лингвистика

спрягти 2, спряжу, спряжеш, спряже, спряжемо, спряжете, спряжуть, мин. спряг, спрягла (спряжити) спрямовання, р. мн. -апь спрямування, р мн. -ань спусковйй, -а, -ё спустошити, -шу, -шиш, нак. -ош спушйти, -шу, -ШИНІ сп’ястйся, зіпнуся, зіпнешся, зіпнеться, зіпнемося, зіпнетеся, зіпиуіься і зіпнуся, зіпнешся, зіпнеться, зіпнемося, зіпне ге-ся, зіпнуться, мин сгі’явся, сп’ялася сріблити, -лю, -лйш -лить, -лимо, -лиіе, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, спр-тіп

сицилійський, -а, -е Сицйлія, -і, ор -єю сичати, -чу, -чйш, -чйть, -чимб, -читё, -чать сівач, -а, ор. -ём, кл. -ачу, мн% -і, -ів сіделечко, -а, р. мн. -чок сідло, -а, мн. -дла, -дел // кавалерійські сідла; двоє сідел, але два сідла сідловйна, -и Сідней, -я, ор. -єм сійнути, -ну, -пёш, -не, -немб, -нетё, -путь сік, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, сиц-спр

розпір, -пору — рос. распор розпірка, -и, д. і м. -ці, р, мнь -рок — рос. распорка розпірнйй, -а, е розплав, -у — рос расплав розплйвчастий, -а, -е розплід, -лбду і розплід, -лоду — рос расплод розповзатися, -аюся, -аєшся, док* розповзатися, -ається, -аються, недок розповйти, -в’ю, -в’єш, -в’є, -в’ємбі -в’єте, -в’ють і -вйю, -виєш; мин. …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, роз-сиц

Протій, *10, 0/7. -ЄМ проткнутий, -а, -е — рос. проткнутый протримати, -аю, -аєш і протрй-мати, -аю, -аеш протяг, -у, л*. (на) -зі протяжний, -а, -е (повільний, тя-гучий: протяжний гудок) протяжнйй, -а, -ё (який мае протяжність; уживаний для протягування: протяжні хмари; протяжнйй прес) професор, -а, мн й, -ів // професори й викладачі; але два професори профілограф, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, про-роз

похибка, -и, д їм -ці^ р. мн. -бок похід, -ходу похідний, -а, -е (від похід: похідний порядок, похідні пісні) похіднйй, -а, -ё (від походити: іюхі днё утворення; похідні поліетилену) походити, -джу, -диш, недок. (бра• ти початок) походйти, -оджу, -одиш, док. (по-переміщатися пішки; зробити хід у грі походйти подвір’ям, походйти пішаком) похорон, -у почасти, присл почати, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, пох-про

-іють — рос. плесневеть пліт, плоту і плота, м (на) плоту І плоті, мн плотй, плотів плітка, -и, д їм -ці, мн. -ткй, -ток і -тки, -ток П але дві плітки пліточка, -и, д їм -ці, мн -чкй, -чок і -ігочки, -іточок // дрібненькі пліточкй; але три пліточки плічка, -чок плічко, -а і плічко, -а, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, плі-пох

переріз, -у (дія, місце перетину тощо: поперечний переріз) перерізати, -іжу, -іжеш, нак -іж, док. перерізати, -аю, -аєш, нак -ай, недок . переріст, -росту переродженець, -нця, ор. -нцем — рос. перерожденец переродженство, -а переродженський, -а, -е переросток і переросток, -тка — рос переросток пересаднйй, -а, -є пересвист, -у — рос. пересвист переселенець, -нця, ор. -нцем переейдіти, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, пер-плі

острог, -у, м (в) -зі, мн. -й, -ів // стародавні острогй, але два остроги острога, -и, д. і м. -зі оступитися, -уплюся, -упишся, -улляться осуд, -у осягнути, -ягну, -ягнеш осягнутий, -а, -е осягтй, -ягну, -ягнеш; мин. -яг, -ягла осяйнйй, -а, -є і осяйний, -а, -е отаман, -а — рос атаман отаманёнко, -а (син отамана) отаманський, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, ост-пер

обіговий, -а, -е обігравати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають обід, обода, мн. ободй, ободів// ободи гнути; а ге два ободи (у колесі) обід, -у (споживання страви) обідок, -дка обідранець, -иця, ор. -наем обідраний, -а, -е обідрати, обдеру, обдереш, обдере, обдеремо, обдерете, обдеруть обізватися, -вуся, -вёшея, -вёться, -вемося, -ветёся, -вуться І -пвуся, -ізвешся, -ізветься, -ізвемося, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, обі-ост

невиконання (з відтінком закінченості да: невиконання домашнього завдання) невиконання (з відтінком незакінченості ди: невиконання наказів) невикорінний, -а, -е невилазний, -а, -е невимірний, -а, -е невиплат, -у невйплата, -и невитравнйй, -а, -є невичерпний, -а, -е невідбутнйй, -а, -є невідрйвний, -а, -е невідшкодний, -а, -е невідь-хто, невідь-кого невідь-що, невідь-чого невідь-як, присл невідь-який, невідь-якого; ж. невідь-яка, невідь-якої, с. …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, нев-обі