§ 10. Сутність, функції та види грошей

Гроші

це все те, що люди вважають грошима,

що свідчить про загальне визнання суспільством цього феномену.

Згідно з іншим визначенням гроші

це сукупність фінан

сових активів, які регулярно використовуються для угод і характеризуються формулюванням, що акцентує увагу на абсолютній ліквідності, тобто здатності грошей практично миттєво й без утрат обмінюватися на будь-які блага.

Ще одне визначення висвітлює виняткову роль грошей сто

совно всіх товарів та послуг: гроші

це загальний еквівалент,

це все

яким вимірюється вартість усіх товарів та послуг.

Нарешті, існує визначення, згідно з яким гроші те, що виконує грошові функції, тобто головне в них саме те, що вони здійснюють, а не матеріально-речова форма.

Функції грошей відображають глибинні якості сутності грошей, яка, змінюючись, змінює й функції, які вони виконують.

У сучасних умовах, умовах відсутності золотого стандарту, гроші виконують такі функції: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу та засобу нагромадження.

Функція міри вартості означає, що гроші вимірюють і порівнюють вартість різноманітних товарів та послуг. За допомогою міри вартості встановлюється ціна блага, тобто грошове вираження його вартості. Цю функцію виконують ідеальні гроші. Тобто для визначення ціни блага ми подумки порівнюємо його вартість із певною сумою грошей, цінами інших благ, нашими доходами. Наявні гроші при цьому не потрібні.

Функцію засобу обігу виконують не ідеальні, а реальні гроші в процесі купівлі-продажу товарів та послуг. При цьому вони відіграють роль посередника між різними товарами. Процес товарно-

грошового обміну здійснюється за формулою: Т

Г

Т’; де

Т

Г

продаж товару; Г

Т’

купівля іншого товару за

гроші. Завдяки даній функції прискорюється процес задоволення потреб економічних суб’єктів.

Оскільки в обігу грошова маса завжди протистоїть товарній масі, то для виконання грошима функції засобу обігу необхідна їх певна кількість, яку можна визначити за формулою, названою основним монетаристським рівнянням, або рівнянням І. Фішера:

57

t

дем

MV=PQ,

грошова маса або кількість грошей в обігу; V

ціна товарів чи

кількість обігів грошової одиниці за рік; Р послуг; Q — кількість товарів чи послуг.

Саме функціонування грошей як засобу обігу, тимчасового посередника в обміні товарами викликало появу паперових грошей.

У реальному житті існує багато угод, коли отримання блага та його оплата розірвані в часі. Наприклад, ми щодня користуємо-

• •

ся комунальними послугами, а оплачуємо їх наприкінці місяця, купуємо товари в кредит, сплачуючи їхню вартість пізніше. У даному випадку гроші виконують функцію засобу платежу. Оскільки товари та послуги можуть продаватися не завжди за наявні гроші,

то на основі цієї функції виникли кредитні гроші

банкнота,

вексель, чек, які сприяли економії коштів та прискоренню обігу капіталу.

Із розвитком суспільства й ринкових відносин виникає необхідність створення резерву платіжних засобів, який перетворюється на нагромадження капіталу заради розширеного відтворення й отримання додаткового прибутку. Сучасні гроші виконують функцію засобу нагромадження вартості. Банки акумулюють гроші як засіб нагромадження й через позику знаходять їм прибуткове застосування в інших структурних ланках народного господарства.

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точ-

• м

ки зору не тільки ускладнення їх економічної суті та еволюції функцій, а й урізноманітнення їх форм.

Появі грошей передувала епоха натурального обміну (бартеру). Поділ праці, поява різноманіття товарів, виникнення потреб учасників обміну викликали необхідність загального еквіваленту, який би полегшував процес обміну. Із загальної товарної маси почали виділятися товари, які мали визнану суспільну корисність і на які існував сталий повсякденний попит. На одних територіях це було хутро, на інших — сіль, чай, перли, риба, мідь, золото, тютюн. Це так звані товарні гроші. Зрозуміло, іцо всі ці еквіваленти були незручними, оскільки одиниці таких грошей неминуче відрізнялися одна від одної за розміром, якістю, терміном придатності.

Подальший розвиток суспільства вимагав, щоб гроші мали такі властивості, як цінність, зносостійкість, портативність, однорідність, подільність, упізнаваність, цінову стабільність. Усім цим вимогам найбільше відповідали коштовні метали. Почалася тривала ера панування металевих грошей.

Із розвитком торгівлі виникла потреба таврування зливків відомою й авторитетною особою, і ця функція перейшла до держа-

ви. Держави почали виготовляти за встановленою формою зливки металу, вагу й пробу яких засвідчували своїм штемпелем. Такі зливки дістали назву монет.

У XX ст. відбувся процес демонетизації золота (утрата золотом грошової функції): спочатку з обігу були вилучені золоті монети, замість них сферу обігу стали обслуговувати неповноцінні гроші, а згодом повністю було зупинено обмін неповноцінних грошей на золото в будь-якій формі.

Символами вартості, які замінили повноцінні золоті монети, стали паперові гроші.

Уперше паперові гроші почали друкуватися в Китаї у 812 р. н. е. та набули поширення до 970 р. н. е. У XV—XVIII ст. вони з’явились у Європі й стали основним замінником повноцінних грошей. Паперові гроші не мають власної вартості. Вона визначається тією кількістю товарів і послуг, які можна на них придбати. Оскільки емісія (випуск в обіг) паперових грошей пов’язана з необхідністю фінансування державних видатків, то цілком можливим є їх надмірна кількість в обігу щодо товарної маси, а отже, і знецінення грошей.

Із розвитком кредитних відносин з’являються кредитні гроші — знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредиту. Кредитні гроші мають значні переваги над паперовими. Вони не так швидко знецінюються, в обігу перебувають визначений час, скорочують потребу в наявних готівкових грошах, зменшують витрати обігу та прискорюють його. Розширення обігу кредитних грошей робить грошовий обіг значно еластичнішим, гнучкішим і чутливішим до потреб суспільного виробництва.

До кредитних грошей відносять векселі, банкноти, чеки, депозитні гроші.

Своєрідним замінником чеків стали кредитні картки

• •

іменні документи, які надають право їх власникам купувати товари й послуги без оплати готівкою. Розвиток карткової системи сприяв виникненню електронних грошей (різновиду депозитних грошей), які існують у пам’яті комп’ютера та здійснюють свій рух за допомогою ЕОМ. Розрахунки за допомогою карток сьогодні набули міжнародного характеру.

Сукупність загальноприйнятих у державі коштів, що були випущені банківською системою й обертаються в економіці, являє собою грошову масу. Тобто це всі гроші як у готівковій, так і в безготівковій формах, які перебувають у розпорядженні всіх економічних суб’єктів, незалежно від їх призначення та терміну зберігання, і виконують функції засобу обігу, платежу й нагромадження.

59

Люди в умовах ринкової економіки можуть зберігати своє багатство в різних формах (активах), серед яких готівкові гроші, цінні папери, коштовності, витвори мистецтва, майно тощо. Це так званий портфельний метод аналізу використання грошей. Усі ці активи відрізняються один від одного ступенем ліквідності, тобто тим, наскільки швидко та з найменшими витратами актив можна обміняти або продати. Сукупні компоненти грошової ма-

• •

си, які групують за ступенем їх спадної ліквідності, називають грошовими агрегатами. Це означає, що грошові агрегати будуються шляхом додавання до попередніх величин нових грошових компонентів у послідовності, що характеризує зменшення

••

їх ліквідності.

Кількість, склад і методика створення агрегатів грошової маси в кожній країні різна. Це обумовлене особливостями фінансової системи й рівнем розвитку економіки в цілому. Так, у Франції використовують два агрегати, у Німеччині та Швей-

• ••

три, у СІЛА, Японії, Італії, Україні

цари Британії — п’ять.

чотири, у Великій

Починаючи з 1993 р. Національний банк України визначає структуру грошової маси відповідно до агрегатного методу. Для розрахунку сукупної грошової маси в Україні передбачені такі грошові агрегати: М0 — готівка, тобто банкноти та монети, які перебувають в обігу поза банками. Агрегат М0 виражає масу грошей, яка перебуває безпосередньо в обігу, реально виконуючи функції засобів обігу та платежу.

Мх = М0 + кошти на поточних рахунках і безстрокових чекових депозитах. Агрегат М, являє собою гроші в обігу та кількість грошей, яка пов’язана зі швидкістю обігу грошової маси, обсягом національного продукту й цінами.

М2 = М1 + строкові депозити, кошти на рахунках капітальних вкладень підприємств та організацій, кошти Держстраху та валютні заощадження. Агрегат М2 є високоліквідним засобом нагромадження.

М = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків та цінні папери.

належать

• #

дорученням

Грошові агрегати на практиці відіграють роль орієнтирів при проведенні грошово-кредитної політики.

Аналіз структури грошової маси дає уявлення про структуру та рівень розвитку всієї економіки країни. Вважається, що більш ефективною й розвиненою є та грошова система, де меншп частка готівки в загальній грошовій масі. За статистичними да-

60

• u

ними, доля готівки в грошовій масі розвинених країн становить

5—10 %, а в Україні

близько 40 %.

Сучасні готівкові гроші

це банкноти, які випускає центральний банк — Національний банк України. Вони виступають як національні гроші, мають силу законного та єдиного платіжного засобу з примусово встановленим державою курсом.

Оскільки в сучасних умовах не існує зв’язку національних грошей із золотом, то вони декларовані державою як законний платіжний засіб. Сучасну грошову систему називають фідуціар-ною, тобто системою, яка базується на довірі. У цьому випадку на довірі до уряду, який забезпечує стійкість національних грошей, емітує в обіг необхідну їх кількість. Випуск в обіг грошової маси, яка перевищує товарну масу, буде свідчити про знецінення

О

грошей, а отже, і про зменшення довіри до уряду.

Вартість або цінність сучасних грошей визначається не втіленою в грошовому товарі суспільною працею, а їх купівельною спроможністю, тобто кількістю товарів та послуг, які можна придбати за одну грошову одиницю. На купівельну спроможність грошей впливає динаміка цін на товари та послуги. Причому залежність ця обернена: чим вищий загальний рівень цін, тим нижчою є купівельна спроможність грошової одиниці. Динаміку цінності грошей можна визначити за допомогою індексу цін.

Національні гроші інакше називають національною валю

тою, оскільки валюта

• •

грошова одиниця країни, яка випущена

державою (її центральним банком), перебуває в обігу переважно на території цієї держави та визнається в міжнародній сфері.

Зовнішньоекономічні операції пов’язані з обміном однієї національної валюти на іншу. Необхідність розрахунків у міжнародних економічних відносинах обумовлює встановлення валютного курсу. Валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї країни, яка визначена в грошових одиницях іншої країни. Визначення

• •

та встановлення курсу іноземної валюти до національної має назву котирування. Курс валют можна встановити методом прямого (якщо одиниця іноземної валюти виражена в національній) і непрямого, або зворотного (одиниця національної валюти виражена в іноземній), котирування. Прикладом прямого котирування може

бути інформація, що USD/UAH

7,951, це означає, що 1 аме

риканський долар можна обміняти на 7,951 українських гривень.

Навчаємося разом

Вартість виготовлених минулого року товарів та послуг становила 548 млрд грош. од. Грошова одиниця здійснила десять оборотів протягом року. У поточному році ціни на товари та послуги

61

зросли на 18 %, кількість товарів і послуг збільшилася на 1/8, а швидкість обігу грошей змінилася в 1,1 разу. Визначте кількість грошей в обігу наприкінці поточного року.

Розв’язання

Задачу розв

М

метод. Оскільки г = —то М, = Мп• L..

К

Знайти М0 можна з формули Фішера М0 =

PQ

V

. Вартість виготовле

них у минулому році товарів та послуг — це і є PQ, тому М0 =

548

10

= 54,8

млрд грош. од.

І І

З іншого боку, Г = ——і., /

100%+ 18%

І

100 %

1,18,

/„=1 +

1^

8

= 1,125, або, оскільки зміна на

1

8

від 100 % означає

зміну на 12,5 %, то 100 % +12,5 % =1,125 ; Іу = 1,1 •

Q

Отже, f„,U5U25,1,207.

100 %

м

U

Підставимо тепер отримані результати:

М, =М0 Iw =54,8 1,207 = 66,144 млрд грош. од

?

Запитання та завдання

1. Визначте, які функції виконують гроші в наведених ситуаціях:

1) підприємство «Омега» виплатило заробітну плату робітникам;

2) В. Іваненко зайшов у магазин електроніки й дізнався, що теле

візор коштує 2500 грн; 3) В. Іваненко щомісяця відкладав зі своєї заробітної плати по 500 грн із метою придбати новий телевізор; 4) сім’я Іваненків придбала телевізор, сплативши його вартість готівкою; 5) підприємство «Омега» поставило 10 електролічильників фермерському господарству «Дари ланів» в обмін на 12 ящиків картоплі та інших овочів. 2. Наведіть приклади виконання грошима різних функцій. 3. Грошова одиниця в минулому році здійснила 12 оборотів, сумарна вартість створених товарів та послуг становила 360 млрд грн. У поточному році ціни на товари та послуги зросли на 18 %, обсяг товарів та послуг збільшився на 1/5, а швидкість обігу грошей підвищилася до 15. Визначте, скільки грошей було вилучено з обігу або додатково емітовано протягом року. 4. Визначте величину агрегату М2 , кові депозити становлять 400 млн грн, чекові депозити грн, готівка — 420 млн грн, строкові ощадні депозити

якщо відомо, що стро-

160 млн 300 млн

грн, облігації державної позики

на суму 170 млн грн.

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

1. За наявності великої кількості недоліків ціновий механізм має одну незаперечну перевагу, що знаходить своє вираження:

А у стабільному розвитку економіки Б у наданні особистої свободи всім суб’єктам ринку В в ефективному розподілі ресурсів Г у зрівняльному розподілі доходу

2. Найвищий рівень диференціації продукту притаманний ринку:

конкуренції

А досконалої конкуренції В олігополії

Б монополіє Г монополії

3. Гроші обслуговують процес ціноутворення, якщо виконують функцію:

А міри вартості В засобу платежу

4. Надлишки споживача

Б засобу обігу Г засобу нагромадження

це:

А

Б

ситуація на ринку, за якої QD < Qs ситуація на ринку, за якої Qs < QD

В вигоди споживача від придбання товару за ціною, яка нижча за рівноважну

Г вигоди споживача від придбання товару за рівноважною ціною

5. Яка з подій викличе зміни в попиті на учнівські зошити, відмінні від інших?

А Розпочинається новий навчальний рік Б збільшилася кількість студентської молоді В очікується підвищення цін на канцтовари Г ціни на учнівські зошити знизилися на 10 %

6. Установіть відповідність між причинами та відповідними змінами на

7

ринку дерев’яних меблів.

1 Стали модними пластикові меблі

2 Зменшилися площі вирубки лісів

3 Зросли ціни на пластикові меблі

4 Підвищилися ціни на дерев’яні меблі

Запитання та завдання

А Зріс попит на дерев’яні меблі Б Попит на дерев’яні меблі зменшився В Обсяг продажу дерев’яних меблів зменшився при зростанні обсягу їх

• ••

пропозиції

Г Зросла пропозиція дерев’яних меблі Д Зменшилася пропозиція дерев’яних меблів 1

1. Покажіть схематично зміну рівноваги на ринку яблук під впливом зазначених подій: 1) ціни на банани знизилися на 20 %; 2) у поточному році був неврожай яблук; 3) лікарі стверджують, що споживання яблук і яблучного соку дуже корисне при лікуванні багатьох хвороб; 4) зросла заробітна плата сільсько-

63

господарських робітників; 5) ціни на яблука зросли на 20 %. Охарактеризуйте зміни попиту, пропозиції, рівноважної ціни

і рівноважного обсягу. Визначте чинник, який викликав зміни. 2. Функція попиту на певний товар має вигляд Q[} = 40-0.5Р, а функція пропозиції Qs — 2Р 20 . Визначте параметри ринкової рівноваги. Розрахуйте розмір дефіциту або надлишку товару; якщо на ринку централізовано встановлено ціну на рівні: 1) 22 грн; 2) 25 грн. Ситуацію продемонструйте графічно. 3. Визначте, як змінилася купівельна спроможність гривні, якщо рівень цін у країні підвищився спочатку на 10 %, а потім ще на 8 %. 4. Центральний банк країни здійснив емісію грошей у розмірі 10 % від грошової маси, що перебувала в обігу. За цей період обсяг виробництва знизився на 3 %. Як зміняться ціни за цей час у країні, якщо швидкість обігу грошової одиниці зросла на 2 % ?