§ 14. Ринок інформації

Серед елементів національного ринку особливе місце посідає ринок інформації — «ринок знаків», який у розвинених країнах за величиною обороту випередив «ринок речей» (сировини, споживчих товарів). Ринок інформації — це сукупність

економічних відносин зі збирання, опрацювання, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачеві. Інформація — це ще один специфічний ресурс. Від якості та обсягу інформації залежить правильність прийнятого рішення як у сфері виробни-

цтва, так і в споживанні. Адже відомо: «хто володіє інформа

цією

той володіє світом», «будь-яка монополія починається

з монополії на інформацію».

Інформація давно вже стала товаром, який має соціальні,

• •

якісно-кількісні, вартісні виміри та характеристики, своїх ви

робників і споживачів. З одного боку, інформація є продуктом

інтелектуального опрацювання величезного обсягу знань, а з ін

шого

• •

підґрунтям для подальшого їх використання з метою

виготовлення конкретного товару, здійснення конкретного ви

робничого процесу тощо. Залежно від призначення інформація

набуває тієї чи іншої форми (книга, стаття, аналітична довідка,

рекламний проспект, автоматизована база даних тощо). Таким чи

ном, інформаційний ринок — це ринок інформаційних продуктів

та послуг, де діють усі обов’язкові атрибути

закони попиту

• ••

и пропозиції, життєвіш цикл товару, ціна тощо.

Для формування та регулювання національного інформа

ційного ринку в Україні необхідно розв’язати низку питань ор

ганізаційного та економічного плану. Серед організаційних пи

тань

забезпечення нормативно-законодавчої бази, правового

захисту, структуризації за формами власності, підпорядкованістю

та виробничими проектами інформаційних структур, розбудови

інфраструктури. Економічні аспекти стосуються формування по-

• ••

О

питу и пропозиції, які, у свою чергу, визначають життєвии цикл

інформації, ціни на них та джерела фінансування.

Інформаційний попит зумовлює наявність сукупності ха

рактеристик інформаційних послуг (кількість, якість, обсяг, вид

тощо), які необхідні споживачеві в певний час та за певних об

ставин для розв язання поставлених завдань.

Інформаційний ресурс є одним з основних механізмів пе

ретворення знань на систему, яка впливає на всі сфери життя.

Суспільство має два види нематеріальних ресурсів: час, який не

впинно спливає, та знання, які тільки нагромаджуються, ніколи

не зникають назавжди та здатні до матеріалізації. Відповідно,

чим більший обсяг знань набувається та матеріалізується в оди

ницю часу, тим вищі темпи задоволення матеріальних і духовних

потреб людей, тим ефективніше використовуються ці ресурси.

Для ефективного використання у сфері діяльності економіч

них суб’єктів інформація має бути підготовленою. Великий об

сяг інформаційних ресурсів, які містять національні бібліотечні

науково-технічні фонди

це лише потенційні ресурси, а тому

потрібно провести досить велику інформаційно-аналітичну роботу

з пошуку, систематизації, узагальнення інформації, надати їй ви

гляду, зручного для розв язання конкретного завдання.

78

На ринку інформації можна виділити три основні сектори:

Сектор ділової інформації, який охоплює: біржову та фінансову інформацію (про котирування цінних паперів, валютні курси, облікові ставки, ціни, ринки товарів, капіталів, інвестицій), яка надається біржами, спеціальними службами біржової та фінансової інформації, брокерськими компаніями, банками; економічну та статистичну інформацію (числову, економічну, демографічну, соціальну), яку надають державні служби, а також компанії, зайняті дослідженнями, розробками та консалтингом; комерційну інформацію (про компанії, фірми, корпорації, напрями їх роботи та продукцію, ціни, фінансовий стан, зв’язки, угоди, керівників тощо); ділові новини в галузі економіки та бізнесу, які надаються спеціальними інформаційними службами.

Сектор інформації для спеціалістів, який охоплює: про

фесійну інформацію

спеціальні дані та інформацію для юрис

тів, лікарів, фармацевтів, викладачів, інженерів тощо; науково-

технічну інформацію

документальну, бібліографічну, рефера

тивну, довідкову, дані різних наук, галузей виробництва та наукової діяльності; першоджерела — організація доступу до джерел інформації через бібліотеки та спеціалізовані служби, можливості придбання першоджерел, отримання їх за міжбанківським абонементом як копії та в електронному вигляді.

Сектор масової споживчої інформації — новини, послуги на основі сучасних телекомунікацій.

Найпоширенішими на ринку інформаційної продукції Укра-

• ■

іни через їх прийнятні ціни и розгалужену систему розповсю

дження є товари в друкованій формі

довідники и ділова пері

одика. До недоліків їх роботи відносять невисоку оперативність довідників унаслідок тривалого терміну друкування, відсутність довідників за новими галузями народного господарства: аудит, маркетинг, реклама, тощо. Разом із тим майже завжди в таких випадках з’являються електронні копії цих довідників.

Важливим бізнес-інструментом є Інтернет. Починаючи з осені 1993 р. в комп’ютерних мережах на території СНД почалося масове надання користувачам можливостей ознайомитися з електронними варіантами видань. Абоненти цієї мережі в Україні користуються послугами таких інформаційно-довідкових служб, як The Interactive Investor, ECHO, European Business Directory. Важливим ресурсом Інтернету є Word Wide Web (WWW), у якому існують сервери практично будь-якої тематики. Найчастіше використовуються рубрики, які стосуються інформації про діяльність компаній, продукти й послуги, фінанси та інвестиції тощо.

79

Основними постачальниками електронної інформації на ринку виступають центри-генератори баз даних, центри-розподільники інформації на основі баз даних та інформаційні провайдери.

Інтернет має як позитивні, так і негативні риси. Серед позитивних рис слід відзначити широкий спектр інформації (починаючи з погоди й останніх новин і закінчуючи науковими роботами й найважливішими відкриттями), можливість спілкування з різними людьми через чат чи скайп, Інтернет-пошту, рекламу, магазини тощо. Серед негативних — перш за все віруси, неправильне й невміле користування віртуальними іграми, небезпечна інформація (наприклад із точки зору здоров’я або етики).

Стримуючими чинниками в розвитку бізнесового використання Інтернету в Україні є недостатня комп’ютеризація підприємств та установ, низька технічна якість телефонних ліній, недостатня кількість сучасного комунікаційного обладнання, недостатній розвиток банківської системи, яка б забезпечувала здійснення та прийняття платежів через систему кредитних карток.

?

Запитання та завдання

1. Охарактеризуйте роль інформації в сучасному суспільному житті та житті окремої людини. 2. Із якими позитивними й негативними рисами Інтернету ви стикаєтеся сьогодні?

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

1. Визначте помилкове твердження.

А Трансакційний попит обумовлює необхідність грошей для оплати • різних товарів та послуг

б готівкові й безготівкові гроші складають грошову пропозицію В попит на капітал є поняттям, тотожним попиту на гроші Г ділова інформація надається біржами, брокерськими компаніями та банками

2. Серед перелічених ситуацій знайдіть ту, яка впливає на ринок програмістів не так, як інші три.

А На підприємствах широко використовується комп’ютерна техніка Б фірми охоче укладають угоди з випускниками шкіл, які бажають здобути вищу освіту й потім працювати програмістами В кількість студентів, які навчаються за цим профілем, щорічно зростає

Г професія програмістів — одна з найбільш затребуваних та престижних у переліку об’яв «Запрошуються на роботу» центру зайнятості

80

Якщо власник землі щорічно отримує 50 тис. грн земельної ренти, а банк виплачує вкладникам 10 % річних, то ціна землі становить: А 5 тис. грн Б 45 тис. грн В 500 тис. грн Г 510 тис. грн

Яке твердження є правильним?

А Реальні доходи — це номінальні доходи з вирахуванням податків та інших обов’язкових платежів

Б погодинна оплата застосовується для оплати праці тих робітників, виробіток яких неможливо нормувати В реальна заробітна плата в умовах інфляції завжди зменшується Г норма позичкового відсотка не залежить від суми капіталу, наданого в позику

Якщо за певний період номінальні доходи населення виросли на 7 % при середньому зниженні рівня споживчих цін за цей період на 7 %, то це означає, що реальні доходи населення:

А залишилися без змін Б зросли на 14 %

В зменшилися на 15 %

Г виросли на 15 %

Установіть відповідність між доходами та економічними суб’єктами,

• • •

які їх отримують.

1 Орендна плата за приміщення складу

2 Дохід за надані в позику 5000 грн

3 Кошти, отримані за написані картини

4 Частина прибутку фірми, сплаче-

А Власник робочої сили Б Власник цінних паперів В Власник землі Г Власник капітальних ресурсів

Д Власник грошового капіталу

на п співвласнику

Запитання та завдання

1. Попит

на

працю слюсарів описується функцією

L

D

2950-0,5VT , а їх пропозиція

функцією Ls = 2W — 800 . Визначте параметри ринкової рівноваги на ринку праці. Обґрунтуйте наслідки встановлення державою мінімальної заробітної плати слюсарів на рівні 2000 грн. 2. Попит на землю описується рівнянням Qn =6500-2R . Рівноважна рента встановилася на рівні 2000 грн за 1 га. Охарактеризуйте ситуацію на цьому ринку, якщо за незмінної ренти пропозиція землі збільшилася на 500 га. Наведіть необхідні розрахунки та відповідний графік. 3. Визначте зміну реальних доходів населення, якщо номінальні доходи зросли на 15 %, а ціни на товари та послуги збільшилися на 1/8.