А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко,
Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко
«Українська література (рівень стандарту)»
підручник для 10 класу
закладів загальної середньої освіти
Рекомендовано Міністерством
освіти і науки України
Київ 2018
УДК 821.161.2.09*кл10(075.3)
У45
Рекомендовано Міністерство освіти і науки України
(наказ МОН України від 31.05.2018 №551)
Видано за рахунок державних коштів.
Продаж заборонено.
Автор концепції підручника
А. М. Фасоля.
Автори розділів:
А. М. Фасоля, кандидат педагогічних наук — Дружнє слово юним
читачам; Вступ; Іван Нечуй-Левицький; Панас Мирний; Театр корифеїв;
Іван Карпенко-Карий; Модерна українська проза; Образне слово поетич-
ного модернізму; Леся Українка; Повторення, узагальнення, осмислення
вивченого;
Т. О. Яценко, доктор педагогічних наук — Модерна українська проза;
Ольга Кобилянська; Василь Стефаник; Образне слово поетичного модер-
нізму; Микола Вороний; Олександр Олесь;
В. В. Уліщенко, доктор педагогічних наук — Іван Франко; Модерна
українська проза; Володимир Винниченко; Образне слово поетичного
модернізму;
Г. Л. Бійчук, кандидат педагогічних наук — Театр корифеїв; Іван
Карпенко-Карий; Леся Українка;
В. М. Тименко — Іван Нечуй-Левицький; Панас Мирний; Михайло
Коцюбинський.
Українська література. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. за-
У45
кладів загальної середньої освіти. / А. М. Фасоля, Т. О. Яценко,
В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко. — Київ : Педагогічна
думка, 2018. —
192 с. : іл.
ISBN 978-966-644-475-5
Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загаль-
ної середньої освіти та чинній програмі з української літератури. Головне його
завдання — зацікавити учня художнім твором як явищем мистецтва слова, спе-
цифічним засобом пізнання світу й себе в ньому, навчити самостійно здобувати
й застосовувати знання, формувати предметну читацьку й ключові компетент-
ності, керувати читацьким і особистісним саморозвитком. Методичний апарат
підручника допоможе вчителеві організувати навчання української літератури
на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів.
УДК 821.161.2.09*кл10(075.3)
© Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В.,
Бійчук Г. Л., Тименко В. М., 2018
ISBN 978-966-644-475-5
© Педагогічна думка, 2018
ЗМІСТ
ДРУЖНЄ СЛОВО ЮНИМ ЧИТАЧАМ
5
ВСТУП
7
РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА
12
Іван Нечуй-Левицький
13
Знайомство здалеку і зблизька
13
Художній світ прози І. Нечуя-Левицького
16
«Кайдашева сім’я» — історія боротьби людини
за свій життєвий простір
19
Панас Мирний
27
Знайомство здалеку і зблизька
27
Художній світ письменника
29
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» —
роман-епопея з народного життя
31
«ТЕАТР КОРИФЕЇВ»
38
Іван Карпенко-Карий
42
Знайомство здалеку і зблизька
42
Художній світ драматургії І. Карпенка-Карого
45
Комедія «Мартин Боруля»
46
ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ
50
Іван Франко
50
Знайомство здалеку і зблизька
51
Художній світ лірики Івана Франка
56
Поема «Мойсей»
66
Художні шукання І. Франка-прозаїка
70
Іван Франко і модернізм
73
«Сойчине крило»
74
Драматургія І. Франка
77
Читацький самоконтроль
80
МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА
81
Михайло Коцюбинський
85
Знайомство здалеку і зблизька
85
Художній світ письменника
89
Поетика імпресіонізму в психологічній новелі «Intermezzo». . .91
«Тіні забутих предків» — проникнення в дух часу й народу . . 94
Ольга Кобилянська
101
Знайомство здалеку і зблизька
101
Художній світ прози О. Кобилянської
105
Ліризм і музичність художнього нарису
«Іmpromtu phantasie»
107
Новела «Valse melancolique» — «музично-пластична поема
в прозі» (Леся Українка)
110
3
Василь Стефаник
114
Знайомство здалеку і зблизька
114
Художній світ прози Василя Стефаника
118
Експресіонізм новели В. Стефаника «Камінний хрест»
121
Володимир Винниченко
126
Знайомство здалеку і зблизька
126
Художній світ малої прози Володимира Винниченка
132
Новела «Момент» — перлина творчості В. Винниченка
133
Драматургія В. Винниченка
136
Перший український науково-фантастичний
роман «Сонячна машина»
137
Володимир Винниченко — художник
138
ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ
140
Леся Українка
145
Знайомство здалеку і зблизька
145
Художній світ поезії Лесі Українки
148
Драматична спадщина Лесі Українки
154
Драма-феєрія «Лісова пісня» —
вершина творчості Лесі Українки
156
Микола Вороний
163
Знайомство здалеку і зблизька
163
Художній світ поезії Миколи Вороного
167
«Блакитна Панна» — утвердження ідеї єдності
краси природи й мистецтва
169
«Інфанта» — зразок інтимної лірики
171
Олександр Олесь
173
Знайомство здалеку і зблизька
173
Художній світ творів Олександра Олеся
176
Неоромантичні та символістські тенденції у збірці
«З журбою радість обнялась…»
179
«Чари ночі» — шедевр української інтимної лірики
180
«О слово рідне! Орле скутий!» — осмислення ролі
рідного слова в долі народу
181
«По дорозі в Казку» — зразок символістської драми
183
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ОСМИСЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. . 186
Читацький самоконтроль
189
Ваші читацькі проекти
190
Читацьке дозвілля
191
4
Дружнє слово юним читачам
Шановні друзі-читачі!
Ви вже десятикласники. За роки навчання чимало прочитано,
відчуто, передумано — кожен твір залишав у душі свій неповтор-
ний слід.
Мандруючи дорогами літератури, ви відкривали і вчилися ро-
зуміти світ і себе, шукали своє місце у світі. Помічником був під-
ручник із літератури.
Далі підемо разом. Ми, автори підручника, також читачі. Ми
вболіваємо, хвилюємося, захоплюємося. Любимо різних героїв і
різні книжки, серед яких є любовні романи, поезія, психологіч-
ні детективи. Читацький досвід надає перевагу лише в одному:
спромозі розгледіти в тексті деталі, які одразу й не помітні, але
дуже важливі для розкриття авторського задуму, зрозуміти, як
вибудуваний текст, побачити його в контексті інших літератур і
творів мистецтва, а значить — відчути щонайбільшу насолоду від
читання.
Ми хочемо поділитися цими знаннями й уміннями, щоб і ви
насолоджувалися читанням. І це — одне з найперших наших за-
вдань! Інші — не менш цікаві, захопливі: допомогти скласти з
окремих творів цілісну картину розвитку української літератури.
Історія вітчизняного письменства має постати перед вами не як
хронологічна таблиця з переліком імен, дат, подій, героїв, а як
відображення пошуку людиною іншого часу відповіді на свої, не
менш актуальні, ніж сьогодні, питання, віднайдення митцем ху-
дожніх засобів, здатних передати процес пошуку.
Ви також шукаєте, тож маємо надію, що набутий досвід допо-
може вам. А це залежить від сформованості читацьких умінь.
Тому цей підручник не лише про розвиток і творення літерату-
ри, а й про те, як читати художній твір.
Ще одна особливість підручника: частина навчального
матеріалу в ньому «схована». На це вказує позначка
Для того, щоб прочитати «прихований» текст, потріб-
но встановити на смартфон програму для читання QR-
кодів і навести його на позначку.
5