§ 20. Сукупні доходи та сукупні витрати

Пригадайте схему кругообігу продуктів і доходів. Кожний з економічних суб’єктів виконує певні функції та отримує певні види доходів, які витрачає для досягнення власних цілей. На рівні національної економіки йдеться не про індивідуальних, а про агрегованих (сукупних) суб’єктів.

Сектор домашніх господарств представлений безліччю окремих осіб або родин, що як споживачі купують товари й послуги у фірм, а як власники ресурсів продають фірмам виробничі ресурси.

Домогосподарства як власники різноманітних ресурсів отримують доходи у вигляді заробітної плати, ренти та відсотка. Частина доходів домогосподарств може формуватися також за рахунок соціальних трансфертів

різних видів соціальної допомоги

(пенсії, соціальні допомоги, стипендії, страхові компенсації, відшкодування витрат інвалідам).

Отримані доходи перетворюються на витрати. Частину доходів від ресурсів домогосподарства сплачують державі у вигляді податків. Основна ж частина загальних доходів домогосподарств витрачається на придбання необхідних товарів та послуг, тобто формуються споживчі витрати. Частина доходів домогосподарств може зберігатися у вигляді заощаджень, які є одним із джерел позичкового капіталу.

113

Підприємницький сектор представлений різноманітними фірмами. Фірми, що прагнуть отримати прибуток, є основними виробничими одиницями в національній економіці, які купують ресурси та продають товари й послуги. Фірми отримують доходи у вигляді виручки від продажу товарів та послуг. Вона дає можливість оплатити фактори виробництва, у тому числі сформувати

дохід підприємців (прибуток) та створити амортизаційні фонди. Частина прибутку відраховується підприємцями до державного бюджету у вигляді податків. Амортизація ж як частина вартості спожитих засобів виробництва, що перенесена на готовий продукт і відповідає зносу цих засобів виробництва, дає змогу підприємцям відремонтувати чи відшкодувати спожиті засоби виробництва. Після відрахування податків та обов’язкових платежів решту коштів підприємства витрачають як валові інвестиції, тобто витрати на нове будівництво, придбання обладнання та формування виробничих запасів. Причому на ці потреби можна використати і кредитні ресурси.

Державний сектор представлений різними установами, діяльність яких забезпечується за рахунок фінансування з державного бюджету. Держава в ринковій економіці виконує функцію регулювання соціально-економічних процесів: забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки; розвиток соціальної інфраструктури, зокрема освіти, охорони здоров’я, науки, транспорту; забезпечення соціальних гарантій у сфері трудового права; розробка стимулів для охорони навколишнього середовища. Держава отримує доходи від суб’єктів економічної діяльності в основному у вигляді податків на прибуток підприємців та податків на доходи домогосподарств. Ці кошти вона спрямовує на виплату трансфертних платежів та формує державні витрати, тобто витрати на придбання необхідних ресурсів, інвестування підприємств державного сектору, виробництво суспільних благ, купівлю готової продукції.

Національна економіка тісно пов’язана з іноземними економічними суб’єктами. Сектор зовнішній світ являє собою сукупність економічних суб’єктів за кордоном і закордонних державних інститутів. До цього сектору також належать інституційні одиниці, що фізично розміщені на географічній території даної країни, але не входять до складу національної економіки (анклави інших країн — посольства, консульства, військові бази та міжнародні організації). Зовнішній світ отримує доходи від продажу своєї

продукції, яка є для нас імпортом, витратами національних споживачів на придбання іноземної продукції, і витрачає кошти на купівлю нашої продукції, тобто нашого експорту.

114

Зміна доходів економічних суб’єктів приводить до зміни їх витрат і навпаки. Національна економіка спрямована на досягнення рівноваги, балансу між сукупними доходами і сукупними витратами.

Навчаємося разом

Використовуючи баланс сукупних доходів і сукупних витрат, визначте величину споживчих витрат, якщо відомо, що заробітна плата становить 958 млн грош. од., відсотки

од., прибуток

780 млн грош. од., рента

205 млн грош. 190 млн грош. од., трансферти — 200 млн грош. од., податки на прибутки — 235 млн грош. од., податки на доходи домогосподарств — 210 млн грош.

од., заощадження домогосподарств

160 млн грош. од.

Розв’язання. Оскільки доходи домогосподарств повинні бути такими самими, як витрати, то Споживчі витрати = Заробітна плата + Відсотки + Рента + Трансферти — Податки на доходи домогосподарств — Заощадження домогосподарств. Решта даних є зайвими. Отже, споживчі витрати становлять: 958 + 205 + 190 + 200-210-160 = 1183 млн грош. од.

7

Запитання та завдання

1. Обґрунтуйте правильність або неправильність тверджень: 1) національна економіка — це нерозривний комплекс виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, послуг і духовних цінностей; 2) якщо держава підвищить податки на доходи економічних суб’єктів на 10 %, то й споживчі витрати, й інвестиційні витрати зменшаться на 10 %; 3) заробітна плата є елементом як доходів, так і витрат. 2. Визначте зміни реальних доходів населення, якщо після зростання цін на товари та послуги на 14 % номінальні доходи зросли на 1/8. 3. Підготуйте доповідь на тему

«Трудові і нетрудові доходи населення».