

212

2. Інші кількісні числівники відмінюються так:

два

три

—-—

чотири

Н. в.

два дві

три

чотири

Р в.

двох

трьох

чотирьох

Д Н.

двом

трьом

чотирьом

3. в.

= Н. або Р.

= Н. або Р

— И. або Р.

О. в.

двома

трьома

чотирма

М. в.

…двох

…трьох

…чотирьох

п’ять

шість

сім

® вісім

Н. в.

п’ять

шість

сім

вісім

Р. в.

п ‘яти, п ‘ятьох

шести, шістьох

семи, сімох

восьми, вісьмох

Д.в

п ’яти, п ’ятьом

шести, шістьом

семи, сімом

восьми, вісьмом

3. в.

п ‘ять або п ‘ятьох

шість або шістьох

сім або сімох

вісім або вісьмох

О. в.

п ‘ятьма. п’ятьома

шістьма, шістьома

сьома, сімома

вісьма, вісьмома

М. в.

…п ‘яти, п ‘ятьох

…шести, шістьох

…семи, сімох

восьми, вісьмох

3. Як п’ять або шість відмінюються числівники дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. чотирнадцять, п "ятладцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев ‘ятиодцять, двадцять, тридцять.

4. Складні числівники п ‘ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком:

п’ятдесят

Н. в.

п ’ятдесят

Р. в.

п ‘ятдесяти. п ‘ятдесятьох

Д- в-

п ‘ятдесяти, п ‘ятдесятьом

3. в.

п ‘ятдесят або п ‘ятдесятьох

О. в.

п’ятдесятьма, п’ятдесятьома

М. в.

…п ’ятдесяти, …п ‘ятдесятьох

5. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев ‘ятсот відмінюються за такими зразками:

двісті

п’ятсот

Н. в.

двісті

л ’ятсот

Р. в.

двохсот

п’ятисот

Д-В.

двомстам

п ’ятистам

3. в.

двісті

п ’ятсот

О. в.

двомастами

п ‘ятьмастаии, п ’ятьомастамч

М. в.

…двохстах

…п ’ятистах

6. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: з чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п ‘ятдесяти дев ‘яти (гривень).

7. Числівники сорок дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням -а: сорока, дев ‘яноста, ста.

8. Збірні числівники двоє, обоє, трос в непрямих відмінках мають форми від два. оба (давня форма), три: двох, двом…. обох, обом…, трьох, трьом…

213

9. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, па обох.

Ю. Збірні числівники четверо, п’ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одина-дцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чотирьом…, п’ятьох, п’ятьом…. шістьох, шістьом… іт. д.

і і. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

і 2. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п ‘ять: кільканодцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й к’иіькадесятьома.

Відмішовання дробових числівників

1. Дробові числівники читаються гак: 1/2 — одна друга, і/3 — одна третя, 1/4 — одна четверта, 5/2 — п ‘ять других, 2/3 — дві треті, 3/4 три четверті, 4/3 — чотири треті, 3/5 — три п ‘яті,

2/7 — дві сьомі, 9/10—дев ‘ять десятих.

Відмінюються вони як звичайні числівники: двом третім, трьома п ‘ятими; ділити на одну двадцяту.

2. Числівники півтора (карбованця, відра), півтори (тисячі), півтораста не відмінюються.

Відмінювання порядкових числівників

1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий…. двадцятий, тридцятий, сороковий, п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий. дев’яностий, сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий…, тисячний, двохтисячний, трьохтисячний (і тритисячний), чотирьохтисячний (і чотиритисячний), п’ятитисячний…, мільйонний, двохмільйонний, трьохмільйонний (і тримільйонний), чотирьохмільйонний (і чотиримільйонний), п’ятимільйонний…-, числівник третій (третя, третє) відмінюється як прикметник м’якої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий. вісімдесят восьмого, тисяча дев’ятсот дев’яносто першого (року),у тисяча дев’ятсот тридцять дев ‘ятому (році).

Особливості правопису числівників

У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не пишеться: п’ятдесят. шістдесят, сімдесят, п ‘ятсот, шістсот, дев ‘ятсот, а також: п ‘ятнадцять, шістнодщть.

Порадкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто і дев’яносто): двохсотий, двохтисячний, трьохтисячний. двадцятий ‘ятитисячпий, трьохсота’ятдесятимільйонний (але: стотисячний).

У порядкових числівниквх, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п ‘ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

Зв ’язок числівників з іменниками

Числівники граматично пов’язуються з іменниками, керуючи ними або узгоджуючись із ними.

1. При числівниках два, три, чотири, обидва іменники вживаються у формі називного відмінка множини: два підручники, три студенти, чотири столи, обидва клени. (У російській мові ці числівники в називному відмінку завади вимагають родового однини: два сьіна, три фшьма. четьіре стола, оба продавца.)

При сполученні з ними числівниками іменників із суфіксом -ии, який зникає у формах множини, останні набувають форми родового однини: два громадянина, три селянина, чотири киянина. У не

2І4

прямих відмінних числівники два, три, чотири, обидва узгоджуються з іменниками: двох підручників, трьом хлопцям, обома черевиками.

2. Усі інші кількісні, а також збірні числівники керують іменниками в родовому відмінку множини: п ‘ять книжок, шістсот сторінок, двоє студентів. У непрямих відмінквх числівники узгоджуються з іменником: у п ‘яти зошитах, двадцятьом журналістам.

3. Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменників родового відмінка множини у всіх формах: мільйон жителів, мільйона жителів…, тисяча кілометрів, тисячі кілометрів…

4. Керування складених числівників визначається останнім словом: тридцять один учень, двадцять два мешканці, сто п ятдесят мешканців, три тисячі львів ‘ян.

5. Дробові числівники у всіх відмінках вимагають від іменника родового відмінка однини: одна друга площі, однієї другої площі…, десять сотих гектара, десяти сотим гектара…, вісім цілих три п ятих кілометра, восьми цілих трьох десятих кілометра…

6. У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю, характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину: один з половиною літр, два з половшою метри, п ‘ять половиною кілометрів.

7. Числівникові форми півтора, півтори вимагають від іменників родового відмінка однини. При цьому форма півтора сполучується з іменниками чоловічого і середнього роду, форма півтори -— з іменниками жіночого роду: півтора тижня, півтора вікна, півтори сесії.

8. У сполученнях, що позначають дати (типу Восьме березня. Перше вересня), відмінюється лише перша частина: до Восьмого березня, присвячено Першому вересня.

Вживання збірних числівників

Збірні числівники поєднуються:

• з іменниками чоловічого роду, що означають назви осіб, тварин та птахів: двоє киян, трос школярів, четверо коней, п’ятеро орлів;

• з іменниками середнього роду: двоє вікон (і два вікна), троє відер (і три відра), двоє лошат, четверо телят, п ‘ятеро хлоп ‘ят;

• з іменниками, що мають лише множину: двоє воріт, трос окулярів, четверо ножиць (а також: три пари окулярів, чотири пари ножиць)

Після збірних числівників (крім обидва) іменник стоїть у родовому відмінку множини: двоє селян, троє татар, троє голубів, четверо дверей. У непрямих відмінках іменник і числівник стоять у тому самому відмінку: двох селян, двом селянам, з двома селянами.

ВПРАВИ

ВПРАВА 136. Підкресліть числівники. Усно обґрунтуйте належність інших слів до різних частин мови.

Один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга, два, двоє, двійко, двійка, дванадцять, три, трійка, троє, тринадцять, тридцять, по-перше, одиничний, перший, сорок сьомий, четвертина, четвірка, сороковий, подвоїти, двоповерховий, двійня, вдвічі, кільканадцять, сторічний, десятка, десяток, двохтисячний, по-друге, стотомний, тричі, сотка, втретє.

ВПРАВА 137. Визначте розряд чистниюв за значенням те будовою.

Один, три, одинадцять, кільканадцять, дев’ятнадцять, п’ять шостих, п’ятдесят два, двадцять, сорок, п’ятий, вісім, п’ятеро, троє, дві третіх, багато, небагато, дев’ятеро, двісті сімдесят три, четвертий, сто двадцять сьомий, кількадесят, триста.

2)5

ВПРАВА 138. Перепишіть текст. Числа й скорочення запишіть словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.

1. Найбільшим морем, що омиває Україну, є Чорне море, яке мас площу близько 350 тис. км. Особливістю моря є зараженість його вод, починаючи з глибини 150-200 м, сірководнем. 2. Унаслідок виверження морської о грязьового вулкану в Темрюцькій затоці Азовського моря в серпні 1988 р. на відстані 240 м від берега утворився острів площею близько 2700 м2 та заввишки в південній частині 2,8 м над рівнем моря. 3. На Оболоні виявлено залишки раниьослов’янських поселень 1 ст. до н. е. — її ст. н.е. та Vt-VIIcT. н. е. На площі 25 тис. м досліджено залишки 66 заглиблених жител і 918 господарських ям (Україна в цікавих фактах).

Вправа 139. Провідміняйте числівники чотирнадцять, п’ятдесят, двісті вісімдесят п’ять.

216

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

846. Усі слова с числівниками в рядку

А один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга Б чотири, десять, п’ять, шість, вісім В два, двоє, двійко, двійка, дванадцять Г три, трійка, трос, тринадцять, тридцять Д п’ять, п’ятірка, п’ятий, п’ятеро, п’ятнадцять

847. Усі слова с числівниками в рядку А трійка, три, тричі, тридцять

Б двадцятеро, двадцять, двадцятий, двадцятка В по-перше, одиничний, перший, одинадцять Г двійко, два, десятка, десяток

Д триста п’ятдесят п’ятий, нуль цілих одна десята, десятеро, двісті

848. Усі слова є числівниками в рядку

А удруге, другий, по-другому, обидва Б двохтисячний, двоповерховий, двадцять треті, двісті В п’ять, шестеро, дві ціпі і чотири десяті, вісімнадцятий Г сто тридцять восьмий, вдвічі, п’ятдесятиріччя, п’ятірка Д одинадцять, шістнадцятеро, стотомний, тридцять третій

849. Усі слова с числівниками в рядку

А одна ціла і п’ять десятих, тридцятеро, тринадцять, сімдесят п’ятий Б сорок сьомий, четвертина, четвірка, сороковий В вісімсот, сотка, сто, сотня Г трійня, втретє, третій, три Д чотири, чотирнадцять, чотириста, четвірка

850. Усі слова є числівниками в рядку

А тримісячний, трьохсотий, тридцятий, третій Б два, двійко, двійка, двійня В семеро, подвоєний, п’ятірня, кільканадцять Г сто, сотий, сотня, сторічний Д перший, один, одинадцять, сто

851. Числівник ужито в реченні

А Козацька сотня розтанула в пітьмі.

Б У спартакіаді взяли участь сто учнів.

В З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.

Г Четвірка друзів вирушила в мандри.

Д На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.

217

852. Числівник ужито в реченні

А Пролітають дорогі іномарки — я на них нуль уваги.

Б Лексичний запас людини, яка багато читас, — близько восьми тисяч слів В Мільйонам треба світла, волі, треба знати, як їх добиваться.

Г Слон у цирку артист, він об’їздив сотню міст: Львів, Житомир, Яготин, Краків, Умань, Чигирин.

Д На варті стояло двоє.

853. Усі чисяівники кількісні в радку А тринадцять, п’ятий, двадцять вісім

Б п’ятсот тридцять, сорок вісім, сімнадцятий В дев’ять тисяч, сімдесятий, чотириста Г сто другий, вісімдесят, тринадцять Д двадцять, вісімсот два, одна третя

854. Усі числівники — власне кількісні (цілі числа) в рядку А триста, п’ятсот шість, один, тисяча

Б тисячний, двоє, триста одинадцять, п’ять шостих В чотирнадцять, вісім, п’ятсот сорок два, семеро Г п’ять десятих, двоє, двісті сімдесят, три Д четвертий, десять сотих, чотирнадцятеро, сотий

855. Усі числівники дробові в рядку А півтора, сто, півтораста, двісті

Б дві цілі й п’ять шостих, чотири восьмі, п’ятнадцятеро, півтори В дев’ять десятих, дві сьомі, одна двадцята, обидва Г чотири треті, шість восьмих, семеро, третій Д п’ять цілих і сім десятих, дві треті, сім сотих, одна тисячна

856. Усі числівники збірні в рядку

А троє, четверо, восьмий, восьмеро Б десятеро, десятий, дванадцятеро, двадцять третій В шістнадцятеро, п’ятеро, дев’ятеро, дев’ять Г шістнадцятеро, вісімнадцятеро, дванадцятеро, сорок сім Д двоє, шестеро, одинадцятеро, тридцятеро

857. Усі слова — порядкові числівники в рядку

А двохсотий, сороковий, триповерховий, п’ятиярусний Б четвертий, дворічний, другий, тридцять восьмий В п’ятнадцятий, тридцятий, мільйонний, восьмитомний Г перший, другий, другорядний, половинний Д двісті сорок другий, п’ятитисячний, сорок сьомий, третій

858. Усі чисяівники — складні в радку

А тридцять, п’ятсот, чотириста, дев’ятнадцять Б дев’яносто шість, дванадцять, тридцять п’ять, один В сорок вісім, сімдесят два. одинадцять, двісті вісім І шістсот, дев’яносто, п’ятдесят, триста Д триста сорок вісім, п’ятдесят шість, шістсот, двісті

859. Усі числівники — складені в рядку

А шістнадцять, вісімнадцятирічний, триста, вісімсот Всім восьмих, п’ятисотий, сімдесят, три чверті В шістдесят, дев’ятсот, чотириста, сімнадцять Г двадцять п’ять, три тисячі, сто один, двадцять два Д одна друга, чотирнадцять, сімнадцятеро, вісімсот

2І8

860. Усі числівники записані правильно в рядку

А восьмастами дев’ятьома, шістдесятьом сімом Б п’ятдесятьома сімома, тисяча семисотий В вісьмастами шістдесятьма чотирма, ста сорока сімома Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма Д трьомастами сорок шістьма, тисячою

861. Усі числівники залисані правильно в рядку

А двомастами сорока, чотирмастами шістдесяти восьми Б сімдесятьома сімома, тисячу дев’ятий В семистам сімдесятьом чотирьом, двадцягивосьмитисячний Г чотиристами тридцятьма, тисяча сорока шістьма Д трьомастами сорок шістьма, тисячею

862. Усі числівники записано правильно в рядку

А трьомастами шістдесяти восьми, вісьмомааесятьма сорока Б сїмидесяти чотирьох, тисяча дев’ятий В сьомастами вісімдесятьма дев’ятьома, двадцяти восьми Г чотиристами сімдесятьма, тисяча п’ятдесятьома шістьома Д трьомастами сорока шісти. одинадцятьома

863. Усі числівники відмінюються однаково в рядку А тридцять, сорок, дев’яносто, сімдесят

Б одинадцять, вісімдесят, вісімсот, двадцять В сто, триста, п’ятсот, дев’ятсот Г нуль, тисяча, мільйон, мільярд Д п’ять, двадцять, сім, тридцять

864. Лише друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка А п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят

Б триста, шістнадцять, чотириста, дев’яносто В двісті, п’ятдесят, вісімсот, п’ятсот Г вісімдесят, вісімсот, тридцять, двадцять

865. Обидві частини відмінюється в усіх чисяівниках рядка А дев’яносто, тридцять, вісімсот, вісімдесят

Б двісті, триста, чотириста, п’ятсот В чотириста, п’ятдесят, триста, сімсот Г двісті, вісімдесят, двадцять, сімсот

866. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) долущено в рядку А п’ятдесяти, п’ятдесятьом, п’ятдесятьма, на п’ятдесятьох

Б п’ятисот, п’ятистам, п’ятьмастами, на п’ятистах В трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах Г дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами, на дев’ятистах

867. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.В., М.в.) долущено в рядку А вісімдесят, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох

Б шести, шістьом, шістьома, на шістьох В восьмисот, восьмистам, восьмистами, восьмистах Г дев’яноста, дев’яноста, дев’яноста, на дев’яноста

2І9

868. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку А чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами, на чотирьохстах

Б двохсот, двостам, двостами, на двохстах В семисот, семистам, сімомастами, на семистах Г семи, сімом, сімома, на сімох

869. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) допущено в рядку А шістдесяти, шістдесятьох, шістдесятьма, на шістдесятьох

Б дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами, на дев’ятистах В сорока, сорока, сорока, на сорока Г сімдесяти, сімдесятьом, сімдесятьма, на семидесятьох

870. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.В., О.в., М.в.) допущено в рядку А ста, сто, стами, на стах

Б двадцятьох, двадцятьом, двадцятьма, на двадцятьох В п’ятисот, п’ятистам, п’ятьмастами, на п’ятистах Г трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах

871. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А шістьомастами шістдесятьма вісьмома, дев’ятьох, сорока п’ятьом

Б семисот восьмидесятьох вісьмох, стам двом, семидесяти В шістдесяти сімом, ста п’ятдесяти двох, шістнадцятьома Г вісьмома, восьмистам дев’яноста дев’ятьом, сімдесяти

872. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А п’ятистами шестистдесятьма вісьмома, п’ятьома, дев’яносто вісьмох

Б п ’ятдесят трьох, сорока восьми, дев’ятисот ’яноста п ’яти

В сімома, дев’ятьома, десятьма

Г семистам тридцятьом сімом, п’ятдесяти чотирьох, п’ятнадцятьома

873. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А на восьмистах, п’ятьмастами, на трьохстах

Б із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисяч восьмисот В трьомами. з чотириста сімдесяти восьми, п’ятидесяти Г сімдесяти дев’яти, дев’ятьмастами

874. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А п’ятисот шістдесяти трьох, на трьохстах сорока п’ятьох, чотирма

Б восьми, сорока, п’ятистам

В сімома, сімдесяти, дев’ятистам вісімдесяти п’ятьом Г п’яти десяти, двостам, дев’ятисот сімдесяти

875. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А двісті вісімдесяти двох, трьох тисяч п’ятисот вісьмом, чотирьох

Б п’ятдесятьома вісьмома, чотирмастами двадцятьма двома, шістдесятьох чотирьох В двомстам вісімдесятьом сімом, семистах, сімомастами сорока двома Г чотирмастами двадцятьома п’ятьома, ста двох, вісьмома

876. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку А вісім відсотків

Б чотири очки В півтора рази Г тридцять чотири грибів

А =

220

877. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку

А триста п’ятдесят грами

Б тисяча раз

В півтораста тонни

=

Г півтора кубометра

878. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку

А два з половиною років

Б два тижня

В нуль цілих і п’ять десятих секунди

Г чотири гриба

879. Правильно поєднано числівники з іменниками в радку

А півтора року

Б дві десятих відсотків

В два підручника

Г дна заручника

880. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку

А два з половиною метри

Б чотири ножиці

=

В з першим лютим

Г одна друга кілограмів

881. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку

А п’ятеро учнів, шестеро цуценят

Б двоє свнчат, семеро ножиць

Б

В семеро книжок, троє дівчат

Г двоє колготок, восьмеро сяонів

882. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку’

А дев’ятеро громадян, четверо тарілок

Б двадцятеро бійців, семеро спортсменів

В шістнадцятеро горобців, троє депутатів

Г двоє штанів, п’ятеро киян

883. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку

А одинадцятеро страусів, двадцятеро жирафів

Б п’ятеро орлів, семеро журавлів

В шість болгар, п’ятеро олівців

Г двоє селян, восьмеро студентів

884. Помилку у вживанні збірних числівників допущено в рядку

А троє відер, семеро вікон

Б троє поляків, дванадцятеро акторів

Вдесятеро столів, п’ятеро тумбочок

Г сімнадцятеро бігунів, п’ятнадцятеро ковзанярів

885- Помилку у вживанні збірних числівників допущено в радку

А двадцятеро лсвіа, тридцятеро ведмедів

Б одинадцятеро англійців, шестеро американців

В чотирнадцятеро папірців, десятеро блокнотів

Г троє поросят, шістнадцятеро телят

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання