§ 21. Валовий внутрішній продукт та його підрахунок

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

це сукупна

ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, створених на території країни за певний період (зазвичай за рік).

Це означає, насамперед, що ВВП показує результативність функціонування всієї економіки, багатьох галузей і величезної кількості підприємств, які становлять народне господарство, тобто

115

• •

є агрегованим, а отже, вартісним показником, оскільки в країні виробляється величезна кількість різноманітних товарів і послуг, порівняти й відобразити їх у вигляді сукупного показника можна

• •

тільки за допомогою грошової ОЦІНКИ.

Далі слід ураховувати, що товари й послуги поділяють на

м

кінцеві и проміжні, адже вони створюються працею величезної кількості людей, зайнятих у різних галузях, і проходять ряд стадій обробки. На кожній наступній стадії виробництва вартість товару збільшується, оскільки до витрат, здійснених на попередніх стадіях, додаються витрати даної стадії. Ті товари, які виготовляються для подальшого використання в процесі виробництва, для переробки або перепродажу, називаються проміжними. Кінцеві ж товари, у вартість яких уже включені ціни проміжних товарів, призначені для кінцевого споживання. Саме вартість кінцевих товарів і входить у вартість ВВП, що дозволяє уникнути повторного рахунку, штучного завищення його вартості.

Необхідно також ураховувати, що в будь-якій сучасній економіці частина факторів виробництва, а отже, і доходів на них належать іноземним інвесторам. Тому при визначенні ВВП ми беремо до уваги результати діяльності як національних, так й іноземних економічних суб’єктів на території даної країни. Однак національні інвестиції країни також можуть бути розміщені за кордоном. Результатом діяльності національного капіталу й праці є валовий національний продукт (ВНП), тобто ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, створених протягом року національним капіталом і працею, що функціонує як на території даної країни, так і поза її межами. ВВП і ВНП пов’язані між собою таким

співвідношенням:

ВВП

ВНП

СФД,

де СФД

сальдо факторних доходів, що надходять із-за

кордону, і факторних доходів, отриманих зарубіжними інвесторами в даній країні. У цілому різниця між ВВП і ВНП незначна й становить ±1 % ВВП. Відповідно до рекомендацій статистичної служби ООН, у більшості країн (у тому числі й в Україні) як основний показник виміру суспільного продукту використовується ВВП. У СІЛА та Японії використовується показник ВНП. У США окрім показників ВВП та ВНП Економічна Рада при президенті розраховує також потенційний ВНП, що показує виробничі можливості країни при повному використанні трудових ресурсів (природному рівні безробіття).

ВВП відображає підсумковий результат функціонування економіки країни і є об’єктом макроекономічного регулювання. Уперше підрахунок ВВП було здійснено державними органами

116

США в 1932 р. Наукову базу до розрахунків заклав відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1971 р. Саймон Кузнець (1901—1985), який розпочав навчання в Харківському університеті, а потім закінчив Колумбійський університет у СІЛА.

Розрахунок ВВП супроводжується значними труднощами. Певна кількість кінцевих товарів і послуг не набуває товарної форми, а деякі підрахувати практично неможливо. До того ж частина грошових виплат зовні дуже схожа на доходи, але, по суті, такими не є, оскільки не змінює обсягу валового виробництва, а отже, і до складу ВВП не включається. Тому при підрахунку ВВП не враховуються:

0 робота на себе, хатні послуги (тобто натуральне господар-

0

ство, оскільки не набуває товарної форми);

непродуктивні операції:

S державні трансфертні платежі — бюджетні кошти для фінансування обов’язкових виплат населенню: пенсій, допомог, стипендій, компенсацій, інших соціальних виплат, передбачених законодавством;

S приватні трансфертні платежі — кошти приватних осіб, фондів, організацій (дарунки, різні пожертвування, спонсорська допомога). Ті, хто отримує як державні, так і приватні трансфертні платежі, нічого не вкладають у національне виробництво, отже, обсяг суспільного виробництва не змінюють;

^ доходи від купівлі-продажу цінних паперів (акцій, облі-

гаціи, сертифікатів тощо);

перепродаж товарів, який, не змінюючи поточного виробництва, веде лише до повторного рахунку.

Згідно із загальним методологічним положенням системи національних рахунків, обсяг ВВП може бути обчислений трьома методами:

0 виробничим методом, або методом доданої вартості;

0 методом потоку витрат;

методом потоку доходів.

Як наголошувалося раніше, блага поділяються на проміжні й кінцеві. При обчисленні ВВП ураховується вартість кінцевих товарів і послуг, яку можна отримати, склавши величину доданої вартості кожної галузі або кожного суб’єкта, які беруть участь у його створенні. Додана вартість — це різниця між вартістю виготовлених товарів і послуг та вартістю сировини й матеріалів, придбаних у постачальників, тобто різниця між вартістю створеного блага й вартістю проміжного блага. Таким чином,

117

у додану вартість включаються витрати тільки даного суб’єкта, даної галузі на створення й реалізацію товару, а також прибуток цих суб’єктів.

За методом потоку витрат ВВП (Y) складається: з особистих споживчих витрат (С) — витрат домогоспо-дарств на придбання товарів поточного споживання, тривалого користування та оплату послуг;

витрат

із валових приватних внутрішніх інвестицій (/) національного бізнесу на будівництво, придбання машин та обладнання, приріст виробничих запасів. Слід зазначити, що до валових інвестицій належать і витрати домогосподарств на нове будівництво і придбання транспортних засобів. Ва-

лові інвестиції містять у собі чисті інвестиції (приріст капітальної вартості) та амортизацію (вартість спожитих засобів виробництва);

із державних закупівель товарів і послуг (G)

итрат дер-

жави, пов’язаних із безпосереднім виробництвом товарів і послуг;

із чистого експорту (Хп) — різниці між експортом та імпортом.

Отже, ВВП за витратами становить суму витрат усіх економічних суб’єктів на придбання (споживання) кінцевих товарів і послуг, тобто:

У = С +1+ G + X

п

За методом потоку доходів ВВП (Y) включає: компенсацію працюючим (іо) — грошова винагорода за працю найманих робітників, а також додаткові виплати на соціальне забезпечення, соціальне страхування, медичне обслуговування тощо;

рентні платежі (R) — доходи, які отримують власники землі, природних ресурсів, будівель, споруд;

відсоток (і) прибуток (Рг)

доходи власників грошового капіталу; доходи некорпоративного підприємниць

кого сектору та валовий прибуток корпорацій, що склада

ється:

^ із податку на прибуток корпорацій, тобто частини при

бутку, яку отримує держава,

дивідендів

/

частини прибутку, яка виплачується акціонерам у вигляді доходу на акції, нерозподіленого прибутку корпорацій, що спрямовується на збільшення реальних активів фірм і є власністю

• О

корпорацій;

118

податки на товари и по

амортизаційні відрахування (А) — кошти, які використовуються для заміни зношених протягом року машин, обладнання, будівель; непрямі податки на бізнес (Т) слуги, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни виробника: податок на додану вартість, акцизи, мито, ліцензійні платежі, що надходять у державний бюджет.

Слід брати до уваги, що амортизаційні відрахування й не

прямі податки на бізнес — це кошти, не пов’язані з виплатою факторних доходів.

Таким чином, ВВП за доходами становить суму доходів усіх суб’єктів економічної діяльності плюс амортизація й непрямі податки на бізнес, тобто:

У = w + R + і + Рг+А+Т ■

Оскільки витрати одних економічних суб’єктів є одночасно доходами інших, то валовий внутрішній продукт, розрахований за методом потоку витрат, дорівнює валовому внутрішньому продукту, розрахованому методом потоку доходів:

С +1+ G + Хп = w+ R + i + Рг+А+Т •

ВВП є основою для розрахунку інших показників, що ха-

рактеризують процес його перерозподілу, здійснюваний в основному через податкову систему. Найважливішими серед них є чистий внутрішній продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід

у розпорядженні

Чистий внутрішній продукт (ЧВП)

це валовий внутрішній

• и

продукт за винятком амортизаційних відрахувань:

ЧВП

ВВП

А.

Національний дохід (НД)

це сума факторних доходів, за

роблених усіма верствами суспільства цього року в результаті ви-користання наявних економічних ресурсів:

НД

ЧВП

т

w + R + i + Рг.

Особистий дохід (ОД)

це отриманий дохід. Щоб отрима

ти величину особистого доходу, необхідно з національного доходу відняти ті доходи, які не надходять до домашніх господарств (податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток корпорацій, відрахування до пенсійного фонду і на соціальне страхування). З іншого боку, особистий дохід включає трансферти, які за своєю суттю не є заробленим доходом:

ОД

НД

Податки на прибуток корпорацій — Нерозподі

лений прибуток корпорації! — Відрахування на соціальне страхування + Трансфертні платежі.

Дохід у розпорядженні (РД) включає ту частину особистого доходу, що перебуває в розпорядженні населення й витрачається ним на придбання споживчих благ і заощадження:

РД

ОД

Податки на особистий дохід (прибутковий по

даток, податок на прибуток у некорпоративному секторі, податок на майно, податок на спадщину).

Усі макроекономічні показники безпосередньо обчислюються в поточних цінах, тобто цінах того періоду, у момент якого здійснюється облік або аналіз. А це означає, що рівень і динаміка, наприклад ВВП, залежать не тільки від зміни обсягів національного виробництва, але й від зміни цін, у яких ці обсяги вимірюються. Наприклад, у країні протягом року може бути виготовлено товарів та послуг менше, ніж минулого року. Але внаслідок того, що ціни на ці товари та послуги протягом року значно підвищилися, то вартість ВВП буде більшою порівняно з минулим роком. Тому, щоб мати змогу порівняти результативність економіки за певний період часу або здійснити міжнародний аналіз основних макро-економічних показників, розрізняють номінальний і реальний

• О

валовий внутрішній продукт.

Номінальний ВВП — це поточний обсяг виготовлених товарів і послуг, підрахований у поточних цінах. Реальний ВВП поточний обсяг виробництва, підрахований в зіставних цінах базисного періоду. Саме показник реального ВВП використовується при аналізі динаміки розвитку економіки або для порівняння рівнів розвитку економіки в різних країнах, тому що вимірює вартість кінцевих товарів і послуг, виготовлених у країні за рік у постійних, фіксованих цінах, а тому є більш точним показником функціонування економіки.

Реальний ВВП розраховується за допомогою коригування номінального ВВП на індекс цін:

Реальний ВВП

Номінальний ВВП Індекс цін

Індекс цін

показник, що характеризує темпи зміни рин

кових цін поточного року порівняно з базисним. Оскільки найчастіше ціни все ж таки зростають, то зв’язок між показниками номінального і реального ВВП показує саме індекс цін, який має назву «дефлятор ВВП о:

Дефлятор ВВП =

Номінальний ВВП Реальний ВВП

Зростання ВВП є умовою процвітання будь-якого суспіль-тому воно зацікавлене в його постійному збільшенні. Це

120

збільшення можна виміряти за допомогою двох взаємозалежних показників: зростання реального ВВП і зростання ВВП на одну особу за певний період часу. Темпи приросту реального ВВП (ВНП) визначають як відношення приросту реального ВВП до базисного реального ВВП, виражене у відсотках. Показник ВВП

на одну особу

зручний інструмент порівняння рівнів економіч

ного розвитку країн і добробуту їхнього населення. Чим вищий ВВП на одну особу для кожної країни, тим вища якість життя

• •• •

її громадян.

Навчаємося разом

Обчисліть вартість ВВП, ЧВП, НД та величину чистого експорту, якщо результати соціально-економічного розвитку країни у звіт

ному періоді такі (млн грош. од.): рента

140; трансфертні ви

плати

70; заробітна плата

210; відсоток

110; прибутки

• о

корпорацій

134; дивіденди — 90; непрямі податки

76; при

бутки індивідуального сектору — ЗО; державні закупівлі товарів

та послуг

витрати

200; чисті внутрішні інвестиції 240; валові внутрішні інвестиції

270; споживчі 780. Визначте

реальний ВВП, якщо ціни на товари та послуги протягом року зросли на 25 %.

Розв’язання. Вартість ВВП можемо підрахувати, використавши метод доходів: Y = w+R + i+Pr + A + T. Амортизацію можна визначити, віднявши чисті внутрішні інвестиції від валових внутрішніх інвестицій. Визначаємо вартість ВВП:

Y = 210+ 140+ 110+ (134 +ЗО)+ (780-270)+ 76 = 1210 млн грош. од.

Чистий внутрішній продукт розраховуємо за формулою:

ЧВП

ВВП — А, ЧВП = 1210-(780-270) = 700 млн грош. од.

Для визначення вартості національного доходу використовуємо фор

мулу: НД

ЧВП

Т. Отримуємо: НД = 700-76 = 624 млн грош. од.

Чистий експорт (Хп) — складова частина ВВП, підрахованого за методом витрат. Отже, Чистий експорт = ВВП — Споживчі витрати — Валові інвестиції — Державні витрати, тобто Xr =Y-C-I-G. Оскільки ВВП за методом витрат дорівнює ВВП за методом доходів, то:

Хп =1210-240-780-200 = -10 млн грош. од.

Це означає, що імпорт перевищує експорт на 10 млн гро Розрахуємо реальний ВВП за формулою:

од.

Реальний ВВП =

Номінальний ВВП Індекс цін

100 % + 25 %

Визначаємо індекс цін: / —-— = 1,25 і підставляємо у фор

мулу: Ю0%

Реальний ВВП =

1210

1,25

= 968 млн грош. од.

*

121

?

Запитання та завдання

1. Визначте, чи враховуються наведені ситуації при підрахунку ВВП. Обґрунтуйте відповідь, указавши конкретну назву складової ВВП за доходами або за витратами. 1) Плата приватного нотаріуса за оренду офіса; 2) робота сантехніка, який відремонтував водопровідні крани у власній квартирі; 3) заробітна плата вчителя економіки; 4) купівля компанією «Місячне сяйво» пакета акцій компанії «Зоря»; 5) плата за квиток в автобусі; 6) купівля Харківським національним університетом внутрішніх справ нової вантажної машини; 7) плата фермера за автопоїлку для худоби; 8) придбання фермером трактора в колгоспу; 9) виплата стипендії студентам УІПА; 10) виплата відсотків за облігацією державної позики.

2. Обчисліть обсяг ВВП, якщо відомі такі дані; державні витра

ти

ти

620 ум. од.; відсоток за кредит

50 ум. од.; трансфер-

460 ум. од.; імпорт

350 ум. од.; амортизація

160 ум.

од.; заробітна плата

780 ум. од.; експорт

прямі податки

120 ум. од.; споживчі витрати

420 ум. од.; не-— 100 ум. од.;

дивіденди — 320 ум. од.; чисті внутрішні інвестиції

750 ум. од.

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

1. Позначте помилкове твердження.

А При підрахунку чистого внутрішнього продукту враховуються чис-

естицп

Б

ІУКТ

личину амортизації

В до складу особистого доходу входять трансфертні платежі Г сукупні витрати дорівнюють сукупним доходам

2. Якщо в країні досягнута макрорівновага й відомо, що сукупні витра

ти становлять 350 млн грн, а рента дорівнюють;

А 28 млн грн В 350 млн грн

28 млн грн, то сукупні доходи

Б 322 млн грн Г 378 млн грн

3. Визначте величину реального ВВП, якщо відомо, що номінальний ВВП країни складав 825 млрд грош. од., а ціни на товари та послуги спочатку зросли на 11 %, а потім знизилися на 2 %.

А 91,7 млрд грош. од.

В 758,4 млрд грош. од.

Б 756,9 млрд грош. од. Г 825 млрд грош. од.

4. Національний дохід країни становить 126 млрд грош. од., споживчі

витрати — 81 млрд грош. од., валові інвестиції

59 млрд грош. од.,

експорт — 42 млрд грош. од., імпорт — 45 млрд грош. од., чисті вну-

• «•

трішні інвестиції

37 млрд грош. од., непрямі податки

28 млрд

122

грош. од., трансфертні платежі них видатків становить:

А 33 млрд грош. од.

В 61 млрд грош. од.

33 млрд грош. од. Розмір держав-

Б 39 млрд грош. од.

Г 126 млрд грош. од.

5. Валовий внутрішній продукт країни становить 5 млн грош. од., спо

живчі витрати

3,2 млн грош. од., державні видатки

грош. од., чистии експорт

0,9 млн

0,08 млн грош. од., чисті внутрішні інвестиції — 0,64 млн грош. од., експорт — 0,11 млн грош. од. Дані свідчать, що:

А валові інвестиції становлять 0,07 млн грош. од., імпорт — 0,03 млн

грош. од.

Б валові інвестиції грош. од.

В амортизація Г валові інвестиції грош. од.

0,82 млн грош. од., амортизація — 0,18 млн

0,57 млн грош. од., імпорт — 0,03 млн грош. од.

0,82 млн грош. од., імпорт

(-0,03) млн

6. Установіть відповідність між секторами національної економіки та їх

?

німецька

окремими складовими.

1 Виробник взуття фірма «Саламандра»

2 Міський відділ народної освіти

3 Виробник молочної продукції «Ромол»

4 Сім’я Бєляєвих

А Сектор домогосподарств Б Сектор майна В Підприємницький сектор

Г Зовнішній світ Д Державний сектор

Запитання та завдання

1. Обґрунтуйте правильність або неправильність тверджень: 1) ре

альний ВВП

це вартість кінцевих товарів та послуг, створених

за рік національним капіталом; 2) реальний ВВП

це вартість

• ••

товарів і послуг, виготовлених на території країни, виміряна в поточних цінах; 3) якщо номінальний ВВП збільшився з 300 до 375 млрд грош. од., а дефлятор зріс зі 125 % до 150 %, то реальний ВВП збільшився на 25 %; 4) якщо ціни валового випуску продукції за звітний період зросли на 25 %, а номінальний ВВП складає 325 млрд грош. од., то реальний ВВП становить 260 млрд грош. од.

2. Використовуючи дані національних рахунків, визначте ВВП, ЧВП

та національний дохід: заробітна плата

204 ум. од.; експорт

товарів та послуг

13 ум. од.; амортизація

18 ум. од.; дер

жавні закупівлі товарів і послуг бізнес —

59 ум. од.; непрямі податки на

12 ум. од.; чисті приватні внутрішні інвестиції — 52 ум.

од.; трансфертні платежі

11 ум. од.; імпорт товарів і послуг

16 ум. од.; прибуткові податки з корпорацій

40 ум. од.; осо

бисті споживчі витрати

81 ум. од.

219 ум. од.; нерозподілений прибуток

корпорацій

3. За результатами діяльності підприємств, наведеними в таблиці, визначте додану вартість, створену кожним підприємством, та обсяг ВВП.

Підприємства

Підприємство з роздрібного продажу одягу Вівчарне підприємство Підприємство з пошиття вовняного одягу Підприємство з переробки вовни Підприємство з оптового продажу одягу

Виручка

300

50

200

90

280