§ 12. Ринок землі та земельна рента

Ще одним специфічним ринком є ринок землі. Земля — основний фактор виробництва в сільському господарстві, суттєві особливості якого позначаються на його попиті та пропозиції. Земля є не-відтворюваним ресурсом. Кількість земель, придатних для виробничих цілей, практично є фіксованою величиною, а тому пропозиція землі не може бути збільшена навіть за умови зростання на неї ціни. Це визначає криву пропозиції землі як абсолютно нееластичну. Чинниками, які впливають на пропозицію землі, є родючість і місце розташування. Оскільки пропозиція землі є абсолютно нееластичною, то на встановлення рівноваги на ринку землі впливає лише попит на неї.

Попит на землю є неоднорідним. Він поєднує попит на землю з метою виробництва сільськогосподарської продукції (сільськогосподарський попит), а також несіль-ськогосподарський попит, який виникає з метою видобутку корисних копалин, житлової забудови, спорудження промислових об’єктів, магістралей тощо.

Ціною рівноваги попиту й пропозиції землі та доходом є рента (мал. 22).

69

Рента

плата за використання ресурсу, пропозиція якого

жорстко обмежена.

Обмеженість землі та її невідтворюваність сприяють виник-

• ••

• • •

ненню двох видів монополії на землю: монополії на землю як на об’єкт господарювання та монополії на землю як на об’єкт власності. А це, у свою чергу, є основою існування трьох видів ренти: диференціальної, абсолютної та монопольної.

Монополія на землю як на об’єкт господарювання полягає в тому, що кожна земельна ділянка перебуває в монопольному розпорядженні певного підприємця та не дає можливості господарського використання іншими економічними суб’єктами. Це є причиною утворення диференціальної земельної ренти. Розрізняють диференціальну земельну ренту І і диференціальну земельну ренту II.

Диференціальна рента І — дохід, який отримують власники кращих і посередніх земель унаслідок відмінностей у родючості

та розташуванні земельних ділянок.

Диференціальна рента II

дохід, який виникає внаслі

док штучного підвищення родючості землі за рахунок додаткових вкладень капіталу (внесення добрив, використання прогресивних технологій тощо).

Монополія на землю як на об’єкт власності заважає вільному переливанню капіталу з промисловості в сільське господарство й не дає можливості сільському господарству брати участь у вирівнюванні індивідуальних норм прибутку в середню. Сільськогосподарська продукція продається за ціною, яка містить надлишок над середнім прибутком, що дозволяє землевласникам отримувати його у формі абсолютної ренти.

Абсолютна рента — надлишок суспільної вартості сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (витрати виробництва плюс середній прибуток), що створюється в сільському господарстві незалежно від якості оброблюваних земельних ділянок.

Існує також монопольна рента — дохід, який утворюється на землях особливої якості або в особливих кліматичних умовах. Унікальність продукції (наприклад особливі сорти рослин), обмеженість виробництва певними землями або певними природно-кліматичними умовами дає можливість реалізувати продукцію із цих земель за монопольно високими цінами, які є джерелом монопольної ренти власників особливих земельних ділянок.

Практичною формою існування земельної ренти є орендна плата, що стягується землевласниками з орендарів. Однак крім

власне ренти як плати за користування землею до орендної плати нерідко входить відсоток на вкладений у землю капітал, а також амортизація цього капіталу.

В умовах існування ринкових відносин землю можна не лише здавати в оренду, а й продавати. На відміну від інших благ,

земля

ті, а на доході, який земля приносить своєму власникові, Ціна землі прямо залежить від величини ренти й обернено

особливий об’єкт купівлі-продажу, за своїм походженням вона є природним фактором виробництва, а не продуктом людської праці. А тому ціна даного товару базується не на вартос-

ренті. від

позичкового відсотка. Власник землі згодний продати землю за таку суму, яка, за умови покладення до банку, принесла б йому річний дохід у вигляді відсотка, не нижчого за той, який він отримував би у вигляді ренти.

Навчаємося разом

Попит на сільськогосподарські угіддя в певному регіоні представлено функцією QD =5000-2R, де і? — рента у гривнях за 1 га. Відомо, що загальна кількість земель цього регіону становить 5200 га, у тому числі землі під виробничими об’єктами — 1600 га, під житловими спорудами — 2500 га. Визначте рівноважну ренту на сільськогосподарські угіддя. Охарактеризуйте ситуацію, яка виникне на даному ринку, якщо уряд установить фіксовану ренту на рівні 2200 грн за 1 га. Складіть відповідний графік. Визначте ціну 500 га землі за нових умов, якщо норма позичкового відсотка становить 20 %.

Розв’язання

Рівноважну ренту на сільськогосподарські угіддя визначаємо за умови тотожності величини попиту й величини пропозиції сільськогосподарських земель. Величина пропозиції сільськогосподарських земель становить: 5200-1600-2500 = 1100 га.

Оскільки Qd = Qs , то 5000-2Д = 1100 . Звідси і? = 1950 грн.

Ситуацію можемо зобразити графічно. Для побудови кривої попиту

— точка рівноваги. Для визначення координат

в нас є вже одна точка

другої точки підставимо в рівняння попиту будь-яке значення ренти, наприклад Я = 2000, Q0 =500-2-200 = 1000 . Пропозиція сільськогоспо

дарських угідь є абсолютно нееластичною, тому крива пропозиції буде вертикальною лінією при Q = 1100 га.

Якщо уряд установить фіксовану ренту на рівні 2200 грн за 1 га, то утвориться надлишок земель, оскільки і?фікс >R. . Величина попиту на землі за даного рівня ренти дорівнює QD = 500-2 2200 = 600 га, а величина пропозиції — 1100 га. Тому величина надлишку сільськогосподарських земель за даних умов становить: Qs, — Qo=1100-600 = 500 га.

Оскільки Ціна землі =

Рента

землі =500

200

0,2

Норма позичкового відсотка

• 100 % , то ціна 500 га

= 5 500 000 грош. од.

?

Запитання та завдання

1. Визначте причини та умови існування різних видів ренти і за

повніть таблицю.

Види ренти

Диференціальна земельна рента І Диференціальна земельна рента II Абсолютна земельна рента Монопольна рента

Причини ви- Умови ви

никнення

никнення

2. Попит на сільськогосподарські угіддя в певному регіоні пред-

функцією

рента в гривнях за 1 га.

У цьному регіоні придатних земель для сільськогосподарського виробництва — 800 га. Визначте, яку фіксовану ренту за 1 га установив уряд, якщо на ринку виник дефіцит сільськогосподарських земель у розмірі 50 га.