§ ЗО. Форми міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни

Міжнародний рух капіталу

саме ця форма

міжнародних відносин перетворилася на вирішальну ознаку сучасного етапу розвитку світового господарства. Міжнародний рух капіталу — це переміщення капіталу в різних його формах (товарній, грошовій) з однієї країни в іншу із метою отримання доходу його власником у формі дивідендів або відсотків. Країна, яка

• •

стає «донором» для краін-споживачів, має відносний надлишок фінансових ресурсів. Що означає «відносний надлишок»? Це означає, що за теорією попиту-пропозиції при збільшенні пропозиції грошей (кредитних або у формі інвестицій) їх ціна (відсотки або дивіденди) зменшується, що не відповідає інтересам бізнесу. Тому фінансові ресурси вигідніше вивезти із країни.

За джерелами і формами капіталовкладення за кордоном можуть бути різними. Так, за джерелами походження вони поділяються на державні й приватні. Державні капіталовкладення -це кошти з держбюджету, які спрямовуються за кордон (або які отримують звідти) відповідно до ухвал урядів або міжурядових організацій. Це державні позики, гранти, допомоги, а також кредити (наприклад кредити МВФ, Світового банку). Приватний ка-

це кошти недержавних джерел, які вивозять за кордон (отримують із-за кордону) приватні фізичні та юридичні особи у формі інвестицій, торговельних або міжбанківських кредитів.

За терміном розміщення закордонні капіталовкладення поділяються на коротко-, середньо- і довгострокові.

За характером використання капітал, який вивозиться закордон або ввозиться в країну, буває позичковим і підприємницьким.

Позичковий капітал це надання коштів у борг заради отримання прибутку у формі відсотка. Підприємницький капітал поділяється на прямі та портфельні інвестиції.

Прямі інвестиції забезпечують реалізацію довгострокових інтересів за рахунок отримання інвестором права бути власником підприємства або мати вирішальний голос в управлінні ним. Як пра-

пітал

• #

вило, прямі інвестиції є приватним підприємницьким капіталом.

Портфельні інвестиції, оскільки це вклади коштів в акції, облігації та інші цінні папери довгострокового характеру, не забезпечують контролю за об’єктом вкладення, а дають лише право на дохід.

172

Вагомий вплив на всю світову економіку справляють прямі інвестиції, які мають тенденцію до стрімкого зростання. На су-

• •

• •

часному етапі практично всі країни є як експортерами, так і їм-

• о

• •

портерами прямих інвестицій, хоча їх розподіл на терені світового господарства досить нерівномірний. Основними експортерами й імпортерами капіталу є США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Канада та ін. Нині у світі сформувалася триполюсна структура прямих іноземних інвестицій: США, Європейський Союз, Японія. На цю тріаду припадає 4/5 загального обсягу міжнародних інвестицій.

Для країн, що розвиваються, та країн із перехідною економікою найбільшим регіоном розміщення іноземного капіталу є Південно-Східна Азія, у тому числі й Китай, який домінує в азіатському інвестиційному бумі. Серед нових тенденцій намітилась активізація іноземних інвесторів у країнах Центральної і Східної Європи, зокрема у Польщі, Чехії, Угорщині.

Щодо України, то обсяг прямих іноземних інвестицій у її економіку дуже малий. При цьому за останні роки відбулися зміни в розподілі прямих інвестицій між галузями української економіки, де акценти поступово переміщуються зі сфери обігу у виробничу сферу. Нині іноземні інвестори найбільший інтерес проявляють до підприємств харчової промисловості, машинобудування та металообробки, транспорту і зв’язку, хімічної та нафтохімічної промисловості, а також внутрішньої торгівлі.

Однією з форм руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин є міжнародний кредит. Рух цієї форми капіталу пов’язаний із наданням суб’єктам світового ринку валютних та кредитних ресурсів на умовах повернення, визначення термінів, на які кредити надані, та виплати відповідної винагороди за позичку у формі відсотка.

На основі міжнародного кредиту сформувалися місткі міжнародні ринки позичкових ресурсів. Крім великих національних, міжнародних за своїм характером (наприклад нью-йоркський, лондонський та ін.), виникли й досягли колосальних розмірів світовий ринок капіталів, ринок євровалют та єврокапіталів. Ключову роль на цьому ринку як суб’єкти міжнародних кредитних відносин відіграють міжнародні банківські консорціуми.

Операції на світовому ринку капіталів за своїм характером поділяють на комерційні (ті, що пов’язані із зовнішньою торгівлею) та фінансові (вивіз капіталу, сплата заборгованості тощо).

Міжнародний кредит виконує такі функції: забезпечення перерозподілу між країнами фінансових і матеріальних ресурсів, що сприяє їх ефективному використанню; збільшення нагрома-

173

дження в межах усього світового господарства за рахунок ви користання тимчасово вільних коштів одних країн для фінансу

• І

вання капіталовкладень в інших країнах; прискорення реалізації товарів у світовому масштабі.

Водночас він може призводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн-кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платоспроможність позичальників через величезні відсотки за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — наднаціональна валютно-кредитна установа. МВФ створено на Міжнародній валютно-фінансовій конференції в Бреттон-Вудсі в 1944 р. як спеціалізована представницька організація ООН.

МВФ здійснює систему заходів, спрямованих на регулювання валютних курсів, сприяння конвертованості валют, надання кредитів країнам — членам Фонду для покриття тимчасового дефіциту їх платіжних балансів, ліквідацію валютних обмежень, організацію консультативної допомоги з фінансових та валютних питань. МВФ — організація акціонерного типу. Його ресурси фор-

• •

муються за рахунок вкладів краін-учасниць.

Кредитні операції здійснюються тільки з офіційними органами країн — членів МВФ: національними банками, казначействами, валютними стабілізаційними фондами.

У вересні 1992 р. Україна була прийнята до МВФ і стала 167-м членом цієї міжнародної організації.

До Світового банку входять дві інституції — Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР). До Групи Світового банку також входять ще три інституції: Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороння агенція з гарантій інвестицій (БАГІ) та Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).

Економічні зв’язки країн здійснюються в різноманітних формах: експорт та імпорт товарів і послуг, позики коштів в іно-

• •

земців і надання їм позик, створення підприємств за кордоном, поїздки громадян одних країн до інших країн та ін.

Платіжний баланс

це систематизований запис усіх екоио

мічних угод між резидентами країни (домашніми господарствами, фірмами й урядом) та зовнішнім світом протягом певного періоду часу (зазвичай року).

Платіжний баланс складається в національній або іноземній валюті, наприклад у доларах США. Будь-яка угода має дві сторони, і тому в платіжному балансі реалізується принцип по-

174

двійного запису. Суть цього принципу полягає в тому, що кожна операція має два записи. Один із них реєструється як кредит зі

знаком « + », а інший

як дебет зі знаком «-».

Стандартну структуру платіжного балансу наведено в табл. 10.

Табл. 10. Структура платіжного балансу

І. Рахунок поточних операцій 1. Експорт товарів

2. Імпорт товарів

Сальдо балансу зовнішньої торгівлі (торговельний баланс)

3. Експорт послуг (доходи туризму, транспортних послуг, послуг зв’язку та ін., крім кредитних послуг)

4. Імпорт послуг (платежі за туризм за кордоном, послуги зв’язку та ін., крім кредитних послуг)

5. Чисті доходи від інвестицій (чисті доходи від кредитних послуг)

6. Чисті трансферти

Сальдо балансу за поточними операціями

II. Рахунок руху капіталу

7. Приплив капіталу Сальдо балансу руху капіталу

8. Відплив капіталу

Сальдо балансу за поточними операціями і балансом руху капіталу

III. Зміна офіційних резервів

Сальдо торговельного балансу — це різниця між експортом та імпортом. Чисті доходи від інвестицій (чисті факторні доходи

з-за кордону)

це доходи від кредитних послуг. Чисті трансфер

ти включають перекази приватних і державних коштів до інших країн (пенсії, подарунки, грошові перекази за кордон, безкоштовна допомога іноземним державам). Чисті закордонні активи це різниця між величиною закордонних активів, якими володіють вітчизняні резиденти, і величиною національних активів, якими володіють іноземці.

У рахунку руху капіталу відображаються всі міжнародні угоди з активами: доходи від продажу акцій, облігацій, нерухомості тощо іноземцям і витрати, що виникають у результаті купівлі цих активів за кордоном.

Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований за рахунок скорочення офіційних резервів центрального банку. Офіційні валютні резерви включають золото, іноземну валюту, кредитну частку країни в МВФ тощо.

175

Навчаємося разом

Платіжний баланс країни Альфа за поточний період характеризується такими даними (млрд дол.): експорт товарів — 40; імпорт

товарів — ЗО; експорт послуг

15; імпорт послуг

10; чистий

дохід від інвестицій

5; чисті грошові перекази — 10; приплив

капіталу — 10; відплив капіталу

40 ; офіційні резерви — +10.

Визначте: 1) торговельний баланс країни; 2) баланс товарів і по

баланс

дефіцит

Розв’язання

1) Торговельний баланс = Експорт товарів — Імпорт товарів; 40-30 = 10,

2) Баланс товарів і послуг = Експорт товарів і послуг — Імпорт товарів

і послуг: (40 + 15)—(30 + 10) = 15.

3) Баланс поточного рахунку = Кредит на суму 65 (Експорт товарів + Експорт послуг + Чисті грошові перекази: 40 + 15+-10 ) — Дебет на суму 45 (Імпорт товарів + Імпорт послуг + Чистий дохід від інвестицій: 30+10+5) = 20 (надлишок).

— Відплив капіталу:

4) Баланс рахунку капіталу = Приплив капіталу —

10-40 = -30 (дефіцит).

5) Платіжний баланс має дефіцит у розмірі 10 (дорівнює зменшенню офіційних резервів на 10).

?

Запитання та завдання

1. Чим відрізняються прямі та портфельні інвестиції? 2. Спрог-нозуйте можливі позитивні та негативні наслідки міжнародного кредитування для України як країни-позичальника.

ПРАКТИКУМ

Тестові завдання

1. Якщо сальдо торговельного балансу від’ємне і становить 24,1 тис

грош. од., а надходження від експорту виплати за імпорт складають:

А 192,8 тис. грош. од.

Б 241,0 тис. грош. од.

В 216,9 тис. грош. од.

Г даних недостатньо для визначення

216,9 тис. грош. од., т0

176

2. Як визначається гнучкий валютний курс національної грошової одиниці?

А Кількістю золотого вмісту валют, установленого країнами Б співвідношенням обсягів експорту та імпорту країни В співвідношенням попиту і пропозиції на валютному ринку Г співвідношенням попиту і пропозиції на ринку імпортних товарів

3. Обернене котирування української гривні має вигляд:

А 1 грн = 0,15 дол. СІЛА

4

7

Б 1 дол. США

8 грн

В 1 євро = 11,2 грн Г 1 євро = 0,8 дол. США

Якщо країна С за одну людино-годину здатна виробляти 120 велосипедів або 60 фотоапаратів, а країна D — 60 велосипедів або 36 фотоапаратів, то:

А у виробництві велосипедів країна С має абсолютну перевагу, кра

їна D

порівняльну

Б у виробництві фотоапаратів країна D має абсолютну перевагу, кра

їна С

порівняльну

В у виробництві велосипедів країна С має абсолютну і порівняльну переваги

Г у виробництві фотоапаратів країна D має абсолютну і порівняльну переваги

5. Як зміняться ціни в гривнях на імпортовані та експортовані товари, якщо курс долара до гривні зменшиться з 10 до 8,5 грн за долар?

А Ціни імпорту зменшаться, експорту Б ціни імпорту зростуть, експорту —

В ціни й імпорту, й експорту знизяться Г ціни й імпорту, й експорту зростуть

зростуть знизяться

6. Установіть відповідність між грошовими потоками та статтями платіжного балансу, на яких вони відображатимуться.

1

Доходи від продажу акцій, облігацій, А Експорт послуг нерухомості іноземцям Б Експорт товарів

2 Переказ пенсії, подарунків, грошові пе- В Імпорт послуг

рекази за кордон

3 Платежі за туризм за кордоном

4 Доходи національної авіакомпанії від міжнародних перевезень

Запитання та завдання

Г Чисті трансферти Д Приплив капіталу

1. На захист чиїх інтересів спрямована антидемпінгова політика? 2. Під впливом яких чинників гнучкі курси валют можуть змінюватися? 3. Обґрунтуйте необхідність застосування протекціоністських заходів у сучасній зовнішньоторговельній політиці України. 4. Як реалізується лібералізація торгівлі в діяльності СОТ?

177