§ 9. Ринкова рівновага та її порушення

Ринок — це взаємодія покупців і продавців. Незважаючи на те, що кожний із них виходить на ринок із власними інтересами та смаками, задовольнити свої потреби вони можуть лише спільно, домовившись одне з одним. Ринковий механізм це тенденція ціни на конкурентному ринку змінюватися доти, доки серед покупців і продавців не виникне рівновага.

Ринкова рівновага — ситуація на ринку, коли величина попиту дорівнює величині пропозиції, а ціна попиту збігається з ціною пропозиції. Це становище, за якого жодний з економічних агентів за незмінних інших умов не змінює свого рішення про заплановану величину попиту або пропозиції й ціну, яку пропонують. Графічно ринкова рівновага представлена точкою перетину кривих попиту та пропозиції (точка Е на мал. 16). Точка ринкової рівноваги має дві координати: рівноважну ціну РЕ і рівноважну кількість Q

4

купців збігаються з інтересами

• • •

це і є та ціна, за якої інтереси по

даного

рівноважною зивають паоа

• •

54

Мал. 16. Ринкова рівновага

Р

шах

р

min

Мил. 17. Надлишок споживачів (а) та надлишок виробників (б)

Установлення ринкової рівноваги приводить до вигоди як споживачів, так і виробників. Ці вигоди мають назву надлишку споживачів і надлишку виробників. Надлишок споживачів — вигоди споживачів від придбання товару за рівноважною ціною, а не за максимальною ціною, яку споживач здатний запропонувати на

ринку. Графічно надлишок споживачів представлений площею фігури РЕРтахЕ (мал. 17). Надлишок виробників — вигоди виробників від продажу товару за рівноважною ціною, а не за мінімальною ціною, за якою виробник здатний запропонувати продукцію на ринку. Графічно надлишок виробників представлений площею фігури РЕРт1пЕ.

Але в житті виникають і ситуації неринкового ціноутворення, коли ціни визначаються «згори», державою. Прикладом може бути встановлення урядом цін «стелі» та цін «підлоги».

Ціни «стелі»

• #

це ціни, свідомо нижчі від рівноважної, ЯКІ

встановлюються з метою захисту споживача (мал. 18). Тобто ціни не можуть бути вищими, ніж установлені державою. Така ситуація виникає, наприклад, коли уряд стримує ціни на бензин. Але оскільки це ціновий чинник, то рівновага порушується, величина попиту зростає, величина пропозиції падає й виникає дисбаланс дефіцит товару в розмірі QD-QS. Зверніть увагу на те, що при цьому обсяги продажу зменшаться до Qs. Щоб уникнути черги й мати можливість постійно споживати даний товар, деякі споживачі будуть готові заплатити більшу ціну, тому на даний обсяг пропозиції Qs на «тіньовому» ринку може встановитися більш висока ціна РТ. Для ліквідації ситуації штучного дефіциту уряд повинен стимулювати виробників (тобто збільшити пропозицію) із метою досягнення рівноваги за даною ціною. У короткостроковий період може бути введене нормування продажу товару.

Ціна «стелі»

Q

Мал. 18. Установлення ціни

Ціна « під

усте, «г»

Мал. 19. Установлення ціни «підлоги»

Ціни «підлоги»

це ціни, явно вищі від рівноважної

які встановлюються урядом із метою захисту інтересів виробників або власників ресурсів (мал. 19). Ціни в цьому випадку не можуть бути нижчими за встановлений рівень. Така ситуація характерна, наприклад, для законодавчого встановлення мінімальної заробітної плати. У цій ситуації підвищення ціни

55

N

• м

викликає зростання величини пропозиції, зменшення величини попиту та створення надлишку товару в розмірі Qs — Q[}. Обсяги продажу товару в цьому випадку зменшуються до рівня QD. Для ліквідації ситуації штучного надлишку товару уряд здійснює заходи, спрямовані на стимулювання попиту, його зростання та встановлення рівноваги за запропонованою ціною.

Навчаємося разом

Функція попиту на товар представлена рівнянням (*>„=30-2?,

а функція пропозиції

Q. =4Р-6. Визначте параметри рівнова

ги на даному ринку. Охарактеризуйте наслідки встановлення на ньому фіксованої ціни на рівні 7 грн. Проілюструйте ситуацію графічно.

Розв’язання

Оскільки в точці рівноваги QD=QS , a Рв = ?s, то 30-2Р = 4Р-6. Звідси рівноважна ціна РЕ= 6. Підставивши дану ціну в одне з рівнянь, отримаємо рівноважну кількість Q£=18.

Якщо на ринку буде встановлено фіксовану ціну на рівні 7 грн, яка буде вищою за рівноважну (адже РЕ = 6), то рівновага порушиться й виникне ситуація надлишку товару, оскільки величина пропозиції буде більшою, ніж величина попиту. Для визначення роз

міру надлишку обчислимо обсяг попиту й пропозиції при Р = 7 грн, підставивши її в рівняння попиту та пропозиції: Qd =30-2-7 = 16 , a Qs =4-7-6 = 22 . Отже, розмір надлишку товару QS-QD =22-16 = 6 одиниць. Обсяг продажу товару при цьому знизиться від рівноважних 18 до 16 одиниць.

?

Запитання та завдання

1. Наведіть приклади ситуацій, коли: 1) зміни в попиті на одні товари приведуть до зміни пропозиції інших товарів; 2) зміни в пропозиції одних товарів приведуть до зміни в попиті на ін-і. 2. Отримана інформація про те, наприклад, що цього року спостерігається неврожай какао. Проаналізуйте ситуації, які виникнуть унаслідок цього на ринках шоколадних цукерок, карамелі, джему для карамелі. Визначте чинники, що впливають на зміни на цих ринках, покажіть зміни графічно й позначте зміни параметрів рівноваги. 3. Охарактеризуйте наслідки встановлення цін «стелі* і цін «підлоги*. 4. Чи може виникнути така ситуація, коли на якомусь конкретному ринку не буде досягнута ринкова рівновага та встановлена рівноважна ціна на товар? Наведіть приклади та проілюструйте це графічно.

56