B. В. Седова. М. В. Поповича. С. О. Токарева. ІІ. П. ‘Голочка. Е. В. Чистова.

Помітним є внесок у всебічне вивчення народного одягу і головних уборів російських дослідників, зокрема Л. В. Тазихіної І. В. Суслової51, Л. М. Молотової52,

C. Ш. Гаджієвої >!, О. А. Сухарєвої 54, І. І. ПІангіної 55, а також вченого Молдови В. С. Зеленчука , Л. А. Молчанової з Білорусії 57.

Дослідження головних уборів українців у більшій чи меншій мірі проводилось вченими етнографами і мистецтво-

58 Зеленин Д. К. Женские головные уборы восточных (русских) славян // Slavia.— Прага, 1926.—№ 3.— С. 303.

59 Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев

и белорусов в XIX — начале XX в.// Восточнославянский этнографический сборник.— М.,

1956.— С. 543 —

767; Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах

XIX — начала

XX в.— М., 1984.

60 Прилипни И.

Класифікація

народних головних

уборів // Народна

творчість та

етнографія.— 1970.

JVo 5.— С. 27—37

(далі: НТЕ).

знавцями

— Д. К. Зеленішім 58, Г. С. Масловою 59, Я. П. ГІри-липком К. І. Матейко60 61, К. К. Стамеровим 62, Т. О. Ні-колаєвою 63, Н. М. Калашниковою64, В. І. Наулком 65, Ю. Г. Гошком66, Р. В. Чугай 67.

Дослідження Д. К. Зеленіна «Женские головные уборы восточных (русских) славян» становить одну з перших узагальнюючих праць, присвячених головним уборам. В ній здійснено порівняльний аналіз головних уборів українців та білорусів, систематизацію головних уборів східних слов’ян. Однак, на думку Я. Прилипка68, яку підтримує і автор даної роботи, Д. К. Зеленій обрав не найкращий принцип класифікації головних уборів. Так, систематизуючи головні убори, виділив чотири групи — рушникові головні

1 Матейко К. І. Головні убори українських селян до початку XX ст.// НТЕ.— 1973.—

Яо 3.— С. 47—54; Матейко К. 1. Український народний одяг. К., 1977.— С. 123—133; Матейко К. І. Одяг // Койківщина.— К., 1983.—С. 142 149;

Матейко К. /., Полянська О. В. Одяг/ /

Гуцульщина.— К., 1987.—С. 189—203.

62 Стимеров К. К. Нариси з історії костюмів: У 2 ч.

К., 1978.— Ч. І.—

С. 123—132.

63 Піколасва Т. О. Традиційний селянський одяг Київщини // Етнографія Києва і Київщини; традиції й сучасність.— К., 1986.—С. 83—128; Николаева Т. А. Украинская народная одежда: Среднее Поднепровье.— К., 1988.— 246 с.

64 Калашникова Н. Одежда украинцев XVI XVIII вв.// Древняя одежда народов Восточной Европы.— М., 1986.— С. 112 132.

65 Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине.

убори, очіпки, шапки, вінки 69. Як бачимо, дослідник не обрав единого критерію систематизації, опираючись в одному випадку на матеріал, в іншому — на форму, знехтував функціями. Виходячи з досягнень сучасної науки, помилка в принципі систематизації не дала можливості досліднику якомога повніше простежити еволюцію головних уборів, зокрема вінкоподібних.

Важливим доробком в українській етнографічній науці є праця К. І. Матейко «Український народний одяг» 70. К. І. Матейко систематизує головні убори за статево-віковими ознаками, класифікує їх за матеріалом і способом виготовлення, за призначенням. Багато уваги приділено дівочим зачіскам, жіночим головним уборам, подана характе-

м. к., 1975.—

С. 223—265.

66 Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат XV—XVIII ст.: Заселення.

Міграції.

Побут.— К., 1976.— С. 153—160.

67 Чугай Р. /і. Народне декоративне мистецтво Нворівщими.— К.,

1979.— С. 42—60.

68 Прилипко Я. Класифікація народних головних уборів.—

С. 28—29.

69 Zelenin D. Russische (Ostslawische) Volkskunde.—

Berlin

und Leipzig,

1927. S. 227.

70 Матейко К. І. Український народний одяг. К., 1977. — 222 с.

71 Кульчицька О. Л. Народний одяг Західних областей УРСР: Альбом.—

К . 1959.— 16 с.,

7 І табл.

Гургула І. Колос. Нбрапия // Українське народне мистецтво.— К.. 1961.—С. 324—

329.

73 Комапдров О. Ф. Народний костюм Рахівщини // НТЕ.— 1959.—№ 3.—

С. 82—83;

Здпровега Н. Плетіння чи брання // НТЕ.— 1968.-№ 2.—

С. 68—69;

Ісаєвич Я. Д. Культура й побут міського населення Галичини XVII — XVIII ст.// Н ГЕ. 1963.—№ 4.

С. 91—94:

Костишиті М В. Особливої- ! І традиційного жіночого одягу Буковинського

ристика чоловічих головних уборів, відзначена їх регіональна специфіка. Однак у праці К. І. Матейко головні убори розглянуті нерівномірно і в плані територіального розповсюдження, і в плані висвітлення різновидів і форм. Зокрема, в книзі не розглядались обрядові головні убори, не йшлося і про їх побутування, хоча це не було темою її дослідження.

Відомості про головні убори українців містять і етнографічні малюнки О. Кульчнцької, виконані упродовж 1928— 1946 рр. У вміщених в альбомі «Народний одяг західних областей УРСР» 71 таблицях знаходимо зображення хусток, наміток, дівочих зачісок, вінків. Малюнки О. Кульчнцької зроблені з високим професіоналізмом, глибоким знанням побуту населення західних областей України.

Матеріали про головні убори подаються в альбомі * Українське народне мистецтво. Вбрання > 72.

У журналі «Народна творчість та етнографія» вміщувались публікації, присвячені головним уборам, статті про народний костюм окремих етнографічних регіонів України, що теж містять короткі характеристики або згадки про головні убори 73. В окремих публікаціях подаються назви головних уборів 74.

Наукову цінність з точки зору аналогій і порівнянь голов них уборів українців з головними уборами західних і пів-

Поділля // НТЕ.—

. 1976.- JVb в.-c. 59—67;

Полянськи О. В. Особливості одягу населення Закарпаття // НТЕ.— 1976.—

№ 3.— С. 23—29; Стельмашу к Г. Г. Поліські жіночі головні убори кінця

XIX — початку

XX ст.// НТЕ — 1982.—№ 4.—

С. 53— 56.

74 Зозулнк К. Г. Бойківські назви одягу // Вісник Львівського Університету. Серія філологічна. — 1965.— Вин. 3.—

С. 85—89;

Батюк Л. І.

Назви одягу в «Актовій книзі Ж итоми рського міського уряду кінця XVI ст.» // Питання

історії української мови.— К., 1970.—

С. 19—26;

Горобець В.

Назви

тканин та одягу в українських джерелах: за матеріалами XVIII ст.// НТЕ.— 1972.— № 4.—

С. 53—59;

Лисиченко Л. А. Архаїчні назви одягу в східнослов’янських говірках //

Українська республіканська діалектична нарада. 12-а. К., 1965.— Праці.— К.,

1971.—

С. 336—342;

Лизанець II. М. Українсько-у горські культурно-побутові взаємини: на матеріалах назв народного одягу Закарпаття // Культура і побут населення Українських Карпат.—

Ужгород, 1973.—

С. 208—216;

Кузема В. Г.

Назви одягу в говірці верхів’я ріки Орелі // Українська народна

лексика.

Дніпропетровськ, 1973.— С. 29—34; Бабій Ф. Й. Назви одягу та взуття говірок Ровенщини з погляду походження // Лексика української мови.— Ужгород, 1982.—

С. 72—74;