§ 17. Способи досягнення мети підприємницької діяльності — максимізації прибутку

Діяльність підприємства визначається особливостями виробничих ресурсів та їх використанням у певній комбінації, рівнем застосованої технології та організації виробництва, особливостями попиту на продукцію фірми, цінами на ресурси. Менеджери підприємства мають можливість технологічно організувати виробництво, визначити і розрахувати всі витрати, які необхідні для виготовлення певного обсягу продукції. Але як розрахувати обсяг виробництва, який приносив би максимальний прибуток або мінімальні збитки? Існує два способи відповіді на це запитання. Один ґрунтується на порівнянні загального доходу (Ті?) із загальними витратами (ТС), а другий — на порівнянні граничного доходу (Мі?) і граничних витрат (МС).

1. Визначення обсягу виробництва методом порівняння загального

доходу

(Ті?)

та загальних витрат

(тс).

Припустимо, що фірма, яка працює в умовах досконалої

• •• •

конкуренції і яка може реалізувати свою продукцію на ринку за ціною, наприклад, 50 грн за одиницю, розрахувала можливі обсяги виробництва і витрати за наведеними в цій темі формулами та має такі економічні показники діяльності, що відображені в 3-му і 4-му стовпчиках табл. 8.

Аналізуючи дані табл. 8, можна зробити такі висновки. Якщо ринкова ціна становитиме 50 грн, то:

підприємство зазнає збитків при обсягах виробництва до

4 тис. од. або понад 12 тис. од.;

96

Табл 8. Дохід, витрати та прибуток підприємства

за різних ринкових цін

За ринкової ціни

За ринкової ціни

За ринкової ціни

50

грн

34

грн

25

грн

Q

ТС

О*

-ТС

\

Or

О

1

O’

О

Еч

1

Он

Он

05

Оі

II

Еч

II

Еч

п

Еч

и

II

II

Еч

К

1

2

3

4

5

6

7

8

0

52

0

-52

0

-52

0

-52 .

ШШ

1

100

50

-50

34

-66

25

-75

2

138

100

-38

68

-70

50

-88

3

172

150

-22

102

-70

75

-97

4

200

200

0

136

-64

100

-100

5

228

250

22

170

-58

125

-103

6

256

300

44

204

-52

150

-106

7

286

350

64

238

-48min

пші

175

-111

8

326

400

74

272

-54

200

-126

9

370

450

80

шах

306

-64

225

-145

10

424

500

76

340

-84

250

-174

11

492

550

58

374

-118

275

-217

12

600

600

0

408

-192

300

-300

13

720

650

-70

442

-278

325

-395

обсяги виробництва 4 тис. та 12 тис. од. — беззбиткові, тобто підприємство загальним доходом лише покриватиме всі загальні витрати;

обсяги виробництва в межах від 4 тис. до 12 тис. од. нада

дуть прибутковість діяльності фірми;

0 тільки обсяг виробництва в 9 тис. од. надасть підприємству максимальний прибуток у 80 тис. грн.

Таким чином, якщо ринкова ціна становить 50 грн за одиницю, фірмі слід вибрати саме обсяг виробництва у 9 тис. од. продукції, тому що він надає максимальний прибуток. Цей випадок, коли фірма має різні обсяги виробництва, які дають прибуток, і повинен визначити, який саме обсяг принесе їй максимум прибутку, називається «випадок максимізації прибутків».

97

Однак із чим зіткнеться підприємство за умов, якщо ринкова ціна знизиться до рівня 34 або 25 грн? Фірма матиме ті самі витрати, але знизиться загальний дохід, оскільки він буде розрахований за новими, нижчими цінами (розрахунки наведені у таблиці). Зверніть увагу, що за цими нижчими цінами підприємство за всіма обсягами виробництва матиме лише збитки.

Але за ринкової ціни в 34 грн спостерігається обсяг виробництва (7 тис. од.), за якого збитки менші (48 тис. грн), ніж при закритті фірми (52 тис. грн). Таким чином, керівництво підприємства має прийняти рішення про роботу в цих несприятливих умовах і вироблення цього обсягу продукції, за якого збитки є мінімальними (ТС-77? = min). Цей випадок управлінського рішення називається «випадок мінімізації збитків».

За ринкової ціни у 25 грн збитки підприємства за всіма обсягами виробництва більші, ніж при закритті фірми (52 тис. грн). Тому керівництво має прийняти рішення про проведення процедури банкрутства і закриття підприємства. Цей випадок управлінського рішення називається «випадок закриття підприємства».

2. Визначення обсягу виробництва методом порівняння граничного

доходу (MR) і граничних витрат (МС).

Тепер розглянемо інший підхід до визначення обсягу виробництва, який приносив би максимальний прибуток або мінімальні збитки підприємству, порівнявши граничний дохід із граничними витратами.

Зіставивши додатковий дохід {MR) від реалізації кожної одиниці продукту з додатковими витратами (МС), пов’язаними

• •

••

з випуском цієї самої одиниці, зможемо з ясувати, що ми отримуємо — прибуток чи збитки. Тому якщо при збільшенні обсягу виробництва граничний дохід перевищує граничні витрати (тобто MR>MC), то слід продовжувати нарощувати обсяги продукції, оскільки ми отримуємо прибуток. А якщо граничні витрати починають перевищувати граничний дохід (тобто MR < МС ), то ми починаємо зазнавати збитків і слід припинити подальше збільшення обсягу виробництва.

Тому існує «золоте правило бізнесу»: підприємство максимі-зує прибутки або мінімізує збитки за такого обсягу виробництва, за якого граничний дохід дорівнює граничним витратам, тобто: Мі? = МС . Оскільки в умовах досконалої конкуренції MR = P, тоді це правило матиме вигляд: Р = МС.

Звернемося до нашого прикладу (необхідні розрахунки економічних показників наведені у табл. 9).

98

Табл. 9. Граничний дохід та граничні витрати підприємства

Ринкова ціна

Ринкова ціна

Ринкова ціна

50 грн

34 грн

25 грн

О

о

Q

МС

о*

ся

Лі

сс;

Е-

03

н

сс

ся

о;

§

сс

а

і

48

50

MR > МС

34

MR < МС

25

MR < МС

2

38

50

MR > МС

34

MR<MC

25

MR<MC

З

34

50

MR > МС

34

MR > МС

25

MR < МС

4

28

50

MR > МС

34

MR > МС

25

MR < МС

5

28

50

MR > МС

34

MR > МС

25

МR < МС

6

28

50

MR > МС

34

MR> МС

25

MR<MC

7

ЗО

50

MR > МС

34

MR < МС

25

MR<MC

8

40

50

MR> МС

34

MR > МС

25

MR<MC

9

44

50

MR>MC

34

MR<MC

25

MR<MC

10

54

50

MR<MC

34

Mi? < MC

25

Mi? < MC

Нехай ринкова ціна становить 50 грн. Чи повинна фірма

виготовляти першу одиницю продукту? Так, тому що додатковий

дохід (виторг) від її реалізації (50 грн) перевищує додаткові витра

ти (48 грн). Так само ми порівнюємо граничний дохід і граничні

витрати, пов’язані з виробництвом кожної наступної одиниці. Ми

переконуємося, що слід виготовляти и дев яту одиницю продукту

Але витрати, пов’язані з випуском десятої одиниці (МС9= 54 грн), уже перевищуватимуть граничний дохід (MR = 50 грн). Отже, ви

пускаючи десяту одиницю, фірма вже зменшить суму отриманого

прибутку, яка складається з перевищень граничного доходу над

граничними витратами від випуску кожної попередньої одиниці

продукту. Звідси можна зробити висновок, що оптимальний об

сяг випуску продукції цією фірмою становить 9 тис. од. Це обсяг

(Q = 9 тис. од.), за якого підприємство максимізує прибутки.

Якщо ринкова ціна впаде до рівня 34 грн, то, застосовую

чи «золоте правило бізнесу», ми можемо також визначити обсяг

виробництва (7 тис. од.), за яким граничний дохід більший, ніж

граничні витрати, а потім ситуація негативно змінюється. Тому

_

підприємству, щоб мінімізувати збитки, слід виготовляти саме цей обсяг продукції.

А якщо ціна впаде до 25 грн, то немає такого обсягу, за якого MR = МС , оскільки граничні витрати за всіма обсягами виробництва перевищують граничний дохід. Тому за цих умов підприємство повинно припинити свою діяльність.

Таким чином, обидва способи визначення обсягу виробництва, який максимізує прибуток фірми або мінімізує збитки

• •

підприємства, дають один і той самий результат. їх можна застосовувати до фірм, які функціонують за умов будь-якої структури ринку (ринок досконалої конкуренції, олігополії, монополії, монополістичної конкуренції). Кожна фірма обирає для себе найбільш зручний спосіб, однак перевагу має другий спосіб, який надає підприємцям більше інформації для прийняття рішень не тільки сьогодні, а й на майбутнє.

Слід також підкреслити, що міру прибутковості функціонування та загальну фінансову оцінку діяльності підприємства можна визначити за показником рентабельності.

Рентабельність

це якісний вартісний показник, який ха

рактеризує рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт чи послуг.

В економічному аналізі використовуються різні показники рентабельності. Одні з них визначають прибутковість підпри-

це витратні показники рен-

ємств у співвідношенні до вкладених фінансових ресурсів — це ресурсні показники рентабельності. Інші показники визначають прибутковість підприємства у співвідношенні до поточних витрат на виробництво продукції — табельності.

Основним показником рентабельності підприємства є рентабельність капіталу (RD), яка розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (я) до всього вкладеного власного

та позичкового капіталу {К), тобто: R

л

D

К

На відміну від ресурсних показників, рентабельність поточних витрат підприємства (RB) характеризує вигідність для підприємства виробництва продукції та окремих її видів і розраховується як відношення чистого прибутку підприємства, тобто прибутку

після відрахування податку (Чя), до загальних витрат виробництва (ТС), тобто: Дп =

Чя

ТС

Збільшення рентабельності виробництва продукції є показ-

реальною

результатів

^ Навчаємося разом

Підприємство за попередній рік отримало 0,6 млн грн чистого прибутку при загальних витратах 4,4 млн грн. У поточному році витрати виробництва збільшилися на 10 %, а чистий прибуток склав 0,75 млн грн. Зробіть висновок, збільшилася чи зменшилася прибутковість виробництва на підприємстві.

Розв’язання. У попередньому році рентабельність виробництва скла

дала 15 %

0,6

4

■100 % j, тобто на 1 грн витрат підприємство отримало

15 коп. чистого прибутку. У поточному році витрати виробництва склали 4,4 млн (4,0 1,1), тобто рентабельність поточних витрат виробництва

дорівнює 17 %

0,75

4,4

100 % . Таким чином, ефективність виробництва

збільшилась у поточному році, тому що підприємство має 17 коп. чистого прибутку на 1 грн витрат.

?

Запитання та завдання

1. Які два способи використовують на підприємстві для розрахунку оптимального обсягу виробництва? 2. Поясніть, що таке «випадок максимізації прибутку». 3. Поясніть, чим відрізняється «випадок мінімізації збитків» від «випадку закриття фірми», якщо і у першому, і у другому випадку фірма зазнає тільки збитків. 4. Як за показником рентабельності можна оцінити результативність діяльності підприємства?