ТЕМА VI. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

§ 19. Виробничий потенціал національної економіки

Національна економіка

це економічно и органі

заційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива відповідна пропорційність, взаємообумовле-

не розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Можливість національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства дають усі наявні в країні ресурси — виробничі, матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні тощо. Відповідно, економічний потенціал національної економіки складається з виробничого, трудового, фінансового, наукового, технологічного та інших видів.

Виробничий потенціал — це сукупність засобів виробництва, які можна задіяти при виробництві економічних благ, необхідних для країни. Він характеризується як величиною (вартістю) основних виробничих фондів, так і їх наявністю в натуральному вимірі.

До основних виробничих фондів належать приміщення, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, доросла робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження (сади і виноградники). Основні засоби багаторазово використовуються в матеріальному виробництві. Зберігаючи натуральну форму, засоби виробництва постійно зношуються і переносять частинами свою вартість на вироблену

• О

продукцію у вигляді амортизаційних відрахувань.

Технічне переоснащення і реконструкція підприємств є основним джерелом нарощування виробничого потенціалу, його інтенсивного розвитку. Оскільки віддача капіталовкладень у технічне переозброєння і реконструкцію приблизно удвічі більша за нове будівництво, сюди спрямовується не менш ніж половина їх

• •

загальної суми

Трудовий потенціал характеризується кількістю та якістю робочої сили.

На рівні національної економіки трудовий потенціал має такі узагальнені показники, як здоров’я, рівень освіти, організованість, творчий потенціал та активність, моральність тощо. Здоров’я населення країни характеризується середньою тривалістю життя, часткою інвалідів, смертністю за різними віковими групами з різних причин, розміром і часткою витрат на охорону здоров’я тощо. Моральність суспільства визначається його релі-

• О

гіиністю, ставленням до інвалідів, дітей, людей похилого віку, показниками соціальної напруженості, злочинності тощо.

Творчий потенціал і активність визначаються темпами

• •

науково-технічного прогресу в країні, доходами від авторських прав, кількістю патентів міжнародних премій тощо. Організованість на рівні суспільства можна оцінити якістю і стабільністю законодавства, обов’язковістю дотримання законів і угод, стабільністю

• •

• м

політичної ситуації, якістю доріг і громадського транспорту тощо.

Рівень освіти населення характеризується середньою кількістю років навчання в розрахунку на одну людину, часткою витрат на освіту в державному бюджеті, доступністю різних рівнів освіти тощо. У наш час вирішальною умовою конкурентоспроможності трудового потенціалу є його якість. Існують два шляхи її забезпечення: 1) заміна персоналу на працівників, що мають вищий рівень освіти та професійної підготовки; 2) постійне підвищення кваліфікації працівників через систему безперервного навчання.

Природно ресурсний потенціал

це сукупність усіх при

родних запасів і умов, що є і можуть бути задіяні для задоволення певних потреб. До природно-ресурсного потенціалу належать такі ресурси:

111

мінеральні, які представлені корисними копалинами та мінерально-будівельною сировиною. Вони поділяються на

• о

паливні, рудні и нерудні;

земельні, серед яких виділяють типи ґрунтів, а також види господарського використання земель (рілля, сінокоси й пасовища, ліси й чагарники);

водні, які поділяються на води Світового океану, води суходолу. До вод суходолу належать річки, озера, ставки, водосховища, болота, льодовики і підземні води (ґрунтові та артезіанські);

біологічні, що включають рослинний і тваринний світ; рекреаційні, що включають природно-кліматичні та бальнео

логічні;

належить

внутрішнє

Природно-ресурсний потенціал становлять усі види при-

• О

родних ресурсів, що є на території країни чи в підконтрольній їй частині Світового океану. За сумарними запасами деяких із них Україна посідає одне з провідних місць у Європі (наприклад мінеральних, рекреаційних). Натомість відчувається загальний дефіцит водних, гідроенергетичних, лісових ресурсів.

Фінансовий потенціал країни визначається сукупністю грошових фондів підприємств, громадян, держави. Фінансові можливості України поки що досить обмежені. Річний державний бюджет країни менший, ніж бюджети окремих міст розвинених країн Заходу. Велика кількість українських підприємств є фінансовими боржниками або перебувають на межі банкрутства, а біль-

СІ

шість громадян країни отримують доходи, нижчі за установлений прожитковий мінімум.

Багато фінансових операцій відбувається нелегально, тобто в «тіні», що заважає нормальному функціонуванню національної економіки.

Науковий потенціал України базується на розгалуженій мережі наукових інститутів, науково-дослідних закладів, які існують у системі Національної академії наук, міністерств і відомств,

••

• •

їх працівниками є десятки тисяч спеціалістів вищої категорії докторів і кандидатів наук. У деяких напрямках науки Україна проявила себе як один зі світових лідерів, наприклад у кіберне-

• • •

тиці, електрозварюванні металів, кардюхірурги, космічній техніці. Однак у багатьох галузях наукової діяльності, що стосуються розробки високопродуктивної техніки і новітніх технологій, відставання вітчизняної науки є суттєвим. На сьогодні ситуація

112

ускладнюється недостатнім фінансуванням і нестабільною діяльністю наукових організацій, виїздом спеціалістів високої кваліфікації за кордон.

Ефективність використання економічного потенціалу в країні залежить від господарського механізму. Недосконалість останнього може призвести до нераціонального, малоефективного, а то

и витратного використання складових економічного потенціалу

Запитання та завдання

• …………………………………………………………………

1. Охарактеризуйте складові економічного потенціалу національної економіки. 2. Чи існує проблема обмеженості ресурсів у національній економіці?

і

шУ. я

t : J