Дайте класифікацію потреб за такими ознаками: 1) фізіо

логічна чи соціальна; 2) індивідуальна чи групова (колективна, суспільна); 3) раціональна чи нераціональна; 4) споживча чи виробнича; 5) поточна чи перспективна.

1) Іван мріє, щоб Єврокубок із футболу, незважаючи на жодні обставини, відбувся в Україні.

2) Хлопці 10-Б класу після зустрічі з футболістом А. Шевченком вирішили відвідувати футбольну секцію.

Відповідь

1) Соціальна, суспільна, раціональна, споживча, перспективна.

2) Фізіологічна, індивідуальна, раціональна, споживча, поточна.

Запитання та завдання

1. Складіть економічний твір про відмінності в потребах жителів Європи, Азії, Африки в наш час. Визначте вплив на потреби людини таких чинників, як кліматичні умови, культурні традиції, а також рівень освіти населення. 2. Визначте роль реклами у формуванні потреб людини. 3. Проаналізуйте зміни ваших потреб в іграх за віковою ознакою. Наведіть приклади відомих вам національних ігор. 4. Наведіть приклади товарів або послуг,

у яких для вас корисність максимальна, а для інших

може бути

нульовою. 5. Зробіть розрахунки та заповніть таблицю, вказавши пропущені дані.

Загальна та гранична корисність товару

Кількість одиниць

Загальна корисність,

Гранична корисність,

товару

ТІ

ми

3

15

5

6

4

9

33

12

36

1

§ 5. Раціональний вибір споживача

Споживчі переваги щодо певних товарів та послуг можна показати графічно. Візьмемо для прикладу родину з трьох осіб, яка планує купити йогурти «Малинка» та «Персик» для сніданку на тиждень. Припустимо, що одна людина віддає перевагу йогурту «Персик», а решта споживають по черзі обидва товари. Напевно, існують комбінації кількості цих товарів, що забезпечують рівну загальну корисність для сім’ї. Складемо таблицю рівноцінних для сім’ї кількостей обох продуктів на тиждень.

Табл. 1. Кількість споживання продуктів на тиждень

Назва

Кількість, шт

Йогурт «Персик» Йогурт «Малинка»

7

14

11

10

15

6

18

З

За таблицею побудуємо графік, або так звану криву байдужості (мал. 3). Усі співвідношення кількості двох видів йогуртів,

які розташовані на цій кривій, рівноцінні, тобто для загального споживача (сім’ї) не має значення, яку саме комбінацію він отримає. На графіку позначимо криву А.

Рухаючись кривою байдужості зліва направо та згори вниз, ми збільшуємо споживання йогурту «Персик», зменшуючи споживання йогурту «Малинка». При збільшенні споживання йогурту «Персик» ми заміщуємо ним можливе споживання йогурту «Малинка», не змінюючи загальної корисності для всієї сім’ї.

31

L.

\

Таким чином, крива байдужості демонструє всі можливі комбінації двох товарів, які дають споживачеві рівну загальну корисність і тому однаковою мірою бажані.

На підставі величини заміщення можна визначити, наскільки один товар має більше значення для споживача, ніж інший.

Якщо візьмемо більш високий рівень задоволення потреб (наприклад, кожний з’їдає по дві упаковки йогурту за сніданком), тоді крива зміститься праворуч. Обравши інші можливі варіанти поєднання продуктів, ми можемо скласти карту байдужості, що є сімейством ліній (кривих) байдужості (мал. 4).

Ми розглянули першу умову раціонального вибору і мак-‘ симізації корисності, але необхідно враховувати і другу умову: покупка не повинна перевищувати межі існуючого бюджету.

Бюджетне обмеження можна проілюструвати за допомогою бюджетної лінії. Бюджетна лінія відображає певні набори благ, придбання яких вимагає однакових витрат. Якщо у вас у кишені ЗО грош. од., а ціна товару У — 15 грош. од. за одиницю, а това

ру X

6 грош. од., то графічно бюджетна лінія буде виглядати

так, як лінія А (мал. 5).

І Товар У

Благо X

подешевшало

1 2 3 4 5 6 7 8 Товар X

Мал. 5 Бюджетні лінії

Тобто ми можемо придбати 2 одиниці товару У, якщо весь дохід витратимо на придбання товару У, та 5 одиниць товару X, якщо весь дохід витратимо на придбання товару X. Наборам товарів, які доступні споживачеві, відповідають точки на лінії і всередині трикутника, що обмежується осями координат і бюджетною лінією.

Рівняння бюджетної лінії виглядає так:

де І

І = р* Qx + pu Q

дохід споживача; Р,

У »У ’

ціна за одиницю блага X;

ру

Q

ціна за одиницю блага У; Qx —- кількість одиниць блага X; кількість одиниць блага У.

32

»

Отже, повторимо:

1. Графічно всі бажані варіанти купівлі двох товарів розташовані на кривих байдужості.

2. Усі можливі варіанти купівлі двох товарів розташовані на площі, що обмежується бюджетною лінією, та на самій бю-

• • •

ЖЄТН1И ЛІНИ.

Якщо ми перенесемо бюджетну лінію на карту байдужості, то отримаємо графік споживчого вибору.

Максимізація добробуту споживача настає в точці, у якій бюджетна лінія буде дотичною до найвищої кривої байдужості.

На мал. 6 точка Е з координатами Хг та Yj характерізує той набір благ, який відображає стан рівноваги споживача і макси-мізує його добробут.

Щоб знайти координати Хх та Уг , необхідно розв’язати систему рівнянь:

ми

Р

ми

_!

Р

Мал. 6. Рівновага споживання

І = Р Q +Р Q .

X у ^ у

Навчаємося разом

За допомогою комп’ютера Роман склав для себе таблицю корисності коміксів, блокнотів та кросвордів на місяць. Ціни товарів відповідно становлять 8 грн, 6 грн, 4 грн. Однак через відключення електроенергії відбулася часткова втрата інформації. Залишилися

такі дані:

Кількість

одиниць

Комікси

Кросворди

Блокноти

1

36 *\Ь

26

48

2

4

50

84

3

28

22

27

4

24

92

24

5

2,5

4,5 156

6

16

126

18

7

12

14

186

Роман

раціональний споживач, який бажає отримати 329 юти-

лів загальної корисності. Бабуся щомісячно виділяє онукові 100 грн. 1) Відновіть усі дані в пустих клітинках. Обґрунтуйте назву колонок, наведіть відповідні розрахунки. 2) Визначте склад

зз

w

раціонального споживчого кошика Романа. 3) Яким повинен бути дохід Романа, щоб він міг придбати цей кошик? 4) Скільки грошей зможе заощадити Роман через півроку, якщо його смаки та уподобання не зміняться?

Розв’язання

Кількість

одиниць

‘ ми

Комікси

ти —

Р

Г\

ти

Кросворди

ми

ми —

Р

ти

Блокноти

ми

ми —

р

1

36

36

26

26

6,5

48

48

8

2

32

68

4**

50

24

6

84

36

6

3

28

96

3,5***

72

22

5,5

111

27

4

24

120

3

92

20

5

135

24

4**

5

20

140

2,5

110

18

4,5*

156

21

3,5***

6

16

156

2

126

16

4**

174

18

5

7

12

168

1,5

140

14

3,5***

186

12

2

Розрахунки

показують,

що три комбінації

товарів

відповідають ви-

могам правила максимізадії корисності:

ми

р

к

ми

кр

Р

кр

ми.

Р.

Визначаємо, яка з цих комбінацій приносить Роману загальну корисність у 329 ютилів.

Перша комбінація: TU, — =36 + 110 + 111 = 257 ютилів, отже, не

1 К + о Кр + 6 О

є бажаною.

Друга комбінація: ТС^6кр,46 = 68 + 126 + 135 = 329 ютилів, що й відповідає вимогам.

Таким чином, раціональний споживчий кошик становить 2 комікси + 6 кросвордів -І- 4 блокноти.

Дохід на придбання цього кошика становить: 2 8 + 6 4 + 4 6 = 64 грн. Через півроку Роман заощадить: (100-64) 6 = 216 грн.

?

Запитання та завдання

1. Гранична корисність товару X для споживача дорівнює 60-5Х, а гранична корисність товару У дорівнює 48-12Y .

Дохід споживача становить 38 грн, Рх =5

гри

Ру=4

грн. Роз

рахуйте оптимальний споживчий кошик. 2. Споживач має дохід 80 грош. од. і купує два товари: X за ціною 5 грош. од. і У за ціною 4 грош. од. Який із запропонованих товарних наборів є недоступним для споживача: а) X = 16, Y = 0 ; б) X = 11 , Y = 9; в) Х = 8, У = 10; г) Х = 8, У = 8? 3. Як впливають зміни доходу та ціни на товари на положення бюджетної лінії?

J