Київ

2002

ВБК 28.5 Р75

Усе про все РОСЛИНИ

1 Іереклад з англійської

Відповідальний за випуск О. Г. Ільчепко

Редактори С. А. Коваль, О.Д. Чередниченко Художній редактор С. А/. Железняк Технічний редактор //. Ю.Якушко Коректор С. В. Гордіюк Комп’ютерна верстка Т. Г. Федорова

Підписано до друку 12.02.02. Формаг 60 х90 ’/я. Ум. друк. арк. 6,0. Папір офсетний. Гарнітура шкільна. Тираж 5 000 прнм. Зам. №5724.

Видавництв*) ТОН «Школа*. 03039. Київ. вул. Голскіїиська. 7 Свідоцтво про внесення до Державного реестру суб’єктів видавничої справи ДК № (і від 13.02.2000.

За участю ГОН «Издательство ACT*

Отпечатано в полном соответствии с предоставленными диапозитивами в Тульской типографии.

300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

Рослини: Пер. з англ. / Оформл. серії І. Садьникоиої. К.: Р75 «Школа», 2002. 40 с.: іл. — (Усе про все).

ISBN 966-661-041-8

Книжка з серії «Усе про все» познайомить юного читача д різноманітними рослинами.

ЬБК 28.5

Пропоноване видання — авторизований переклад англійського видання «Your World. A First Encyclopedia* й опубліковане за згодою з «Kingfisher Publications Ріс*.

Copyright C Kingfisher Publications Ріс. 1ІШ Bn крани іііхищсіш

Зміст

Рослини скрізь 4 Чим живляться рослини? б Квіти 8

Як утворюється насіння? 10 Плоди та ягоди 12 Насіння 14 Дерева 16 Гриби й папороті 18 Водяні рослини 20 Рослини і тварини 22 Комахоїдні рослини 24 Рослини захищаються 26 їстівні рослини 28 Незвичайні рослини ЗО Перевір свої знання 32 Покажчик 38

Рослини скрізь

Існують мільйони різних видів рослин. Ростуть вони майже скрізь. Рослини різноманітні за розмірами та формою: крихітні мохи сусідять із велетенськими деревами. Деякі з них виростають після дощів у спекотній сухій пустелі. Інші вибиваються з-під снігу в гірських ущелинах.

У троянди, як і в багатьох рослин, чудові квіти.

У вологих тропічних лісах багато рослин росте високо над землею, на освітлених сонцем гілках дерев. Ці рослини називаються епіфітами. Усю необхідну воду вони поглинають із вологого повітря або ж збирають дощові краплини у свої чашоподібні листки.

4