История

Биография Карамзина Николая, известного русского историографа, поэта и писателя, ведет свое начало из города Симбирска, где будущий историк родился в роду капитана в отставке Михаила Егоровича Карамзина. В детстве, как это было принято во многих дворянских семьях, получил образование на дому. В юности уехал обучатся в Москву, в пансион профессора Московского университета Шадена. Его отец, …

Continue reading Карамзин Николай — биография

§ 55—56. література й мистецтво За Цим Параграфом Ви Зможете: ознайомитися з розвитком літератур- ного процесу; визначити течії та на- прямки літератури й мистецтва пер- шої третини XX ст.; охарактеризувати Олімпійський рух, що відродився на- прикінці XIX ст. ПригаДайте 1. Яка течія була панівною в літера- турі наприкінці XIX ст.? 2. Які нові явища були …

Continue reading література й мистецтво Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 53—54. освіта та наука Освіта. До початку XІX ст. абсолютна більшість людей у сві- ті була неосвіченою. Це значно гальмувало подальший розвиток індустріального суспільства. Щоб подолати це негативне явище, із кінця XІX ст. в країнах Західної Європи та Америки почали вводити систему загальної обов’язкової початкової осві- ти, а з початку XX ст. — загальну …

Continue reading освіта та наука Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 52. Світ після Другої світової війни За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, із якою метою було створено ООн; визначати підсум- ки роботи Міжнародних військових трибуналів для воєнних злочинців; характеризувати мирні договори із союзниками німеччини. ПригаДайте 1. Коли завершилася друга світова війна? 2. Якими були основні рі- шення Ялтинської (Кримської) і Потс- дамської конференцій? 202 …

Continue reading Світ після Другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 51. Завершення та підсумки Другої світової війни За Цим Параграфом Ви Зможете: розповідати про завершальний рік другої світової війни; визначати ос- новний зміст Кримської і Потсдам- ської конференцій для післявоєнного світу; характеризувати наслідки дру- гої світової війни. ПригаДайте 1. Коли розпочалася друга світо- ва війна? 2. Які рішення прийняла «велика трійка» під час тегеранської …

Continue reading Завершення та підсумки Другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 49—50. Воєнні дії в 1944 р. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати перебіг подій другої світової війни в 1944 р.; визначати, яку мету ставили перед собою ліде- ри великих держав; характеризувати значення відкриття другого фронту. ПригаДайте 1. У результаті яких битв було до- сягнуто корінний перелом у другій світовій війні на користь країн анти- …

Continue reading Воєнні дії в 1944 р. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 47—48. окупаційний режим у поневолених країнах. рух опору За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати нацистський «новий порядок» у Європі та окупаційну по- літику Японії; пояснювати причини розгортання руху Опору; визначати відмінності руху Опору в різних кра- їнах світу. ПригаДайте 1. Які країни були окуповані німеч- чиною, Японією та їхніми союзника- ми в 1939—1942 рр.? …

Continue reading окупаційний режим у поневолених країнах. рух опору Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 45—46. Воєнні дії в другій половині 1942 — 1943 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, у результаті яких подій стався корінний перелом у другій сві- товій війні; характеризувати історич- не значення Сталінградської битви; визначати роль радянсько-німець- кого фронту в другій світовій війні. 178 СталінграДСька битВа. Наступ німецьких військ на Ста- лінград розпочався із …

Continue reading Воєнні дії в другій половині 1942 — 1943 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 43—44. Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати перебіг бойових дій у 1941—1942 рр.; визначати причи- ни перемог нацистської німеччини та Японії в цей період; характеризу- вати зміни, які відбулися в другій сві- товій війні після вступу до неї США. ПригаДайте 1. Коли розпочалася друга світова ві- …

Continue reading Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 41—42. Початок Другої світової війни Причини, ПереДумоВи, характер Війни. У Другій світо- вій війні брали участь понад 72 держави, на території яких проживало 80 % населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, Африці, Океанії на площі 22 млн км2 і на просторах Сві- тового океану. За роки війни до армій воюючих держав було …

Continue reading Початок Другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк