§ 8. Ринковий попит і ринкова пропозиція

Сутність ринкового механізму розкриває взаємодія попиту й пропозиції. Попит формують споживачі або покупці, а пропозицію — виробники або продавці.

Попит — це платоспроможна потреба споживача, потреба економічного суб’єкта, задоволення якої він здатний оплатити.

З’ясувати сутність попиту можна теоретично, аналітично та графічно.

Говорячи про попит, слід згадати, що існують певні обмеження для задоволення потреб споживача па ринку у вигляді його доходу та ціни товару чи послуги. Тому попит — це та кількість товарів і послуг, яку споживач бажає й здатний придбати за кож ного рівня цін у певний проміжок часу.

Залежність між обсягом попиту на певний товар та його ціною називають функцією попиту:

де QIt

QD = f{P),

кількість товару, на який існує попит, Р

ціна

цього товару

Для графічного зображення попиту використовують традиційне від часів А. Маршалла позначення на горизонтальній осі

його ціни (мал. 12).

demand).

кількості товару, а на вертикальній осі Крива попиту позначається літерою D (від англ.

Слід розрізняти поняття «величина попиту» і «попит». Величина попиту (обсяг попиту) — це певна кількість товару, яку споживач бажає та здатний купити за конкретну ціну. Наприклад, школяр згодний придбати вісім шоколадних батончиків за ціною 4 грн. Графічно величина попиту позначається окремою точкою на кривій попиту. Попит -кожної ціни, графічно —

— усі можливі альтернативи покупок за ■ уся лінія D.

І шкала, і графік попиту відображають обернений зв’язок між величиною попиту й ціною, який називається законом попиту. Його суть полягає в тому, що за інших незмінних умов при зниженні ціни даного товару зростає кількість товару, яку споживач бажає та здатний придбати, і навпаки. Дію закону попиту

• •

підтверджує здоровий глузд, закон спадної граничної корисності, ефект доходу та ефект заміщення.

Розрізняють індивідуальний і ринковий попит. Індивідуаль

ний попит

попит

це попит на товар окремого споживача. Ринковий попит на товар усіх споживачів, сума індивідуальних попитів. Його можна отримати, якщо додати величини індивідуального попиту за кожного рівня цін. Усі закономірності, які характерні для індивідуального попиту, діють і для ринкового попиту.

Мал. 12. Крива попиту впливом нецінових чинників

Попит не є сталою величиною, він має властивість динамічно змінюватися під впливом низки чинників. Серед чинників, які можуть викликати зміну попиту, слід розрізняти цінові й не-цінові. Якщо змінюється ціна даного товару, то змінюється величина попиту, а сам попит залишається незмінним. Графічно це

• •

% и

означає переміщення з однієї точки в іншу на незмінній кривіи попиту D.

49

Але на попит можуть впливати й інші чинники. Нецінові чинники (детермінанти) попиту — чинники, які впливають на весь попит і графічно зсувають криву попиту. Якщо попит зменшуєть-

ся, крива попиту зміщується ліворуч (рух кривої в положення Д на мал. 13), що означає зменшення обсягу товару, на який пред’явлено попит, за кожного рівня цін. Якщо попит зростає, крива попиту зміщується праворуч (рух кривої в положення Д на мал. 13), що означає зростання обсягу товару, на який пред’явлено попит, за кожного рівня цін.

Серед нецінових чинників зміни попиту слід виділити такі:

Зміни в смаках й уподобаннях споживачів (наприклад, у багатьох учнів нашого класу є сенсорний мобільний телефон, і я також хочу такий).

Зміни в кількості споживачів (наприклад, у сучасних умовах зростає така соціальна група, як студентство, що позначається, зокрема, на збільшенні попиту на канцтовари).

Зміни в доходах споживачів (наприклад, якщо доходи зростають, попит на соєве м’ясо зменшується).

І Зміни в наявності й цінах взаємопов’язаних товарів (наприклад, зростання ціни на м’ясо є причиною падіння попиту на м’ясні приправи. Зверніть увагу на те, що попит на м’ясо в цьому випадку не зміниться; зміниться, у наведеному прикладі — зменшиться, величина попиту на нього!).

Очікування споживачів (наприклад, очікування підвищення цін на цукор викликає ажіотажне зростання попиту на нього).

Другою невід’ємною складовою ринкового механізму є пропозиція товару, яку формують виробники або продавці. Пропозиція — це кількість товарів та послуг, яку виробники або продавці бажають і здатні запропонувати на ринку за кожного рівня цін у певний проміжок часу. Причому існує певна залежність обсягу

пропонованого товару від його ціни, яку можна охарактеризувати як функцію пропозиції:

Q

S

f(p),

де Q

кількість товару, запропонована на ринку

Зміна цін при аналізі пропозиції розглядається в порядку зростання ціни, що обумовлено існуванням нижньої межі цін, яка повинна відшкодувати витрати виробника на виробництво продукції. Графічно пропозиція може бути представлена в тих самих координатних осях, що й попит (мал. 14). Криву пропозиції по

значають літерою S (від англ.

supply).

50

Розрізняють поняття «величина пропозиції» і «пропозиція». Величина пропозиції (обсяг пропозиції) — це певна кількість товару, яку продавець бажає та здатний продати за конкретну ціну. Наприклад, виробник згодний продати 10 шоколадних батончиків за ціною 5 грн. Графічно величина пропозиції позначається окремою точкою на кривій пропозиції. Пропозиція — це всі можливі альтернативи продажу товару за кожної ціни, графіч

но

уся лінія S.

Мал. 14. Крива пропозиції

Мал. 15. Зміна пропозиції під впливом нецінових чинників

Шкала й графік пропозиції відображають прямий причинно-наслідковий зв’язок між величиною пропозиції та ціною товару, який називається законом пропозиції. Його суть полягає в тому, що чим вища ціна товару, тим більшу кількість продукції за незмінних інших умов готові поставити продавці на ринок, і навпаки. Серед аргументів на користь дії закону пропозиції є здоровий глузд; дія закону зростаючих альтернативних витрат; бажання не лише покрити витрати на виробництво товару, але й отримати прибуток; залучення в цю галузь нових виробників і підприємців з інших галузей тощо.

Як і попит, пропозиція може бути індивідуальною й ринковою. Індивідуальна пропозиція — кількість товару, запропонована одним виробником за кожного рівня цін у даний проміжок часу.

Ринкова пропозиція

пропозиція всіх виробників на ринку дано

го товару, яка визначається додаванням величин індивідуальних

пропозицій за кожного рівня цін.

Як і на попит, на зміну пропозиції впливають цінові й неці-нові чинники. Зміна ціни даного товару викличе зміну тільки величини пропозиції. Відбудеться рух уздовж кривої пропозиції S0, яка не змінює свого положення (графічно — рух з однієї точки в іншу). Це означає, що продавці готові поставити товару більше, ніж раніше, саме за вищою ціною, а не за кожного рівня цін.

Нецінові чинники пропозиції впливають на всю пропозицію, змінюючи величини пропозиції за кожного рівня цін. Графічно

цей вплив позначається зсувом кривої пропозиції праворуч або ліворуч. Якщо пропозиція під впливом нецінових чинників збільшиться, то крива S0 зсунеться праворуч у положення Sl (мал. 15, с. 51), що буде свідчити про збільшення обсягів пропонованого товару за кожного рівня цін. Зменшення пропозиції товару або обсягів пропозиції за кожного рівня цін означатиме зсув кривої S0 ліворуч у положення S2.

Серед нецінових детермінант є чинники, що безпосередньо пов’язані з виробництвом, і чинники опосередкованого впливу.

0 Зміни наявності ресурсів і цін на них (наприклад, неврожай какао буде означати зменшення ресурсів для виробництва шоколадних батончиків, а отже, і зменшення їх пропозиції). Зміни в технологіях. Застосування нових, більш ефективних, безвідходних технологій однозначно приведе до зростання пропозиції будь-якого товару.

Зміни кількості виробників або продавців. Чим менше продавців на ринку, тим менша й пропозиція даного товару. Зміни у сфері оподаткування. Так, підвищення податків або

• ••

введення нових приводить до зменшення пропозиції, оскільки не всі виробники можуть нести цей новий тягар опо-

ф

даткування, деякі припиняють виробництво, деякі — ідуть у «тіньовий* сектор.

Зміни прибутковості галузі або зміни цін інших товарів. Зростання прибутковості спонукатиме виробників вкладати свій капітал у відповідні галузі, збільшуючи пропозицію. Очікування виробників і продавців. Якщо виробники очікують зростання цін у майбутньому, вони вже сьогодні «притрима-

• О

ють товар», зменшать пропозицію, розраховуючи продати свій товар згодом дорожче. Крива пропозиції зсунеться ліворуч.

Навчаємося разом

Пропозицію певного товару задано функцією Qs, =ЗР-4 . Визначте новий вид функції пропозиції, якщо: 1) уведено додатковий податок на виробництво продукції в розмірі 2 грн з одиниці товару; 2) надано дотацію виробникам у розмірі 20 % від ціни продукції. Ситуації проілюструйте графічно.

Розв’язання

1) Уведення податку зменшить вигоди виробників і приведе до змен-ення пропозиції. Це буде означати, що кожний обсяг продукції тепер бу дуть пропонувати не за ціною Р, а за більш високою ціною Р = Р + 2. Гра фічно це позначиться зсувом кривої пропозиції ліворуч у положення S,

Щоб визначити нову функцію пропозиції, необхідно в початкове рівняння підставити значення початкової ціни Р, вираженої через нову ціну Pj ; тобто Р = Р, — 2. Отже, нова функція пропозиції матиме вигляд:

QSi =3 (Р, -2)-4 = ЗР1-10.

2) У разі надання дотації виробникам стає вигідно вигбтовляти дану продукцію, оскільки частину витрат на виробництво продукції бере на себе уряд. Це приведе до зростання пропозиції та пропонування продукції вже не за ціною Р, а за ціною

Р,, яка є нижчою в 1,2 разу, тобто

Р2 =

Р

1,2

Графічно крива пропозиції зміститься праворуч у положення S2. Щоб визначити нову функцію пропозиції, необхідно в початкове рівняння підставити значення початкової ціни Р, вираженої через нову ціну Р2, тобто Р = 1,2Р2. Отже, нова функція пропозиції матиме вигляд:

QSz =3 (і,2Р2)-4 = 3,6Р2-4.

3) Оскільки крива пропозиції в усіх випадках буде прямою лінією, то для побудови графіка

необхідно визначити координати двох точок для кожної з них. Для цього потрібно в кожне рівняння підставити будь-яке значення ціни (Р > 3).

Наприклад,

Ос = ЗР — 4

5

10

0 = 3-5-4 = 11 0 = 3-10-4 = 26

Os, =3^-10

Q = 3 5-10 = 5 0 = 3 10-10 = 20

QSj=3,6P2-4

0 = 3,6 5-4 = 16 0 = 3,6 10-4 = 32

?

Запитання та завдання

1. Наведіть приклади зміни попиту під впливом нецінових чинників на конкретних ринках. 2. Наведіть можливі варіанти закінчення твердження: 1) якщо крива пропозиції комп’ютерів змістилася праворуч, то це відбулося внаслідок, наприклад,

2) якщо крива пропозиції стаціонарного телефонного зв’язку змістилася ліворуч, то це відбулося внаслідок, наприклад,

3) якщо крива пропозиції бензину не змінила свого положення, а обсяг пропозиції зменшився, то це відбулося внаслідок, наприклад, 4) якщо крива пропозиції цукру не змінила свого

положення, а обсяг пропозиції зріс, то це відбулося внаслідок, наприклад, … 3. Пропозицію певного товару задано функцією

Qs =5Р-2. Визначте новий вид функції пропозиції, якщо: 1) уведено додатковий податок на виробництво в розмірі 20 % від ціни продукції; 2) надано дотацію виробникам у розмірі 3 грн на одиницю товару. Ситуації проілюструйте графічно.

53

«2В

т«о

9