Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна

Рівень стандарту Академічний рівень

Підручник для 11 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

и vcbKiT.i ти

-.і > И N’v-‘r

О ‘ ■ *к , прі’Л д м Л р ‘)В

. гпРА М АДЬ

* .ч;’ —* / і

V !т ■, в-< ; А

5 j А ‘ • і. д

видавництво

РАНОК

УДК [33:372.8](075.3) ББК 65я721.6

К84

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Наказ № 235 від 16.03.2011 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Автори:

Л. Я. Крупська — канд. екон. наук, професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

І. Є. Тимченко — канд. екон. наук, доцент і завідувач кафедри фінансів і кредиту Харківського економіко-правового університету;

Т. І. Чорна — доцент кафедри економіки, підприємницької та освітньої діяльності Української інженерно-педагогічної академії

Наукову експертизу

проводив Інститут економіки та прогнозування НАН України

Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України

К84

Крупська Л. П.

Економіка. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. — X.: Вид-во «Ранок», 2012. — 192 с.

ISBN 978—617—540—*387—7.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі «Економіка» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Підручник складається з десяти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв’язання задач до всіх тем, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу.

Призначено для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

УДК [33:372.8X075.3)

ББК 65я721.6

Крупська Л. П., Тимченко І. Є., Чорна Т. І., 2010

® ТОВ Видавництво «Ранок», 2012

ISBN 978—617—540—387—7

Економічна теорія — королева суспільних наук, найстаріша з найстаріших, найновіша з найновітніших. Людина, що не вивчає її, схожа на глухого, який намагається оцінити гру оркестру.

Пол Самуельсон

Любі друзі!

Сучасну людину щоденно оточують проблеми економічного характеру — вибір товарів і ціни на них, дохід сім’ї та витрати на придбання всього необхідного для життя, пошук роботи та заробітна плата. Однак серед нас вирують й інші економічні проблеми, наприклад: спад виробництва, економічна криза, податки, безробіття та інфляція. Через рік і вам доведеться не тільки розв’язувати власні економічні проблеми та влаштовувати особисте життя, але й брати участь у суспільній діяльності. Ви будете мати право голосувати і вирішувати подальшу долю нашої країни. І тому для здійснення правильного вибору, який стосується вас особисто і всієї країни загалом, ви повинні мати достатні еконо

мічні знання і широкий світогляд.

Ми хочемо допомогти вам засвоїти фундаментальні знання про економічне життя суспільства, сформувати світогляд цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законів тощо. Ми також ставимо за мету сприяти формуванню

• •

навичок раціональної економічної поведінки як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ.

Ми сподіваємося, що вивчення економіки допоможе вам опанувати деякі прийоми економічного аналізу ситуації навколо вас, сприятиме засвоєнню спеціальних знань, пов’язаних із ви-бором майбутньої сфери діяльності та професії.

Підручник «Економіка» складається із десяти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Він допоможе вам засвоїти сутність фундаментальних явищ, характерних

для будь-якої економіки. Це

ресурси, продукт, виробництво,

потреби, споживач, виробник, економічна ефективність, економічна система тощо. Підручник ознайомить вас із процесами та явищами, які властиві ринковій економіці, а саме: попитом, пропо-

зицією, ціною, ринковими доходами, видами грошей та ринковою інфраструктурою; дасть вам змогу набути знання з підприємництва та різних аспектів діяльності фірм; розкриє особливості національної економіки та роль уряду в її функціонуванні. Також ви отримаєте уявлення про функціонування світової економіки, про

• •

переваги та загрози для економік окремих країни, що пов язані з процесами глобалізації.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу ми ввели окремі рубрики та сподіваємося, що їхні завдання підвищать ваш інтерес до предмета та дозволять краще орієнтуватися в економічних питаннях.

Особливістю цього підручника є рубрика «Навчаємося разом», у якій ми разом із вами будемо розв’язувати завдання, а також оцінювати правильність тих або інших тверджень. Це допоможе вам надалі успішно розв’язувати не тільки задачі з економіки, але й розвивати свої навички та вміння наукових до

сліджень.

Одне з головних завдань підручника

допомогти вам ор

ганізувати свою самостійну роботу. Цьому сприяє рубрика «Запитання та завдання», яка націлить вас на найбільш важливі теоретичні та практичні питання теми, за якими ви зможете взяти

участь у дискусії, висловити и аргументувати власну точку зору.

Мета створення рубрики «Практикум»

допомогти вам

підготуватися до уроків з економіки, перевірити свої знання і навички, оскільки вона містить набір тестів і завдань. Виконуючи їх самостійно під час підготовки до уроків, ви зможете ще раз звернути увагу на найбільш складні питання теми й успішно їх

• «

засвоїти.

Ми будемо раді, якщо вас захопить і покличе за собою світ

• •

економічної науки, ви станете активним учасником шкільних олімпіад та турнірів.

Вітаємо вас із початком подорожі до світу науки Економіки та бажаємо успіхів!

Із повагою, автори